Rin­ki­mai: Aly­taus mies­to ir ra­jo­no me­rus rink­si­me ant­ra­me tu­re, tačiau ta­ry­bų su­dė­tys jau aiš­kios

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (11)
2019 Kovas 5
Balsavo Alytuje.
Iš daugiau kaip 47 tūkst. balsavimo teisę turinčių rinkėjų Alytaus mieste per šiuos savivaldos rinkimus rinkimų dieną savo valią išreiškė tik 45,86 procentai, o iš kiek daugiau nei 24 tūkst. Alytaus rajono rinkėjų – 56,14 procentų. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Sa­vi­val­dos rin­ki­mai įvy­ko, ta­ry­bos jau iš­rink­tos, ta­čiau tiek Aly­taus mies­te, tiek ra­jo­ne po dvie­jų sa­vai­čių teks bal­suo­ti ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re ir ga­lu­ti­nai iš­si­aiš­kin­ti, kas at­ei­nan­čius ket­ve­rius me­tus šei­mi­nin­kaus sa­vi­val­dy­bė­se. Aly­taus mies­te tarp dvie­jų ant­ra­ja­me tu­re ko­vo­sian­čių ly­de­rių – Ge­di­mi­no Dauk­šio (19,18 proc.) ir Ne­ri­jaus Ce­siu­lio (19,14 proc.) – rin­kė­jų bal­sų ato­trū­kis te­bu­vo vos 9 bal­sai. Aly­taus ra­jo­ne nuo pat bal­sų skai­čia­vi­mo pra­džios iš­ryš­kė­jo du aiš­kūs ly­de­riai – Al­gir­das Vrub­liaus­kas (45,48 proc.) ir Au­ri­mas Trun­cė (31,24 proc.). Ta­ry­bų su­dė­tis jau ga­lu­ti­nai aiš­ki: Aly­taus mies­te ta­ry­bo­je dirbs aš­tuo­nių po­li­ti­nių par­ti­jų ir vi­suo­me­ni­nių ko­mi­te­tų iš­rink­tie­ji, o Aly­taus ra­jo­ne – ke­tu­rių.

Aly­taus mies­te – mar­ga ko­a­li­ci­ja

G.Dauk­šio ve­da­mas vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Už Aly­tų“ Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je iš­ko­vo­jo 5 man­da­tus. Aly­tiš­kiai iš šio są­ra­šo dirb­ti ta­ry­bo­je, be G.Dauk­šio, dar iš­rin­ko To­mą Pa­čė­są, Si­gi­tą Le­o­na­vi­čių, Da­nu­tę Re­mei­kie­nę ir Va­lių Mi­ce­vi­čių.

N.Ce­siu­lio į rin­ki­mus ve­da­mi so­cial­de­mok­ra­tai taip pat iš­ko­vo­jo 5 man­da­tus ir iš šio są­ra­šo į ta­ry­bą bu­vo iš­rink­ti N.Ce­siu­lis, Va­le­ri­jus Ven­cius, Lai­ma Kir­kliaus­kie­nė, Jur­gis Kras­nic­kas ir Ed­mun­das Če­čė­ta.

Pa­gal par­ti­jų rei­tin­ga­vi­mą tre­čio­je vie­to­je li­ko kon­ser­va­to­riai. Į ta­ry­bą pa­te­ko 4 Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vai: Po­vi­las La­bu­kas, An­drius Ju­čas, Ša­rū­nas Klė­ge­ris ir Vy­tas Je­zep­či­kas.

Tris man­da­tus Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je pel­nė ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) at­sto­vai – Val­das Rač­kaus­kas, Sau­lius Bi­ti­nas ir Skais­tė Ul­čic­kai­tė.

At­ei­nan­čius ket­ve­rius me­tus mies­to ta­ry­ba ne­li­ko ir be „Aly­taus pi­lie­čių“, ku­rie iš­ko­vo­jo taip pat tris man­da­tus ir jie ati­te­ko – Vi­li­jai Ra­ma­naus­kie­nei, Va­lei Gi­bie­nei ir Vy­tau­tui Jast­rems­kui.

Ta­ry­bos na­rių są­ra­šą po dau­giau kaip aš­tuo­ne­rių me­tų per­trau­kos po­li­ti­ko­je pa­pil­dys ir ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ ved­lys Č.Dau­gė­la bei jo ko­le­gos Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius ir Vil­ma Kruš­nie­nė.

Du at­sto­vus mies­to ta­ry­bo­je tu­rės Cen­tro par­ti­ja, ku­riai at­sto­vaus Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė ir Val­de­ma­ras Cho­mi­čius. Vie­ną man­da­tą ga­vo Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jū­dis, ir ta­ry­bos na­rės vie­tą užims Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė.

Aly­taus mies­te rei­kia­mo 4 pro­cen­tų bar­je­ro, kad gau­tų bent vie­ną ta­ry­bos na­rio man­da­tą, ne­įvei­kė dvi po­li­ti­nės jė­gos – Dar­bo par­ti­ja ir Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­ja.

Šios ta­ry­bos kon­kre­čių na­rių su­dė­tis dar ga­li ne­žy­miai keis­tis, ga­lu­ti­nius re­zul­ta­tus dar tu­ri pa­tvir­tin­ti Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK).

