Ne­su­si­kal­bė­ji­mas ar to­les­nis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos tra­pios val­dan­čio­sios dau­gu­mos by­rė­ji­mas? (98)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus Savivaldybe
Jau sau­sio pa­bai­go­je 17 iš 27 ta­ry­bos na­rių su­for­muo­ta val­dan­čio­ji dau­gu­ma su­ma­žė­jo iki 14. Jo­je li­ko dirb­ti 6 man­da­tus tu­rin­tys so­cial­de­mok­ra­tai, 4 Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, 3 Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ir 1 Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Aly­taus vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je Sei­mo na­riu iš­rink­tas Ro­ber­tas Šar­knic­kas, ku­ris va­do­vau­ja Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos mies­to sky­riui, pa­skel­bė, kad pas­ta­ruo­ju me­tu mies­to ta­ry­bai pri­ėmus aly­tiš­kiams ne­nau­din­gus spren­di­mus, sky­rius ne­be­įsi­vaiz­duo­ja ben­dro dar­bo ta­ry­bos val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je. Va­di­na­si, šios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos na­riai mies­to ta­ry­bo­je tu­ri pa­si­trauk­ti iš val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos. Ta­čiau Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je va­do­vė, vie­na iš R.Šar­knic­ko, kaip sky­riaus pir­mi­nin­ko, pa­va­duo­to­jų Skais­tė Ul­čic­kai­tė pa­reiš­kė, kad frak­ci­ja ne­ke­ti­na trauk­tis iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos. Ar to­liau ne­pra­dės by­rė­ti tra­pi mies­to ta­ry­bos dau­gu­ma, vis tiek iš­lie­ka at­vi­ras klau­si­mas, nes trauk­tis iš jos ga­li­my­bės ne­at­me­ta Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vai.

Ko­kios prie­žas­tys lė­mė ap­si­spren­di­mą trauk­tis iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos?

Kaip sa­kė Sei­mo na­rys R.Šar­knic­kas, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­rius ne­ga­li pri­tar­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ką tik pri­im­tiems spren­di­mams dėl mo­kes­čių pa­di­di­ni­mo lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, Mu­zi­kos, Dai­lės mo­kyk­lo­se, so­cia­li­nio būs­to nuo­mai, taip pat to­kiems spren­di­mams, ku­rie ne­lei­džia di­din­ti at­ly­gi­ni­mų kul­tū­ros, so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, su­nai­ki­na dvi mo­kyk­las.

Sei­mo na­rio pa­ste­bė­ji­mu, tai ro­do, kad mies­to ta­ry­bos dau­gu­ma ne­pri­si­de­da prie Sei­mo vyk­do­mos dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mo po­li­ti­kos vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, taip pat prie so­cia­li­nės ap­lin­kos ge­ri­ni­mo aly­tiš­kiams.

„Jūs tik pa­gal­vo­kit, Aly­tu­je mo­kes­čiai tė­vams už vai­kų ug­dy­mą lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se to­kie pat kaip Kau­ne. Ar ga­li­ma ly­gin­ti Aly­tų ir Kau­ną? Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vai tam ne­ga­li pri­tar­ti, mes tu­ri­me iš­lai­ky­ti sa­vo po­žiū­rį ir duo­tus pa­ža­dus rin­kė­jams per sa­vi­val­dos rin­ki­mus, kad mums rū­pės so­cia­li­nė ap­lin­ka Aly­tu­je, kad ne­bus di­di­na­mi mo­kes­čiai so­cia­liai jaut­rioms žmo­nių gru­pėms. Da­bar ma­to­me ki­to­kius veiks­mus. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad, sa­vi­val­dy­bei va­do­vau­jant me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui, man, kaip Sei­mo na­riui, ten­ka su­lauk­ti žy­miai dau­giau aly­tiš­kių nu­si­skun­di­mų sa­vi­val­dy­bės dar­bu. Ir dėl pa­di­din­tų mo­kes­čių lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, ir dėl ne­si­skai­ty­mo su kai ku­rių sa­vi­val­dy­bės įstai­gų va­do­vų nuo­mo­ne, ir dėl ne­su­pran­ta­mų prie­žas­čių pa­kei­čia­mo gat­vių as­fal­ta­vi­mo ei­liš­ku­mo. Kai ku­rių mo­kyk­lų mo­ky­to­jams ko­e­fi­cien­tai nė­ra kei­čia­mi, kad di­dė­tų at­ly­gi­ni­mai. Kur tai ma­ty­ta?“ –tvir­ti­na R.Šar­knic­kas.

Vi­sos šios prie­žas­tys lė­mė, kad, Sei­mo na­rio tei­gi­mu, są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­rius dau­gu­mos bal­sais pri­ėmė spren­di­mą trauk­tis iš sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos.

Dėl to ar­ti­miau­siu me­tu rink­sis par­ti­jos sky­riaus val­dy­ba ir ga­lu­ti­nai bus pri­im­ti spren­di­mai dėl Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rių pa­si­trau­ki­mo iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos.

