Kul­tū­ros ei­lu­tė 2020 me­tų biu­dže­te. Kaip ji at­ro­do pa­ly­gi­nus su anks­tes­niais me­tais?

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (11)
2020 Vasaris 20
Vil­ma Liau­ku­vie­nė
Vil­ma Liau­ku­vie­nė: „Kul­tū­ros pro­gra­mai šie­met skir­ta 3,69 proc. nuo ben­dro mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.“ Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Kul­tū­ros pro­jek­tams fi­nan­sa­vi­mas nu­rėž­tas dau­giau nei per­pus, nuo 120 iki 45 tūks­tan­čių eu­rų. Pa­tvir­ti­nus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės 2020 m. biu­dže­tą, apie kul­tū­ros fi­nan­sa­vi­mą kal­ba­mės su Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja Vil­ma Liau­ku­vie­ne. Kul­tū­ros pro­gra­mai šie­met skir­ta 3,69 proc. nuo ben­dro mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to (per­nai – 3,86 proc., 2018 – 3,45 proc., 2017 – 3,9 proc.).

Iš ko su­da­ry­ta Kul­tū­ros pro­gra­mos ei­lu­tė ir kas šie­met pa­si­kei­tė kul­tū­ri­nio biu­dže­to san­da­ro­je?

Kul­tū­ros pro­gra­mos lė­šos yra skir­tos kul­tū­ros pa­slau­gų už­tik­ri­ni­mui kul­tū­ros įstai­go­se, t. y. įstai­gų iš­lai­ky­mui ir jų veik­lai (Jur­gio Kun­či­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka, Kraš­to­ty­ros mu­zie­jus, mies­to te­at­ras, Aly­taus kul­tū­ros cen­tras), ben­druo­me­nės kul­tū­ri­nio ak­ty­vu­mo ir kū­ry­biš­ku­mo ska­ti­ni­mui, t. y. Kul­tū­ros sky­riaus ini­ci­juo­ja­mi, or­ga­ni­zuo­ja­mi ar ko­or­di­nuo­ja­mi ben­druo­me­nei ak­tu­a­lūs ren­gi­niai, kul­tū­ros ver­ty­bių ir pa­vel­do ob­jek­tų prie­žiū­rai.

2020 m. Kul­tū­ros pro­gra­mo­je ne­be­li­ko prie­mo­nės Fi­nan­suo­ti ir įgy­ven­din­ti kul­tū­ros pro­jek­tus. Pa­tvir­ti­nus nau­ją pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo ap­ra­šą, nau­ja prie­mo­nė – Fi­nan­suo­ti pro­jek­ti­nės ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“ pro­jek­tus, ku­ri jun­gia ke­tu­rių sri­čių pro­jek­tus: kul­tū­ros, švie­ti­mo, spor­to ir jau­ni­mo – įtrauk­ta į Sa­vi­val­dy­bės veik­los pro­gra­mą.

Kul­tū­ros pro­gra­ma taip pat pa­pil­dy­ta nau­ja prie­mo­ne – Rem­ti re­li­gi­nes ben­druo­me­nes.

Kiek šių me­tų biu­dže­te ski­ria­ma lė­šų biu­dže­ti­nių kul­tū­ros įstai­gų veik­lai?

Įstai­gų iš­lai­ky­mui ir veik­lai nu­ma­ty­ta (pa­tvir­tin­tas pla­nas me­tų pra­džiai): 2020 m. – 2274,4 tūkst. Eur, (2019 m. – 2129,0 tūkst. Eur, 2018 m. – 1703,4 tūkst. Eur). De­ta­liau – žr. len­te­lę 5 psl. At­krei­piu dė­me­sį į iš­au­gu­sias kul­tū­ros įstai­gų spe­cia­li­ą­sias lė­šas ir veik­los (tai yra pa­čių įstai­gų už­si­dirb­tas) pa­ja­mas: 2018 m. (pa­tvir­tin­ta me­tų pra­džiai) – 165,0, 2019 m. – 203,8, 2020 m. – 228,0).

Kaip šių įstai­gų fi­nan­sa­vi­mui at­si­lie­pė tai, kad biu­dže­ti­nės įstai­gos šie­met po­li­ti­kų va­lia vėl ga­lė­jo da­ly­vau­ti kul­tū­ros pro­jek­tų kon­kur­se?

Nie­kaip, nes nuo 2016 m. kul­tū­ros įstai­gų pro­jek­ti­nei veik­lai lė­šos ski­ria­mos pla­nuo­jant biu­dže­tą, kad ne­su­da­ry­tų kon­ku­ren­ci­jos ne­biu­dže­ti­nėms kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­joms.

