Pan­de­mi­jos gniauž­tuo­se at­si­dū­ru­siam Aly­taus ver­slui – vals­ty­bės pa­gal­bos prie­mo­nės (22)

Sau­le­nis Poš­ka
Verslas
Nuo CO­VID-19 pan­de­mi­jos nu­ken­tė­ju­sios įmo­nės ga­li pa­si­nau­do­ti vals­ty­bės pa­gal­bos in­stru­men­tais.
Dėl CO­VID-19 pan­de­mi­jos lap­kri­tį vi­so­je Lie­tu­vo­je an­trą kar­tą per šiuos me­tus pa­skel­bus ka­ran­ti­ną, ver­sli­nin­kų nuo­tai­kos sub­ju­ro. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to ap­klau­sos duo­me­ni­mis, 24 proc. įmo­nių veik­lą lap­kri­tį ap­ri­bo­jo ko­ro­na­vi­ru­sas, o ver­slo pa­si­ti­kė­ji­mo ro­dik­lis kri­to. Nuo gruo­džio 16 d. su­griež­ti­nus ka­ran­ti­ną ir au­gant nu­ken­tė­ju­sių įmo­nių skai­čiui, Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­ja ke­ti­na sku­biai pa­vir­tin­ti dau­giau ver­slo pa­ra­mos prie­mo­nių bei kvie­čia nau­do­tis jau esa­mais fi­nan­si­niais in­stru­men­tais.

Šiuo me­tu ver­slas ga­li pa­si­nau­do­ti IN­VE­GOS ga­ran­ti­jo­mis už ima­mas pa­sko­las, gau­ti su­telk­ti­nes pa­sko­las, taip pat kre­di­tus iš al­ter­na­ty­vių fi­nan­suo­to­jų itin pa­lan­kio­mis są­ly­go­mis.

Šią sa­vai­tę Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­ja jau pra­dė­jo tar­tis su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja dėl ki­tų sku­bios pa­gal­bos ver­slui prie­mo­nių – pir­ma­me eta­pe nu­ma­to­ma skir­ti 180 mln. eu­rų smul­kia­jam ir vi­du­ti­niam ver­slui.

„Mū­sų tiks­las – kuo sku­biau pra­dė­ti tai­ky­ti pir­mą­sias pa­gal­bos prie­mo­nes: sub­si­di­jas ir pa­sko­las smul­kia­jam bei vi­du­ti­niam ver­slui. Tam rei­kia ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) pri­ta­ri­mo, to­dėl mū­sų grei­ta re­ak­ci­ja yra gy­vy­biš­kai svar­bi“, – sa­kė eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­rė Auš­ri­nė Ar­mo­nai­tė.

 

Bus tei­kia­mos sub­si­di­jos ir pa­sko­los

Lie­tu­va sie­kia pra­tęs­ti kai ku­rias jau ga­lio­ju­sias prie­mo­nes, kad dėl už­si­tę­su­sios CO­VID-19 pan­de­mi­jos bū­tų ga­li­ma pa­leng­vin­ti ir ati­dė­ti pa­sko­lų grą­ži­ni­mą tiems ver­slams, ku­riems pa­sko­los jau bu­vo su­teik­tos.

Be to, pra­šo­ma EK pri­ta­ri­mo dėl 150 mln. eu­rų vals­ty­bės pa­gal­bos ma­žoms ir vi­du­ti­nėms įmo­nėms. Ši pa­ra­ma tu­rė­tų bū­ti ski­ria­ma toms įmo­nėms, ku­rių ben­dra apy­var­ta kri­to dau­giau ne­gu 30 proc.

Su EK taip pat ta­ria­ma­si dėl vals­ty­bės tei­kia­mų pa­sko­lų ver­slui, ku­rios su­da­rys apie 30 mln. eu­rų. Abi prie­mo­nės skir­tos ma­žoms ir vi­du­ti­nėms įmo­nėms, ku­rios la­biau­siai nu­ken­tė­jo nuo ant­ro­sios CO­VID-19 ban­gos ir ku­rias la­biau­siai pa­veiks nu­ma­ty­tos ka­ran­ti­no są­ly­gos.

