Sun­ki pa­si­rin­ki­mo lais­vė

Al­gir­das Ja­ku­lis
Komentarai (9)
2019 Vasaris 12
nuotrauka
Su­skai­čiuo­tos die­nos lie­ka iki la­bai svar­bių kiek­vie­nam Lie­tu­vos gy­ven­to­jui vie­tos sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų. Ar jums ne­su­si­da­ro įspū­dis, kad jie rū­pi tik į vie­ti­nę val­džią kan­di­da­tuo­jan­tie­siems, na, o rin­kė­jai pa­lik­ti li­ki­mo va­liai?

Vie­šo­jo­je erd­vė­je sklan­do pre­zi­den­to rin­ki­mų nuo­tai­kos, nors tu­rė­tų bū­ti aki­vaiz­du, kad ei­li­niam žmo­gui pre­zi­den­tas su da­bar­ti­niais jo įga­lio­ji­mais pa­dė­ti ga­li maž­daug kaip po­pie­žius ti­kin­čia­jam, kai tuo me­tu sa­vi­val­da kas­die­nes jo pro­ble­mas spren­džia čia ir da­bar.

Niū­res­niam kon­spi­ra­ci­nių te­ori­jų mė­gė­jui net ga­lė­tų su­si­da­ry­ti įspū­dis, kad sa­vi­val­dos rin­ki­mai vi­so­kiais val­džios vir­šū­nė­lių skan­da­liu­kais spe­cia­liai už­go­žia­mi, kad ir taip šiuo­se rin­ki­muo­se įpras­tai men­kai da­ly­vau­jan­čių skai­čius dar su­ma­žė­tų ir į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas (me­rus) bū­tų iš­rink­tas tvir­tas pa­ma­tas val­džios pi­ra­mi­dei, apie ku­rios su­ren­ti­mą jau sva­jo­ja kai ku­rie kan­di­da­tai į pre­zi­den­tus ir ku­ri tap­tų grau­džiu sar­ko­fa­gu de­mo­kra­tijai bei pi­lie­ti­nei vi­suo­me­nei.

Gal to­dėl, kaip ro­do gy­ven­to­jų ap­klau­sos, net apie aš­tuo­nio­li­ka pro­cen­tų rin­kė­jų ne­ži­no, už ką bal­suo­tų sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se, o dar be­veik ke­tu­rio­li­ka pro­cen­tų sa­ko­si iš­vis ne­isią bal­suo­ti.

Na, apie pas­ta­ruo­sius ga­lė­tų bū­ti at­ski­ra il­ga kal­ba, bet, trum­pai ta­riant, nors jie ir tu­ri to­kią kon­sti­tu­ci­nę tei­sę, ta­čiau iš ša­lies at­ro­do ar­ba kaip nesu­si­pra­tė­liai, ar­ba kaip la­bai su­si­reikš­mi­nę. O jų ar­gu­men­tas at­seit „Nė­ra už ką bal­suo­ti“ iš­vis ver­čia iš ko­to. Kaip, po šimts pyp­kių, nė­ra už ką? Štai Aly­taus mies­te de­šimt kan­di­da­tų į me­rus, o pa­si­rin­ki­mas į ta­ry­bą – sep­ty­nios par­ti­jos ir trys vi­suo­me­ni­niai ko­mi­te­tai. Tie­siog gal­va su­ka­si nuo pa­si­rin­ki­mo lais­vės!

Aiš­ku, „prie ru­so bu­vo ge­riau”, var­gin­tis dėl pa­si­rin­ki­mo ne­rei­kė­jo, mat ta­da de­pu­ta­tas bu­vo ren­ka­mas iš ko­mu­nis­tų ir ne­par­ti­nių blo­ko vie­no (ko­mu­nis­tų par­ti­jos at­rink­to) kan­di­da­to. Ofi­cia­li sta­tis­ti­ka ta­da by­lo­jo, kad prie ur­nų at­ei­da­vo be­ne 96–98 proc. rin­kė­jų, iš ku­rių apie 99,97 proc. bal­suo­da­vo už to blo­ko kan­di­da­tus.

