Vy­tau­to Gri­ga­ra­vi­čiaus at­sa­kas opo­nen­tams: „Už vie­šai pa­skleis­tą me­lą teks at­sa­ky­ti” (11)

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Vytautas Grigaravicius
„At­sa­kin­gai pa­reiš­kiu, kad lai­do­je bu­vo pa­skleis­ta tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­ti in­for­ma­ci­ja apie ma­ne. Ši in­for­ma­ci­ja ne­tu­ri nie­ko ben­dra su tik­ro­vė­je eg­zis­tuo­jan­čiais fak­tais“, – dės­tė Vytautas Gri­ga­ra­vi­čius.   Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Pa­na­šu, kad prieš ket­ve­rius me­tus įvy­ku­si is­to­ri­ja, kai tuo­me­tis Aly­taus mies­to va­do­vas ka­den­ci­ją bai­gė skan­da­lų liū­ne, vėl kar­to­ja­si, tik šiek tiek ki­ta­me ap­val­ka­le. Vie­ti­nė­je te­le­vi­zi­jo­je pa­sklei­dus in­for­ma­ci­ją apie da­bar­ti­nio Aly­taus mies­to va­do­vo Vy­tau­to Gri­ga­ra­vi­čiaus tur­tus, įta­kas bei tam tik­rus ry­šius, ket­vir­ta­die­nį sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je me­ras vi­sa tai pa­nei­gė, pa­reiš­kė ini­ci­juo­si­ąs rei­kia­mus pro­ce­sus, kad už pa­skleis­tą in­for­ma­ci­ją bū­tų at­sa­ky­ta pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus. Ki­lu­sį ne­ma­lo­nu­mų va­jų sie­jo su po­li­ti­niu žai­di­mu prieš ar­tė­jan­čius sa­vi­val­dos rin­ki­mus.

„Aki­vaiz­du, kad ma­no po­li­ti­nių opo­nen­tų sklei­džia­ma in­for­ma­ci­ja ne­ati­tin­ka tik­ro­vės, to­dėl esu pri­vers­tas gin­tis ir ini­ci­juo­siu vi­sus rei­kia­mus pro­ce­sus, kad pa­skleis­tas me­las bū­tų pa­neig­tas ir už jį bū­tų at­sa­ky­ta pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus“, – ofi­cia­liai spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­reiš­kė V.Gri­ga­ra­vi­čius.

Tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­čia in­for­ma­ci­ja me­ras įvar­di­jo jo va­do­va­vi­mą vi­suo­me­ni­niam ju­dė­ji­mui, su ku­riuo jis ėjo į sa­vi­val­dą, esą bu­vo iš­krai­py­ti fak­tai ir apie jo bei jo šei­mos de­kla­ra­ci­jas, pa­ja­mas ir tur­tą.

Mies­to va­do­vo tei­gi­mu, iš­gal­vo­ta is­to­ri­ja yra ir apie neva Lon­do­ne jo įsi­gy­tą na­mą, me­la­gin­ga ir tai, kad ne­va jo na­mą, ku­ria­me gy­ve­na, sta­tė įmo­nė „Ga­ran­tas“ ir kad yra pa­si­sta­tęs vi­są mik­ro­ra­jo­ną.

„Šiuo at­ve­ju mi­ni­mas na­mas – so­dy­ba – yra ma­no žmo­nos as­me­ni­nės nuo­sa­vy­bės tei­se pa­vel­dė­tas tur­tas, de­kla­ruo­tas, kaip tai nu­ma­to tei­sės ak­tai“, – tei­gė V.Gri­ga­ra­vi­čius, ti­ki­nęs, kad at­si­ri­bo­ja ir nuo bet ko­kių są­sa­jų su įmo­ne „Ga­ran­tas“, ku­ri jam ir jo šei­mai nie­ka­da nie­ko ne­sta­tė.

V.Gri­ga­ra­vi­čius tei­gė, kad ši vie­šai pa­skleis­ta in­for­ma­ci­ja tė­ra kan­di­da­tų į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą sie­kis že­min­ti da­bar­ti­nę val­džią, sie­kiant kuo di­des­nių po­li­ti­nių di­vi­den­dų sau. Esą taip ban­do­ma de­sta­bilizuoti si­tu­a­ci­ją sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je.