Pa­sak mi­nist­rės A. Ar­mo­nai­tės, pir­muo­ju eta­pu nu­ma­ty­ti 180 mln. eu­rų – ne ri­ba, pla­nuo­ja­ma ver­slo pa­ra­mai skir­ti ma­žiau­siai 230 mln. eu­rų. To­dėl ar­ti­miau­siu me­tu mi­nis­te­ri­ja ke­ti­na nu­ma­ty­ti dau­giau prie­mo­nių nuo ka­ran­ti­no nu­ken­tė­ju­siam ver­slui. Lie­tu­va sie­kia, kad EK šias prie­mo­nes leis­tų nau­do­ti kuo sku­biau.

 

„Al­ter­na­ty­vos“ pa­sko­los – iki 7 proc. pa­lū­ka­nų

Jau nuo lap­kri­čio pa­bai­gos la­bai ma­žos, ma­žos ir vi­du­ti­nės įmo­nės ga­li pa­si­nau­do­ti fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­be, už pa­sko­las mo­kė­da­mos ne dau­giau kaip 7 proc. me­ti­nių pa­lū­ka­nų.

To­kia ga­li­my­bė at­si­ra­do Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jai pa­pil­džius IN­VE­GOS siū­lo­mą „Al­ter­na­ty­vos“ prie­mo­nę vals­ty­bės pa­gal­ba. Prie­mo­nei įgy­ven­din­ti skir­ta 50 mln. eu­rų iš vals­ty­bės biu­dže­to, ja pa­si­nau­do­ti ga­li­ma iki 2022 m. pa­bai­gos.

Ver­slas ak­ty­viai nau­do­ja­si ir ki­to­mis pa­gal­bos prie­mo­nė­mis. IN­VE­GA duo­me­ni­mis, iki gruo­džio 14 d. jau pri­im­ta dau­giau nei 15,7 tūkst. tei­gia­mų spren­di­mų dėl fi­nan­sa­vi­mo su­tei­ki­mo.

Su­ži­no­ti, ko­kia pa­gal­bos prie­mo­nė ver­slui ak­tu­a­liau­sia ir kaip ja pa­si­nau­do­ti, ga­li­ma pa­skam­bi­nus ne­mo­ka­ma li­ni­ja nu­me­riu 1824.

Šis nu­me­ris su­jun­gia pa­grin­di­nes ver­slą kon­sul­tuo­jan­čias ins­ti­tu­ci­jas: VšĮ „Ver­sli Lie­tu­va“, UAB „In­ves­ti­ci­jų ir ver­slo ga­ran­ti­jos“ (IN­VE­GA), Vals­ty­bi­nę mo­kes­čių ins­pek­ci­ją, Už­im­tu­mo tar­ny­bą ir Vals­ty­bi­nę dar­bo ins­pek­ci­ją. Nuo at­ei­nan­čių me­tų šį te­le­fo­no nu­me­rį pa­keis ki­tas, ku­ris bus pa­skelb­tas „Ver­slios Lie­tu­vos“ sve­tai­nė­je.

Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­ja pa­lai­ko so­cia­li­nes ini­cia­ty­vas – vie­na jų Šiau­lių ban­ko „Pla­nas A“. Jo­je už­si­re­gist­ra­vu­sios smul­kio­sios įmo­nės ga­li pa­si­nau­do­ti part­ne­rių pa­gal­ba: ne­mo­ka­ma re­kla­ma, nuo­lai­do­mis, kon­sul­ta­ci­jo­mis ir ki­to­kio­mis pa­slau­go­mis.

