Vil­ma Kruš­nie­nė dirbs TS-LKD frak­ci­jo­je (20)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Krušnienė
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Vil­ma Kruš­nie­nė (nuotr.), nuo va­sa­rio pra­džios pa­li­ku­si šios ta­ry­bos frak­ci­ją „Vie­nin­gas Aly­tus“, pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis pa­reiš­kė no­rą dirb­ti Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) frak­ci­jo­je. Tad ši jau tu­rės pen­kis na­rius.

„Ma­ne kvie­tė ir ki­tos frak­ci­jos, ta­čiau pa­si­rin­kau Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų. Ma­tau, kad jie no­ri dis­ku­tuo­ti, man pa­si­ro­dė to­kie iš­lai­ky­ti. Tie­siog toks bu­vo ma­no apsi­spren­dimas“, – sa­kė V.Kruš­nie­nė.

Da­bar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos TS-LKD frak­ci­ja tu­rės pen­kis na­rius. Iki šiol jo­je dir­ba An­drius Ju­čas, va­do­vau­jan­tis frak­ci­jai, Vy­tas Ja­zep­či­kas, vi­ce­me­ras Po­vi­las La­bu­kas ir Ša­rū­nas Klė­ge­ris.

TS-LKD Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko P.La­bu­ko tei­gi­mu, V.Kruš­nie­nė, kaip frak­ci­jos at­sto­vė, bus kvie­čia­ma ir į par­ti­jos sky­riaus ta­ry­bos po­sė­džius: „Mes tik­rai džiau­gia­mės, kad toks žin­gei­dus, tak­tiš­kas ir pro­fe­sio­na­lus žmo­gus at­ėjo dirb­ti į mū­sų frak­ci­ją.“

V.Kruš­nie­nė į mies­to ta­ry­bą bu­vo iš­rink­ta pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ kan­di­da­tų są­ra­šą. Pa­gal pas­ta­rą­jį są­ra­šą iš­rink­ti trys ta­ry­bos na­riai bu­vo įkū­rę frak­ci­ją „Vie­nin­gas Aly­tus“. Ta­čiau mi­nė­tai ta­ry­bos na­rei pa­li­kus šią frak­ci­ją, ta­ry­bo­je jos ne­be­li­ko, nes pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą ta­ry­bos frak­ci­jo­je tu­ri bū­ti ma­žiau­siai trys na­riai.

Iš sep­ty­nių ta­ry­bos frak­ci­jų li­ko še­šios. Da­bar dau­giau­sia – po pen­kis na­rius tu­rės TS-LKD ir so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos, ki­to­se – po tris ta­ry­bos na­rius.

Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus vedėja dirbanti V.Kruš­nie­nė tvir­ti­no kol kas dar ne­gal­vo­jan­ti sto­ti į kon­ser­va­to­rių par­ti­ją.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Quando encontrei o Dr. Wealthy, precisava desesperadamente de trazer meu ex-amante de volta. Ele me deixou por outra mulher. Aconteceu tão rápido e eu não tive nenhuma palavra a dizer sobre a situação. Ele simplesmente me largou após 3 anos sem nenhuma explicação. Entrei em contato com o Dr.Wealthy e ele me disse o que eu precisava fazer antes que ele pudesse me ajudar e eu fiz o que ele me disse, depois de fornecer o que ele queria, ele lançou um feitiço de amor para nos ajudar a ficar juntos. Logo depois que ele fez seu feitiço, meu namorado começou a me enviar mensagens de texto novamente e se sentiu horrível pelo que ele acabou de me fazer passar. Ele disse que eu era a pessoa mais importante em sua vida e ele sabe disso agora. Nós fomos morar juntos e ele estava mais aberto para mim do que antes e ele começou a passar mais tempo comigo do que antes. Desde que o Dr.Wealthy me ajudou, meu parceiro está muito estável, fiel e mais próximo de mim do que antes. Eu recomendo fortemente o Dr.Wealthy para qualquer pessoa que precise de ajuda. E-mail: wealthylovespell@gmail.com. Ligue para ele ou adicione-o no Whatsapp via: +2348105150446 Dr.Wealthy BLOG PAGE: Blog: https://wealthylovespell.blogspot.com

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.