Kiek vis dėl­to skir­ta lė­šų kul­tū­ros pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mui, nors ir per­kel­tų iš Kul­tū­ros pro­gra­mos?

Prie­mo­nei Fi­nan­suo­ti pro­jek­ti­nės ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“ pro­jek­tus skir­ta 150 tūkst. Eur. Kul­tū­ros pro­jek­tams pla­nuo­ja­ma skir­ti 30 proc. nuo vi­sų pro­jek­ti­nei ini­cia­ty­vai „Tau, Aly­tau“ skir­tų lė­šų, t. y. 45 tūkst. Eur.

Kaip Kul­tū­ros sky­rius ga­lė­tų pa­ko­men­tuo­ti pa­keis­tą pro­jek­ti­nio fi­nan­sa­vi­mo „Tau, Aly­tau“ tvar­ką, ypač ko­mi­si­jos su­dė­tį, ku­rio­je ne­be­li­ko nė vie­no šio sky­riaus spo­e­cia­lis­to, jau ne­kal­bant apie ben­druo­me­nės at­sto­vus?

Kul­tū­ros sky­rius im­lus nau­jo­vėms, ku­rios iš ša­lies ga­li at­ro­dy­ti ir ne­pa­to­gios, ta­čiau tik iš­ban­dę ga­lė­si­me spręs­ti, ar jos pa­si­tei­si­no, ar ne.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros pro­jek­ti­nis fi­nan­sa­vi­mas:

 • l 2010 m. 32 pro­jek­tai, ben­dra su­ma 184 tūkst. Lt (apie 53,3 tūkst. Eur);
 • l 2011 m. 40 pro­jek­tų, ben­dra su­ma 256,5 tūkst. Lt (apie 74,3 tūkst. Eur);
 • l 2015 m. 36 pro­jek­tai – 74 tūkst. Eur;
 • l 2016 m. 34 pro­jek­tai, 86,1 tūkst. Eur (+ mies­to rep­re­zen­ta­vi­mas 6 pro­jek­tai, 58,9 tūkst. Eur);
 • l 2017 m. 19 pro­jek­tų – 99,4 tūkst. Eur;
 • l 2018 m. 26 pro­jek­tai – 104 tūkst. Eur;
 • l 2019 m. 25 pro­jek­tai – 120 tūkst. Eur;
 • l 2020 m. – Kul­tū­ros pro­jek­tams pla­nuo­ja­ma skir­ti 30 proc. nuo vi­sų pro­jek­ti­nei ini­cia­ty­vai „Tau, Aly­tau“ skir­tų 150,0 tūkst. Eur, t. y. 45 tūkst. Eur;

 

Kaip ga­li­te pa­ko­men­tuo­ti vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­ro­džiu­sią in­for­ma­ci­ją, kad Aly­taus te­at­rui biu­dže­te nu­brauk­ta 30 tūkst. Eur, pa­ly­gin­ti su per­nai?

Klai­din­ga in­for­ma­ci­ja. Nie­kas ne­nu­brauk­ta, tik su­ma­žin­tos lė­šos Mies­to šven­tei – vie­toj pla­nuo­to 100 tūkst. Eur skir­ta 70 tūkst. Eur. Pa­ly­gi­ni­mui, 2019 m. bu­vo skir­ta 100 tūkst. Eur, pa­nau­do­ta 92 tūkst. Eur.

Te­at­ro pro­jek­ti­nei veik­lai 2018 m. skir­ta 21,2 tūkst. Eur, 2019 m. – 23,2 tūkst. Eur, 2020 m. – 23,3 tūkst. Eur.

Nau­jie­na, bet tik­rai ne­la­bai sma­gi: To­mas Sut­kai­tis vie­šo­jo­je so­cia­li­nė­je erd­vė­je pa­gar­si­no, kad gy­vo­sios kul­tū­ros fes­ti­va­lis „Jot­vos var­tai“ šie­met Aly­tu­je ne­vyks. Gal ga­li­te pa­ko­men­tuo­ti si­tu­a­ci­ją, ko­dėl taip nu­ti­ko? „Jot­vos var­tai“ yra rep­re­zen­ta­cins mies­to ren­gi­nys, kuo jį ma­no­ma pa­keis­ti, ar bu­vo ban­do­ma iš­lai­ky­ti?

Rei­kė­tų klaus­ti pa­ties To­mo Sut­kai­čio. Ma­no ži­nio­mis, jis ne­tei­kė pa­raiš­kos fes­ti­va­lio „Jot­vos var­tai“ pro­jek­ti­niam fi­nan­sa­vi­mui nei į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės, nei į Aly­taus ap­skri­ties re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos ar Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos or­ga­ni­zuo­ja­mas fi­nan­suo­ti­nų pro­jek­tų at­ran­kas.

