Cen­tra­li­zuo­tas šil­dy­mas: są­skai­tos už ko­vą vė­luos, PVM bus iš­skai­čiuo­tas at­ga­li­ne da­ta, pa­dau­gė­jo gau­nan­čių­jų kom­pen­sa­ci­jas (3)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
„Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“
„Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“, ga­min­da­mi cen­tra­li­zuo­tą ši­lu­mą ir ruoš­da­mi karš­tą van­de­nį, nau­do­ja 75 proc. bio­ku­ro ir 25 proc. gam­ti­nių du­jų. Zitos Stankevičienės nuotr.
Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis cen­tra­li­zuo­tą šil­dy­mą tie­kian­ti ben­dro­vė „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ ren­gia ši­lu­mos są­skai­tas jos var­to­to­jams iš­skai­čiuo­jant pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį (PVM) at­ga­li­ne da­ta už sau­sio, va­sa­rio mė­ne­sius. Są­skai­tos, gy­ven­to­jams pa­tei­kia­mos už ko­vą, vė­luos ke­lias die­nas. Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius pa­ste­bi, kad, pa­ly­gin­ti pra­ėju­sių me­tų ir šių me­tų sau­sio bei va­sa­rio mė­ne­sius, Aly­tu­je pa­dau­gė­jo gy­ven­to­jų, gau­nan­čių kom­pen­sa­ci­jas už šil­dy­mą bei karš­tą van­de­nį.

Gam­ti­nės du­jos pa­bran­go pen­kis, še­šis kar­tus, bio­ku­ras – dvi­gu­bai

Kaip sa­kė sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Min­dau­gas Ne­var­daus­kas, pa­ly­gin­ti pra­ėju­sį ir da­bar­ti­nį šil­dy­mo se­zo­ną, gam­ti­nės du­jos pa­bran­go pen­kis, še­šis kar­tus, o bio­ku­ras – dvi­gu­bai. Pa­vyz­džiui, pra­ėju­sį šil­dy­mo se­zo­ną už me­ga­vat­va­lan­dę gam­ti­nių du­jų mo­kė­ta 16–18 eu­rų, da­bar – 80–90 eu­rų. Me­ga­vat­va­lan­dė bio­ku­ro pa­bran­go nuo 12 eu­rų iki 24 eu­rų.

M.Ne­var­daus­kas pa­žy­mė­jo, kad, brangs­tant bio­ku­rui, la­bai pa­si­tar­nau­ja įmo­nė­je tu­ri­mas bio­ka­ti­las, ku­rį ga­li­ma kū­ren­ti pra­stes­nės ko­ky­bės šiuo ku­ru: „To­kius ka­ti­lus yra įsi­ren­gę ne­daug cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos tie­kė­jų Lie­tu­vo­je. O pra­stes­nės ko­ky­bės bio­ku­ras bir­žo­je žen­kliai pi­ges­nis nei pa­ga­min­tas iš aukš­tes­nės ko­ky­bės me­die­nos.“

Ben­dro­vė gam­ti­nes du­jas per­ka iš elek­tros ir du­jų tie­kė­jų įmo­nės „Ig­ni­tis“, ku­ri jas įsi­gy­ja bir­žo­je. Bio­ku­ras bir­žo­je įsi­gy­ja­mas net iš maž­daug de­šim­ties tie­kė­jų, ku­rie vi­si – iš Lie­tu­vos.

Lie­tu­vai at­si­sa­kius ru­siš­kų gam­ti­nių du­jų, ba­lan­dį jau ste­bi­mas šioks toks jų bran­gi­mas. O „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“, ga­min­da­mi cen­tra­li­zuo­tą ši­lu­mą ir ruoš­da­mi karš­tą van­de­nį, nau­do­ja 75 proc. bio­ku­ro ir 25 proc. gam­ti­nių du­jų. Iš vi­so ben­dro­vė Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je tu­ri 20,8 tūkst. abo­nen­tų, ku­riems tie­kia ši­lu­mą ir karš­tą van­de­nį. Di­džio­ji jų da­lis – bu­tai.

Ka­dan­gi gam­ti­nės du­jos ir bio­ku­ras yra bir­žo­se brangs­tan­tys pro­duk­tai, sau­sį ir va­sa­rį dau­gu­ma aly­tiš­kių ga­vo ge­ro­kai di­des­nes są­skai­tas už ši­lu­mą nei pra­ėju­sį šil­dy­mo se­zo­ną.