Aly­taus ra­jo­ne ly­de­riaus dvi par­ti­jos

Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bą su­da­rys ke­tu­rios po­li­ti­nės par­ti­jos. 13 vie­tų ta­ry­bo­je jau ga­vo kon­ser­va­to­riai. Gy­ven­to­jai į ta­ry­bą iš­rin­ko A.Vrub­liaus­ką, Ge­di­mi­ną Kra­saus­ką, Da­lią Ki­ta­vi­čie­nę, Jū­ra­tę Ove­rai­ty­tę, Gin­tau­tą Ra­džiu­ky­ną, Gin­ta­rą Chšče­na­vi­čių, Kęs­tu­tį Tu­my­ną, Da­nie­lių Ja­ku­ba­vi­čių, Mo­ni­ką Ra­ža­naus­kie­nę, Lau­rą Bie­liaus­kai­tę-Svet­laus­kie­nę, Kęs­tu­tį Pa­tins­ką, An­ta­ną Dam­kų, Min­dau­gą Al­do­nį. Tie­sa, dar vie­nas man­da­tas ati­teks vie­nai iš ra­jo­ne ly­de­ria­vu­sių par­ti­jų – kon­ser­va­to­riams ar­ba LVŽS, pri­klau­so­mai nuo to, ku­ris kan­di­da­tas į me­rus ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re iš­plėš per­ga­lę. Jei­gu ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re per­ga­lę iš­ko­vo­tų A.Vrub­liaus­kas, tuo­met ta­ry­bos na­rio man­da­tą gau­tų ir Ma­rius Ja­sai­tis.

8 vie­tas ta­ry­bo­je iš­ko­vo­jo LVŽS, ta­ry­bos na­rių man­da­tus ga­vo A.Trun­cė, Jus­tas Trun­cė, Ra­sa Vit­kaus­kie­nė, Al­gis Žė­kas, Ma­rius Mic­ke­vi­čius, An­ta­ni­na Snars­kie­nė, Po­vi­las Dzen­kus, Vy­tas Ar­ba­čiaus­kas. Jei­gu ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re per­ga­lę iš­ko­vo­tų A.Trun­cė, tuo­met ta­ry­bos na­rio man­da­tą gau­tų ir Juo­zas Pil­ve­lis.

Du man­da­tus ra­jo­no ta­ry­bo­je iš­ko­vo­jo so­cial­de­mok­ra­tai Alo­y­zas Ja­ciuns­kas ir Vy­das Ba­ra­vy­kas.

Dar­bo par­ti­ja ga­vo vie­ną man­da­tą ir jis ati­teks bu­vu­siam kan­di­da­tui į Aly­taus ra­jo­no me­rus Rai­mun­dui Mar­kaus­kui.

Ra­jo­no ta­ry­bo­je at­ei­nan­čius ket­ve­rius me­tus ne­be­li­ko Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vų. Šios par­ti­jos iš­kel­tas kan­di­da­tas į me­rus Ra­mū­nas Bie­le­vi­čius, pir­mi­nin­ka­vęs  Aly­taus ra­jo­no sky­riui, po rin­ki­mų ne­sėk­mės pa­reiš­kė at­si­sta­ty­di­nąs iš pir­mi­nin­ko pa­rei­gų.

Ant­ro­jo tu­ro ne­bus tik Drus­ki­nin­kuo­se

Ki­to­se Dzū­ki­jos re­gio­no sa­vi­val­dy­bė­se – Laz­di­juo­se ir Va­rė­no­je – taip pat lau­kia ant­ra­sis rin­ki­mų tu­ras, ku­ria­me pa­aiš­kės, ku­rie kan­di­da­tai šei­mi­nin­kaus at­ei­nan­čius ket­ve­rius me­tus.

Laz­di­juo­se į ant­rą­jį tu­rą bi­lie­tą iš­ko­vo­jo vi­suo­me­ni­nį rin­ki­mų ko­mi­te­tą A. Mar­ge­lio ko­man­da „Pir­myn!“ ve­dęs Ar­tū­ras Mar­ge­lis (29,85 proc.), o nuo jo per plau­ką at­si­li­ko LVŽS iš­kel­ta kan­di­da­tė į me­rus Aus­ma Miš­ki­nie­nė (28,48 proc.)

Va­rė­no­je ant­ra­ja­me tu­re ie­tis su­rems žy­miai pir­mau­jan­tis Al­gis Ka­šė­ta (46,63 proc.) ir stip­riai nuo jo at­si­li­kęs Vi­das Mi­ka­laus­kas (15,75 proc.).

Drus­ki­nin­kai jau iš­si­rin­ko me­rą pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re. Juo ta­po il­ga­me­tis ku­ror­to me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas (70,50 proc.).

Rin­kė­jai – ak­ty­ves­ni

Ver­ta at­kreip­ti dė­me­sį ir į rin­kė­jų ak­ty­vu­mą, ku­ris per šiuos sa­vi­val­dos rin­ki­mus šiek tiek iš­au­go. Iš dau­giau kaip 47 tūkst. bal­sa­vi­mo tei­sę tu­rin­čių rin­kė­jų Aly­taus mies­te per šiuos sa­vi­val­dos rin­ki­mus rin­ki­mų die­ną sa­vo va­lią iš­reiš­kė tik 45,86 pro­cen­tai. Per pra­ėju­sius 2015 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­mus bal­sa­vo 44,75 pro­cen­tų rin­kė­jų.

Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai bal­sa­vo kiek ak­ty­viau. Iš kiek dau­giau nei 24 tūkst. rin­kė­jų sa­vo bal­są rin­ki­mų die­ną ati­da­vė 56,14 pro­cen­tų. Per pra­ėju­sius 2015 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­mus bal­sa­vo 44,30 pro­cen­tų rin­kė­jų.

Rin­ki­mų die­na pa­si­žy­mė­jo skun­dų gau­sa

Pa­sak Kris­ti­nos Ja­nu­le­vi­čie­nės, Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vės, pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, rin­ki­mų die­ną, iš vi­so bu­vo su­lauk­ta 13 pra­ne­ši­mų iš vi­sos ap­skri­ties. Pra­dė­ti du ap­lin­ky­bių pa­tiks­li­ni­mai. Vie­nas jų – Aly­taus ra­jo­ne, Ne­mu­nai­ty­je, dėl ga­li­mo rin­kė­jų pa­vė­žė­ji­mo. „Pra­ne­šė­jas ma­tė, kaip du au­to­mo­bi­liai bal­suo­ti at­ve­žė ne­ma­žai as­me­nų, ku­rie ga­lė­jo bū­ti pa­pirk­ti vie­nos ar ki­tos par­ti­jos. Jau su­rink­ti vi­si duo­me­nys apie tai, tik vyks­ta ap­lin­ky­bių pa­tik­ri­ni­mas. Ki­tas pa­tiks­li­ni­mas su­si­jęs su Aly­taus mies­tu, kur ste­bė­to­jas sa­va­no­ris vie­no­je iš Aly­taus mies­to rin­ki­mų apy­lin­kių pa­ste­bė­jo ga­li­mą as­me­nų pa­pir­ki­nė­ji­mą“, – tei­gė K.Ja­nu­le­vi­čie­nė.

