Ant­ra­sis me­rų rin­ki­mų tu­ras: kan­di­da­tai ne­ria­si iš kai­lio dėl rin­kė­jų sim­pa­ti­jų

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (4)
2019 Kovas 14
rinkimai
Pra­si­dė­jus pir­ma­jai iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo ant­ra­ja­me tu­re die­nai, nei Aly­taus mies­te, nei ra­jo­ne rin­kė­jai ne­sku­bė­jo pa­reikš­ti sa­vo va­lios. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Pas­ku­ti­nės die­nos, kai ant­ra­ja­me tu­re ie­tis su­rem­sian­tys kan­di­da­tai į me­rus ne­ria­si iš kai­lio siek­da­mi įvai­riau­siais bū­dais pel­ny­ti rin­kė­jų sim­pa­ti­jas. Vie­ni jų į pa­gal­bą pa­si­tel­kia Lie­tu­vo­je ge­rai ži­no­mas as­me­ny­bes, ki­ti drabs­to­si pur­vais ir net ga­li­ma įžvelg­ti pa­ty­čių ele­men­tų, dar ki­ti nau­do­jo­si iš­skir­ti­nė­mis pro­go­mis, to­kio­mis kaip Ko­vo 8-oji, ir da­li­jo mo­te­rims gė­les, o tai, Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) at­sto­vų ti­ki­ni­mu, jau ga­li bū­ti trak­tuo­ja­ma kaip rin­kė­jų pa­pir­ki­mas. Ne­pai­sant vis­ko, pra­si­dė­jus pir­ma­jai iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo ant­ra­ja­me tu­re die­nai, nei Aly­taus mies­te, nei ra­jo­ne rin­kė­jai ne­sku­bė­jo pa­reikš­ti sa­vo va­lios. Die­na neiš­si­sky­rė ir skun­dais ar fik­suo­tais pa­žei­di­mais.

Dvi­gu­bi­no ste­bė­to­jų ka­riau­nas

Iki va­kar pie­tų Aly­taus mies­to iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo apy­lin­kė­je su­lauk­ta žy­miai ma­žiau rin­kė­jų nei pir­mo­jo rin­ki­mu tu­ro me­tu.

„Kol kas ant­ro­jo tu­ro rin­ki­mai tiek rin­kė­jų ak­ty­vu­mo, tiek bal­sa­vi­mo at­žvil­giu pra­si­dė­jo ra­miau nei pir­mo­jo. Iki pie­tų bal­sa­vo apie 200 gy­ven­to­jų. Tai tik­rai ma­žiau ne­gu pir­mo­jo tu­ro me­tu, bet abe­jo­ju, kad iki pat va­ka­ro pa­siek­si­me pir­mo­jo tu­ro pir­mos iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo die­nos ro­dik­lius, kai su­lau­kė­me apie 500 bal­suo­to­jų. Bu­vo to­kių lai­ko tar­pų, kai apy­lin­kė­je ne­bu­vo nė vie­no rin­kė­jo, to­dėl „Bal­tų­jų pirš­ti­nių“ ste­bė­to­jai iš­ėjo ir ža­dė­jo at­ei­ti va­ka­rop. Kol kas ra­mu ir dėl nu­si­skun­di­mų ar pa­žei­di­mų. Bu­vo at­vy­kęs ir po­li­ci­jos eki­pa­žas, ta­čiau ir jų žval­gy­ba bu­vo pa­kan­ka­mai ra­mi“, – sa­kė Da­lia Je­zu­ke­vi­čie­nė, Aly­taus mies­to rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė.

Ant­ra­jam rin­ki­mų tu­rui tiek vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Už Aly­tų“, tiek Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vai su­bū­rė be­ne dvi­gu­bai di­des­nes ste­bė­to­jų pa­jė­gas nei pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re. Tiek vie­nos, tiek ki­tos po­li­ti­nės jė­gos ste­bė­to­jų bu­vo apy­ly­giai – po dau­giau nei dvi­de­šimt.

Pa­klaus­ta, ar daug rin­kė­jų at­ei­na bal­suo­ti be rin­kė­jo kor­te­lės, D.Je­zu­ke­vi­čie­nė pa­tvir­ti­no, kad iš­ties to­kių su­lau­kia­ma. Ne­pai­sant to, rin­kė­jas ga­li pa­reikš­ti sa­vo va­lią, te­rei­kia tu­rė­ti as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą.

Ant­ro­jo rin­ki­mų tu­ro iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas Aly­taus mies­te vyks­ta ir dar še­šiuo­se spe­cia­liuo­se bal­sa­vi­mo punk­tuo­se – Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je, Aly­taus spor­to ir re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­tre, Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se, Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to areš­ti­nė­je, Aly­taus ap­skri­ties tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nė­je ir Aly­taus nak­vy­nės na­muo­se. Ar bal­sa­vi­mai juo­se vyks vie­ną ar dvi die­nas, pri­klau­sys nuo rin­kė­jų srau­to.

 

Aly­taus ra­jo­ne kol kas ra­mu

Aly­taus ra­jo­ne va­kar iki pie­tų sa­vo bal­są ati­da­vė apie 120 rin­kė­jų. Ir tai yra pa­na­šus skai­čius kaip ir pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro pir­mo­sios iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo die­nos pir­mą­ją pu­sę. Iki to lai­ko taip pat ne­bu­vo re­gist­ruo­ta jo­kių skun­dų ar pa­žei­di­mų.

Pa­sak Jo­li­tos Gru­zins­kie­nės, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės, tiek Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, tiek Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vai ant­ra­jam rin­ki­mų tu­rui bū­rė pa­pil­do­mas ste­bė­to­jų ka­riau­nas. Pa­pil­do­mai pa­žy­mė­ji­mų bu­vo iš­duo­ta apie tris de­šim­tis.

