Ne­su­si­kal­bė­ji­mas ar to­les­nis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos tra­pios val­dan­čio­sios dau­gu­mos by­rė­ji­mas? (42)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus Savivaldybe
Jau sau­sio pa­bai­go­je 17 iš 27 ta­ry­bos na­rių su­for­muo­ta val­dan­čio­ji dau­gu­ma su­ma­žė­jo iki 14. Jo­je li­ko dirb­ti 6 man­da­tus tu­rin­tys so­cial­de­mok­ra­tai, 4 Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, 3 Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ir 1 Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Aly­taus vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je Sei­mo na­riu iš­rink­tas Ro­ber­tas Šar­knic­kas, ku­ris va­do­vau­ja Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos mies­to sky­riui, pa­skel­bė, kad pas­ta­ruo­ju me­tu mies­to ta­ry­bai pri­ėmus aly­tiš­kiams ne­nau­din­gus spren­di­mus, sky­rius ne­be­įsi­vaiz­duo­ja ben­dro dar­bo ta­ry­bos val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je. Va­di­na­si, šios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos na­riai mies­to ta­ry­bo­je tu­ri pa­si­trauk­ti iš val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos. Ta­čiau Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je va­do­vė, vie­na iš R.Šar­knic­ko, kaip sky­riaus pir­mi­nin­ko, pa­va­duo­to­jų Skais­tė Ul­čic­kai­tė pa­reiš­kė, kad frak­ci­ja ne­ke­ti­na trauk­tis iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos. Ar to­liau ne­pra­dės by­rė­ti tra­pi mies­to ta­ry­bos dau­gu­ma, vis tiek iš­lie­ka at­vi­ras klau­si­mas, nes trauk­tis iš jos ga­li­my­bės ne­at­me­ta Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vai.

Ko­kios prie­žas­tys lė­mė ap­si­spren­di­mą trauk­tis iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos?

Kaip sa­kė Sei­mo na­rys R.Šar­knic­kas, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­rius ne­ga­li pri­tar­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ką tik pri­im­tiems spren­di­mams dėl mo­kes­čių pa­di­di­ni­mo lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, Mu­zi­kos, Dai­lės mo­kyk­lo­se, so­cia­li­nio būs­to nuo­mai, taip pat to­kiems spren­di­mams, ku­rie ne­lei­džia di­din­ti at­ly­gi­ni­mų kul­tū­ros, so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, su­nai­ki­na dvi mo­kyk­las.

Sei­mo na­rio pa­ste­bė­ji­mu, tai ro­do, kad mies­to ta­ry­bos dau­gu­ma ne­pri­si­de­da prie Sei­mo vyk­do­mos dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mo po­li­ti­kos vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, taip pat prie so­cia­li­nės ap­lin­kos ge­ri­ni­mo aly­tiš­kiams.

„Jūs tik pa­gal­vo­kit, Aly­tu­je mo­kes­čiai tė­vams už vai­kų ug­dy­mą lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se to­kie pat kaip Kau­ne. Ar ga­li­ma ly­gin­ti Aly­tų ir Kau­ną? Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vai tam ne­ga­li pri­tar­ti, mes tu­ri­me iš­lai­ky­ti sa­vo po­žiū­rį ir duo­tus pa­ža­dus rin­kė­jams per sa­vi­val­dos rin­ki­mus, kad mums rū­pės so­cia­li­nė ap­lin­ka Aly­tu­je, kad ne­bus di­di­na­mi mo­kes­čiai so­cia­liai jaut­rioms žmo­nių gru­pėms. Da­bar ma­to­me ki­to­kius veiks­mus. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad, sa­vi­val­dy­bei va­do­vau­jant me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui, man, kaip Sei­mo na­riui, ten­ka su­lauk­ti žy­miai dau­giau aly­tiš­kių nu­si­skun­di­mų sa­vi­val­dy­bės dar­bu. Ir dėl pa­di­din­tų mo­kes­čių lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, ir dėl ne­si­skai­ty­mo su kai ku­rių sa­vi­val­dy­bės įstai­gų va­do­vų nuo­mo­ne, ir dėl ne­su­pran­ta­mų prie­žas­čių pa­kei­čia­mo gat­vių as­fal­ta­vi­mo ei­liš­ku­mo. Kai ku­rių mo­kyk­lų mo­ky­to­jams ko­e­fi­cien­tai nė­ra kei­čia­mi, kad di­dė­tų at­ly­gi­ni­mai. Kur tai ma­ty­ta?“ –tvir­ti­na R.Šar­knic­kas.