„Su­si­rin­ki­me tai ne­bu­vo svars­ty­ta, per grei­tai pa­da­ry­ta iš­va­da“

Šios są­jun­gos frak­ci­ja mies­to ta­ry­bo­je tu­ri tris man­da­tus. Frak­ci­jos va­do­vės, par­ti­jos sky­riaus pir­mi­nin­ko R.Šar­knic­ko vie­nos iš pa­va­duo­to­jų S.Ul­čic­kai­tės tvir­ti­ni­mu, frak­ci­ja ne­ke­ti­na trauk­tis iš sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos dau­gu­mos: „Par­ti­jos su­si­rin­ki­me tai ne­bu­vo svars­ty­ta, per grei­tai pa­da­ry­ta iš­va­da. Čia kaž­koks ne­su­si­kal­bė­ji­mas.“

„Ne­ži­nau, ką ko­le­gė tu­ri ome­ny­je, bet pro­to­ko­las aki­vaiz­džiai ro­do sky­riaus po­žiū­rį trauk­tis. Gal emo­ci­jos? Ar­ba yra tai, ko mū­sų sky­rius dar ne­ži­no. Su­si­tvar­ky­si­me „na­mie“, taip jau bū­na su ta po­li­ti­ka, kad ne vi­sa­da pa­vyks­ta su­si­kal­bė­ti ar­ba su­pras­ti. Kiek ži­nau, Skais­tė kal­bė­jo, jog trauk­sis tik ta­da, jei į ko­a­li­ci­ją jung­sis frak­ci­ja „Už Aly­tų“. Yra, be­rods, ir su­tar­ty­je apie tai pa­ra­šy­ta. Bet ži­no­me, kad dau­gu­ma jau ne­te­ko vie­nos frak­ci­jos, tad ben­dro dar­bo su­tar­tis tu­ri bū­ti kei­čia­ma iš es­mės. Aš ma­nau, kad „Už Aly­tų“ ir be pa­ra­šo yra val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, es­mės tai ne­kei­čia. Pa­žiū­rė­ki­te, kas val­do po­sė­džius. Pa­grin­di­nis da­ly­kas, kaip ir sa­kiau, mies­to val­džios dau­gu­mos po­žiū­ris ne­ati­tin­ka „vals­tie­čių“ pro­gra­mos, so­cial­de­mok­ra­tai su part­ne­riais tik di­di­na mo­kes­čius aly­tiš­kiams“, – taip į S.Ul­čic­kai­tės pa­reiš­ki­mą ne­si­trauk­ti iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos su­re­a­ga­vo R.Šar­knic­kas.

Tuoj po Sei­mo na­rio iš­pla­tin­tos ži­nios apie Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pa­si­trau­ki­mą iš val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos su jos vi­sais tri­mis at­sto­vais pri­si­pa­ži­no ben­dra­vęs mies­to me­ras so­cial­de­mok­ra­tas N.Ce­siu­lis: „Nie­kas nie­kur ne­si­trau­kia. Tik Sei­mo na­rys taip ra­šo.“

R.Šar­knic­kas įsi­ti­ki­nęs, kad ne­me­luo­ti žmo­nėms, sa­ky­ti tie­są, kad ir ko­kia ji bū­tų skau­di, yra jo stu­bu­ras: „Aly­taus mies­to vie­ny­bės šir­dis jau plyš­ta, gai­la, kad žmo­nės jau ken­čia. Ne­ty­lė­siu ir ra­šy­siu, dirb­siu kaip ir dir­bau žmo­nėms, nie­kas ma­nęs ne­iš­muš iš vė­žių. Esu pri­sie­kęs Kon­sti­tu­ci­jai są­ži­nin­gai tar­nau­ti žmo­nėms.“

„Si­tu­a­ci­ja įdo­mi, ka­žin kuo vis­kas baig­sis“

Mies­to ta­ry­bos frak­ci­jos „Aly­taus pi­lie­čiai“ se­niū­nas Vy­tau­tas Jast­rems­kas ma­no, kad dar ne­aiš­ku, ar „vals­tie­čiai“ trau­kia­si iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos: „Jų frak­ci­jos va­do­vė kal­ba vi­sai ki­taip nei Sei­mo na­rys. Si­tu­a­ci­ja įdo­mi, ka­žin kuo vis­kas baig­sis.“

„Alytaus piliečių“ frak­ci­ja su tri­mis ta­ry­bos na­riais iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos pa­si­trau­kė sau­sio pa­bai­go­je dėl re­a­liai ne­vy­ku­sių jo­je dis­ku­si­jų, o ga­lu­ti­nį ap­si­spren­di­mą pa­lik­ti dau­gu­mą nu­lė­mė ta­ry­bos pri­im­tas spren­di­mas skelb­ti kon­kur­są ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jai per te­le­vi­zi­ją, kas vie­ti­niam biu­dže­tui ga­li kai­nuo­ti ke­lias de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų per me­tus, ir nu­ma­ty­ti šim­tai tūks­tan­čių eu­rų spor­to klu­bams.

