Nr. 21 (13544)

2021-02-23

„Alytaus naujienų“ numeryje 21 (13544) skaitykite:

 • Pa­gal te­sta­vi­mą dėl ko­ro­na­vi­ru­so Aly­tus – pir­mas ša­ly­je
 • Lie­tu­vių kal­bos die­nos – nuo va­sa­rio iki ge­gu­žės
 • Sa­vi­val­dy­bė kvie­čia pa­slau­gų, pre­ky­bos dar­buo­to­jus ir vi­sus gy­ven­to­jus at­lik­ti CO­VID-19 ty­ri­mus
 • Le­do are­na Aly­tu­je – is­to­ri­nės part­ne­rys­tės re­zul­ta­tas
 • Be lei­di­mo iš­ėjęs nu­teis­ta­sis ras­tas Aly­taus ra­jo­ne
 • Kiek­vie­nas pa­bė­gi­mas iš SSRS bu­vo ri­zi­ka
 • Šaką įkir­to­me stip­riai. Tik ar bus skied­rų?
 • Ket­vir­tį am­žiaus Nor­ve­gi­jo­je pra­lei­du­si žur­na­lis­tė Re­da Pet­ro­šiū­tė kny­go­je „Pa­vog­tas dienoraštis” at­ra­do pa­ra­le­lių su sa­vuo­ju
 • Ap­lin­ko­sau­gi­nėms prie­mo­nėms – dau­giau lė­šų
 • Du­jų ba­lio­nai mais­tui ga­min­ti – pa­vo­jin­gi, jiems keis­ti ski­ria­ma pa­ra­ma
 • Gy­dy­to­ja: au­sų va­ly­mas va­tos pa­ga­liu­kais – ne­bū­ti­nas ir ga­li su­kel­ti ne­pa­gei­dau­ja­mų pa­sek­mių
 • Pa­ra­mos ak­ci­ja „Ge­ru­mo Žvaigž­dė 2020” įvy­ko. Ačiū.
Ma­no­me, kad, pa­si­bai­gus ka­ran­ti­nui dėl ko­ro­na­vi­ru­so ar su­švel­ni­nus jo są­ly­gas, ir tarybos nariai turės geresnes galimybes tęsti pradėtus ir inicijuoti naujus susiti­kimus su mies­to...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Vil­ma Kruš­nie­nė (nuotr.), nuo va­sa­rio pra­džios pa­li­ku­si šios ta­ry­bos frak­ci­ją „Vie­nin­gas Aly­tus“, pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis...
Ne­už­ra­šy­ta Aly­taus kul­tū­ros is­to­ri­ja mir­ga mies­tą gar­si­nu­siais reiš­ki­niais, ku­rie ga­lė­jo tap­ti ir tam tik­ru, kaip da­bar sa­ko­ma, jo pre­kės žen­klu. Vi­si jie gy­vuo­ja tol,...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.