Sek­ma­die­nį iš Aly­taus ra­jo­no rin­ki­mų apy­lin­kių iš vi­so su­lauk­ta ke­tu­rių pra­ne­ši­mų, Aly­taus mies­te – vie­no.

Sim­ne ste­bė­to­jas pa­ste­bė­jo tris įtar­ti­nus vaikš­ti­nė­jan­čius as­me­nis, ku­rie ga­li­mai pa­pir­ki­nė­jo rin­kė­jus ir sie­kė nau­dos vie­nam iš kan­di­da­tų į me­rus. Luks­nė­nuo­se ir Mak­niū­nuo­se bu­vo pa­ste­bė­ti ne­to­lie­se rin­ki­mų apy­lin­kių, ma­žiau ne­gu 50 met­rų at­stu­mu, pa­ka­bin­ti api­plė­šy­ti agi­ta­ci­niai pla­ka­tai, ku­riuo­se ma­tė­si kan­di­da­tų fo­to­gra­fi­jos, var­das pa­var­dė ir rin­ki­mų nu­me­ris.

Aly­taus mies­te bu­vo gau­tas dar vie­nas, ta­čiau nepa­si­tvir­ti­nęs pra­ne­ši­mas dėl ga­li­mo rin­kė­jos pa­vė­žė­ji­mo, ta­čiau pa­aiš­kė­jo, kad ją at­ve­žė šei­mos na­riai. Taip pat bu­vo pa­ste­bė­tas vai­ruo­to­jas, ku­ris iš au­to­mo­bi­lio da­li­jo agi­ta­ci­nes skra­ju­tes.

Pa­sak K.Ja­nu­le­vi­čie­nės, pra­ne­ši­mų skai­čių gau­sa Dzū­ki­jos re­gio­ne pir­mau­jan­čias po­zi­ci­jas da­li­ja­si Laz­di­jai ir Aly­taus ra­jo­nas.

Per vi­są agi­ta­ci­nį lai­ko­tar­pį, tai yra nuo sau­sio pa­bai­gos, Dzū­ki­jos re­gio­ne po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai kvies­ti 68 kar­tus, bu­vo pra­dė­ti ke­tu­ri iki­teis­mi­niai ty­ri­mai, du iš jų – Aly­taus ra­jo­ne. Vie­nas jų dėl tei­sės lais­vai pa­si­nau­do­ti bal­sa­vi­mo tei­se, o ki­tas – dėl rin­ki­mų do­ku­men­tų klas­to­ji­mo. Už abu pa­žei­di­mus gre­sia bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė, o griež­čiau­sia gre­sian­ti baus­mė – ket­ve­ri me­tai ne­lais­vės.

„Rei­kė­tų pa­mi­nė­ti, kad per vi­są rin­ki­mų lai­ko­tar­pį dir­bo ne tik vie­ša po­li­ci­ja, bet kri­mi­na­li­nė­je sri­ty­je dir­ban­tys ne­vie­ši pa­rei­gū­nai. Tiek vie­ši, tiek ne­vie­ši pa­rei­gū­nai dar dirbs ir ant­ro­jo tu­ro me­tu. Rin­ki­mų me­tu bu­vo su­telk­tos gau­sios po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų pa­jė­gos, ku­rios nuo­lat kur­sa­vo po rin­ki­mų apy­lin­kes ir ne­kvies­ti už­tik­ri­no vie­šą­ją tvar­ką bei sau­gu­mą, ben­dra­vo su rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­riais“, – aiš­ki­no K.Ja­nu­le­vi­čie­nė.

Ne­ri­jus Ce­siu­lis: „Pra­dė­si­me nuo dar­bų, o ne nuo pos­tų da­ly­bų“

Jau ki­tą die­ną po rin­ki­mų su­si­sie­kus su į ant­rą­jį rin­ki­mų tu­rą pa­te­ku­siais Aly­taus mies­to ir ra­jo­no kan­di­da­tais į me­rus, jų klau­sė­me, ko­kios nuo­tai­kos, kaip ver­ti­na pra­ėju­sį pir­mą­jį rin­ki­mų tu­rą, sa­vo ga­li­my­bes iš­plėš­ti per­ga­lę ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re ir su kuo lai­mė­ję rin­ki­mus su­da­ri­nė­tų val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą.

„Jau­čiuo­si pui­kiai, to­kių re­zul­ta­tų ir ti­kė­jo­mės, tik gal šiek tiek no­rė­jo­si di­des­nio rin­kė­jų pa­lai­ky­mo. Da­bar ne­abe­jo­ju, kad jo ne­ma­žai su­lauk­si­me ant­ra­ja­me tu­re. Ko­va, de­ba­tai, min­tys bu­vo įdo­mios“, – sa­kė N.Ce­siu­lis ir pa­ti­ki­no, kad, lai­mė­jęs rin­ki­mus, dė­si­ąs vi­sas pa­stan­gas, jog bū­tų su­for­muo­ta po­zi­ty­vi, ge­ra, dar­bin­ga po­zi­ci­ja. Jis ne­ma­no, kad dirb­ti to­kio­je po­li­tiš­kai mar­go­je ko­a­li­ci­jo­je bus sun­ku. Pa­sak kan­di­da­to, te­rei­kia ge­bė­ti tin­ka­mai su­tar­ti ir su­val­dy­ti.