Be jo­kios abe­jo­nės, tai mū­sų mies­tą rep­re­zen­tuo­jan­tis iš­skir­ti­nis ren­gi­nys, ku­rio šiuo me­tu ne­tu­ri­me kuo pa­keis­ti, bet tu­ri­me gerb­ti or­ga­ni­za­to­rių pa­si­rin­ki­mo tei­sę. Gal­būt or­ga­ni­za­to­riai ieš­ko nau­jų ren­gi­nio for­mų ar ke­ti­na fes­ti­va­lį or­ga­ni­zuo­ti kas ant­rus me­tus. Tai ir­gi bū­tų su­pran­ta­ma, nes to­kio mas­to pre­ci­ziš­kai or­ga­ni­zuo­ja­mas ren­gi­nys rei­ka­lau­ja ne tik di­de­lių fi­nan­si­nių iš­lai­dų, bet ir žmo­giš­kų­jų re­sur­sų, ener­gi­jos ir lai­ko są­nau­dų.

lentele

Va­sa­rio mė­ne­sio po­sė­dy­je ta­ry­bai tei­kia­mas spren­di­mo pro­jek­tas dėl Aly­tau­s apsk­ri­ties re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos (AARKT) na­rio To­mo Sut­kai­čio at­šau­ki­mo iš šios ta­ry­bos, į jo vie­tą de­le­guo­ja­mas (ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės de­le­guo­ja po vie­ną na­rį) Ar­vy­das Švir­mic­kas. Mo­ty­vas – pa­keis­ta Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo tvar­ka. Kaip dėl jos at­si­ran­da re­a­li bū­ti­ny­bė keis­ti AARKT na­rį? O gal­būt yra kaž­ko­kios ne­įvar­di­ja­mos prie­žas­tys, pa­vyz­džiui, vie­šai T.Sut­kai­čio iš­sa­ky­ta kri­ti­ka sa­vi­val­dy­bei dėl jau mi­nė­to pro­jek­ti­nio fi­nan­sa­vi­mo po­li­ti­za­vi­mo (ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jo­je ne­be­li­ko ben­druo­me­nės at­sto­vų), ko­ky­bi­nių kri­te­ri­jų pa­nai­ki­ni­mo ir „nak­vy­nių“ kaip ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jaus įve­di­mo?

Taip, spren­di­mo pro­jek­tas dėl AARKT na­rio at­šau­ki­mo su­si­jęs su pro­jek­ti­nės ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“ at­ran­kos ir fi­nan­sa­vi­mo tvar­kos ap­ra­šu, ku­ris jun­gia 4 fi­nan­suo­ja­mas sri­tis (kul­tū­ros, švie­ti­mo, spor­to ir jau­ni­mo), to­dėl ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos de­le­guo­ja­mas na­rys tu­rė­tų tu­rė­ti pla­tes­nį po­žiū­rį, orien­tuo­tą ne tik į kul­tū­ros sri­tį, tu­rė­tų bū­ti la­biau įsi­gi­li­nęs į nau­ją ap­ra­šą ir bū­ti jung­ti­mi tarp Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ir Aly­taus re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos for­muo­ja­mų stra­te­gi­jų. Apie ke­ti­ni­mą keis­ti de­le­guo­ja­mą na­rį bu­vo svars­to­ma dar tik pra­dė­jus reng­ti mi­nė­to tvar­kos ap­ra­šo pro­jek­tą. Apie tai bu­vo at­ski­ro po­kal­bio me­tu bu­vo in­for­muo­tas ir To­mas Sut­kai­tis. Su­ta­pi­mas, kad spren­di­mo pro­jek­tas pa­si­ro­dė po T.Sut­kai­čio pa­si­sa­ky­mų vie­šo­jo­je erd­vė­je.

Pa­kal­bė­ki­me apie Mies­to šven­tę, iki ku­rios li­ko ke­tu­ri mė­ne­siai. Taip su­pran­tu, or­ga­ni­zuo­ja Aly­taus mies­to te­at­ras. Kur vyks šven­tė, kiek lė­šų nu­ma­ty­ta biu­dže­te, kuo ji bus iš­skir­ti­nė?

Mies­to šven­tei, ku­rią ant­rus me­tus iš ei­lės or­ga­ni­zuos Aly­taus mies­to te­at­ras, skir­ta 70 tūkst. Eur sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų. Šven­tė vyks Dai­nų slė­ny­je ir jo pri­ei­go­se, kei­sis ati­da­ry­mo vie­ta ir šven­ti­nės ei­se­nos marš­ru­tas. Kol kas ben­dra šven­tės kon­cep­ci­ja dar dė­lio­ja­ma, to­dėl apie tai in­for­muo­si­me vė­liau.

