Pa­gal CO­VID-19 pli­ti­mą Aly­tus at­si­dū­rė rau­do­niau­sių mies­tų de­šim­tu­ko vi­du­ry­je

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (10)
2020 Lapkritis 20
Alytaus miesto savivaldybės vyriausias gydytojas Povilas Jagelavičius kviečia alytiškius atsakingai laikytis karantino reikalavimų, nes, jei plitimas nesumažės, nukentės visi kiti pacientai, kurie negalės gauti medicinos pagalbos.
Alytaus miesto savivaldybės vyriausias gydytojas Povilas Jagelavičius kviečia alytiškius atsakingai laikytis karantino reikalavimų, nes, jei plitimas nesumažės, nukentės visi kiti pacientai, kurie negalės gauti medicinos pagalbos.
„No­rė­tų­si di­des­nės aly­tiš­kių at­sa­ko­my­bės. At­si­dū­rė­me aukš­čiau res­pub­li­kos vi­dur­kio, už­ima­me šio­mis die­no­mis penk­tą ir šeš­tą vie­tas pa­gal vi­ru­so pli­ti­mą. Jei si­tu­a­ci­jos ne­su­val­dy­si­me, tik­rai nu­tiks taip, kad gy­dy­si­me tik CO­VID-19 ser­gan­čius li­go­nius“, – sa­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, kvies­da­mas gy­ven­to­jus lai­ky­tis sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų.

Penk­ta­die­nio vi­dur­die­nio duo­me­ni­mis, Aly­tu­je bu­vo 696 ser­gan­tys as­me­nys.

Ki­tą sa­vai­tę bus di­di­na­mas Aly­taus mo­bi­lio­jo pa­tik­ros punk­to pra­lai­du­mas, ja­me per die­ną ža­da­ma kas 3 mi­nu­tes tes­tuo­ti iki 240 žmo­nių. Į Aly­taus karš­čia­vi­mo kli­ni­ką šią sa­vai­tę krei­pė­si 21 pa­cien­tas.

Pa­sak P.Ja­ge­la­vi­čiaus, ži­di­niai yra re­gist­ruo­ti ne vie­no­je Aly­taus įmo­nė­je, sa­vi­val­dy­bės krei­pė­si į jų va­do­vus, ra­gin­da­mos ben­dra­dar­biau­ti, te­stuo­jant dar­buo­to­jus mo­bi­lia­ja­me pa­tik­ros punk­te.

Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės 1-aja­me CO­VID-129 sky­riu­je gy­do­mi 37, 2-aja­me (jis ati­da­ry­tas va­kar) sky­riu­je – 5 pa­cien­tai. Re­a­ni­ma­ci­jo­je – dar trys pa­cien­tai su dirb­ti­ne plau­čių ven­ti­lia­ci­ja.

 

Ypač di­de­lį ne­ri­mą aly­tiš­kiams ke­lia pa­dė­tis, su­si­da­riu­si S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je, ją ko­men­tuo­ja vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė:

– Kiek per­so­na­lo ser­ga ar­ba izo­liuo­ja­si iš 900 esa­mų?

– Ser­ga 7 ir izo­liuo­ja­si 6 gy­dy­to­jai, ser­ga 18 ir izo­liuo­ja­si 8 slau­gy­to­jai, ser­ga 8 ir izo­liuo­ja­si 4 slau­gy­to­jo pa­dė­jė­jai, ki­to per­so­na­lo ser­ga 15 ir izo­liuo­ja­si 4.

– Ar to­li ta ri­ba, kai li­go­ni­nės per­so­na­lo pa­jė­gų už­teks tik CO­VID-19 lo­voms?

– Šiuo me­tu CO­VID-19 lo­vų yra 70 ir 6 re­a­ni­ma­ci­jos, ti­ki­mės, kad šių lo­vų pa­kaks, si­tu­a­ci­ja sta­bi­li­zuo­sis. Pa­pil­do­mų nu­ro­dy­mų plės­tis iš San­ta­ros kli­ni­kų ne­sa­me ga­vę.

