Nr. 143 (13519)

2020-12-17

„Alytaus naujienų“ numeryje 143 (13519) skaitykite:

  • Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai lai­ki­nai va­do­vau­ja Pal­mi­ra Raš­kaus­kie­nė
  • Svar­bi in­for­ma­ci­ja Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jams – dėl pan­de­mi­jos ri­bo­ja­mas ju­dė­ji­mas
  • Ra­jo­no se­no­liams – tra­di­ci­nės ka­lė­di­nės do­va­nos
  • Beb­rai ga­di­na me­lio­ra­ci­jos įren­gi­nius
  • Viktorija Čmi­ly­tė-Niel­sen: „Pa­lai­kau siū­ly­mą pa­nai­kin­ti drau­di­mą pre­kiau­ti al­ko­ho­liu sek­ma­die­niais nuo 15 val.”
  • Dva­si­nis įsta­ty­mas by­lo­ja – kiek duo­da­me, tiek pa­tys gau­na­me
  • „Viskas galų gale bus gerai!”
  • Mi­nist­rės pir­mi­nin­kės In­gri­dos Ši­mo­ny­tės krei­pi­ma­sis į Lie­tu­vos žmo­nes: su­sto­ki­me ir li­ki­me na­muo­se
  • Baž­ny­čio­se stab­do­mos vie­šos pa­mal­dos
  • 90-ąjį ju­bi­lie­jų šven­čian­ti ra­šy­to­ja Vy­tau­tė Ži­lins­kai­tė: „Jei vi­sa­da nu­ga­lė­tų gė­ris, pa­sau­lis bū­tų to­bu­las”
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį, ku­ria pa­lik­tas ne­pa­keis­tas rug­sė­jo pa­bai­go­je pri­im­tas Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas, o juo...
Re­ži­sie­rius Ar­vy­das Kin­de­ris šiuo me­tu yra kū­ry­bi­nė­je fi­ni­šo tie­sio­jo­je, kai pa­ro­je pri­trūks­ta vie­nos ki­tos va­lan­dos, – bai­gia­mas mon­tuo­ti do­ku­men­ti­nis fil­mas...
Premjerės Ingridos Šimonytės vadovaujamas ministrų kabinetas pirmadienį vykusiame Vyriausybės posėdyje patikslino sekmadienį priimtus griežtesnius karantino ribojimus. Ministrų Kabinetas sukonkretino,...
Ne­pa­pras­ti 2020-ie­ji. Tur­būt taip ga­li­me įvar­dy­ti be­si­bai­gian­čius me­tus. Va­žia­vo­me dviem ka­rie­to­mis... Kaž­ko­dėl bū­tent ka­rie­tas pri­mi­nė skai­čiai 20 ir 20. „2“ kaip žir­gas,...
Žur­na­las „Rei­tin­gai“ kar­tu su por­ta­lu „Del­fi“ ant­rus me­tus iš ei­lės at­lie­ka pla­taus mas­to ty­ri­mą apie Lie­tu­vos po­li­ti­kų val­do­mą tur­tą. Į tur­tin­giau­sių ša­lies me­rų...
Automobilio priežiūra kiekvienu metų laiku gerokai skiriasi. Žiemą vairuotojams reikalingesnės vienos detalės, o vasarą visai kitokios. Taigi, kokios auto detalės yra perkamiausios tam tikrą sezoną?...
Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Jurgis Krasnickas šiandien pasiūlė į artimiausio savivaldybės tarybos posėdžio, kuris planuojamas gruodžio 22 dieną, darbotvarkę įtraukti ir...
Gruo­džio 11 die­ną pa­ga­liau pri­sie­kė nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė su mi­nist­re pir­mi­nin­ke In­gri­da Ši­mo­ny­te prie­ša­ky­je. Tą pa­čią die­ną bu­vo pa­tvir­tin­ta jos pro­gra­ma, ku­ri su­kė­lė...
Miegamasis – jaukiausias ir intymiausias namų kampelis, skirtas poilsiui. Norint, kad kokybiškas poilsis būtų užtikrintas, svarbu išsirinkti tinkamus miegamojo akcentus.
„Tarp mūsų gyvena pabaiga, ji visur atseka, – nesvarbu, kur nukeliautume, ji išnyra taip netikėtai, ir niekad negali žinoti, iš kurios pusės ji tave užpuls, nespėji nė jos pavidalo įžvelgti,...
Dėl CO­VID-19 pan­de­mi­jos lap­kri­tį vi­so­je Lie­tu­vo­je an­trą kar­tą per šiuos me­tus pa­skel­bus ka­ran­ti­ną, ver­sli­nin­kų nuo­tai­kos sub­ju­ro. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to ap­klau­sos...
Įsi­ga­lio­jus su­griež­tin­tiems ka­ran­ti­no rei­ka­la­vi­mams, jie pa­lie­tė ir švie­ti­mą. Nuo gruo­džio 16 die­nos vi­sas ug­dy­mas, iš­sky­rus kai ku­rias iš­im­tis, vyks­ta nuo­to­li­niu bū­du,...
Trūks­tant me­di­kų, dir­ban­čių su „ko­vi­di­niais“ li­go­niais, šį ant­ra­die­nį, gruo­džio 15-ąją, Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je už­da­ry­ta po 10 lo­vų, skir­tų...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.