Ad­mi­nist­ra­ci­jos ver­dik­tas: Au­re­li­jaus Ja­ru­še­vi­čiaus ne­skir­ti „Aly­taus bu­tų ūkio” di­rek­to­riu­mi ir skelb­ti nau­ją kon­kur­są

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (2)
2019 Vasaris 14
nuotrauka
Va­kar bū­tų bu­vu­si pir­mo­ji Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rio Au­re­li­jaus Ja­ru­še­vi­čiaus (dešinėje) va­do­va­vi­mo ben­dro­vei „Aly­taus bu­tų ūkis“ die­na, jei­gu ne Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Vy­tau­to Jast­rems­ko spren­di­mas jo ne­skir­ti į šias pa­rei­gas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Va­kar bū­tų bu­vu­si pir­mo­ji Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rio Au­re­li­jaus Ja­ru­še­vi­čiaus va­do­va­vi­mo ben­dro­vei „Aly­taus bu­tų ūkis“ die­na, jei­gu ne Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Vy­tau­to Jast­rems­ko spren­di­mas jo ne­skir­ti į šias pa­rei­gas. To­kį spren­di­mą di­rek­to­rius pri­ėmė rem­da­ma­sis tri­jų ins­ti­tu­ci­jų A.Ja­ru­še­vi­čiaus at­žvil­giu ne­pa­lan­kio­mis iš­va­do­mis. Pats ta­ry­bos na­rys ne­at­me­ta ga­li­my­bės skųs­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mą ir jam įta­ką pa­da­riu­sių ins­ti­tu­ci­jų iš­va­das.

Spren­di­mas – tri­jų šal­ti­nių pa­grin­du

Spren­di­mą A.Ja­ru­še­vi­čiaus ne­skir­ti „Aly­taus bu­tų ūkio“ di­rek­to­riu­mi V.Jast­rems­kas pri­ėmė antradienį po Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK), Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos spren­di­mų ir gau­tos Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pa­žy­mos. Mi­nė­tų ins­ti­tu­ci­jų raš­tuo­se A.Ja­ru­še­vi­čius pri­pa­žįs­ta­mas sa­vo el­ge­siu šiurkš­čiai pa­žei­dęs Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­tas ir dėl to ne­ga­li bū­ti ski­ria­mas į ben­dro­vės di­rek­to­riaus pa­rei­gas.

VTEK ty­ri­mą dėl A.Ja­ru­še­vi­čiaus el­ge­sio pra­dė­jo ano­ni­mi­nio skun­do pa­grin­du.

Su­si­sie­kus su V.Jast­rems­ku, to­kį sa­vo spren­di­mą jis aiš­ki­no taip: „Jau įvy­kus kon­kur­sui, mes ga­vo­me raš­tą iš Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos, ku­ria­me bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys, kad A.Ja­ru­še­vi­čius yra pa­da­ręs šiurkš­tų vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mo pa­žei­di­mą ir, ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, jis ne­ga­li bū­ti ski­ria­mas „Aly­taus bu­tų ūkio“ va­do­vu. Dėl šio raš­to man ki­lo tam tik­rų abe­jo­nių, to­dėl krei­piau­si į Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją, pra­šy­da­mas iš­aiš­ki­ni­mo, kaip tu­rė­čiau elg­tis šio­je si­tu­a­ci­jo­je. Ga­vau at­sa­ky­mą ir iš šios ins­ti­tu­ci­jos, o ja­me taip pat bu­vo iš­dės­ty­ta nuo­mo­nė, jog A.Ja­ru­še­vi­čius ben­dro­vei va­do­vau­ti ne­ga­li. Taip pat ga­vau to­kio pa­ties po­bū­džio iš­va­das ir iš Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos. Rem­da­ma­sis šių ins­ti­tu­ci­jų iš­va­do­mis, ati­tin­ka­mai pri­ėmiau to­kį spren­di­mą, koks jis yra da­bar.“

Skelbs nau­ją kon­kur­są

V.Jast­rems­ko ti­ki­ni­mu, kon­kur­sas dėl „Aly­taus bu­tų ūkio“ di­rek­to­riaus pa­rei­gy­bės bus skel­bia­mas iš nau­jo. Jis ne­ga­lė­jo tiks­liai at­sa­ky­ti, ka­da tai įvyks, nes, pa­sak jo, teks ko­re­guo­ti kon­kur­so tvar­ką ir tai­syk­les: „Vyks­tant kon­kur­sui pa­ma­tė­me, kad į jį at­ėjo žmo­nės, ku­rie ap­skri­tai ne­tu­rė­jo ja­me da­ly­vau­ti. Kad iš­veng­tu­me to­kių si­tu­a­ci­jų, teks pa­dir­bė­ti prie pa­čių tai­syk­lių. Tai šiek tiek už­truks. O kol kas ben­dro­vė­je jo­kios kri­ti­nės si­tu­a­ci­jos nė­ra, yra lai­ki­nai va­do­vo pa­rei­gas ei­nan­ti pa­va­duo­to­ja.“

Sau­sio 11 die­ną įvy­ku­sio­je „Aly­taus bu­tų ūkio“ di­rek­to­riaus pa­rei­gų at­ran­ko­je da­ly­vau­ti pa­raiš­kas tei­kė 8 kan­di­da­tai, ta­čiau ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus ati­ti­ko sep­ty­ni, o į kon­kur­są at­vy­ko tik 5 pre­ten­den­tai. Kon­kur­so re­zul­ta­tų duo­me­ni­mis, be A.Ja­ru­še­vi­čiaus, nė vie­nas at­ran­ko­je da­ly­va­vęs kan­di­da­tas ne­su­rin­ko mi­ni­ma­laus ba­lų skai­čiaus, to­dėl nė­ra ga­li­my­bės ben­dro­vės va­do­vą per­rink­ti iš jų ir rei­kia skelb­ti nau­ją kon­kur­są.

