Pa­gal ser­ga­mu­mą ko­ro­na­vi­ru­su Aly­tus – ant­ras tarp Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių (10)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
kovid
Ba­lan­džio 11-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ten­ka 927 ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai. Per tą pa­tį lai­ko­tar­pį mi­nė­tam skai­čiui Aly­taus mies­to gy­ven­to­jų skai­čiuo­ja­mas 1 tūkst. 481 su­sir­gi­mas šia in­fek­ci­ja, Aly­taus ra­jo­ne – 537 ko­vi­do at­ve­jai. Pa­gal to­kį ser­ga­mu­mo CO­VID-19 in­fek­ci­ja ro­dik­lį Aly­tus yra ant­ras tarp 60 Lie­tu­vos savivaldybių, Aly­taus ra­jo­nas – 48-as.

„Nors pa­gal ser­ga­mu­mą ko­ro­na­vi­ru­su per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. gy­ven­to­jų Aly­tus tarp Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių už­ima aukš­tą an­trą vie­tą, nu­si­lei­džia tik Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bei, kur ser­ga­mu­mas di­džiau­sias ša­ly­je, ta­čiau si­tu­a­ci­ja dėl šios li­gos mies­te ge­rė­ja. Pa­vyz­džiui, va­sa­rio pra­džio­je 100 tūkst. gy­ven­to­jų Aly­tu­je te­ko net 6 tūkst. 731 ko­vi­do at­ve­jis, da­bar 1 tūkst. 481“,– sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius.

Ba­lan­džio 11-ąją ko­vi­du sir­go 612 aly­tiš­kių ir 105 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Per pas­ta­rą­ją sa­vai­tę vi­du­ti­niš­kai kas­dien ši in­fek­ci­ja diag­no­zuo­ja­ma 40-čiai gy­ve­nan­čių­jų Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ir 8-iems gy­ve­nan­tiems Aly­taus ra­jo­ne.

Tos pa­čios ba­lan­džio die­nos ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 40 ser­gan­tie­siems ko­ro­na­vi­ru­su skir­tų lo­vų bu­vo už­im­tos 32, dar vie­nas už­si­krė­tęs ko­vi­du as­muo gy­dy­tas re­a­ni­ma­ci­jo­je.

Nuo ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos pra­džios, 2020-ųjų ko­vo vi­du­rio, iki šiol mi­ru­sių­jų, ku­riems pa­grin­di­ne mir­ties prie­žas­ti­mi nu­sta­ty­tas ko­vi­das, Aly­tu­je – 175, Aly­taus ra­jo­ne – 97.

Ba­lan­džio 11-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, bent vie­na vak­ci­nos nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos do­ze pa­skie­py­ta 69,8 proc. Lie­tu­vos, 69,6 proc. Dzū­ki­jos sos­ti­nės ir dau­giau kaip 95 proc. Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.