Da­bar gi rei­kia įdė­ti bent tru­pu­tį pa­stan­gų, kad su­si­vok­tum, už ką bal­suo­ti. Su par­ti­jo­mis lyg ir aiš­ku: jos bent jau prieš rin­ki­mus ban­do de­monst­ruo­ti sa­vo ver­ty­bi­nius pa­grin­dus, dau­giau ma­žiau ži­no­me, kaip jos dir­ba sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je ir kad jo­mis nu­si­vy­lę, ga­li­me nu­baus­ti, ki­tuo­se rin­ki­muo­se už jas ne­bal­suo­da­mi.

Tie­sa, tos par­ti­jų ide­o­lo­gi­nės ver­ty­bės grei­tai iš­tirps­ta, kai siek­da­mos val­džios, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se par­ti­jos pra­de­da jung­tis į ko­a­li­ci­jas – ir ko­kių tik „drau­gys­čių“ ne­at­si­ran­da: ir kon­ser­va­to­riai su soc­de­mais, ir li­be­ra­lai su tvar­kie­čiais, ir net dar spal­vin­ges­nių kok­tei­lių.

Bet ko čia ste­bė­tis par­ti­nė­mis kom­bi­na­ci­jo­mis sa­vi­val­dy­bė­se, ku­rių veik­lo­je dau­giau ūki­nių spren­di­mų nei ide­o­lo­gi­jo­mis pa­rem­tų po­li­ti­nių, jei­gu Sei­me, į ku­rį iš­rink­tos par­ti­jos kaip akies vyz­dį tu­rin­čios sau­go­ti sa­vo ide­o­lo­gi­nę skais­ty­bę, net vie­šai ir gar­siai at­si­žeg­no­jus ei­ti su vel­niu (tei­sia­mo­mis par­ti­jo­mis) obuo­liau­ti, par­ti­niam bul­do­ze­riui trūks­tant bal­sų, pa­ža­dai pa­mirš­ta­mi. O dar gra­žiau, kai už mū­sų vi­sų pi­ni­gė­lius ban­do­ma nu­si­pirk­ti po­li­ti­nius ben­dra­žy­gius iš ki­tos par­ti­jos.

Kas ki­ta su vi­suo­me­ni­niais rin­ki­mų ko­mi­te­tais. Su­ma­ny­mas ne­par­ti­nius gy­ven­to­jus to­kiu bū­du įtrauk­ti į vals­ty­bės val­dy­mą at­ro­dė tik­rai ge­ras. Ta­čiau, man re­gis, kuo to­liau, tuo la­biau į pa­vir­šių len­da dau­giau trū­ku­mų nei pri­va­lu­mų. Vi­sų pir­ma, kaip su ta at­sa­ko­my­be  rin­kė­jams, jei­gu į ko­mi­te­tą žmo­nės su­si­bė­ga vie­ne­riems rin­ki­mams? Nors ir ne­par­ti­niai, bet jie juk tu­ri skir­tin­gus in­te­re­sus ir po­li­ti­nes sim­pa­ti­jas, tad kaip ta­da vie­na­me są­ra­še su­gy­ve­na, sa­ky­ki­me, Ra­mū­no šlo­vin­to­jai ir Gab­rie­liaus ger­bė­jai?

Per­me­čiau aki­mis vi­sų tri­jų Aly­taus mies­te rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­čių vi­suo­me­ni­nių ko­mi­te­tų na­rių są­ra­šus ir šmės­te­lė­jo min­te­lė, kad ko­mi­te­tai lai­ko­si ant gi­mi­nys­tės ry­šių, mat su­sig­ru­pa­vu­sių vie­no ka­mie­no pa­var­džių ten tik­rai ne­trūks­ta. Su­pran­ta­ma, ge­rai, kai žmo­nės net šei­mo­mis ima­si vi­suo­me­ni­nės veik­los, šiuo at­ve­ju, sa­ky­čiau, po­li­ti­nės veik­los.

Bet kas ta­da jiems truk­do tun­tais sto­ti į at­ski­ras par­ti­jas, sa­vo ak­ty­via veik­la ar­dy­ti jų su­sta­ba­rė­ji­mą, di­din­ti pres­ti­žą ir ža­din­ti rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą? Tu­rė­tu­me tvir­tą par­ti­nę sis­te­mą ir ge­rą pa­grin­dą skaid­riai de­mo­kra­tijai. Ir ne­rei­kė­tų į kan­di­da­tų są­ra­šus įra­ši­nė­ti „ves­tu­vi­nių ge­ne­ro­lų“. Tar­tum gar­sus spor­ti­nin­kas ar pop­dai­ni­nin­kė bū­ti­nai taps ge­ru mū­sų in­te­re­sų at­sto­vu. Jau tu­ri­me pa­tir­ties, kai į val­džią mū­sų iš­rink­tas, re­gis, pa­do­rus ak­to­rius tam­pa ar­tis­tu iš su­de­gu­sio te­at­ro.