„Mes aiš­kiai pa­si­sa­kė­me dėl dau­gu­mos, kad ben­drau­si­me ir dirb­si­me su vi­sais. O pra­dė­si­me ne nuo pos­tų da­ly­bų, o nuo mies­to stra­te­gi­nių klau­si­mų ir kon­kre­čių dar­bų. Mies­tui rei­kia pro­ver­žio, au­gi­mo, nau­jo vė­jo, nes tai, kas bu­vo iki šiol, ne­bu­vo pats ge­riau­sias va­rian­tas mies­tui, ku­rį ka­muo­ja di­de­lė emig­ra­ci­ja, ne­dar­bas ir dau­gy­bė ki­tų pro­ble­mų. Tu­rė­si­me kal­bė­tis apie to­les­nę mies­to at­ei­tį ir ben­drai su­tar­ti dėl to­les­nės kryp­ties“, – kal­bė­jo N.Ce­siu­lis.

Ge­di­mi­nas Dauk­šys: „Jei­gu ne­įgy­ven­din­siu pa­ža­dų, ne­mo­ka­mai dirb­siu se­ne­lių na­muo­se“

„Nuo­tai­kos ge­ros, ta­čiau dar lau­kia daug dar­bo. Ti­ki­mės po dvie­jų sa­vai­čių lai­mė­ti ant­ra­ja­me tu­re. Tik­rai ti­kė­jo­mės to­kio rin­kė­jų pa­lai­ky­mo, prie­šin­gu at­ve­ju – ko ei­ti į rin­ki­mus. Ma­nau, kad pa­sie­kė­me dau­giau ne­gu bu­vo­me su­pla­na­vę“, – kal­bė­jo G.Dauk­šys.

Jis vi­sus rin­ki­mų opo­nen­tus ver­ti­na kaip stip­rius, so­li­džius var­žo­vus, ta­čiau jiems ne taip pa­vy­ko pa­siek­ti rin­kė­jus ir pel­ny­ti jų pa­lai­ky­mą.

Pa­klau­sus, su kuo lai­mė­ji­mo at­ve­ju for­muo­tų val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą, G.Dauk­šys taip pat ne­bu­vo kon­kre­tus: „Ne­sa­me an­ga­žuo­ti ar kaž­kaip nu­si­tei­kę iš anks­to. Per­žiū­rė­jau ki­tų par­ti­jų ir ko­mi­te­tų pro­gra­mas ir ma­čiau daug ben­drų sie­kių, dar­bų, tarp iš­rink­tų ta­ry­bos na­rių – daug kom­pe­ten­tin­gų žmo­nių, to­dėl ne­abe­jo­ju, kad ra­si­me ben­drų spren­di­mų ir nu­veik­si­me daug gra­žių dar­bų“, – pra­brė­žė kan­di­da­tas.

Klau­sė­me, ar ne­bus sun­ku dirb­ti ir ben­drų tiks­lų siek­ti kar­tu su to­kia mar­ga ko­a­li­ci­ja, G.Dauk­šys juo­ka­vo, kad dirb­ti vi­suo­met bū­na sun­ku, leng­va, kai iš vi­so ne­dir­ba­ma.

Vie­šu­mo­je kan­di­da­tas yra pa­si­sa­kęs, kad jei­gu jam ta­pus me­ru per ka­den­ci­ją ne­pa­vyks įgy­ven­din­ti vi­sų tri­jų pro­gra­mos tiks­lų, tuo­met pa­ža­dė­jo ei­ti ne­mo­ka­mai dirb­ti se­ne­lių na­muo­se. „Tik­rai jau­čiu at­sa­ko­my­bę tai įgy­ven­din­ti, nes daž­nai po lai­mė­tų rin­ki­mų par­ti­jos pa­mirš­ta sa­vo rin­ki­mų pro­gra­mas ir pa­ža­dus. Mes no­ri­me pa­keis­ti to­kią prak­ti­ką ir pir­miau­sia su­si­tar­ti dėl ben­drų dar­bų“, – sa­kė G.Dauk­šys.

Al­gir­das Vrub­liaus­kas: „Lo­giš­ka bū­tų vie­nin­ga ko­man­da“

„Jau­čiuo­si ge­rai ir dė­ko­ju rin­kė­jams, Aukš­čiau­sia­jam ir ko­man­dai. Džiau­gia­mės, kad ta­ry­bo­je su­da­ry­si­me ab­so­liu­čią dau­gu­mą, kal­ba­mės dėl part­ne­rys­tės ir ruo­šia­mės ant­ra­jam tu­rui“, – sa­kė A.Vrub­liaus­kas ir ne­slė­pė, kad į val­dan­čio­sios dau­gu­mos gre­tas kvies bu­vu­sius ir esa­mus part­ne­rius – so­cial­de­mok­ra­tus ir Dar­bo par­ti­jos at­sto­vą.

Pa­klaus­tas, ko­kio sce­na­ri­jaus ti­ki­si ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re, A.Vrub­liaus­kas ne­abe­jo­da­mas at­sa­kė, kad per­ga­lės: „Vis dėl­to, dau­giau kaip ke­tu­ri tūks­tan­čiai rin­kė­jų bal­sų yra di­de­lis įpa­rei­go­ji­mas ir pa­grin­das. Rin­kė­jai su­pras, kad jau da­bar tu­ri­me dau­gu­mą ir lo­giš­ka bū­tų, jog val­džio­je ne­tu­ri vy­rau­ti ne­tvar­ka, kad val­džia veik­tų rin­kė­jo nau­dai ir ati­tik­tų lū­kes­čius, o ne pa­skęs­tų in­tri­go­se, tai rei­kia dar­nios, vie­nin­gos ko­man­dos.“

A.Vrub­liaus­kas ne­slė­pė ti­kė­ję­sis, kad kon­ser­va­to­riai gaus pa­na­šų skai­čių man­da­tų ta­ry­bo­je kaip da­bar, o kad bū­tų iš­rink­tas ra­jo­no me­ras, pri­reiks ant­ro­jo tu­ro.