– Ko­kia ap­im­ti­mi šiuo me­tu vei­kia pa­ti li­go­ni­nė, jei kal­ba­me ne apie CO­VID-19 lo­vas – ta pras­me, ar tik sku­bi pa­gal­ba tei­kia­ma gy­ven­to­jams?

– Šiuo me­tu vi­sa sku­bi me­di­ci­nos pa­gal­ba yra su­tei­kia­ma Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je, kai yra lais­vų lo­vų ati­tin­ka­ma­me sky­riu­je, pa­cien­tai yra sta­cio­na­ri­zuo­ja­mi. Kuo­met yra tam tik­ra­me sky­riu­je lo­vų sty­gius, jie yra nu­krei­pia­mi į ki­tas li­go­ni­nes. Tu­ri­me: 10 kar­dio­lo­gi­nių lo­vų, 10 neu­ro­lo­gi­nių, 10 trau­ma­to­lo­gi­nių, 10 chi­rur­gi­nių, 20 vai­kų li­gų lo­vų, 10 vai­kų chi­rur­gi­jos, 20 slau­gos lo­vų.

Aku­še­ri­jos-gi­ne­ko­lo­gi­jos pa­da­li­nys vei­kia pil­nai. Kon­sul­ta­ci­nė po­li­kli­ni­ka taip pat.

– Ko­kia pa­gal­ba tei­kia­ma iš­ti­kus in­sul­tams, in­frak­tams, ar ve­ža mū­sų li­go­nius į ki­tas įstai­gas ir ko­kias?

– Klas­te­ri­nės pa­slau­gos (in­fark­tai, in­sul­tai) li­go­ni­nė­je yra eks­tra tvar­ka įver­ti­na­mos, jei rei­kia – su­tei­kia­mos ati­tin­ka­mos pa­slau­gos, pa­cien­tai ve­ža­mi į San­ta­ras. Kai tu­ri­me vie­tų li­go­ni­nė­je, li­go­niai yra par­ve­ža­mi į Aly­tų to­les­niam gy­dy­mui.

– Ar nors ko­kia ap­im­ti­mi dar tei­kia­mos pla­ni­nės chi­rur­gi­nės pa­slau­gos?

– Pla­ni­nės chi­rur­gi­nės pa­slau­gos ne­tei­kia­mos, iš­sky­rus pla­ni­nes oku­lis­ti­nes ope­ra­ci­jas.

– Ar tai, kas da­bar vyks­ta S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je (už­da­ry­ta jau po pu­sė Neu­ro­lo­gi­jos ir Kar­dio­lo­gi­jos bei 2 Vi­daus sky­riai, iš­plės­tas CO­VID-19 sky­rius, iš­vež­ti iš sta­cio­na­ro pa­cien­tai) reiš­kia, kad mes pa­laips­niui tam­pa­me re­gio­no at­ra­mi­ne li­go­ni­ne, ku­rio­je, si­tu­a­ci­jai blo­gė­jant, ga­li lik­ti tik CO­VID-19 pa­cien­tai? Ar sa­vi­val­dy­bė kaž­kaip ga­li da­ry­ti įta­ką šiam pro­ce­sui de­ry­bo­se su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, kad aly­tiš­kiai ne­lik­tų vi­sai be me­di­ci­nos pa­gal­bos? Ar to­kia re­a­li grės­mė šiuo me­tu yra iš­ki­lu­si?

– At­ei­nan­čios dvi sa­vai­tės bus la­bai sun­kios, jau­sis pa­cien­tų ant­plū­dis į CO­VID-19 sky­rių, vė­liau, ti­ki­ma­si, si­tu­a­ci­ja sta­bi­li­zuo­sis, pa­si­jaus ka­ran­ti­no nau­da. Šiuo me­tu jo­kių sig­na­lų ne­sa­me ga­vę iš San­ta­ros kli­ni­kų, kad tu­ri­me dar la­biau plės­tis, šiuo me­tu pa­jė­gu­mų pa­kan­ka. Dėl stei­gia­mo CO­VID-19 lo­vų mū­sų li­go­ni­nė­je spren­džia pa­slau­gas or­ga­ni­zuo­jan­ti li­go­ni­nė, mes kaip sa­vi­val­dy­bė di­de­lės įta­kos ne­tu­ri­me šiam pro­ce­sui, vi­sa tai yra ap­spręs­ta LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro – vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos ope­ra­ci­jų va­do­vo spren­di­muo­se, ku­riuos ir tu­ri­me vyk­dy­ti.