Ne­tu­rė­tu­me pa­mirš­ti, kad an­trą kar­tą tie­sio­giai rink­si­me me­rus, ku­rie pa­gal įga­lio­ji­mus yra sa­vi­val­dy­bės (ne­pai­nio­ki­me: ne mies­to ir ne ra­jo­no) va­do­vai. Pa­smal­sa­vau kan­di­da­tų į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­rus an­ke­to­se, kas yra kas. Pa­si­ro­do, net tos kuk­lios stan­dar­ti­nės an­ke­tos ei­lu­tės ga­li ne­ma­žai pa­sa­ky­ti apie kan­di­da­tus.

Pa­vyz­džiui, ke­tu­ri iš de­šim­ties kan­di­da­tų an­ke­to­se ne­nu­ro­dė ar­ba sa­vo iš­si­la­vi­ni­mo, ar­ba vi­suo­me­ni­nės veik­los, ar­ba ir to, ir to, o vie­nas la­bai iš­ra­din­gai pa­ra­šė, kad jo vi­suo­me­ni­nė veik­la – „Po­li­ti­ka“.

Ly­giai taip pat sėk­min­gai ga­lė­čiau teig­ti, jog ma­no vi­suo­me­ni­nė veik­la – „Arit­me­ti­ka“. Ir vi­sai ne­me­luo­čiau, mat kiek­vie­ną mė­ne­sį su­si­su­muo­ju sa­vo mo­kė­ti­nus ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius.

O ką ro­do toks kan­di­da­tų at­sai­nu­mas pil­dant an­ke­tas? Po­žiū­rį į rin­ki­mus ir rin­kė­jus? Sa­vo su­si­reikš­mi­ni­mą, at­seit: „At­si­knis­kit su sa­vo smul­kiais klau­si­mė­liais, at­ei­nu di­din­giems dar­bams – mies­tą val­dy­ti“?

Tie­sa, an­ke­tų spra­gas ga­li­ma už­pil­dy­ti pa­si­skai­ti­nė­jus biog­ra­fi­jas, bet an­ke­ta yra ofi­cia­lus do­ku­men­tas. Ir jei­gu kan­di­da­tas są­mo­nin­gai (pa­si­aiš­ki­ni­mus, kad ne­ap­si­žiū­rė­jo ar pa­mir­šo, pa­li­ki­me Sei­mo šu­lams ar­ba dar­že­li­nu­kams) jį ig­no­ruo­ja, tai rin­kė­jas tu­ri tei­sę su­abe­jo­ti, ar vė­liau ly­giai taip pat at­sai­niai ne­bus žiū­ri­ma į žy­miai di­des­nės svar­bos do­ku­men­tus.

Tai­gi, pa­si­rin­ki­mą tu­ri­me gau­sų. Kad ir ką iš­si­rink­tu­me, ne­pa­mirš­ki­me, jog Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo 4-ojo straips­nio 9-asis punk­tas tei­gia: „Sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jos su­da­ro są­ly­gas sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams tie­sio­giai da­ly­vau­ti ren­giant ir svars­tant spren­di­mų pro­jek­tus, or­ga­ni­zuo­jant ap­klau­sas, su­si­rin­ki­mus, su­ei­gas, vie­šą pe­ti­ci­jų nag­ri­nė­ja­mą, ska­ti­na ki­tas pi­lie­ti­nės ini­cia­ty­vos for­mas. Sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jos die­gia sa­vi­val­dos prin­ci­pus švie­ti­mo, kul­tū­ros ir ki­to­se įstai­go­se, re­mia aso­cia­ci­jų ini­cia­ty­vas, su­si­ju­sias su vie­šų­jų sa­vi­val­dy­bės rei­ka­lų tvar­ky­mu.“

Ki­tas klau­si­mas, ar sa­vi­val­dy­bė tik­rai ir no­riai „su­da­ro są­ly­gas“, o mes, ar tik­rai ir ak­ty­viai iš­nau­do­ja­me tas „pi­lie­ti­nės ini­cia­ty­vos for­mas“, kad užuot keiks­no­ję val­džią, pa­tys bū­tu­me da­li­mi sa­vi­val­dos.

  Komentaras

  Baikit Alytuj save apgaudinėt per savivaldą. Politikoj svarbu ne ką kalba, o ką daro. Esmėj vilties teikia tik buvęs meras Č.D. su komanda. Kur pats eina į priekį ir situaciją valdo. praktiškai lygis apylygis su aplinkinių savivaldybių stipriais merais. Dabar šios kadencijos tarybos 27 narius ir jų atstovaujamas partijas ir judėjimus vertinkit pagal konkrečius taryboje priimtus sprendimus ir jų poveikį alytiškiams. Reiškia per šios kadencijos 4 metus kasmet tvirtino mero -tarybos veiklų metines ataskaitas. Kur kasmet gyventojų mažėjo apie 1 tūkstantis ir jie tvirtindami kaip gerą darbą tvirtino. Su silpnom strategijom tvirtino ką ir aną savaitę vėl padarė. Reiškia galėjo jei nėra rimtų strategijų ir nesulaiko gyventojų mažėjimo - netvirtint. Po ko kyla klausimas merui dėl atsistatydinimo - jei taryba nepalaiko. Nes meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Tai kur kas čia vylėsi, kai konkrečiais darbais sekina Alytų esmėj tik savęs žiūrėdami. Palyginimui Kaunas nuo šios kadencijos pirmų dienų rimtos strategijos su tikslais gerint - ir kasmet gerino. Kaune būt toks rodiklis, kad paramos socialinėms reikmėms neišnaudojo 68 procentų - iš kart atstatydinimai merui ir savivaldybės administracijos direktoriui. O Alytuj - vos ne šventi... Išoriniai interesai alytiškius stumia iš jų rinkų - o čia fantazijom užsiiminėja..

  Komentaras

  Alytus yra gražus ir patogus gyventi. Kiekvienais metais jis gražėja... bet nyksta. Per paskutinius 10 metų miestas „susitraukė“ nuo 70 iki 50 tūkst. gyventojų. Jei niekas nepasikeis, išnyksime po 25 metų...
  Taip yra, nes trūksta investicijų... Investicijos – tai statybos, judėjimas, gyvybė, augimas...
  Kai miestas traukiasi ir nyksta metai iš metų, nedera rinkti merą pagal principą – myli/nemyli, patinka/nepatinka. Svarbu ne kas ką žada, bet kas ką sugeba.
  Tris paskutines kadencijas miestui vadovavę merai (F. Džiautas, J. Krasnickas ir V. Grigaravičius) taip pat vylėsi, kad jiems pavyks sustabdyti miesto nykimą pažadais, bet realybė yra kita – miestas ir toliau tuštėja...
  Taigi ir šiuose rinkimuose pasirinkimas nėra toks didelis, kaip atrodo - galime dar kartą pasiduoti emocijoms ir žaidimui myliu/nemyliu arba balsuoti už Česlovą Daugėlą, kuris net ekonominės krizės metu sugebėjo į Alytų pritraukti investicijų daugiau, nei pastarieji trys merai, kartu sudėjus...
  Man asmeniškai iš esamų kandidatų simpatiškiausia yra Makštutienė, o plakate gražiausiai atrodo Ąžuolas, bet tiems, kurie galvoja apie miestą, rekomenduoju balsuoti už Česlovą Daugėlą.

  Komentaras

  Savivaldoj dirbama pagal LR Konstitucijos 46 straipsnį. Kur valstybė ūkinę veiklą reguliuoja taip, kad ji tarnautų bendrai Tautos gerovei. Reiškia savivaldoj turi stengtis dėl apie 50 tūkstančių alytiškių bendros gerovės. Reiškia pagrinde - ŪKINĖ kompetencija su gebėjimu gint vietos interesus. Tad fantazijų nėra savivaldoj. Tik Alytuj bijodami žvilgtelt į išties rimtas problemas į apačias vaizduoja nežinia ką. Reiškia iš kandidatuojančių tik buvęs meras Č.D. nepabūgo žvilgtelt į savivaldybei priklausančios strateginės įmonės šilumos tinklai problemas. Atgal gavo laviną per asmens žeminimą, kad tik nedrįstų rimčiau žvilgtelt. Todėl kiti ir nedrįsta. Nors šie klausimai lies būsimą kadenciją ir gali būt o kaip aršu..? Kitas kandidatas nuo valstiečių straipsnį aiškiu tekstu pasakė. Kodėl į pustuščią Alytaus pramonės parką nėra investuotojų. Kaip aplink dūzgia nežiūrint kokiu pavadinimu LEZ. ar pramonės parkas. Nes ir Alytaus pramonės parkas panašias lengvatas taiko. reiškia matyt todėl, kad dalis verslininkų kur minimumus moka nenori, kad ateitų investuotojas kur rimtesnius atlyginimus gali mokėt. Štai šio neužvaikysi mokant advokatams po 1300 eurų kaip už asmens įžeidimus naudojantis politiko statusus. Per anstolius nelupsi sumų kaip iš ubagų per įtartinas gal provokacijų schemas ir ir dar vaizduojant Alytaus gelbėtoją. Ir ką valstiečiai daro su logika, internetinių komentarų neprasileidžia. Žino, rimto dialogo apart šaipytis ir gal po kitų kompiuteriais dangstantis ir tai toleruojant vietos teisėsaugai - kol neišaiškino tokių schemų -- neprasidėt. Trumpiau gyvenimas vietoj nestovi. Kas vakar buvo mandras ryt-poryt...gali būt nuvainikuotas. Vienok rimtos permainos Alytuj artėja.

  Komentaras

  Už savo rinktų veiklos kokybę atsako juos rinkusi bendruomenė. Kuriai atgal ir atitinkamai ir grįžta. Jei atsakingai renkasi kaip Kaune, gerėja gyvenimai daugumai. Per ką gyventojų daugėja. Jei ne - blogėja ir mažėja gyventojų. Kaip ir savivaldybės potencialas išgyvent. Reiškia pagal tarybos reglamento 104 p. tik tarybos 27 nariai bei.. gali siūlyt tarybai svarstyt sprendimų projektus. Gyventojai pagal Reglamento 105 p. gali tik siūlyt politikams kurie reaguoja, ar ne. Politikai skaitos vardija problemą ir siūlo jų sprendimus. Jei meras nesugeba, gali bent kuris iš 27 tarybos narių tai daryt. Kaip ir alternatyvius valdančių sprendimams siūlymus teikt juos užregistruojant pagal Reglamentą savivaldybės duomenų bazėj. Ir yra svarstymų terminai. Dabar šios kadencijos problema -- silpna politikų kompetencija. Kur negebėdami siūlyt sprendimų vėlės į erzelynus taip išeikvodami brangų laiką ir rimtų problemų laiku nespręsdami. Aukščiausios demagogijos lygio erzelynai dėl aerodromo, atliekų, švietimo reformų ar vicemerų atleidimo- atstatymo parodija kur iš esmės niekas nepasikeitė - niekur taip sau neleido kaip Alytuj. Vienok yra blogiau. Visas problemas vardintas kadencijos pradžioj ir net jų oficialius sprendimų siūlymus iš po ,,Už Alytų' veikėjas kaip už asmens įžeidimą laikė. Tad, kaip G.D., pavyzdžiui gali vykdyt programos nors atskiras nuostatas kurios jau galėjo ir šioje kadencijoj būt įvykdytos ir nepadaryta per jo kaip kurių komandos veikėjų ciniškumus..? Ar jį patį jie nupūs, ar jis juos - kol kas neaišku? Vėl Alytuj reikia atkreipt dėmesį, kad kadencijos pradžioj kaip oficiali valdanti dauguma ir tai užtvirtinę parašais regis ir veikėjai ,,Už Alytų" su konservatoriais buvo. Dabar baigiantis kadencijai vėl kaip vienbalsiai už abejotiną biudžetą balsuoja kur neaišku kaip su pajamom nes gyventojų mažėjimas akivaizdus, dėl strategijų tvirtina, nors vėl kur patys sako silpnos - tai ar jie pozicija, ar opozicija? Vėl įtartina tyla, kaip su savivaldybės strateginių įmonių veiklos rodikliais ir kas neša atsakomybę už valdybose įvestus po nepriklausomais? Nes tik 27 tarybos nariai atsakingi už savivaldos veiklos kokybę. Kur jautės pastangos išvengt šių klausimų svarstymo per tarybą ir apie tai informuojant visuomenę. Jau vien tai, kad per kadenciją nesugebėta persiimt šilumos tinklų kaip tiek daug atseit rūpinasi - čia taip neefektyviai dirbt per savivaldą niekas šiais laikais sau neleidžia. Paimkim Kauno tempus - priešingi Alytaus.