Vi­sos šios prie­žas­tys lė­mė, kad, Sei­mo na­rio tei­gi­mu, są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­rius dau­gu­mos bal­sais pri­ėmė spren­di­mą trauk­tis iš sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos.

Dėl to ar­ti­miau­siu me­tu rink­sis par­ti­jos sky­riaus val­dy­ba ir ga­lu­ti­nai bus pri­im­ti spren­di­mai dėl Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rių pa­si­trau­ki­mo iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos.

„Su­si­rin­ki­me tai ne­bu­vo svars­ty­ta, per grei­tai pa­da­ry­ta iš­va­da“

Šios są­jun­gos frak­ci­ja mies­to ta­ry­bo­je tu­ri tris man­da­tus. Frak­ci­jos va­do­vės, par­ti­jos sky­riaus pir­mi­nin­ko R.Šar­knic­ko vie­nos iš pa­va­duo­to­jų S.Ul­čic­kai­tės tvir­ti­ni­mu, frak­ci­ja ne­ke­ti­na trauk­tis iš sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos dau­gu­mos: „Par­ti­jos su­si­rin­ki­me tai ne­bu­vo svars­ty­ta, per grei­tai pa­da­ry­ta iš­va­da. Čia kaž­koks ne­su­si­kal­bė­ji­mas.“

„Ne­ži­nau, ką ko­le­gė tu­ri ome­ny­je, bet pro­to­ko­las aki­vaiz­džiai ro­do sky­riaus po­žiū­rį trauk­tis. Gal emo­ci­jos? Ar­ba yra tai, ko mū­sų sky­rius dar ne­ži­no. Su­si­tvar­ky­si­me „na­mie“, taip jau bū­na su ta po­li­ti­ka, kad ne vi­sa­da pa­vyks­ta su­si­kal­bė­ti ar­ba su­pras­ti. Kiek ži­nau, Skais­tė kal­bė­jo, jog trauk­sis tik ta­da, jei į ko­a­li­ci­ją jung­sis frak­ci­ja „Už Aly­tų“. Yra, be­rods, ir su­tar­ty­je apie tai pa­ra­šy­ta. Bet ži­no­me, kad dau­gu­ma jau ne­te­ko vie­nos frak­ci­jos, tad ben­dro dar­bo su­tar­tis tu­ri bū­ti kei­čia­ma iš es­mės. Aš ma­nau, kad „Už Aly­tų“ ir be pa­ra­šo yra val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, es­mės tai ne­kei­čia. Pa­žiū­rė­ki­te, kas val­do po­sė­džius. Pa­grin­di­nis da­ly­kas, kaip ir sa­kiau, mies­to val­džios dau­gu­mos po­žiū­ris ne­ati­tin­ka „vals­tie­čių“ pro­gra­mos, so­cial­de­mok­ra­tai su part­ne­riais tik di­di­na mo­kes­čius aly­tiš­kiams“, – taip į S.Ul­čic­kai­tės pa­reiš­ki­mą ne­si­trauk­ti iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos su­re­a­ga­vo R.Šar­knic­kas.