Sei­mas, siek­da­mas fi­nan­siš­kai pa­dė­ti gy­ven­to­jams, pa­kei­tė Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mą ir pa­nai­ki­no 9 proc. PVM už cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mą šil­dy­mą nuo šių me­tų sau­sio iki ba­lan­džio pa­bai­gos. Tad da­bar „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ for­muo­ja ši­lu­mos są­skai­tas už ko­vą at­ga­li­ne da­ta iš­skai­čiuo­jant PVM už sau­sį ir va­sa­rį. Dėl su­dė­tin­go per­skai­čia­vi­mo jos gy­ven­to­jams vė­luos ke­lias die­nas.

M.Ne­var­daus­ko tei­gi­mu, są­skai­to­se už ko­vą su­teik­tas pa­slau­gas gy­ven­to­jai ma­tys pa­pil­do­mas ei­lu­tes, jo­se bus nu­ro­dy­ta už kiek­vie­ną jau pra­ėju­sį mė­ne­sį pri­tai­ky­ta PVM kom­pen­sa­ci­jos su­ma.

 

Sa­vo gru­pė­je su ši­lu­mos kai­na – penk­to­je vie­to­je

Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­ba skel­bia 49 Lie­tu­vo­je esan­čių cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo tie­ki­mo įmo­nių ši­lu­mos kai­nas. Pas­ta­ro­sios skel­bia­mos tik tų įmo­nių, ku­rios per me­tus pa­ga­mi­na dau­giau kaip 10 gi­ga­vat­va­lan­džių ši­lu­mos.

Šios įmo­nės, at­si­žvel­giant į pa­ga­mi­na­mos cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos kie­kius, yra su­skirs­ty­tos į pen­kias gru­pes. „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ pa­ten­ka į pir­mą sep­ty­nių di­džiau­sių ši­lu­mos ga­min­to­jų ša­ly­je gru­pę ir pa­gal ko­vą tiek­tos šios pa­slau­gos kai­ną yra penk­to­je vie­to­je.

Pir­mą pa­va­sa­rio mė­ne­sį Dzū­ki­jos sos­ti­nės cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos tie­kė­jams pa­ga­min­ti jos ki­lo­vat­va­lan­dę kai­na­vo 8,89 cen­to be PVM. O vi­du­ti­niš­kai Lie­tu­vo­je šios ši­lu­mos ki­lo­va­ta­va­lan­dės kai­na ko­vą bu­vo 8,28 cen­to be PVM.

Dėl pa­nai­kin­to PVM aly­tiš­kius ko­vą pa­sieks vi­du­ti­niš­kai 10 proc. ma­žes­nės są­skai­tos nei sau­sį ir va­sa­rį.

 

Ko­dėl pa­dau­gė­jo gau­nan­čių­jų kom­pen­sa­ci­jas?

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus duo­me­ni­mis, per­nykš­tį sau­sį kom­pen­sa­ci­jas už šil­dy­mą ir karš­tą van­de­nį ga­vo 2 tūkst. 489 Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jai, šie­me­tį sau­sį – 4 tūkst. 82, per­nykš­tį va­sa­rį – 2 tūkst. 638, šie­me­tį va­sa­rį – 4 tūkst. 382. Ati­tin­ka­mai 1 tūkst. 593 ir 1 tūkst. 744 gy­ven­to­jais dau­giau.

Kaip tvir­ti­no So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ak­vi­lė Vo­ve­rie­nė, gy­ven­to­jų, gau­nan­čių kom­pen­sa­ci­jas už šil­dy­mą ir karš­tą van­de­nį, pa­dau­gė­jo dėl tri­jų pa­grin­di­nių prie­žas­čių: „Va­do­vau­jan­tis ati­tin­ka­mais Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mais, ša­ly­je esant eks­tre­ma­liai si­tu­a­ci­jai dėl ko­ro­na­vi­ru­so, ski­riant kom­pen­sa­ci­jas ne­ver­ti­na­mas gy­ven­to­jų tur­tas, taip pat jas skai­čiuo­jant pa­dvi­gu­bin­tas vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų dy­dis. Gau­nan­čių­jų kom­pen­sa­ci­jas pa­dau­gė­jo ir pa­bran­gus cen­tra­li­zuo­tam šil­dy­mui.“

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai