Ma­mos šir­dies laiš­kas po­li­ti­kams: mums ne­rei­kia nei užuo­jau­tos, nei gai­les­čio – pra­šo­me tik su­pra­ti­mo...

nuotr.
Teatro studijos „Drevinukas“ spektaklis „Buratinas“, vežimėlyje – mokyklos auklėtinis Daivaras Slavinskas.
„Se­niai se­niai, kai dar ne­bu­vo ne­įga­lių vai­kų, nes JIE pa­varg­da­vo nuo žvilgs­nių gat­vė­je, at­si­ra­do toks „Dre­vi­nu­kas“... Tai net ne auk­lė­to­jos ar mo­ky­to­jos, ma­sa­žuo­to­jos ar pa­dė­jė­jos – jos tie­siog ma­mos – su­pra­tin­gos, my­lin­čios, glo­bo­jan­čios. Ši­to­je už­da­ro­je ap­lin­ko­je – na­mai vai­kams su ne­ga­lia. Aš jau­čiu, ko­kio­je si­tu­a­ci­jo­je šiuo me­tu at­si­dū­rė ir ko­kį ne­ri­mą jau­čia tė­vai, lei­džian­tys sa­vo vai­kus į šią ug­dy­mo įstai­gą. Juk „Dre­vi­nu­ke“ vis­kas su­tvar­ky­ta, su­re­mon­tuo­ta, pri­tai­ky­ta vai­kams, tu­rin­tiems ne­ga­lią, o ten dir­ban­tie­ji jau tu­ri la­bai daug pa­tir­ties dirb­ti su to­kiais ma­ža­isiais. Kai tė­vai pa­lie­ka sa­vo vai­ką vi­sai die­nai ir ži­no, kad JUO bus pa­si­rū­pin­ta… Svei­ki vai­kai, kaip ir svei­ki žmo­nės grei­čiau „įei­na“ į ki­tas pa­tal­pas, į ki­tus ko­lek­ty­vus, bet ne­įga­liems vai­kams tai pa­da­ry­ti bū­tų ne­pa­ke­lia­ma. Aš ti­kiu, kad mies­to val­džios spren­di­mai bus iš­min­tin­gi, ir „Dre­vi­nu­kas“ tęs sa­vo gy­va­vi­mo is­to­ri­ją.“

Per­skai­čiu­si šias bu­vu­sio mo­ki­nu­ko ma­mos min­tis, nu­ta­riau ir aš pa­ra­šy­ti sa­vo šir­dies laiš­ką tiems žmo­nėms, ku­rie šiuo me­tu ruo­šia per­tvar­ką Aly­taus švie­ti­mo įstai­go­se. Aš taip pat au­gi­nu ne­įga­lų vai­ką.

Sun­ku ap­sa­ky­ti ne­įga­laus vai­ko tė­vų jaus­mus, su­lau­kus KI­TO­KIO vai­ko. Tai – sun­kus ir gi­liai su­kre­čian­tis įvy­kis, ku­ris vi­sam lai­kui pa­kei­čia tė­vų gy­ve­ni­mą.

Vai­kui au­gant su­pra­to­me, kad mū­sų ma­ža­sis ne­ga­lės lan­ky­ti įpras­to dar­že­lio, mo­kyk­los, jam bus ne­pri­tai­ky­ta ap­lin­ka. Ta­čiau ži­no­jo­me, kad Aly­tu­je yra „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis, skir­tas ir vai­kams, tu­rin­tiems ju­dė­ji­mo ir pa­dė­ties su­tri­ki­mų.

Šią įstai­gą mū­sų vai­kas lan­kė sep­ty­ne­rius me­tus: tre­jus me­tus dar­že­ly­je ir ket­ve­rius mo­kyk­lo­je. Dar­že­ly­je bu­vo ne tik ug­do­mas, bet ir tei­kia­ma įvai­ria­pu­siš­ka pa­gal­ba: mankš­tos, ma­sa­žai, lan­kė dai­na­vi­mo, te­at­ro bū­re­lius. Mo­kyk­lo­je jis la­bai ge­rai adap­ta­vo­si.

Vie­nas iš pa­grin­di­nių ne­įga­laus žmo­gaus psi­cho­lo­gi­nių po­rei­kių yra emo­ci­nė ši­lu­ma. Šio­je įstai­go­je ma­no vai­ke­lis tai jau­tė iš vi­sų ten dir­bu­sių, ir kiek­vie­ną die­ną. Ma­ne, kaip ir kiek­vie­ną ma­mą, tai la­bai džiu­gi­no.