Ar 2020 m. biu­dže­te nu­ma­ty­tos lė­šos jau­nų­jų me­ni­nin­kų sti­pen­di­joms ir kaip ši su­ma ski­ria­si nuo 2018 m. ir 2019 m.?

Po lap­kri­čio mė­ne­sį įvy­ku­sio Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės sti­pen­di­jų sky­ri­mo jau­nie­siems me­ni­nin­kams at­ran­kos kon­kur­so 2020 m. sti­pen­di­ja skir­ta vie­nam jau­na­jam me­ni­nin­kui – Pi­jui Še­ma­tuls­kiui už kū­ry­bi­nę pro­gra­mą #Se­nu­Sie­nu­Sie­los. To­dėl Kul­tū­ros pro­gra­mo­je šiai sti­pen­di­jai bū­tent pa­gal po­rei­kį nu­ma­ty­ta 2,4tūkst. Eur per me­tus. 2018 m. ir 2019 m. sti­pen­di­jos bu­vo skir­tos 3 jau­nie­siems me­ni­nin­kams kas­met, ati­tin­ka­mai Kul­tū­ros pro­gra­mo­je bu­vo nu­ma­ty­ta po 7,2 tūkst. Eur kiek­vie­nais me­tais.

Ir pa­bai­gai – apie pa­vel­do tvar­ky­mo ei­lu­tę. Ji di­dė­ja ar ma­žė­ja, kas nu­ma­to­ma už šias lė­šas pa­da­ry­ti šie­met?

Kul­tū­ros ver­ty­bių ir pa­vel­do ob­jek­tų prie­žiū­rai 2020 m. skir­ta 72 tūkst. Eur, 2019 m. bu­vo skir­ta 70 tūkst. Eur. Iš jų kas­met po 30 tūkst. Eur ski­ria­ma Si­na­go­gos tvar­ky­bos dar­bams.

Už ki­tas lė­šas bus tvar­ko­mi Lie­tu­vos ka­rių, sa­va­no­rių ir par­ti­za­nų ka­pai Šv. An­ge­lų Sar­gų baž­ny­čios šven­to­riu­je, bus at­sta­to­mas Di­džių­jų Li­kiš­kių ka­pi­ny­no grun­tas, tvar­ko­ma Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nų ka­pų te­ri­to­ri­ja, pa­žy­mė­tos Žy­dų se­nų­jų ka­pi­nių ri­bos ir kt.

  Komentaras

  Jotvos Vartai yra vienintelis TIKRAI vertas dėmesio renginys Alytuje, į kurį atvažiuoja ne tik buvę alytiškiai, bet ir svečiai iš kitų miestų ir šalių. Jeigu negalit savo nesutarimų ir žaidimų pamiršti bent dėl protėvių atminimo, tai man gėda dėl jūsų (iš mažosios raidės).

  Komentaras

  Nekaltinkit dabartinės miesto tarybos,nes ir praėjusios kadencijos taryba tik savus mylėjo .O kad taryboje aktyviausi ginantys miesto žmones, tai visi mato pagrinde ,,Už Alytų'' tarybos narius.,

  Komentaras

  Alytaus televizija, krepšinio, futbolo, rankinio ir moterų tinklinio komandos.
  Gal kas iš nepatenkintų valdžios sprendimais nori pirkti? O galite ir naujai sukurti. Lietuva laisva, niekas nedraudžia.

  Komentaras

  Nėra klaidų valdyme. Jau prieš rinkimus gerai atrenkami, kad į sarašus nepatekt kam nereikia. Išrenkami kokių reikia. Ir į postus net per tarybą patvirtinami kokių reikia. O jei rinkėjai skaito klaidas padaro rinkdamiesi, taip ir toliau save guost gali. Todėl, jei kitur daugėja gyventojų, Alytuj mažėja. Tokiu tempu iki rudenio gali sumažėt dar prie tūkstančio. Todėl taip aršisi dėl biudžeto likučių ardosi. Nes ne visiems užtenka.

  Komentaras

  Jie valdžios elitas. Rinkti. Patys geriausi, gražiausi, šauniausi ir visokie n geriausi. Kiekviena valdžia- savo rinkėjų atspindys veidrodį. Jei nepatinka valdžia, reiškia patys sau nepatinkat..kultūros nešėjai.

  Komentaras

  Užtat televizijos kultūrinei laidai "Kas garsiau šaukia ir meluoja tarybos posėdžio metu" pinigų bus! Ir privatiems sporto klubams pusę milijono duosime. O kultūra ir darželiai palauks. Pasirašo Už Alytų, LSDP ir TS-LKD

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.