Kon­kur­sas pa­kurs­tė aist­rų

Pa­na­šu, kad šis kon­kur­sas pa­kurs­tė ne­ma­žai aist­rų. A.Ja­ru­še­vi­čius vie­šai bu­vo pa­sa­kęs, kad ben­dro­vės di­rek­to­riaus pa­rei­gų dar­bo su­tar­tį pa­si­ra­šys tik pa­si­bai­gus ap­skun­di­mo lai­ko­tar­piui, ku­ris bu­vo va­sa­rio 11 die­ną. Ne­sant jo­kių kliū­čių, dar­bo su­tar­tį jis tu­rė­jo pa­si­ra­šy­ti va­sa­rio 12 die­ną, o jau ki­tą die­ną pra­dė­ti ei­ti va­do­vau­ja­mas pa­rei­gas. Nors, pra­ėjus kon­kur­so re­zul­ta­tų ap­skun­di­mo lai­ko­tar­piui, ku­ris yra 30 die­nų, ne­bu­vo su­lauk­ta nė vie­no skun­do, ta­čiau ano­ni­mi­nį skun­dą dėl lai­mė­to­jo ga­vo VTEK ir tai ta­ry­bos na­riui ta­po kliū­ti­mi tap­ti ben­dro­vės va­do­vu.

„Ne iš pir­mos žiniasklai­dos priemonės gir­di­me, kad kaž­kas tu­rė­jo ke­ti­ni­mų skųs­ti kon­kur­so re­zul­ta­tus, ta­čiau teis­mų duo­me­nų ba­zė­je mū­sų tei­si­nin­kai to­kių da­ly­kų ne­ma­tė ir mes jo­kio skun­do ne­sa­me ga­vę“, – pa­ti­ki­no V.Jast­rems­kas ir pri­dū­rė, kad jį, kaip kon­kur­so ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką, vie­nas iš kan­di­da­tų ap­skun­dė Aly­taus mies­to me­rui Vy­tau­tui Gri­ga­ra­vi­čiui. Esą ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas bu­vo ša­liš­kas, per ma­žai lai­ko sky­rė pa­si­sa­ky­mui, ne­kom­pe­ten­tin­gas ir iš vi­so ko­rum­puo­tas.

V.Jast­rems­ko ma­ny­mu, žvel­giant lo­giš­kai, ap­skųs­ti kon­kur­so nu­ga­lė­to­ją VTEK su­in­te­re­suo­ti ga­lė­jo bū­ti ir kon­kur­so da­ly­viai.

Li­ko be dar­bo san­ty­kių ir vie­šai ap­kal­tin­tas

Su­si­sie­kus su A.Ja­ru­še­vi­čiu­mi, šis ne­slė­pė, kad si­tu­a­ci­ja yra ne­ma­lo­ni, o po to­kio ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mo jau­čia­si ne­vie­na­reikš­miš­kai, nes bu­vo spren­džia­mas klau­si­mas dėl ga­li­my­bės ei­ti ar­ba ne­iti kon­kur­se lai­mė­tas pa­rei­gas. Be to, pa­sak jo, iš pra­džių ad­mi­nist­ra­ci­jos bu­vo pa­siū­ly­ta pa­si­ra­šy­ti dar­bo su­tar­tį, o jau po mė­ne­sio šis pa­siū­ly­mas at­si­im­tas. Jis ap­gai­les­ta­vo, kad pas­ta­ra­sis ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mas pri­im­tas re­mian­tis mig­lo­tais mo­ty­vais, to­dėl da­bar A.Ja­ru­še­vi­čius trokš­ta ap­gin­ti sa­vo tei­ses ir įro­dy­ti, kad bu­vo ap­kal­tin­tas ne­pa­grįs­tai.

„Re­zul­ta­tas – ne­tu­riu dar­bo san­ty­kių ir dar vie­šai esu ap­kal­tin­tas šiurkš­čiais pa­žei­di­mais. Šiuo me­tu kon­sul­tuo­juo­si su tei­si­nin­kais, ana­li­zuo­ja­mas tei­si­nis to­kio spren­di­mo pa­grin­das ir di­de­lė ti­ki­my­bė, kad bus skun­džia­mas. Iš pir­mo žvilgs­nio, ne­bu­vo pa­kan­ka­mo pa­grin­do spren­di­mui, ku­rį pa­da­rė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ta­čiau tai pa­a­na­li­zuo­si­me de­ta­liau, kad tai ne­bū­tų by­li­nė­ji­ma­sis dėl by­li­nė­ji­mo­si. Pir­mi­nė ver­si­ja šiuo me­tu yra to­kia, kad tei­sės ak­tai bu­vo in­ter­pre­tuo­ti ir jie tu­rė­tų bū­ti trak­tuo­ja­mi šiek tiek ki­taip“, – sa­kė A.Ja­ru­še­vi­čius, o api­ben­drin­da­mas si­tu­a­ci­ją tei­gė tik­riau­siai at­si­dū­ręs ne­tin­ka­mu lai­ku ir ne­tin­ka­mo­je vie­to­je, kai vir­te ver­da po­li­ti­nės ba­ta­li­jos.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.