„Dar tu­rė­si­me pro­gą per šias dvi sa­vai­tes ap­lan­ky­ti rin­kė­jus ir su jais pa­ben­drau­ti, nes iš tie­sų jau pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re pa­ty­riau la­bai daug gra­žių pa­lai­ky­mo aki­mir­kų, ypač iš jau­nų žmo­nių, ži­no­ma, ver­ti­na­me ir vy­res­nių­jų pa­lai­ky­mą“, – sa­kė kan­di­da­tas.

Pa­klaus­tas, kaip ver­ti­na sa­vo ga­li­my­bes lai­mė­ti prieš opo­nen­tą A.Trun­cę, A.Vrub­liaus­kas tei­gė ne­no­rin­tis nie­ko men­kin­ti, tik pa­lin­kė­jo gar­bin­gos ko­vos ir ar­gu­men­tų, o ne už­si­im­ti pi­giais triu­kais ir ki­tų men­ki­ni­mu. „Man tas ne­tin­ka, nie­ka­da to ne­da­riau. Tad lin­kiu to ir opo­nen­tui.“

Au­ri­mas Trun­cė: „Ne par­tiš­ku­mas svar­biau­sias, o no­ras kar­tu dirb­ti kon­struk­ty­viai“

„Jau­čiuo­si ge­rai, džiau­giuo­si re­zul­ta­tais, nors ne­abe­jo­ju, kad jei­gu rin­ki­mų ko­va bū­tų vy­ku­si šim­tu pro­cen­tų skaid­riai, tuo­met jie bū­tų bu­vę žy­miai ge­res­ni. Esa­me dė­kin­gi mu­mis pa­si­ti­kė­ju­siais žmo­nėmis ir vi­siems at­li­ku­siems pi­lie­ti­nę pa­rei­gą bei da­ly­va­vu­siems rin­ki­muo­se. No­rė­jo­si, kad gy­ven­to­jai bal­suo­tų dar ak­ty­viau ir ne­pa­ti­kė­tų at­ei­nan­čių ket­ve­rių me­tų Aly­taus ra­jo­no li­ki­mo už juos spręs­ti ki­tiems. Vi­liuo­si, kad ant­ra­ja­me tu­re sa­vo bal­są ati­duos ir tie gy­ven­to­jai, ku­rie ne­bal­sa­vo pra­ėju­sią sa­vai­tę. Tai la­bai svar­bu, jei­gu žmo­nės tik­rai no­ri po­ky­čių, o ne be­ne du de­šimt­me­čius be­si­tę­sian­čios mū­sų kraš­to stag­na­ci­jos“, – kal­bė­jo A.Trun­cė.

Jis ap­gai­les­ta­vo, kad rin­ki­mų ko­va ne tik vy­ko ne­skaid­riai, bet ir vir­to pur­vų drabs­ty­mu­si: „Vi­sa pa­skleis­ta in­for­ma­ci­ja apie ne­va ne­skaid­rius mū­sų ko­man­dos veiks­mus, rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mą vi­siš­kai pra­si­len­kė su re­a­ly­be, o iš tie­sų vis­ką rei­kė­tų ap­suk­ti prie­šin­ga pu­se. To­dėl no­rė­čiau vi­siems rin­ki­mų da­ly­viams pa­lin­kė­ti la­biau pa­si­ti­kė­ti sa­vi­mi ir rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą ar ne­pa­si­ti­kė­ji­mą pri­im­ti gar­bin­gai, o ne ban­dant jį iš­gau­ti vi­sais įma­no­mais ne­tei­sė­tais bū­dais. Ti­kiu, kad at­eis me­tas, kai tei­sy­bė trium­fuos. O po dvie­jų sa­vai­čių rin­kė­jai pa­ro­dys, ko­kios to­les­nės ra­jo­no at­ei­ties jie no­ri. Ti­kiu ra­cio­na­liu jų pa­si­rin­ki­mu.“

Pa­klaus­tas, su kuo, lai­mė­jęs rin­ki­mus, su­da­ry­tų val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą, A.Trun­cė pa­brė­žė, kad jam vi­siš­kai ne­svar­bus par­tiš­ku­mas, o kiek­vie­no iš­rink­to ta­ry­bos na­rio pa­si­ry­ži­mas ir no­ras dirb­ti kar­tu, skaid­riai ir siek­ti į Aly­taus ra­jo­no ge­ro­vę orien­tuo­tų ge­riau­sių re­zul­ta­tų.