Tuoj po Sei­mo na­rio iš­pla­tin­tos ži­nios apie Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pa­si­trau­ki­mą iš val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos su jos vi­sais tri­mis at­sto­vais pri­si­pa­ži­no ben­dra­vęs mies­to me­ras so­cial­de­mok­ra­tas N.Ce­siu­lis: „Nie­kas nie­kur ne­si­trau­kia. Tik Sei­mo na­rys taip ra­šo.“

R.Šar­knic­kas įsi­ti­ki­nęs, kad ne­me­luo­ti žmo­nėms, sa­ky­ti tie­są, kad ir ko­kia ji bū­tų skau­di, yra jo stu­bu­ras: „Aly­taus mies­to vie­ny­bės šir­dis jau plyš­ta, gai­la, kad žmo­nės jau ken­čia. Ne­ty­lė­siu ir ra­šy­siu, dirb­siu kaip ir dir­bau žmo­nėms, nie­kas ma­nęs ne­iš­muš iš vė­žių. Esu pri­sie­kęs Kon­sti­tu­ci­jai są­ži­nin­gai tar­nau­ti žmo­nėms.“

„Si­tu­a­ci­ja įdo­mi, ka­žin kuo vis­kas baig­sis“

Mies­to ta­ry­bos frak­ci­jos „Aly­taus pi­lie­čiai“ se­niū­nas Vy­tau­tas Jast­rems­kas ma­no, kad dar ne­aiš­ku, ar „vals­tie­čiai“ trau­kia­si iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos: „Jų frak­ci­jos va­do­vė kal­ba vi­sai ki­taip nei Sei­mo na­rys. Si­tu­a­ci­ja įdo­mi, ka­žin kuo vis­kas baig­sis.“

„Alytaus piliečių“ frak­ci­ja su tri­mis ta­ry­bos na­riais iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos pa­si­trau­kė sau­sio pa­bai­go­je dėl re­a­liai ne­vy­ku­sių jo­je dis­ku­si­jų, o ga­lu­ti­nį ap­si­spren­di­mą pa­lik­ti dau­gu­mą nu­lė­mė ta­ry­bos pri­im­tas spren­di­mas skelb­ti kon­kur­są ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jai per te­le­vi­zi­ją, kas vie­ti­niam biu­dže­tui ga­li kai­nuo­ti ke­lias de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų per me­tus, ir nu­ma­ty­ti šim­tai tūks­tan­čių eu­rų spor­to klu­bams.

To­kiu bū­du jau sau­sio pa­bai­go­je 17 iš 27 ta­ry­bos na­rių su­for­muo­ta val­dan­čio­ji dau­gu­ma su­ma­žė­jo iki 14. Jo­je li­ko dirb­ti 6 man­da­tus tu­rin­tys so­cial­de­mok­ra­tai, 4 Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, 3 Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ir 1 Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas.

Va­sa­rio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je „Aly­taus pi­lie­čiai“ pa­si­skel­bė dirb­sian­tys opo­zi­ci­jo­je, – taip mies­to ta­ry­bo­je at­si­ra­do ofi­cia­li opo­zi­ci­ja.

R.Šar­knic­kas sa­kė, kad ir jis jau yra pa­ste­bė­jęs, jog į val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos po­sė­džius Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vai ne vi­sa­da kvie­čia­mi: „Tai kvie­čia­mi, tai ne­kvie­čia­mi. Jei dir­ba­ma kar­tu, į po­sė­džius vi­sa­da tu­rė­tų bū­ti kvie­čia­ma.“

Ta­ry­bos so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas Jur­gis Kras­nic­kas pa­reiš­kė ne­su­reikš­mi­nan­tis Sei­mo na­rio iš­pla­tin­tos ži­nios: „Šar­knic­kas ga­lė­tų kaž­ką siū­ly­ti, jei bū­tų kaž­ką pa­da­ręs mies­tui. „Vals­tie­čių“ frak­ci­ja yra reikš­min­ges­nė už Šar­knic­ką. Gal ir gru­biai pa­sa­ky­siu: bū­tų kvai­liai, jei klau­sy­tų Šar­knic­ko.“

Kon­ser­va­to­riai ne­at­me­ta ga­li­my­bės trauk­tis

Ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas An­drius Ju­čas tei­gė kal­bė­jęs su Vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­jos va­do­ve ir ji pa­tvir­ti­no, kad frak­ci­ja ne­si­trau­kia iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos.