– Ar S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je už­ten­ka ap­sau­gi­nių prie­mo­nių, kiek ir ko­kių va­kar per­duo­ta iš sa­vi­val­dy­bės re­zer­vo?

– VšĮ Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nei as­mens ap­sau­gos prie­mo­nių už­ten­ka, yra pa­si­ra­šy­tos su­tar­ties dėl tie­ki­mo. Ati­da­rius nau­ją CO­VID sky­rių bu­vo nu­tar­ta iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės as­mens ap­sau­gos prie­mo­nių re­zer­vo iš­duo­ti pa­pil­do­mas prie­mo­nes, taip pri­si­de­dant prie sklan­daus dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo li­go­ni­nė­je.

Lap­kri­čio 20 die­ną iš­duo­tos šios as­mens ap­sau­gos prie­mo­nės: vien­kar­ti­niai cha­la­tai – 300 vnt., vien­kar­ti­nės ke­pu­rai­tės – 300 vnt., re­spi­ratoriai FFP2 – 300 vnt., kom­bi­ne­zo­nai – 300 vnt., pirš­ti­nės – 1200 po­rų.

– Ar už­ten­ka prie­mo­nių Aly­taus mo­bi­lia­ja­me punk­te ir ko­kiam lai­kui tu­rim re­zer­vą?

– As­mens ap­sau­gos prie­mo­nių ir ter­pių pa­kan­ka. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ja yra pa­tvir­ti­nu­si as­mens ap­sau­gos prie­mo­nių re­zer­vą pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos re­ko­men­da­ci­jas. Šiuo me­tu šis re­zer­vas yra su­kaup­tas, jei tik pri­trūk­tų įstai­goms šių prie­mo­nių, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ja ne­del­siant pri­im­tų spren­di­mą iš­duo­ti as­mens ap­sau­gos prie­mo­nių, kam jų trūks­ta. Taip pat šio mė­ne­sio pra­džio­je ga­vo­me as­mens ap­sau­gos prie­mo­nių iš Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, jos skir­tos Mo­bi­laus punk­to veik­los už­tik­ri­ni­mui, tad nei ter­pių, nei as­mens ap­sau­gos prie­mo­nių ne­trūks­ta.

 

 

 

  Komentaras

  Covid-19 tuoj bus covid 20 ircovid 21 jeigu nesilaikysime soviizoliacijos ir nešiosime skydelius One kaukes respiratorius skydeliai neapsaugo labai stipriai nes šone jų yra laisvė laisvai oras cirkuliuoja ir platina virusus🐙🦀🦐🦑👻👾prauskimės labai karštu vandeniu gerkime labai karšta arbatą kavą kitus skysčius ir po 50 gramų 69 laipsnių stiprumo šnapso Tai gal dar sulauksime Naujųjų metų 2021 metai

  Komentaras

  Serga 696, bet ligoninėje tik 45, visi kiti tokie ir ligoniai-po 10d. grįš į rikiuotę. Prie mobilaus punkto žmonių nesimato visiškai, neseniai skelbė, kad jis dirbs trim pamainom, o dabar ka-koks nerealus planas padidinti iki 240 per 3min.??? Ar jiem su galvom viskas gerai šitiem kalbėtojam? O kur dingo kasmetinis gripas?

  Komentaras

  Nutraukus planines operacijas, ar galime gasdinti, kad tuoj truks medicinos personalo, kai jie net dauguma neserga, o tik sėdi saviizoliacijoj ? Kaip Poviliukui kyla mintis apie visišką paslaugų nutraukimą, jeigu testai teigiami 500 žmonių, iš kurių tik 40 ligoninėje, o kiti namuose sėdi? Ar alytiškiai gydytojai, iškėlus ligonius iš kardiologijo, vidaus ligų ir neurologijos skyrių, bus priversti lakstyti po Lazdijus, Varėną ir Druskininkus? Kova su virusu virsta kova prieš ligonius ir medikus.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.