Ta­čiau šiuo me­tu, sek­da­ma Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­kos pla­no siū­ly­mus, nie­kaip ne­ga­liu at­sa­ky­ti sau į klau­si­mą: ko­dėl „Dre­vi­nu­ko“ ben­druo­me­nė tu­ri pa­tir­ti stre­są dėl to, kad daug me­tų puo­se­lė­tą mo­kyk­lą-dar­že­lį kaž­kas su­ma­nė re­or­ga­ni­zuo­ti?

Ko­dėl šią įstai­gą rei­kia „nu­ma­rin­ti“, kai ji pil­na gy­vy­bės? Ar mies­to sa­vi­val­dy­bė­je kas nors pa­gal­vo­ja apie ne­įga­lius vai­kus, ar jie kam nors rū­pi?

Ma­no nuo­mo­ne, val­di­nin­kams rū­pi tik pa­sta­tai, pi­ni­gai, pir­ki­mai, par­da­vi­mai. Juk rei­kė­tų su­pras­ti, jog daug leng­viau per­kel­ti daik­tus, nei pa­keis­ti ne­įga­liam žmo­gui pri­tai­ky­tą ap­lin­ką. Kaip pa­si­prie­šin­ti, kaip įti­kin­ti val­dan­čiuo­sius ne­dras­ky­ti šios pui­kiai vei­kian­čios įstai­gos?

La­bai no­riu ti­kė­ti, jog jie iš­sau­gos na­mus šiems li­ki­mo nu­skriaus­tiems vai­kams, ku­riuo­se ma­žie­ji jau­čia­si lai­min­gi. Sun­ku žo­džiais per­teik­ti tą gra­žų, šil­tą jaus­mą, ku­ris ap­ima pri­si­mi­nus „Dre­vi­nu­ke“ pra­leis­tą lai­ką.

No­riu dar kar­tą nuo­šir­džiai pa­dė­ko­ti vi­siems šios įstai­gos dar­buo­to­jams. Mums, au­gi­nan­tiems ne­įga­lius vai­kus, ne­rei­kia nei užuo­jau­tos, nei gai­les­čio. Mes pra­šo­me tik su­pra­ti­mo…

 Jo­lan­ta Ka­ni­šaus­kie­nė

 

  Komentaras

  KAIP IŠSISKOLIAU IŠ ŠIOS DIDŽIOSIOS BENDROVĖS

  Sveiki, mano brangūs žmonės, aš esu Linda McDonald, šiuo metu gyvenanti Austine Teksase, JAV. Šiuo metu esu našlė su trimis vaikais ir 2018 m. Balandžio mėn. Buvau pakliuvusi į finansinę padėtį ir man reikėjo refinansuoti ir sumokėti sąskaitas. Bandžiau ieškoti paskolų iš įvairių privačių ir verslo paskolų firmų, bet niekada nesėkmingai. Dauguma bankų atmetė mano kreditą, nesiskundė tomis paskolų įmonėmis, kurios jas vadina savų pinigų skolintoju, nes jos visos yra apgaulės, visos jos nori pinigų, ir jūs iš jų dar negirdite, jie du kartus man tai padarė prieš susitikdami su ponu Davidu Wilsonu. Pats įdomiausias dalykas yra tas, kad mano paskola man buvo pervesta per 74 valandas, todėl patarsiu kreiptis į p. Davidą, jei jus domina paskolos gavimas ir esate tikri, kad galėsite jį laiku grąžinti, galite susisiekti su juo el. paštu ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Nėra kredito patikrinimo, jokio kredito davėjo su tik 2% palūkanų norma ir geresniais grąžinimo planais bei grafiką, jei turite susisiekti su bet kuria įmone dėl paskolos užtikrinimo be užstato, tada susisiekite su p. Davidu Wilsonu dėl paskolos

  Jie siūlo visų rūšių paskolas

  Trumpalaikė paskola (5_10 metų)
  Ilgalaikė paskola (20_40)
  Žiniasklaidos terminuota paskola (10_20)
  Jie siūlo paskolą kaip
  Būsto paskola ............., Verslo paskola ........ Skolos paskola .......
  Studentų paskola .........., verslo pradinė paskola
  Verslo paskola ......., įmonės paskola .............. ir kt
  El. Paštas .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com)
  Kalbant apie finansinę krizę ir paskolą, tuomet reikia kreiptis į Davido Wilsono paskolą, tiesiog pasakykite jam, kad ponia Linda McDonald nurodo jums sėkmės ................... ....