Ta­čiau kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos va­do­vas pa­žy­mė­jo, kad jo va­do­vau­ja­ma frak­ci­ja ne­at­me­ta ga­li­my­bės trauk­tis iš ko­a­li­ci­jos: „Jei su vie­nuo­li­ka bal­sų pri­ima­me ta­ry­bos spren­di­mus, tai nė­ra ge­rai. Me­ras ne­da­ly­vau­ja dis­ku­si­jo­se svar­biais, pa­vyz­džiui, švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­kos klau­si­mais, ne­iš­sa­ko sa­vo nuo­mo­nės, pa­si­nau­do­ja ad­mi­nist­ra­ci­jos re­sur­sais. Tu­ri­me su­sės­ti ir kal­bė­tis, ar ple­čia­me dau­gu­mą, ar ma­to­ma ki­to­kia pa­dė­tis.“

Me­ras, pa­klaus­tas apie kon­ser­va­to­rių ga­li­mą pa­si­trau­ki­mą iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos, pa­reiš­kė, kad „nie­kas nie­kur ne­si­trau­kia“. Tik pa­brė­žė, jog ar­tė­ja Sei­mo rin­ki­mai ir pa­si­girs­ta įvai­rių nuo­mo­nių bei pa­reiš­ki­mų: „Gal­būt kai kam rei­kia dė­me­sio.“

Po „Aly­taus pi­lie­čių“ pa­si­trau­ki­mo iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos N.Ce­siu­lis yra sa­kęs, kad rink­sis ko­a­li­ci­ja ir spręs dėl to­les­nio dar­bo, gal­būt ir jos pa­di­dė­ji­mo. Ta­čiau da­bar mies­to me­ras tei­gė, kad šiuo klau­si­mu val­dan­čio­ji daugu­ma ne­bu­vo su­si­rin­ku­si, o apie ben­drą dar­bą su frak­ci­ja „Už Aly­tų“ yra tik pamąs­tymų.

Jei iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos pa­si­trauk­tų Vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­ja, jo­je lik­tų tik 11 ta­ry­bos na­rių – ta­ry­bo­je vi­siš­kai ne­be­lik­tų dau­gu­mos. O jei dar ją nu­spręs­tų pa­lik­ti 4 kon­ser­va­to­riai, pa­dė­tis ta­ry­bo­je pri­imant spren­di­mus bū­tų tie­siog ka­tast­ro­fiš­ka.

„Ne­for­ma­liai mies­to ta­ry­bo­je yra ki­ta dau­gu­ma, ją pa­de­da iš­lai­ky­ti frak­ci­ja „Už Aly­tų“. Mes to­kio­je dau­gu­mo­je ne­ga­li­me dirb­ti. Trys mū­sų ta­ry­bos na­riai, kaip ir „Aly­taus pi­lie­čiai“, bu­vo­me pa­mai­tin­ti pa­ža­dais, kad bus at­si­žvelg­ta į mies­to žmo­nių po­rei­kius, bus dir­ba­ma Aly­tui, bet taip ne­at­si­ti­ko“, – įsi­ti­ki­nęs Sei­mo na­rys, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas R.Šar­knic­kas.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  PAREIGUNAI PATAISYTA ir turi buti tarnautojai. Labas rytas. Keliolika metų Alytuje savivaldybės koridoriuose nesugaunamai siaučia kelių grupės iš anksto susitarusių vaidmenimis pasidalinusių asmenų gauja. Šios gaujos niekaip nesugauna STT, prokuratūra. Šie gaujos vadeivos nematomomis virrvutėmis tampo sprendimus priiminėjančius valdininkus, balsuojant Taryboje pagal savo poniatkes ir savo nusikalstamais metodais prekiauja poveikiu ir daro poveikį Tarybos nariams taip, kad pasiektų reikiamus sprendimus. Šią gaują gali demaskuti tik gerb. Alytaus Katanis, ne vietinė Prokuratūra ir ne vietinė STT, t.y. apibendrinus galima pasakyti, kad nusikaltėlių grupuotę dangsto vietiniai korumpuoti TARNAUTOJAI. Apibendrinus galima konstatuoti, kad jeigu apie šią grupuotę meras nepraneš Gen. Prokuratūrai ir centrinei STT, Alytaus miesto alinimas užsitęs, po kelių metų miestas bus dar skurdesnis, nualintas. Gražaus savaitgalio !