  Komentaras

  Štai šiom dienom Alytaus miesto savivaldybė neišlaikius vėl pradeda apie švietimo pertvarkas kalbėt. kaip ir besibaigianti kadencija buvo pradėjus kalbėt ir... Reiškia dėl gyventojų mažėjimo neištempia savivaldybė imituot. Nors tik prieš kelias savaites besibaigianti kadencija ir būsimos branduoliai būtent po socdemai ir ,,Už Alytų" veikėjais regis subalsavo už 2019 metų biudžetą. Kur gįrės, kad didesnis vieni kitiems pasiskyrė kur reikėjo ir pagal tai, tų lėšų net su persočiai. O gyvenimas diktuoja jau dabar trūksta. Ir vėl, vietoj to, kad patys pagal Reglamentą per tarybą įpareigotų savivaldybės kontrolierių staigiai auditus švietime atlikt ir išvadas pateikt tarybai svarstyt, jie vėl nepriklausomus auditus kuria primokėdami kažkam uždirbt. Kur kiti patys pasidaro. o čia su dideliais atlyginimas sav. kontrolieriai kaip ir valdininkai turintys patys sugebėt tokius klausimus spręst ir kiti turi padaryt. Ką gi su tokiais lygiais..? Ir ar rinkiminėse kalbose buvo girdėt, kokius pirma veiksmus jau dabar reikia atlikt ką ir gyvenimas diktuoja - apart pasakos ir šantažai vieni link kitų.. o gyvenimas eina savo vaga. Laiku nespręstos problemos didėja ir į pūlinius virsta - kol šie buria bus Vasiukai ir...? Net Ulonų gatvėje n kartą pardavinėjamą gerą profilaktoriumą per kleis mėnesius buvo galima atgaivint už nepanaudotas iš ministerijos gautas socialinei paramai 68 proc., tai yra virš 100 tūkstančių eurų tiek ir ten trūksta, nes anose kadencijose panykino atseit tiek trūksta lėšų išlaikyt ir neturi iš kur? O čia jau kaip skirtos lėšos ir tų... O buria per rinkimus ir dabar nežinia kaip nuo realybės atitrūkę.. su aplink į save panašiais. Trumpiau jau kaip ir šios besibaigiančios liūdniausios kadencijos pradžia atsikartoja erzelynai per tas pačias temas... Ir per tuos pačius veidukus daugumoj... Tie patys šantažai po kurių merui, kuriuo neblogai buvo dangstytis, baigias linkėjimas į ateity kur per televiziją aiškino. Atseit domėsis, iš kur ano šeimyna tiek... - reiškia ramią ateitį užtikrina vieni kitiems. Čia pas juos kaip pagarba vieni kitiems. Reiškia verslai prašė šio būt meru tada. Dabar patys dalis tų verslų iš už kuliusių... Klausimas, ar daug laiko kaip ir būsimo mero atžvilgiu tą patį pritaikys?

  Komentaras

  Tik rinkimai gyvenimas nesibaigia. Jis tęsias ir įrodys bei įrodo, kad iš tikro ko vertas. Vienok metodai prieš rinkimus, kaip prieš buvusį merą Č.D. kuris smarkiai patobulėjęs nei kiti žemyn ir kompetentingiausias panaudoti metodai į televiziją vos neįsiveržę ir vienašališkai interpretuodami įvykius anam nepaliekant galimybės atsikirst - čia žemiau lygio. Ir kaip buvusių mero ar savivaldybės kontrolierės lygių, kur ir tarybos nario T.P. kaip visuomeninė padėjėja - tokie metodai labai toli nuo politikos. Nes turėtų įvertint ir savo kompetencijas tuomet užimant postus ir paklaust, ar viską padarė pagal kompetencijas tada? Na ir viską pasako kas ir kaip kodėl vyko ir vyksta Alytuj. Tad Alytaus rajonas jau regis sudarę koaliciją iš daugiausia balsų laimėjusių partijų. Alytaus mieste - daugiausia šansų laimėjusiems daugiausia balsų kurių ir atstovai į merus likt mažumoje. Nors ir merą turint, kur iš esmės kaip ir vienos krypties, taryboje be daugumos balsų palaikymo vieno mero ir mažumos balsai nelemia. ir per tai gali išsisekint net ir kadencijos pabaigos neištempę. Nes progresyviausi taryboje politikai ne šių laimėjusių gretose. Jie jei ir postus išsidalins ir dairysis, po kuo čia prisidengt šantažais ar panašiai .. kaip ir šioje kadencijoje buvo. Todėl priartėt prie jų - nėra labai net išmintinga. Nes ir pirmi tarybos posėdžiai pagal jau dabar kas vyksta tas pats kas ant priešpriešų erzinsis. Tąsa nuo šios kadencijos dar blogesniu rekursu...

  Komentaras

  Ne jau Alytaus miesto gyventojai nesuvokia kaip išsirinko? Štai Alytaus rajone ir varžosi - bet ten abu lyderiai tarpusavį. Alytaus mieste čia už jų stovintys dėl biudžeto likučių varžosi ir tą prieš rinkimus ir per atskirus momentus beveik atvirai rodė. Taryboj esmėj tik vienas buvęs meras Č.D. pats tiesiai ėjo ir sugeba ypač su ES paramos projektais. Kitiems - be šansų. O tai, kad prieš jį susitelkę kurie ir per darbo grupes dėl atlliekų fiasko todėl ir tiesiai nedrįsta ir... - dabar visų akyse šposina ir šposysis kiek kiek kieti kiek įsivaizdavo. O tam proga matyt - kaip apsijuokinėja. Esmėj kaip besibaigiančioj kadencijoj nebuvo su kuo rimtai spręst rimtų problemų - taip ir... O alytiškiams netinka net tas posakis - prisisekit apsaugos diržus. Nes jau per vėlu... ir vaizdas kol jie vieni kitų neišpešios - tol... O čia jie rimtai buria tas toks - tas anoks... Ne atsitiktinai ir baigiantis kadenciją buvęs komisaras mero poste kaip iš už kuliusių neišėjo... Ir rinkiminiuose stenduose kartu pozuodamas regis ir nesiruošia. Tik dabar šalia anų, kaip ir foto...Bet šalia. Gi čia tokia mada Alytuj - vis po kitais prisidengiant ir jei kas, anuos aukojant. Ir bent televizijoj jie jau pasikeitė linkėjimais vieni kitiems į ateitį. Po ko tik džiaugsmas kaip tie sako tik kaip politizuotai - komercinei teisėsaugai.

