„Kau­no grū­dų” grei­tai pa­ruo­šia­mi mais­to pro­duk­tai: su­lauk­ta dau­giau pra­šy­mų iš Uk­rai­nos, kas sa­vai­tę jos žmo­nėms do­va­no­ja­ma tūks­tan­čiai pa­kuo­čių (4)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
„Kauno grūdų“ Aly­tu­je vei­kian­čio­je ga­myk­lo­je per me­tus pa­ga­mi­na­ma apie 100 mln. in­de­lių grei­tai pa­ruo­šia­mų mais­to pro­duk­tų.
„Kauno grūdų“ Aly­tu­je vei­kian­čio­je ga­myk­lo­je per me­tus pa­ga­mi­na­ma apie 100 mln. in­de­lių grei­tai pa­ruo­šia­mų mais­to pro­duk­tų.
Ben­dro­vė „Kau­no grū­dai“, tu­rin­ti grei­tai pa­ruo­šia­mų mais­to pro­duk­tų ga­myk­las Aly­tu­je ir Kė­dai­niuo­se, tik pra­si­dė­jus Ru­si­jos su­kel­tam ka­rui Uk­rai­no­je, iš pas­ta­ro­sios ša­lies su­lau­kė dau­giau pra­šy­mų pa­teik­ti šių pro­duk­tų Uk­rai­nos maž­me­ni­nės pre­ky­bos tin­klui. To­kie pra­šy­mai iš­girs­ti, ta­čiau juos pa­ten­kin­ti ne­re­tai sun­ku dėl at­si­ra­du­sių bė­dų per­ve­ži­mo ir ki­to­se lo­gis­ti­kos sri­ty­se. To­dėl ben­dro­vė ap­si­spren­dė grei­tai pa­ruo­šia­mus mais­to pro­duk­tus do­va­no­ti įvai­rioms or­ga­ni­za­ci­joms, ku­rios tie­kia mais­tą Uk­rai­nos žmo­nėms ar or­ga­ni­zuo­ja jų mai­ti­ni­mą. Pir­mą ka­ro mė­ne­sį per sa­vai­tę do­va­no­ta apie 10 tūkst. grei­tai pa­ruo­šia­mų mais­to pro­duk­tų pa­kuo­čių. Įmo­nė ir to­liau kiek­vie­ną sa­vai­tę sa­vo pro­duk­ci­ja pri­si­de­da prie įvai­rių pa­ra­mos uk­rai­nie­čiams ini­cia­ty­vų. Pa­ste­bi­ma, kad, pra­si­dė­jus ka­rui Uk­rai­no­je, ir Lie­tu­vo­je šiek tiek di­dė­ja jos ga­mi­na­mų grei­to mais­to pro­duk­tų par­da­vi­mas.

Aly­taus ga­myk­lo­je per me­tus pa­ga­mi­na­ma apie 100 mln. in­de­lių grei­to mais­to

Ben­dro­vė „Kau­no grū­dai“ šiuo me­tu tu­ri dvi grei­tai pa­ruo­šia­mo mais­to pro­duk­tų ga­myk­las – Aly­tu­je ir Kė­dai­niuo­se. Dzū­ki­jos sos­ti­nės Pra­mo­nės par­ke to­kia ga­myk­la pra­dė­jo veik­ti 2019-ųjų ge­gu­žę. Į jos sta­ty­bą ir tech­no­lo­gi­nę įran­gą in­ves­tuo­ta apie 20 mln. eu­rų.

Čia ga­mi­na­mi ir į 60–80 gra­mų in­de­lius pa­kuo­ja­mi grei­tai pa­ruo­šia­mi ma­ka­ro­nai. Kė­dai­niuo­se ga­mi­na­mi ne tik šie pro­duk­tai, bet ir grei­tai pa­ruo­šia­mos ko­šės, pa­vyz­džiui, avi­žų, gri­kių, kus­ku­so, ir jie fa­suo­ja­mi ne vien į in­de­lius, bet ir į dė­žu­tes bei pa­ke­lius. „Kau­no grū­dai“ grei­tai pa­ruo­šia­miems mais­to pro­duk­tams tu­ri pre­kių žen­klus „Sun Yan“, „Ac­ti­vus“.

Aly­tu­je vei­kian­čio­je ga­myk­lo­je per me­tus pa­ga­mi­na­ma apie 100 mln. in­de­lių grei­tai pa­ruo­šia­mų mais­to pro­duk­tų, o ga­myk­los apy­var­ta per­nai sie­kė apie 30 mln. eu­rų.

Kaip sa­kė „Kau­no grū­dų“ mais­ti­nių pro­duk­tų ver­slo va­do­vas Ig­nas Gu­ce­vi­čius, 98 proc. Aly­tu­je pa­ga­min­tų grei­tai pa­ruo­šia­mų mais­to pro­duk­tų eks­por­tuo­ja­ma, dau­giau­sia – į Va­ka­rų ir Pie­tų Eu­ro­pos ša­lis, pa­vyz­džiui, Di­dži­ą­ją Bri­ta­ni­ją, Is­pa­ni­ją, Skan­di­na­vi­jos ša­lis, Vo­kie­ti­ją: „Iki ka­ro ma­ža da­lis pro­duk­ci­jos bu­vo iš­ve­ža­ma į Ru­si­ją. Ta­čiau pra­si­dė­jus ka­rui, pro­duk­tų tie­ki­mas į šią ša­lį nu­trauk­tas. Taip pat pro­duk­tus, bet, pa­ly­gin­ti ma­žais kie­kiais, iki ka­ro tie­kė­me ir Uk­rai­nai. Ki­lus ka­rui iš Uk­rai­nos maž­me­ni­nių pre­ky­bos tin­klų su­lau­kė­me pra­šy­mų par­duo­ti di­des­nius grei­tai pa­ruo­šia­mų mais­to kie­kius, ta­čiau ir dėl taip di­de­lio ga­my­bos ap­kro­vi­mo sun­ku pa­ten­kin­ti pa­pil­do­mą pro­duk­ci­jos po­rei­kį.“