  Komentaras

  Kol kas rinkimus Alytaus mieste laimi kas daugiau pinigų skiria reklaminiams stendams, per žiniasklaidą užperkamiems straipsniams apie makaronų kabinimą...Ir toks po metų fiasko taryboj. Išsivaikščioja vieni nuo kitų kuo toliau nuo...atsakomybės. Ir kaip kurie tokiom schemom vėl bando būsimus rinkimus forsuot.

  Komentaras

  Gyventoj7 atsakymas Motozinskui ir jos zenteliui liberal Moktotienei. PINIGu NEBUS. Su savo atidirbtom schemukėm galit užsiiminėti su Raveikino banda. Galit mulkint kitus Alytiškius, kurie su Raveikino - ACIB - Motozinsko - Makštutienės - Pukelio gauja susiduria pirmą kartą ir susimoka už vilkinimus dokumentų architektūros skyriui kad dok nevilkintų. Daug alytiškių architektų žino apie Motozinsko, ACIB, Raveikino šalutines firmas ir jų veiklą, įtaką NŽT Alytaus skyriui. Teisėsauga viską pagaliau pamatė per milijonų vertės sklypų skandalą. Taigi, Motozinskai, Mulkstutiene, Raveikinai, gyventojai nesikreips per pazistamus asmenis su pinigu siulymais. ŠĮ KARTĄ PINIGŲ NEBUS naujam BMW 443, ir namo remontui su nupjautu prie garažo ąžuolu. PINIGŲ NEBUS

  Komentaras

  Alytaus miesto neatsakingumu per savivaldą regis stengias pasinaudot kas gali. Ypač mero kompetencijos veiklos spragomis. Kur stveria postus negebėdami dirbt pagal kompetencijas, bet ir nesistengdami. Nes jei meras techniškai dirba, nelieka spragų per valdymą prisikabint oponentams ir institucijoms. O čia nepersistwngdamas pats spręst problemų dėl žemės sklypų skandalų pats teisėsaugai priskundė. Ir pusmetis neaišku, nežinia, ką ta ir teisėsauga gal rezga? Ar už jų stovintys interesai kur sufleruoja žemiau komentaruose, dar priskųst ir Vilniaus teisėsauga. Vadinas ir vilniečiams ieško darbo per Alytaus negwbėjimus susitvarkyt per savivaldą. Nors teisėsauga ir taip turi patys gint valstybės interesą. Čia kaip ponai sėdi gaudami gerus valdiškus atlyginimus, o jūs naivuoliai dar skųskit vienas kitą. Kita vertus už tokią prastėjančią padėtį per savivaldą Alytuj ir per teisėsaugos neatsakingumą galėtų būt ir seimo nariui J.S. Kuris prieš buvo seimo teisėtvarkos komiteto vadovu, dabar regis ir komitete dirba, kur teisėsaugos institucijos atskaitingos šiam komitetui. O čia nuo Alytaus būdamas savo mieste nesusitvarko, o gal ir naudinga tokią painiavą gilint? Gal tik taip jaučias prieš rinkimus daugiau reikalingas... Alytuj? Trumpiau visa tai rodo rimtų politikų stygių Alytuj. Kurie sugebėtų patys Alytaus miesto valdymą užvest į šiuolaikinį žmogišką lygį su gerais rezultatais.