  Komentaras

  Niekas nelaimėjo. Šiems jau už nugaros bendražygiai per rinkimus ir dabar krečia kaip tik gali. Žemiau žmoniškumų ribų -- kas gerai nesibaigia. Taryboj vieno mero balsas, jei nepalaiko dauguma, nieko nelemia. O tarybos dauguma vėl pereina į kitą kadenciją. Kur ta pati dauguma tik prieš kelias savaites beveik vienbalsiai taryboj patvirtino strategiją iki 2021 metų pagal kurią Alytuj tik nykt. Beje ir žiniasklaida išanalizavus parašė - tik demografiniai procesai blogės. O tai yra dokumentas vykdymui keliems metams. Tad jie galėjo nepriimt - o palikt kas laimės. Bet.. Tai kur jie apie darbus šneka kur nėra į strategiją įtraukta -čia tik Alytuj rinkėjai gali nepastebėt ir nepaklaust? Tai kada jie tiesą sako, kada - kitaip ir kuo tikėt. Apie rimtas investicijas iš ES paramos - jokių šansų. Net formuodami valdžias įkais ir kažin ar atvės? net kur nepanaudota parama iš ministerijos 68 proc. socialinėms reikmėms per mėnesį kur nemato galima buvo permest į Ulonų gatvėje panykinto profilaktoriumo neįgaliems veiklos atnaujinimą. Ten kaip nįkino ir atseit trūko virš 100 tūkstančių eurų lėšų - kur dabar per paramą 68 proc. nepanaudotų panašią sumą virš 100 tūkstančių eurų sudaro. Trumpiau elementariose situacijose nesugeba persiorentuot. O ką kalbėt apie rimtus projektus.. Trumpiau sėkmės cirkintis.

  Komentaras

  Vakar televizijos laidoj pretendentas į merus G.D.. agituoja. Prisiimu asmeninę atsakomybę, kad sumažins atliekų tvarkymo kainas ir automobilių parkavimo aikštelių... Dabar tegu atidžiai pasižiūri, ką šioje besibaigiančioje kadencijoje 2 sukurtos darbo grupės taryboje dėl atliekų tvarkymo jos padarė įdirbius. Ir reziumė per žiniasklaidą trumpai blykstelėjo ir .. atseit meras blogas. Ir vienai grupei vadovavo nuo ,,Už Alytų" veikėjas. Kažkodėl bijo alytiškiai pasikonkretizuot apie konkrečius šių darbo grupių politikų sprendimus ir jų poveikį bendram alytiškių gerovės lygiui. Ypač lyginant su druskininkiečių kainom. Necituosiu tų darbo grupių veiklos reziumė. Vienok jei logikos jis turi, gali ir suvokt. kad jau kaip ir pavėlavo nuo kaip kurių .. ir atitolt. Kur jau pradžioj turėjo pajust, kad už nugaros kitaip gali būt. Tai dabar laukia matyt, kol..? Tad su asmenine atsakomybe jau ir kaip vėlokai... Geriau, kur ne taip - pratylėt, o ne reklamuot savo silpnas sritis. nes kaip lyderis situacijos jau prieš rinkimus nesuvaldė, ir ... O bendra situacija per alytiškių mandrumus jau šioje kadencijoje kaip valdymo krizė buvo. Bet ją sumaniai po erzelynais, kur kitur būt neįmanoma, Alytuj paslėpė suversdami tradiciškai tik ant mero. Kuris kaip pogrindį, lyginant kaip turi dirbt meras - būt priekį ir pirmas sprendimus siūlyt. Ir kuo daugiau užkuliusį - tuo daugiau skandalų kurių apsimeta nepastebįs. Dabar per rinkimus išsigrįnino... Anas pasitraukė nenorėdamas kaip atpirkimo .. likt. Tų dalis, kurie prašė šio mero būt meru prieš aną kadenciją, tiesiai išėjo. Vėl anos laida tuomet apie įrašą, kur pirma serija ,,Demaskuoti" prasidėjo - pratęsė ir šioje kadencijoje ir per rinkimus savo padarė. O kur prisilietė -kur gerai gavosi? Kaip pirmo įrašo herojai jau tarpusavį baigia vieni kitus...

  Komentaras

  Regis išsidūrė alytiškiai per rinkimus vėl? Yra toks posakis, jei nėra nors vieno matančio, tai už aklo nors ir milijonas eitų jie visi sukris į bedugnę. Tad iš šių tegu alytiškiai parodo tą matantį, kuriuo galima tikėt, kad išves alytiškius į gerą gyvenimą. Nes skirstantis koalicijom ten pas juos vienodai kalba - pirma kalbam dėl darbų. Paskui atseit skirstysis postais. Dabar dėl darbų, kurie tos pačios besibaigiančios tarybos kur jų partijos ir judėjimai regis beveik vienbalsiai balsavo prieš kelias savaites taryboj tvirtinant strategiją iki 2021 metų. Reiškia toks taryboj patvirtintas dokumentas jau įsigalioja savivaldybėje vykdymui net keliems metams į priekį. Reiškia jie jau ir už būsimą tarybą kaip ir nubrėžė veiklos gaires. Kurios silpnos ten esmėj tik pertekliniai valdininkai kiek imituot dėl savęs išsilaikymo reikia užsibrėžę. Tai yra ir žiniasklaida neiškentus paanalizavo ir parašė aiškiai - tik demografinės problemos didės per tokias strategijas. Nors normaliai, įvertinant rinkimų laikotarpį neturėjo skubėt su strategijom - o palikt būsimai tarybai. Kurie laimės ir tegu formuoja tuos darbus per būsimą rimtą strategiją. Vienok ką tai rodo, kad jie gal ir baigiantis kadencijai nelabai suvokia, ką reikia daryt pagal tarybos išimtinę kompetenciją? Tai kada jie sako tiesą, kad žodžiai nesiskirtų su darbais, o kada tik .. nežinia kaip pavadint tokį neatsakingumą. O kaip greiti kitus šiepinėt, kur gal iki anų lygių per savivaldą jiems ir nepriartėt? O dabar patys kaip per lakmuso popierėlį vertinimui atsidūrę... Čia jau po erzelynais nepasislėpsi. Kur reikia rimtų veiksmų ir atsakomybės už rezultatus. Ne veltui ir mero poste esantis per rinkimus atsistojo tik greta ..rinkiminiuose stenduose. Pats tiesiai eit nedrįso... Nes jei nenorėtų, tai gal ir per rinkimines nuotraukos ne asifišuotų. Nes rask Alytuj, kur patogiau išgyvent, jei ne po..?