  Komentaras

  Kas paneigs, kad netiesiogiai prasidėjo rinkimai? Kur kelios partijos bent iki rudenio stengias išsilaikyt per perteklinius etatus? Nežiūrint kokia kaina miestui? Jei per paskutinius metus mieste sumažėjo apie 1500 gyventojų, gal kiekvienas tokį graudų laišką galėjo surašyt? Kur iki rudenio tokiais tempais gal sumažės arti tūkstančio ir tokius laiškus kaip kas gal jau ir rašo? O kiti, kur...apsimeta nematą? Kol pačių nepalies? O politikai pasikėlę valdžioje atlyginimus, gal dar..sparčiau stengiasi?

  Komentaras

  Politikų neveiksnumas ir privedė prie tokio absurdo.Gėda,kad lendat prie lovio neišmanėliai.Kiek metų tie patys taryboj,kiek amžinų pavaduotojų kuruoja švietimą ,o dabar bijo ir komentarų po straipsniais,švietimo skyrius neįgalus spręst klausimus.Ar alga svarbiausia,ar už tokią algą tik kiršint miestelėnus gebat?

  Komentaras

  Nesuprantama Alytaus miesto valdyme elgsena, nebandyt per miesto vystymo strategijų gerinimą siekt, kad daugėtų gyventojų? Ką pasiekia didmiesčiai ir net kaip kur jau prisireikia papildomų mokyklų. Nes pajautė, kaip mažėjant gyventojų reikia vykdyt reformas, per kurias mažėja darbo vietos. Žmonės skausmingai tai priima. Tad, kad nereikėtų, persimobilizavo į strategijų gerinimą. Kad daugėja gyventojų ir darbo vietų. Dabar Alytuj vystymo strategijų negerina nei nepraleidžia sugebančių, nei reformų rimtai daro. Kur imituoja kaip nuo silpniausių sasjaita patiems išgyvent. Valdžioje keltis sau atlyginimus, o kitiems - nykt. Nors Konstitucijos 46 str. sako- dirbama bendro tautos gerbūvio labui. Reiškia per savivaldą viso apie 50 tūkstančių bendram alyruškių gerbūviu. Negali būt diskriminacinių grupių. Pirmiausia silpniausiais rūpinas. Valdžia dirba- tarnauja alytiškių labui. - O Alytuj kaip priešingai - kiti valdžiai dirba. Valdžia tik sau ir sau palankioms atskiroms grupėms. Kad per rinkimus jų balsų dėka valdžioje išsilaikytų viso miesto interesų saskaita.

  Komentaras

  Kaip užburtam rate papuolę. Silpni politikai, negebėdami rimtai miesto vystyt, nori išlaikyt savo darbo vietas dėka. Kad savo rinkėjui darbo vietas užtikrint, nežiūrint kokia kaina. Kad išgyvent. Ir ištrūkt bijo.

  Komentaras

  Kaip iki rinkimų rudenį išlaikyt kelių valdyme dominuojančių politinių partijų palankius elektoratus. Kad per rinkimus gaut kuo daugiau balsų. Nežiūrint kokia kaina miesto interesų atžvilgiu. Todėl imituojama kalbėjimas ir to pačio įdieginėjimas. Atseit klausia žmonių, bet tą patį įpiršinėja. Brangiai kainuojantis neefektyvumas. Žmoniškai nervais ir biudžeto resursais. Tasa- erzinas patys ir kitus...

  Komentaras

  tinklo pertvarka-naikinam pradines mokyklas ir pildom pagrindines.Puiku,tai naikinam visas iki vienos,kuo vertesni Senamiesčio vaikai.Tas planas tragiškas,nebent ,kad jaunimo naikina,tai puiku,nes jos ten nieks ir nelankė normaliai.Visa kita kažkokie susitarimai,noras gelbėti direktorius ir jokios čia geresnės kokybės negirdėti .Jei norim kokybės,reikia bent vienos stiprios gimnazijos ,kur būtų atranka ir kartelė tiek mokiniams,tiek mokytojams.

  Komentaras

  Savivaldoje dirbama pagal įstatymus. Kur valdžia,dirba ir tarnauja žmonėm. Pačių alyriškių rinkti 27 tartbos nariai atsakingi už kas vyksta, bei atskaitingi alytiškiams. Tad alytiškiai gali reikalaut iš savo rinktų. Kodėl neįvykdyta ne tik švietimo reforma. Bet ir siūlomų sprendimų variantai kelia įtarimų dėl atirikimo įstatymams. Kur turi būt rūpinimasi silpniausiais, nebūt diskriminuojamų grupių, būt naudingiausi viso apie 50 tūkstančių alytiškių bendros gerovės lygiui užtikrinti.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.