To­kiu bū­du jau sau­sio pa­bai­go­je 17 iš 27 ta­ry­bos na­rių su­for­muo­ta val­dan­čio­ji dau­gu­ma su­ma­žė­jo iki 14. Jo­je li­ko dirb­ti 6 man­da­tus tu­rin­tys so­cial­de­mok­ra­tai, 4 Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, 3 Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ir 1 Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas.

Va­sa­rio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je „Aly­taus pi­lie­čiai“ pa­si­skel­bė dirb­sian­tys opo­zi­ci­jo­je, – taip mies­to ta­ry­bo­je at­si­ra­do ofi­cia­li opo­zi­ci­ja.

R.Šar­knic­kas sa­kė, kad ir jis jau yra pa­ste­bė­jęs, jog į val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos po­sė­džius Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vai ne vi­sa­da kvie­čia­mi: „Tai kvie­čia­mi, tai ne­kvie­čia­mi. Jei dir­ba­ma kar­tu, į po­sė­džius vi­sa­da tu­rė­tų bū­ti kvie­čia­ma.“

Ta­ry­bos so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas Jur­gis Kras­nic­kas pa­reiš­kė ne­su­reikš­mi­nan­tis Sei­mo na­rio iš­pla­tin­tos ži­nios: „Šar­knic­kas ga­lė­tų kaž­ką siū­ly­ti, jei bū­tų kaž­ką pa­da­ręs mies­tui. „Vals­tie­čių“ frak­ci­ja yra reikš­min­ges­nė už Šar­knic­ką. Gal ir gru­biai pa­sa­ky­siu: bū­tų kvai­liai, jei klau­sy­tų Šar­knic­ko.“

Kon­ser­va­to­riai ne­at­me­ta ga­li­my­bės trauk­tis

Ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas An­drius Ju­čas tei­gė kal­bė­jęs su Vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­jos va­do­ve ir ji pa­tvir­ti­no, kad frak­ci­ja ne­si­trau­kia iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos.

Ta­čiau kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos va­do­vas pa­žy­mė­jo, kad jo va­do­vau­ja­ma frak­ci­ja ne­at­me­ta ga­li­my­bės trauk­tis iš ko­a­li­ci­jos: „Jei su vie­nuo­li­ka bal­sų pri­ima­me ta­ry­bos spren­di­mus, tai nė­ra ge­rai. Me­ras ne­da­ly­vau­ja dis­ku­si­jo­se svar­biais, pa­vyz­džiui, švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­kos klau­si­mais, ne­iš­sa­ko sa­vo nuo­mo­nės, pa­si­nau­do­ja ad­mi­nist­ra­ci­jos re­sur­sais. Tu­ri­me su­sės­ti ir kal­bė­tis, ar ple­čia­me dau­gu­mą, ar ma­to­ma ki­to­kia pa­dė­tis.“

Me­ras, pa­klaus­tas apie kon­ser­va­to­rių ga­li­mą pa­si­trau­ki­mą iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos, pa­reiš­kė, kad „nie­kas nie­kur ne­si­trau­kia“. Tik pa­brė­žė, jog ar­tė­ja Sei­mo rin­ki­mai ir pa­si­girs­ta įvai­rių nuo­mo­nių bei pa­reiš­ki­mų: „Gal­būt kai kam rei­kia dė­me­sio.“

Po „Aly­taus pi­lie­čių“ pa­si­trau­ki­mo iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos N.Ce­siu­lis yra sa­kęs, kad rink­sis ko­a­li­ci­ja ir spręs dėl to­les­nio dar­bo, gal­būt ir jos pa­di­dė­ji­mo. Ta­čiau da­bar mies­to me­ras tei­gė, kad šiuo klau­si­mu val­dan­čio­ji daugu­ma ne­bu­vo su­si­rin­ku­si, o apie ben­drą dar­bą su frak­ci­ja „Už Aly­tų“ yra tik pamąs­tymų.

Jei iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos pa­si­trauk­tų Vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­ja, jo­je lik­tų tik 11 ta­ry­bos na­rių – ta­ry­bo­je vi­siš­kai ne­be­lik­tų dau­gu­mos. O jei dar ją nu­spręs­tų pa­lik­ti 4 kon­ser­va­to­riai, pa­dė­tis ta­ry­bo­je pri­imant spren­di­mus bū­tų tie­siog ka­tast­ro­fiš­ka.

„Ne­for­ma­liai mies­to ta­ry­bo­je yra ki­ta dau­gu­ma, ją pa­de­da iš­lai­ky­ti frak­ci­ja „Už Aly­tų“. Mes to­kio­je dau­gu­mo­je ne­ga­li­me dirb­ti. Trys mū­sų ta­ry­bos na­riai, kaip ir „Aly­taus pi­lie­čiai“, bu­vo­me pa­mai­tin­ti pa­ža­dais, kad bus at­si­žvelg­ta į mies­to žmo­nių po­rei­kius, bus dir­ba­ma Aly­tui, bet taip ne­at­si­ti­ko“, – įsi­ti­ki­nęs Sei­mo na­rys, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas R.Šar­knic­kas.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai