Smul­kiems ir vi­du­ti­niams ūkiams ati­te­ko di­džio­ji pa­ra­mos da­lis

Dau­ge­liui ūki­nin­kų pa­ra­ma tam­pa pa­spir­ti­mi plės­ti ir mo­der­ni­zuo­ti sa­vo ūkį. Flickr.com/Syl­via Sas­sen nuotr.
Dau­ge­liui ūki­nin­kų pa­ra­ma tam­pa pa­spir­ti­mi plės­ti ir mo­der­ni­zuo­ti sa­vo ūkį. Flickr.com/Syl­via Sas­sen nuotr.
Šiais me­tais ypa­tin­gas dė­me­sys skir­tas smul­kiems šei­mos ir vi­du­ti­niams ūkiams bei jau­nie­siems ūki­nin­kams pa­rem­ti. Dau­ge­liui tai ta­po ga­li­my­be mo­der­ni­zuo­ti ar net iš­sau­go­ti sa­vo ūkius.

Pa­ra­ma už­au­gi­no ūkį

No­rin­tie­ji mo­der­ni­zuo­ti ūkius šie­met ak­ty­viai nau­do­ja­si Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į ma­te­ria­lų­jį tur­tą“ veik­los sri­ti­mi „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms į že­mės ūkio val­das“. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja (ŽŪM) in­for­muo­ja, kad iki spa­lio 1 d. pa­ra­mos ga­vė­jais pa­tvir­tin­ti 4865 pa­reiš­kė­jai, ku­riems nu­ma­ty­ta skir­ti 375,8 mln. Eur pa­ra­mos lė­šų.

Ši­la­lės r. ūki­nin­kau­jan­tis Ai­va­ras Ta­mo­šai­tis sa­ko, kad dėl pa­ra­mos už­au­go jo gy­vu­li­nin­kys­tės ūkis. Pa­tei­kęs pa­raiš­ką pa­gal veik­los sri­tį „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms į že­mės ūkio val­das“, A. Ta­mo­šai­tis sa­vo ūkiui mo­der­ni­zuo­ti ga­vo be­veik 138 tūkst. Eur.

„Ban­kas tiek pi­ni­gų tik­rai ne­bū­tų sky­ręs, ūkio ro­dik­liai to­kios su­mos tuo me­tu ir­gi ne­bū­tų pa­ve­žę. Pro­jek­tas pa­si­bai­gė, be­li­kę įsi­pa­rei­go­ji­mų me­tai. Nu­si­pir­ko­me du trak­to­rius, grū­dų džio­vyk­las ir va­lo­mą­sias, įvai­rių ūkio pa­dar­gų. Dar­bus at­lie­ka­me daug leng­viau ir grei­čiau, o pro­duk­ci­jos su tais pa­čiais žmo­giš­kai­siais iš­tek­liais pa­ga­mi­na­me žy­miai dau­giau“, – pa­sa­ko­ja ūki­nin­kas ir pri­du­ria: pa­ra­ma pri­ver­tė pa­si­temp­ti, pa­suk­ti gal­vą ir nu­ma­ty­ti stra­te­gi­ją.

Be­je, iki gruo­džio 30 d. Na­cio­na­li­nė­je mo­kė­ji­mo agen­tū­ro­je prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos (NMA) pra­si­de­da ant­ra­sis pa­raiš­kų rin­ki­mo eta­pas pa­gal veik­los sri­tį „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms į že­mės ūkio val­das“.

Pa­gal prie­mo­nės veik­los sri­tį re­mia­ma že­mės ūkio pro­duk­tų ga­my­ba, taip pat pre­ki­nių že­mės ūkio pro­duk­tų, pa­ga­min­tų ar iš­au­gin­tų val­do­je, ap­do­ro­ji­mas (rū­šia­vi­mas, pa­ka­vi­mas, su­rin­ki­mas ir t. t.), per­dir­bi­mas ir tie­ki­mas rin­kai ar­ba pri­pa­žin­to že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ty­vo tik iš sa­vo na­rių jų val­do­se pa­ga­min­tų ar iš­au­gin­tų že­mės ūkio pro­duk­tų su­pir­ki­mas ir re­a­li­za­vi­mas, su­pirk­tų iš sa­vo na­rių jų val­do­se pa­ga­min­tų ar iš­au­gin­tų že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mas ir iš jų pa­ga­min­tų mais­to ir ne mais­to pro­duk­tų re­a­li­za­vi­mas.

Dėl pa­ra­mos kreip­tis ga­li pil­na­me­tys­tės su­lau­kę fi­zi­niai as­me­nys, sa­vo var­du įre­gist­ra­vę ūki­nin­ko ūkį ir val­dą, ir ju­ri­di­niai as­me­nys, už­si­i­man­tys že­mės ūkio veik­la ir sa­vo var­du įre­gist­ra­vę val­dą. Rei­ka­la­vi­mas tu­rė­ti sa­vo var­du įre­gist­ruo­tą val­dą ne­tai­ko­mas pri­pa­žin­tiems že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ty­vams, ku­rie su­per­ka ir re­a­li­zuo­ja iš sa­vo na­rių jų val­do­se pa­ga­min­tus ar iš­au­gin­tus že­mės ūkio pro­duk­tus ar­ba su­pirk­tus iš sa­vo na­rių jų val­do­se pa­ga­min­tus ar iš­au­gin­tus že­mės ūkio pro­duk­tus per­dir­ba ir re­a­li­zuo­ja iš jų pa­ga­min­tus mais­to ir ne mais­to pro­duk­tus.

 

Bi­ti­nin­kas: ne­nu­sa­ko­mai ge­rai

Šiais me­tais iš­au­go fi­nan­sa­vi­mas smul­kiems ūkiams pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nės „Ūkio ir ver­slo plėt­ra“ veik­los sri­tį „Pa­ra­ma smul­kie­siems ūkiams“.

Pa­gal prie­mo­nės veik­los sri­tį bir­že­lį pa­teik­tų pa­raiš­kų pri­ori­te­ti­nė­je ei­lė­je at­si­dū­rė 951 pa­raiš­ka. Pa­raiš­kų rin­ki­mo eta­pui skir­tos pa­ra­mos pa­ka­ko fi­nan­suo­ti 728 pro­jek­tams, su­rin­ku­siems 65–90 pri­ori­te­ti­nių ba­lų. Net 117 pa­reiš­kė­jų su­rin­ko vie­no­dą 60 at­ran­kos ba­lų skai­čių – pa­ra­mos lė­šų jiems pa­ka­ko tik iš da­lies. Lai­mė, ūki­nin­kai ga­lės įgy­ven­din­ti sa­vo pla­nuo­ja­mus pro­jek­tus, mat ŽŪM pri­ėmė spren­di­mą skir­ti trūks­ta­mas pa­ra­mos lė­šas. Pa­pil­do­mai smul­kių­jų ūki­nin­kų pro­jek­tams skir­ta 169 967 Eur pa­ra­mos, iš vi­so pro­jek­tus tu­rės ga­li­my­bę įgy­ven­din­ti 845 pa­reiš­kė­jai.

Pa­ra­ma smul­kie­siems ūkiams pa­si­nau­do­jęs bi­ti­nin­kas Al­gir­das Ši­ma­naus­kas sa­ko, kad be jos var­gu ar bū­tų pa­jė­gęs iš­lai­ky­ti sa­vo bi­čių ūkį.

„Kuo dau­giau šei­mų, kuo pats vy­res­nis, tuo ma­žiau pa­jė­gi ap­žio­ti. O su ta įran­ga, ku­rią įsi­gi­jau už pa­ra­mą (me­daus su­ki­mo tech­ni­ka, vaš­ko ly­dy­mo tech­ni­ka, žie­da­dul­kių, bi­čių duo­ne­lės džio­vi­ni­mo tech­ni­ka), – ne­nu­sa­ko­mai ge­rai. Ga­liu vi­sus dar­bus at­lik­ti pats prak­tiš­kai be nie­kie­no pa­gal­bos“, – džiaugs­mo ne­sle­pia bi­ti­nin­kas.

A. Ši­ma­naus­kas Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, sep­ty­niuo­se skir­tin­guo­se taš­kuo­se au­gi­na ir pri­žiū­ri net 138 bi­čių šei­my­nas. Jo bi­ti­nin­kys­tės ūkio plėt­rai bu­vo skir­ta mak­si­ma­li 15 tūkst. Eur pa­ra­ma.

Pa­gal prie­mo­nės veik­los sri­tį re­mia­ma že­mės ūkio pro­duk­tų ga­my­ba bei že­mės ūkio pro­duk­tų (pa­ga­min­tų (iš­au­gin­tų) val­do­je) per­dir­bi­mas ir tie­ki­mas rin­kai. Pa­reiš­kė­jais ga­li bū­ti ne jau­nes­ni kaip 18 me­tų am­žiaus fi­zi­niai as­me­nys, už­si­i­man­tys že­mės ūkio veik­la ir iki pa­ra­mos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo die­nos įre­gist­ra­vę sa­vo var­du val­dą (kaip val­dos val­dy­to­jai) ir ūki­nin­ko ūkį tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka.

Rug­pjū­tį–rug­sė­jį bu­vo pri­ima­mos pie­ni­ne gal­vi­ji­nin­kys­te už­si­i­man­čių ūki­nin­kų pa­raiš­kos pa­gal veik­los sri­tį „Pa­ra­ma smul­kie­siems ūkiams“. Lė­šų pa­kaks vi­soms pri­va­lo­mą at­ran­kos ba­lų skai­čių su­rin­ku­sioms pa­raiš­koms fi­nan­suo­ti.

 

Pa­pil­do­mas fi­nan­sa­vi­mas – ir jau­nie­siems ūki­nin­kams

ŽŪM pa­pil­do­mų lė­šų sky­rė ir jau­nie­siems ūki­nin­kams, pa­tei­ku­siems pa­raiš­kas pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nės „Ūkio ir ver­slo plėt­ra“ veik­los sri­tį „Pa­ra­ma jau­nų­jų ūki­nin­kų įsi­kū­ri­mui“ šių me­tų bir­že­lio–lie­pos mė­ne­siais.

Iš vi­so šią va­sa­rą bu­vo pa­teik­tos 549 pa­raiš­kos. At­li­kus jų at­ran­kos ver­ti­ni­mą, pa­aiš­kė­jo, jog pa­raiš­kų tei­ki­mo lai­ko­tar­piui skir­tų 16,86 mln. Eur pa­kan­ka fi­nan­suo­ti tik 75–50,5 at­ran­kos ba­lų su­rin­ku­sias pa­raiš­kas ir da­lį 50 ba­lų su­rin­ku­sių pa­raiš­kų. ŽŪM nu­spren­dė skir­ti trūks­ta­mą lė­šų su­mą – 1,87 mln. Eur – vi­soms pa­raiš­koms, su­rin­ku­sioms 50 at­ran­kos ba­lų, o tai reiš­kia, kad lė­šų pa­kaks fi­nan­suo­ti vi­sas bir­že­lio–lie­pos mė­ne­siais pa­teik­tas jau­nų­jų ūki­nin­kų pa­raiš­kas, su­rin­ku­sias nu­sta­ty­tą pri­va­lo­mą at­ran­kos ba­lų skai­čių.  

Pa­gal prie­mo­nės veik­los sri­tį re­mia­ma že­mės ūkio pro­duk­tų ga­my­ba bei pre­ki­nių že­mės ūkio pro­duk­tų (pa­ga­min­tų (iš­au­gin­tų) val­do­je) ap­do­ro­ji­mas (rū­šia­vi­mas, pa­ka­vi­mas ir t. t.), per­dir­bi­mas ir tie­ki­mas rin­kai. Pa­reiš­kė­jais ga­li bū­ti ūki­nin­kai, ku­rie pa­ra­mos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo me­tu yra ne vy­res­ni kaip 40 me­tų am­žiaus ir tu­ri rei­kia­mų pro­fe­si­nių įgū­džių bei kom­pe­ten­ci­jos. T. y. tu­ri pro­fe­si­nį že­mės ūkio sri­ties ar­ba aukš­tą­jį že­mės ūkio ir (ar­ba) ve­te­ri­na­ri­jos sri­ties iš­si­la­vi­ni­mą, yra bai­gę Jau­nų­jų ūki­nin­kų kom­pe­ten­ci­jos ug­dy­mo pro­gra­mą ar­ba įsi­pa­rei­go­ja įgy­ti įgū­džių ir kom­pe­ten­ci­jos iki ver­slo pla­no įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gos.

Užs. Nr. 0131

logo

 

 

 

 

 

 

  Komentaras

  A GREAT SPELL CASTER (DR. EMU) THAT HELP ME BRING BACK MY EX GIRLFRIEND.
  Am so happy to testify about a great spell caster that helped me when all hope was lost for me to unite with my ex-girlfriend that I love so much. I had a girlfriend that love me so much but something terrible happen to our relationship one afternoon when her friend that was always trying to get to me was trying to force me to make love to her just because she was been jealous of her friend that i was dating and on the scene my girlfriend just walk in and she thought we had something special doing together, i tried to explain things to her that her friend always do this whenever she is not with me and i always refuse her but i never told her because i did not want the both of them to be enemies to each other but she never believed me. She broke up with me and I tried times without numbers to make her believe me but she never believed me until one day i heard about the DR. EMU and I emailed him and he replied to me so kindly and helped me get back my lovely relationship that was already gone for two months.
  Email him at: Emutemple@gmail.com  
  Call or Whats-app him: +2347012841542

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.