Nr. 30 (13406)

2020-03-13

„Alytaus naujienų“ numeryje 30 (13406) skaitykite:

  • Pra­šo­ma gy­ven­to­jų są­mo­nin­gu­mo ir at­sa­kin­gu­mo
  • Fi­to­te­ra­peu­tas Vir­gi­li­jus Skir­ke­vi­čius: plin­tant ko­ro­na­vi­ru­sui, itin svar­bus žmo­gaus imu­ni­te­to vaid­muo
  • Ko­vo 11-ąją – re­kor­di­nio dy­džio iš žmo­nių su­da­ry­tas Vy­tis
  • KTU pro­fe­so­rė Ro­si­ta Le­ka­vi­čie­nė: ne­ri­mą dėl ko­ro­na­vi­ru­so di­di­na ne tik in­for­ma­ci­jos trū­ku­mas, bet ir jos per­tek­lius
  • At­kur­tos ne­pri­klau­so­my­bės 30-me­čiui – 30 ąžuo­liu­kų
  • „Dainavos” sveikinimai ir linkėjimai iš Naujosios Zelandijos
  • Tas šaukš­tas de­gu­to
  • Įpra­smin­ta tris­de­šim­ties me­tų at­kar­pa: vie­niems – dau­go­ka, ki­tiems – tik žie­do pum­pu­rė­lis...
Šį ket­vir­ta­die­nį vyk­sian­čio Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio dar­bo­tvarkėje įra­šy­tas klau­si­mas dėl pa­tal­pų te­at­re, Ro­tu­šės aikš­tė­je, sutarties nu­trau­ki­mo su...
Šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė tris spren­di­mus, ku­rie pa­rei­ka­laus gy­ven­to­jus pla­čiau at­ver­ti pi­ni­gi­nes. Ne­tru­kus tė­vams teks...
Alytaus miesto valdžios dauguma savo balsavimu ir toliau neprisideda prie LR Seimo vykdomos darbo užmokesčio didinimo politikos viešajame sektoriuje ir kitų valstybės mastu vykdomų projektų. Keliamos...
Pavasaris – nelengvas etapas kiekvieno svetur studijuoti nusprendusio abituriento gyvenime, juk reikia ne tik priimti sprendimą, kokias studijas pasirinkti bei įsivertinti savo finansines galimybes,...
Aly­taus vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je Sei­mo na­riu iš­rink­tas Ro­ber­tas Šar­knic­kas, ku­ris va­do­vau­ja Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos mies­to sky­riui, pa­skel­bė, kad pas­ta­ruo­ju...
Tarp­tau­ti­nės žur­na­lis­tų pa­jė­gos iš­aiš­ki­no ge­rai or­ga­ni­zuo­tą gru­puo­tę, ke­liuo­se že­my­nuo­se maus­čiu­sią pa­tik­lius in­ves­tuo­to­jus ir taip iš jų iš­vi­lio­ju­sią...
Aly­tu­je da­bar gy­ve­na vie­nin­te­lis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos ak­to dėl Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­mos vals­ty­bės at­sta­ty­mo sig­na­ta­ras Vy­tau­tas...
Kasdien mus supa labai daug skirtingų daiktų, kurie atlieka ir skirtingas funkcijas, padeda mums gyventi funkcionalesniuose arba gražesniuose namuose.
Nors gar­siai kal­ba­ma apie tai, kad ge­riau­sias pro­fe­si­nes per­spek­ty­vas at­ve­ria in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (IT) bei in­ži­ne­ri­nių spe­cia­ly­bių stu­di­jos, ta­čiau IT ir fi­zi­kos...
Šiemet susidarė neeilinė situacija — švietimiečių skaičiavimais trūksta 120 vietų Alytaus miesto darželiuose. Pasirodo, vaikučių iš rajono, kurie rudenį ateitų į Alytaus darželius, yra 160. Tai...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.