  Komentaras

  Dėl buvusio prieš mero įdomu. Galėtų pasekt buvusios prezidentės pavyzdžiu. Kaip šiom dienom seime iškilo skandalas vsd atžvilgiu, kad galimai neteisėtai rinko per rinkimus informaciją vienos partijos naudai apie kitus, buvusi prezidentė viešai paaiškino. Kad prie jos gynimo taryboj tokių užduočių vsd nebuvo duota. Tegu institucija pasidaro viduj tvarką, o ne...? Tad kaip buvęs meras galėjo paaiškint visuomenei, kaip institucijos šniukštinėjo prieš metus firmą dėl užkastų atliekų ir nematė problemų dėl perdangų perdirbimo įmonės, dėl žemės sklypų skandalų, kodėl į strateginių įmonių šilumos tinklai ir dzūkijos vandenys vadovų ir valdybose po nepriklausomais atvesti atstovai iš svetur ir sustoję progrese anksčiau prieš juos dar sugebėdavo įmonės per es paramos projektus dirbt o dabar ir tiek nesimato ir tik mandrumai...Dar prieš aną kadenciją gyventojų mažėdavo per metus apie 1000, dabar jau apie 1500 mažėja. Ir tai, kad taryba metų neištempus blaškos - nesugeba rimtų strategijų teikt ir vykdyt. Nepraleidžia sugebančių ir tik blogėt. Dar per teisėsaugą užsisiundę aštrinas - reiškia ant teisėsaugos dirba. Per ją bando per savivaldą Alytuj reguliuot. Reiškia turi kaip dalinį tiesioginį valdymą per teisėsaugą. Kur net Vilniaus teisėsauga regis konkuruoja su Kauno teisėsauga, kas daugiau nuo alytiškių kailių nulups. Tiek iš savivaldos Alytuj ir likę. Mandrumo kaina.

  Komentaras

  Įdomi situacija ir dėl mero kompetencijos. Normalu, kaip jauni ima postus. Net ir išmokas ar atlyginimus keliasi. Jei stengiasi dirbt pagal kompetencijas ir pasiekia gerus rezultatatus. Ką kiti didmiesčiai pasiekia kaip daugėja gyventojų ir ženkliai mažina paskolas. Kad ateitį sunkumų kitiems neukrautų. Dabar būtent mero kompetencija pirmam raidos rodiklių analizę teikt tarybai ir visuomenei bei strategijas. Kaip dirbant per es paramos projektus pagal šalies vystymo bd pasiekt, kad gerėtų miesto vystymo rodikliai. Būtent iš mero kompetencijos kaip ir vengimas tai daryt. O siūlymus kaip daryt net su cinišku piktumu nuo pat kadencijos pradžios atmeta. Dabar su tuo susidūręnet iš valdančios koalicijos dalis tarybos narių atsitraukia. Vėl keli ikiteisminiai tyrimai kaip dėl gaisro - nuo jų verdiktų priklauso valdžios likimai. Dvigubų standartų teisėsauga esmėj per ilgai tiria,nes ten rimčiau nėra taip sudėtinga, reiškia valdyme dalim dalyvauja teisėsauga. Kurių į valdžią niekas nerinko ir jie neatskaitingi alytiškiams. Kaip ir pagal tarybos išimtinę kompetenciją negali už tarybos narius priimt sprendimų. Kas dėl Katanio - nuo jo užkuliusinių tęsiniai aštrėja. Net tarybos nariai atskiri susiduria, kaip atskirų vietinių veikėjų derinius su institucijom dorojami nepalankūs. Kur iškelia rimtas problemas ir jų sprendimų būdus siūlo miesto labui. Pavyzdžiui iki šiandien net per tarybą prisibijo žvilgtelt į strateginių įmonių šilumos tinklai ir dzūkijos vandenys veiklas. Nes anoj kadencijoj paskirti įmonių vadovais ir po nepriklausomais atstovai iš svetur, tame tarpe neprasti ir iš Vilniaus, juk už viską atsako pagal išimtinę kompetenciją taryba. Trumpiau miesto valdyme chaosas didėja ir dėka steuktūrų netiesioginių veiksmų per ikiteisminius tyrimus. Per ką dalim kaip tiesioginis valdymas ir vyksta. O dėl visokių stt - gal jau jais turėtų domėtis, kodėl dvigubi standartai. Nes neužilgo baigiasi kadencijos LR Gen. prokuroro, aukščiausio teismo vadovų ir kitų.. Prie kurių Alytus į valdymo krizę atsiritęs.