  Komentaras

  iš visų kandidatų į merus tik Daugėla ir Daukšys rimčiau atrodo. Kiti - baisu klausyti , o kai kudakuoti pradeda raudnlūpė ištremta iš sostinės - geriau jau patylėtų...jos patiris visai ne toj sferoj...

  Komentaras

  Savivaldoj labai paprasta. Kokius reikalavimus kelia bendruomenė rinkdama ir kontroliuodama valdžias - taip ir turi. Tad Kauno mieste pasiekė, kad pirmą kart per 23 metus už 2018 metus padaugėjo 878 gyventojų. Nes iki tol ir nesustabdė mažėjimo. Baigia ir pereina į kitą kadenciją su stipriom strategijom gerėt. Atlikę ir pamiršę švietimo reformas. Didesnis biudžetas kadangi daugiau gyventojų reiškia ir mokesčių yra nuo ko daugiau rinkti. Viskas aišku. Alytaus rajonas ir atlikę švietimo pertvarkas. Net 2 kolumbariumus sugebėjo įsirengt. Kaip Alytaus mieste 10 n metų kalba ir fiasko. Įdomiausia, aną savaitę Alytaus miesto tarybos posėdį beveik vienbalsiai pasitvirtino strategijas iki 2021 metų. reiškia tai dokumentas, pagal kurį ir būsima taryba turės dirbt per ateinančius 3 metus. Praktiškai visą kadenciją. Nors šią strategiją patys pavadino silpna. Žiniasklaida už valdžią iškart išanalizavo ir pasirodo - aštrės demografinės problemos. Reiškia blogėjimas užprogramuotas jei vėl tie patys, kur taryboj ir dabar, pateks į būsimą valdžią. Vėl negebėjimas atlikt švietimo pertvarkų, intrigos irr erzelynai, skundinėjimai teisėsaugai ir visokioms institucijoms kurias anie žino. Įdomiausia, šios kadencijos taryba ir sugebėjo ir metinį biudžetą didesnį priimt. Nors nusišviečia gyventojų mažėjimas pagal jų jau priimtas strategijas ir nebus iš ko pakankamai mokesčių rinkt. Vėl tokias kliauzas gaudyt, kaip ministerija pripažinsta, kad Alytaus m. nepanaudoja 68 proc. paramos skirtos socialinėms reikmėms ir atsakingų nėra - kitur tai neįmanoma. Vėl rinkiminiuose sąrašuose esmėj tik 2 politikai tai G.D. ir buvęs meras Č.D. pagal aplinkinių savivaldybių pavyzdžius pavardijo rimtesnių strategijų epizodus. Tai Kvartalinės namų renovacijos, savivaldybių sujungimų kur esmėj jau persipynę, kelio Alytus-Kaunas ir kitų projektukų derinukus - kažin? Beje šių projektukų pradžios ir dar realiai galinčių Alytų aktyvint buvo šios kadencijos pradžioj ir pradėta - užgniaužė ypač atskiri veikėjai po ,,Už Alytų". Net su įniršiais, kaip čia ubagai gali ..tokiems ereliams aiškint ar reikalaut". Kurie baigiantis kadencijai jau vieni kitus į teisėsaugą skundinėja tiesiai kaip tik sugeba... Kur partijos tarp šios kadencijos taryboje esančių komitetų tik kaip besiblaškantys į kurią čia pusę daugiau vėjai pučia. Na ir tik pabandė buvęs meras Č.D. žvilgtelt į strateginių įmonių veiklos rodiklius - iš kart lavina kaip į asmens žeminimus. Toks, anoks- ir kaip signalas nedrįst kištis kur nereikia. Trumpiau savivaldoj po keliais šeimų klaniukais palikta alytiškiams tik į apačias dėl centukų pasipešt. Ir nedrįst matyt kas rimčiau dedasi. ir per kadenciją netekt coca-cola, tradicinės įmonės ,,Alytaus duona", likę bankrotais alsuoja... - ko taip savo miesto nemyli? Juk Utena iki šiandien išlaikius ir modernizavus tuomet Alytuj buvusias įmones kaip mėsos, duonos.. kombinatai. Per kurias patys sau užsidirba ir alytiškių net suvokt negali? Kaip taip galima?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.