Prie „Pla­no A“ jau pri­si­jun­gė dau­giau nei 1250 smul­kio­jo ver­slo įmo­nių, o ini­cia­ty­vą pa­lai­ko ne tik di­džio­sios ša­lies įmo­nės, bet ir val­džios ins­ti­tu­ci­jos – Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­ja, „Ver­sli Lie­tu­va“, IN­VE­GA, dau­giau nei 10 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių.

 

Įmo­nės sa­vi­nin­kas: vals­ty­bės in­dė­lis – la­bai svar­bus

Kau­no tra­di­ci­nių ir eko­lo­giš­kų sta­ty­bi­nių me­džia­gų pre­ky­bos įmo­nės „Ha­ku­na“ sa­vi­nin­kas ir va­do­vas To­mas Kaz­laus­kas pir­mo­sios pan­de­mi­jos me­tu pa­si­nau­do­jo net ke­lio­mis vals­ty­bės pa­gal­bos prie­mo­nė­mis.

„Nors tai jau ant­ro­ji kri­zė, ku­rią dirb­da­mas ver­sle iš­gy­ve­nu, ir tu­riu su­kau­pęs ne­ma­žai pa­tir­ties, ne­si­nau­do­ti siū­lo­mo­mis pa­gal­bos prie­mo­nė­mis bū­tų ne­pro­tin­ga tik toms įmo­nėms, ku­rios tu­ri per­tek­li­nį apy­var­ti­nį ka­pi­ta­lą ar su­kaup­tą re­zer­vą. Juo­lab kad vi­si su­si­dū­rė­me su si­tu­a­ci­ja, ku­rios anks­čiau ne­bu­vo­me pa­ty­rę, to­dėl prog­no­zuo­ti at­ei­ties per­spek­ty­vas stai­ga ta­po ypač su­dė­tin­ga“, – pa­sa­ko­ja T. Kaz­laus­kas.

„Ha­ku­na“ pa­si­nau­do­jo „In­ve­gos“ prie­mo­nė­mis „Pa­sko­los la­biau­siai nuo CO­VID-19 nu­ken­tė­ju­siems ver­slams“, „Ap­mo­kė­ti­nų są­skai­tų pa­sko­los“, taip pat ga­vo sub­si­di­ją dar­buo­to­jų už­mo­kes­čiui, nes ne­at­lei­do nė vie­no dar­buo­to­jo.

„Esu pa­ten­kin­tas vals­ty­bės in­dė­liu šios kri­zės me­tu – jis tik­rai rei­ka­lin­gas ir pra­smin­gas. Juk bū­tent ver­slas ir ja­me dir­ban­tys žmo­nės yra pa­grin­di­nis vals­ty­bės do­no­ras, tad ir ji tu­ri pa­dė­ti ver­slui, kai jis su­si­du­ria su sun­ku­mais ar kri­ze. Ži­no­ma, kri­zės me­tu vi­sa­da at­si­ran­da tų, ku­rie skun­džia­si, jog pa­ra­ma la­bai lė­tai pa­sie­kia kon­kre­čius ver­slus, bet jei bū­da­mas įmo­nės va­do­vas ar už fi­nan­sus at­sa­kin­gas as­muo pir­mą kar­tą gir­di, kas tai yra elek­tro­ni­nis pa­ra­šas, ta­da pa­ra­mos ga­li ir vi­sai ne­su­lauk­ti. Mums ne­ki­lo jo­kių pro­ble­mų pil­dant rei­kia­mus do­ku­men­tus, gal dėl to, kad nuo­lat in­ves­tuo­ja­me į ver­slo va­dy­bos kom­pe­ten­ci­jos di­di­ni­mą“, – sa­ko ver­sli­nin­kas.

Ant­ro­sios CO­VID-19 ban­gos me­tu T. Kaz­laus­ko va­do­vau­ja­ma įmo­nė taip pat ke­ti­na pa­si­nau­do­ti vals­ty­bės pa­gal­bos in­stru­men­tais, iš da­lies fi­nan­suo­jant ver­slo per­kė­li­mą į elek­tro­ni­nę erd­vę.

 

Užs. Nr. 0158

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.