  Komentaras

  Labas rytas. Keliolika metų Alytuje savivaldybės koridoriuose nesugaunamai siaučia kelių grupės iš anksto susitarusių vaidmenimis pasidalinusių asmenų gauja. Šios gaujos niekaip nesugauna STT, prokuratūra. Šie gaujos vadeivos nematomomis virrvutėmis tampo sprendimus priiminėjančius valdininkus, balsuojant Taryboje pagal savo poniatkes ir savo nusikalstamais metodais prekiauja poveikiu ir daro poveikį Tarybos nariams taip, kad pasiektų reikiamus sprendimus. Šią gaują gali demaskuti tik gerb. Alytaus Katanis, ne vietinė Prokuratūra ir ne vietinė STT, t.y. apibendrinus galima pasakyti, kad nusikaltėlių grupuotę dangsto vietiniai korumpuoti pareigūnai. Apibendrinus galima konstatuoti, kad jeigu apie šią grupuotę meras nepraneš Gen. Prokuratūrai ir centrinei STT, Alytaus miesto alinimas užsitęs, po kelių metų miestas bus dar skurdesnis, nualintas. Gražaus savaitgalio !

  Komentaras

  Labas rytas. Keliolika metų Alytuje savivaldybės koridoriuose nesugaunamai siaučia kelių grupės iš anksto susitarusių vaidmenimis pasidalinusių asmenų gauja. Šios gaujos niekaip nesugauna STT, prokuratūra. Šie gaujos vadeivos nematomomis virrvutėmis tampo sprendimus priiminėjančius valdininkus, balsuojant Taryboje pagal savo poniatkes ir savo nusikalstamais metodais prekiauja poveikiu ir daro poveikį Tarybos nariams taip, kad pasiektų reikiamus sprendimus. Šią gaują gali demaskuti tik gerb. Alytaus Katanis, ne vietinė Prokuratūra ir ne vietinė STT, t.y. apibendrinus galima pasakyti, kad nusikaltėlių grupuotę dangsto vietiniai korumpuoti pareigūnai. Apibendrinus galima konstatuoti, kad jeigu apie šią grupuotę meras nepraneš Gen. Prokuratūrai ir centrinei STT, Alytaus miesto alinimas užsitęs, po kelių metų miestas bus dar skurdesnis, nualintas. Gražaus savaitgalio !

  Komentaras

  Nekeista, kad byra. Nes Alytaus miestas valdyme iš kitų išsiskiria, kad trūksta elementaraus žmogiškumo ir skaitymosi su žmonėmis. Ir kaip tas ciniškumas paliečia pačius, tada atskiri jau nesitaiksto. Normaliai kitose savivaldybėse bando išlaikyt žmonišką rūpestį žmonėmis. Valdžios sureguliuoja taip valdymą, kad gerėtų žmonėms ir todėl jų daugėja, mažina paskolas kad ateities neslėgtų. - Alytuj priešingai. Ciniškai sau valdžia keliasi išmokas ir atlyginimus, skolijasi milijoną ligoninės remontui, o paskolą atiduot numeta ateičiai reiškia sunkina žmonėms. Reiškia ciniškai lengviausiu keliu praskolint vietoj to, kad įdarbint merą ir valdininkus dirbt per es paramos fondus. Analizuot ministerijose esančius fondus ir jhos naudot. Ką daro dauguma savivaldybių. O Alytuj pilni valdininkų skyriai neapkrauti darbu, per tarybos lygį negeba rimtų vystymo strategijų teikt ir siūlymus ciniškai atmeta. Tik nuo kadencijos pradžios ciniškiausiais būdais dėl žemės sklypų likučių erzintis net institucijas siundant, ir dėl lėšų likučių išsiskirstant atskirom grupėm, ir nuo kitų po taupymu paimt... Tokių nežmoniškų būdų per savivaldą niekur sau neleidžia.

  Komentaras

  Kur matyta ,kad nuoma už socialinį būstą 1 kambario 70 eurų, 2 kambarių 112 , o trijų 125 ,pagal ką skaičiavot ,kad tokios kainos,nė vienoj savivaldybėj,taip nėra kaip Alytuje,suprantam kad,reikia didint ,tik ne tiek.

  Komentaras

  Informuojame kad nuo kito mėnesio pradės veikti sukurta Facebook paskyra ALYTAUS BACHŪRAS MATAŽINSKAS. Paskyrą kurs ir tvarkys Esiulis. Kviečiame apsilankyti. Viso gero, Alytaus Esiulis

Kiti straipsniai