Iš­anks­ti­niai ant­ro­jo tu­ro bal­sa­vi­mai Aly­taus ra­jo­ne be sa­vi­val­dy­bės taip pat vyks­ta pen­kiuo­se spe­cia­liuo­siuo­se punk­tuo­se – Pi­va­šiū­nų se­ne­lių glo­bos na­muo­se, Pi­va­šiū­nų pa­ra­pi­jos glo­bos na­muo­se, Mi­ros­la­vo se­ne­lių glo­bos na­muo­se, Rum­bo­nių se­ne­lių na­muo­se ir Dau­gų pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo li­go­ni­nė­je.

Pir­mi­nin­kės pa­ste­bė­ji­mu, Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai taip pat pa­kan­ka­mai daž­nai at­ei­na bal­suo­ti be rin­kė­jo kor­te­lės.

 

Ko­vo 8-osios gė­lės – ga­li­mas pa­pir­ki­mas

Apie ga­li­mus pa­žei­di­mus Aly­taus ap­skri­ty­je tei­ra­vo­mės ir Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vų. Kaip pa­tvir­ti­no po­li­ci­jos at­sto­vė Kris­ti­na Ja­nu­le­vi­čie­nė, bent jau iki tre­čia­die­nio po­pie­tės tiek Aly­taus mies­te, tiek ra­jo­ne bu­vo ra­mu, ta­čiau šia­me kon­teks­te iš­si­sky­rė Laz­di­jai.

Ko­vo 12-ąją bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas, kad ko­vo 8 die­ną Laz­di­juo­se, Kau­no gat­vė­je esan­čio­je ka­vi­nė­je, vie­nos par­ti­jos at­sto­vas į Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rus, įta­ria­ma, ga­lė­jo pa­pir­ki­nė­ti rin­kė­jus. Esą bu­vo or­ga­ni­zuo­tas ren­gi­nys, ku­rio me­tu kan­di­da­tas į Laz­di­jų ra­jo­no me­rus ga­lė­jo truk­dy­ti pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų tei­se. Dėl šio at­ve­jo pra­dė­tas ap­lin­ky­bių pa­tiks­li­ni­mas.

VRK at­sto­vės Ži­vi­lės Ver­by­lai­tės tei­ra­vo­mės, ar, pa­vyz­džiui, iš kan­di­da­to į me­rus Ko­vo 8-osios pro­ga gau­tos gė­lės ga­li bū­ti trak­tuo­ja­mas kaip rin­kė­jo pa­pir­ki­mas, at­sto­vė pa­ti­ki­no, kad jei­gu tas kan­di­da­tas nie­ka­da anks­čiau to ne­da­rė, va­di­na­si, tai yra lai­ko­ma pa­pir­ki­mu: „Jei­gu kan­di­da­tas anks­tes­niais me­tais nė­ra pir­kęs gė­lių šia pro­ga ir jų da­li­jęs mo­te­rims, va­di­na­si, tai bu­vo rin­kė­jų pa­pir­ki­mas. Įro­dy­mus, kad kan­di­da­tas taip elg­da­vo­si ir anks­čiau, tu­ri su­rink­ti ir pa­teik­ti pats kan­di­da­tas.“

Įdo­mu tai, kad Aly­taus mies­te vie­nas kan­di­da­tas el­gė­si kaip tik taip. Yra ži­no­ma, kad jis Ko­vo 8-ąją lan­kė­si ne vie­no­je Aly­taus mies­to įstai­go­je su tiks­lu Mo­ters die­nos pro­ga pa­svei­kin­ti ir gė­lių įteik­ti dai­lio­sios ly­ties at­sto­vėms. VRK at­sto­vų tei­ra­vo­mės, ar iš Aly­taus mies­to ir ra­jo­no ne­bu­vo gau­ta to­kio po­bū­džio skun­dų, ta­čiau at­sto­vai pa­tvir­ti­no, kad bent jau kol kas ne.

 

  Komentaras

  Žmonės, kaip Jums nenusibosta vieniems kitus drabstyti purvais? Jeigu vyrai džentelmenai, tegul ir būsimi merai pasveikino moteris, tai ar čia nusikaltimas?Reikia džiaugtis. Šaunuoliai.,

  Komentaras

  Alytaus mieste kandidatai kaip ir... į realybę abu kartais nepataiko. Vienok priešingai skiriasi jų komandų už nugarų elgesys. Po socdemais kaip rimta partija jau ir besibaigiančios kadencijos pradžioje taryboje pagal įstatymus užsiregistravę kaip opozicija čia ir aišku. Iki šiol stengiasi išlaikyt politikai keliamus aukštus reikalavimus. Oponentai regis užsiregistravę pradžioj kaip valdančios koalicijos partneriai baigia - gal ir patys nenori žinot kaip atrodo? Ar taryboje lakstymą nuo vienų prie kitų ar po šantažais iriantis ir dabar ta pati košė. Juolab tik vieno mero balsas taryboje nelemia, jei tarybos dauguma nepalaiko. O po socdemais po pirmo turo kur aiški tarybos sudėtis jei jau sugebėjo suburt ir parašais patvirtint preliminarią koaliciją. Kur oponentams klausimas, ar sugebės kaip opozicija apsiformint ir ar kas norės prie jų iš vis jungtis? Nes vertinant jų elgesį rinkimų metu - kas masto nuo jų toliau turėtų stengtis laikytis. Kaip ir pačiam kandidatui ši dilema...regis sunkėja.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.