I.Gu­ce­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, ap­si­spręs­ta šiuo me­tu Uk­rai­nai pa­do­va­no­ti ben­dro­vės pa­ga­min­tų grei­to mais­to pro­duk­tų ir pirmą karo mėnesį kas sa­vai­tę jos žmo­nėms mais­tą ir maitinimą tei­kian­čioms or­ga­ni­za­ci­joms do­va­no­ta apie 10 tūkst. grei­tai pa­ruo­šia­mo mais­to pa­kuo­čių. Maž­daug pu­sė šio mais­to, su­fa­suo­to į in­de­lius, yra iš Aly­taus, ki­ta da­lis – iš Kė­dai­nių ga­myk­los.

Ir dabar „Kauno grūdai“ tūkstančiais pakuočių greito maisto produktų remia pagalbos Ukrainai iniciatyvas.

 

Grei­tas mais­tas ver­ti­na­mas sku­ban­čių ir į ne­lai­mes pa­te­ku­sių žmo­nių

„Kau­no grū­dų“ mais­ti­nių pro­duk­tų ver­slo va­do­vas tvir­ti­no, kad įmo­nė grei­tai pa­ruo­šia­mų mais­to pro­duk­tų ga­my­bos su­lė­tė­ji­mo ne­jau­tė nei per plin­tan­čio ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­ją, nei da­bar, ki­lus ka­rui Uk­rai­no­je, at­virkš­čiai, ste­bi­mas šių pro­duk­tų var­to­ji­mo di­dė­ji­mas, au­gan­ti jų rin­ka: „Tai pa­to­gus, tik­rai ne­pra­stas ir są­ly­giš­kai ne­bran­gus pro­duk­tas. Ypač jis pa­klau­sus Va­ka­rų Eu­ro­po­je, kur žmo­nės la­biau ver­ti­na sa­vo lai­ką, jo ma­žiau skir­da­mi mais­to ga­my­bai.“

Grei­tas mais­tas ver­ti­na­mas ir sku­ban­čių bei į ne­lai­mes pa­te­ku­sių žmo­nių, nes pa­ruoš­tas ko­šes ir ma­ka­ro­nus už­ten­ka už­pil­ti kar­šu van­de­niu. Be to, tai il­gai ne­gen­dan­tis pro­duk­tas, ku­ris itin ak­tu­a­lus ka­ro me­tu.

Kad toks mais­tas pa­klau­sus, liu­di­ja „Kau­no grū­dų“ ga­myk­los Aly­tu­je dar­bo lai­kas: vi­so­mis sa­vai­tės die­no­mis dir­ba­ma ke­tu­rio­mis pa­mai­no­mis. Šiuo me­tu ga­myk­la tu­ri 120 dar­buo­to­jų.

„Kau­no grū­dai“ pa­ste­bi, kad, pra­si­dė­jus ka­rui Uk­rai­no­je, šiek tiek dau­giau šios ben­dro­vės pa­ga­min­tų grei­to pa­ruo­ši­mo mais­to pro­duk­tų nu­per­ka­ma ir Lie­tu­vo­je. Tai sie­ja­ma su kau­pia­mo­mis at­sar­go­mis dėl ša­ly­je ga­li­mų kil­ti ne­lai­mių.

Kai sa­kė I.Gu­ce­vi­čius, pas­ta­ruo­ju me­tu Lie­tu­vo­je žy­miai dau­giau nei prieš ka­rą Uk­rai­no­je nu­per­ka­ma ben­dro­vės pa­ga­min­tų mil­tų. Ma­no­ma, kad šio mais­to at­sar­gas im­ta kaup­ti ne­lai­mių at­ve­jams.

 

Įmo­nių gru­pės ben­dros me­ti­nės pa­ja­mos sie­kia apie 1,6 mlrd. eu­rų

Per­nykš­tę lie­pą ben­dro­vė „Li­nas Ag­ro Group“, re­gist­ruo­ta Vil­niu­je, įsi­gi­jo „KG Gruop“, ku­ri val­do „Kau­no grū­dus“, „Vil­niaus paukš­ty­ną“ ir „Kai­šia­do­rių paukš­ty­ną“. Tad šiuo me­tu „Kau­no grū­dai“ pri­klau­so vie­nai di­džiau­sių Bal­ti­jos ša­lių re­gio­no že­mės ūkio ir mais­to ga­my­bos įmo­nių gru­pei „Li­nas Ag­ro Group“, vyk­dan­čiai veik­lą vi­so­je ga­my­bos gran­di­nė­je nuo lau­ko iki sta­lo.

„Li­nas Ag­ro Group“ ak­ci­jos ko­ti­ruo­ja­mos Nas­daq Vil­nius ver­ty­bi­nių po­pie­rių bir­žo­je. Da­bar ši ben­dro­vė tu­ri 79 įmo­nes, ku­rių ben­dros me­ti­nės pa­ja­mos sie­kia apie 1,6 mlrd. eu­rų.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.