  Komentaras

  Alytaus mieste išskirtinumas - klaidų praktiškai negali daryt būdami valdžioje ypač mero poste. Nes rinkimų metu per daug, žemiau žmoniškumo normų, į šantažus nusirista ir...? Tik taryboj gal 5 - kurie gali nesitaikstyt su klaidom ir..? Pradedant nuo laidos ,,Demaskuoti", kur ana tas pats kaip panorėjus politikierius taršo - čia situacija švelni tik lyginant su. Kaip prie Rusijos diktatoriaus J.Stalino būdavo. Tas siūlo - imk postą ir dirbk. Anas atsisako. Tada J.Stalinas sako - gudrus esi. Suvoki, kad nesugebėsi ir per tai gali būt prie ..pastatytas. Reiškia realiai masto apie gyvenimą. Yra už ką gerbt. O Alytuj stebint nenustoja, kaip drąsiai per politiką postus stveria... Nors per Lietuvą ir greta aplink pavyzdžių, kur už klaidelę jei nesugeba - gali brangiai mokėt... Juolab centrinė Lietuvos valdžia kažin ar Alytaus mieste susiformavusiai tarybos daugumai labai palanki... Štai Lazdijuose jau suklijuota permainų koalicija... Druskininkuose ir savotiškai jau įvelti... Kaune tas ir regis jei ir paskutiniu metu būt neatsisakęs kandidatuot į Prezidentus, kažin kaip būtų?

  Komentaras

  Tikri lyderiai - yra tikri lyderiai. Druskininkuose, Birštone, Kaune tokie yra - ir ten viskas aišku. Dabar Alytuj rinkimų metu per televiziją kaip ir.. parodė atžvilgiu buvusio mero Č.D.. Vienašališkai interpretuodami ir regis negebėdami ką geriau pasiūlyt. Atvėrė Alytaus skaudulius per savivaldą. Reiškia ta stadijono byla, kur žalos nėra. Tik laiku nesutvarkyta savivaldybėj dokumentacija kur praktiškai per visus objektus taikos. Tik ne visur mato. Vienok tai, kad į atsakingus postus kaip net ir mero, savivaldybės kontrolieriaus ir kitus eina žmonės kur savo kompetencijose laiku nesugeba spręst problemų ir tai verčia ant vieno - čia ir šios besibaigiančios kadencijos bėda. Kur regis dar privesta nekompetentingesnių pagal paklusnumą. Vėl besibaigiančioj kadencijoj kaip nesimato per tarybą sukurtų net 2 darbo grupių ir jų teiktų siūlymų dėl atliekų tvarkymo problemų kur būt geresni sprendimai alytiškiams nei pas druskininkiečius -atleiskit, užėmus atsakingus postus ir visuomenines padėtis ir nesimato - taip į valdymą neatsakingai žiūrėt negalima. Kaip ir dabar per savivaldą nei vieno rimto projekto per tarybą tvirtinto, kad gerintų daugumai alytiškių gyvenimus, į ateity nesimato. Kažkaip Alytuj per savivaldą kažkokie tikslai ne tie iškeliami? Apart kalbės, kalbės... O juk abu kandidatai atstovaujantys jau taryboje esančias partijas ir judėjimus - sočiai laiko per tai pakoreguot paskutiniu metu per tarybą priimtus sprendimus kaip dėl strategijos ir kitus.. O vaizdas, tarsi ir atitolę nuo tų, kuriuos atseit atstovauja.

  Komentaras

  Priklauso nuo rinkėjų atsakingumo. Lazdijuose jau permainų koalicija prieš antrą turą susidariusi prieš esamus valdžioje. Druskininkuose aiškiau nei dieną - tie patys esmėj tęsia.... Alytaus rajone nors keli lyderiai - mažiau blaškytis. Tragiškiausia Alytaus mieste. Kaip už šią besibaigiančią kadenciją nėra kam atsakyt kodėl nėra rimtų strategijų, švietimo pertvarkų kur aplink pasidarę... - mažumoj kaip išnykstantys ir po ,,Alytaus piliečiai" laimėję anos kadencijos rinkimus. Kaip ir nėra kam atsakyt? O juk pradžioj buvo tokią gražią valdančių koaliciją taryboj susidarę kur beveik vienbalsiai ir aklai nereikalaudami programų balsavo už atsakingų į valdžios postus paskyrimus ir kaip kaip baigia - gal ir patys vengia pamatyt? Deja, tik vieno mero balsas taryboj nelemia, jei jo dauguma nepalaiko. Per rinkimus išpilta tiek šantažo net adresu tų, kurių dėka Alytus dar galėjo ir pakilt, čia tas pats kas spiaudo į šulinį iš kurio ir patys gali atsigert. Vėl ši Alytaus m. besibaigianti kadencija kur vietoj rimtų sprendimų per tarybą priėmimo pasinerta po erzelynais rodo - trūkumą reikiamos kompetencijos valdyme. Kur šiuos blogiausius bruožus persinešė ir į būsimą tarybą. Vėl pozicija, kaip pats meras rinkimuose nedalyvauja, tačiau savo foto rinkiminiuose stenduose reklamuoja rodo. Kaip visada iš užkuliusių...ne tas pats, kas bus? Čia savotiškai net kaip ir pavojingi deriniai. Tad gero nesimato, apart net valdžią susistatyt ir dar sunkiau išlaikyt - šansų ramiai alytiškių ateičiai mažai. Prajuokino idėjos dėl Alytaus m. ir rajono savivaldybių sujungimo į vieną dėl mažėjančių gyventojų skaičiaus. Kur jau buvo pradėtos iniciatyvos ir tik apklausas beliko atlikt. Vienok tie patys, kur sako už - už akių prieš. Nes prarandama galimybės prisidarbint į gerus postus net į valdžią atėjusiems politikams.. Nors savivaldybės jau seniai persipynę ir tarpais dubliuoja vieni kitus. Pagal įtakas rajonas kokia 30 proc. kaip ir prijungęs miestą jau. Kol mieste kaip nuo realybės atitrūkę kažkur klajoja susireikšminę tie ir anie.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.