To­kia in­for­ma­ci­ja apie da­bar­ti­nį mies­to va­do­vą  pa­skleis­ta po to, kai į vie­šą so­cia­li­nių tin­klų erd­vę bu­vo pa­leis­tas vaiz­do įra­šas apie kan­di­da­tą į Aly­taus mies­to ta­ry­bą To­mą Pa­čė­są, ku­ria­me jau­nas krep­ši­nin­kas klū­po prie au­to­mo­bi­lio ir, už kad­ro esan­čiam as­me­niui pa­rei­ka­la­vus, jis pa­sa­ko sa­vo var­dą ir pa­var­dę.

Kaip te­le­vi­zi­jos lai­do­je sa­kė pats T.Pa­čė­sas, ši į vie­šu­mą pa­te­ku­si me­džia­ga pri­klau­sė po­li­ci­jos ar­chy­vui, ir tvir­ti­no įsi­ti­ki­nęs, kad ji bu­vo iš­vie­šin­ta ne be anks­čiau Lie­tu­vos po­li­ci­jai va­do­va­vu­sio V.Gri­ga­ra­vi­čiaus ži­nios.

Lai­dos ve­dė­ja Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė tei­gė, kad į stu­di­ją kvies­tas ir pats mies­to me­ras, ta­čiau ten jis ne­pa­si­ro­dė.

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jos me­tu V.Gri­ga­ra­vi­čius tei­si­no­si, kad kvie­ti­mas da­ly­vau­ti lai­do­je jam bu­vo at­siųs­tas po vi­dur­nak­čio, tad jį per­skai­tęs tik ry­te ir dėl jau anks­čiau su­pla­nuo­tų dar­bų da­ly­vau­ti tą pa­čią die­ną fil­muo­to­je lai­do­je ir už­kirs­ti ke­lią sklei­džia­mam me­lui ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės.

„At­sa­kin­gai pa­reiš­kiu, kad lai­do­je bu­vo pa­skleis­ta tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­ti in­for­ma­ci­ja apie ma­ne. Ši in­for­ma­ci­ja ne­tu­ri nie­ko ben­dra su tik­ro­vė­je eg­zis­tuo­jan­čiais fak­tais“, – dės­tė V.Gri­ga­ra­vi­čius. 

Be­je, į me­ro su­reng­tą spau­dos kon­fe­ren­ci­ją at­vy­ko ir lai­dos, ku­rio­je bu­vo pa­skleis­ta vi­sa ši in­for­ma­ci­ja, ve­dė­ja L.Ra­dze­vi­čiū­tė. Ji me­rą ata­ka­vo itin ne­pa­to­giais, klau­si­mais.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  ponas grigaravicius tai dar nuveike bet kai ateis pacesa ar dauksys su savo sundukais tai tada pamatysite,miestieciams nieko gero.Na o sita vadinama zurnaliste kur buvo i grigaraviciaus valdas ilindusi tai zemo lygio,Grigaraviciu gerbiu kaip taktiska zmogu o tie kurie iesko prie ko prikibti,apdergti visada ras.

  Komentaras

  Iš kur ta kur.a gegutė atsitrenkė. Anksčiau prasižengusiu ištremdavo už miesto ribos, čia atvejis kia gegutė išmesta iš Vilniaus už nepado.ų elgesį. penkis metis gyvena Alytuje. Ar tokių šiukšlių mietas priegaluda ? Dar ir į merus kandidatuiuoja. Visiškas absurdas. Seniau tokios skandindavosi . Paskaitykit paskenduolė, ,,,o dabar į merus taikosi .

  Komentaras

  Dar niekad Alytaus valdymo istorijoj nebuvo tiek daugėjančių saviskundinėjimų ir intrigų... Kaip per tarybos sprendimus, kur turi alytiškių labui priimt strateginius sprendimus, čia strategija kaip keliems po šeimomis semt valdžios postus nesuvokiant ką juose veikt. Rinkimai ir per kitus komentarus tokia kaip zekinė leksika - tas iki šiol buvo nebūdinga Alytuj. Net Seimo nariai televizijoj pripažino, kad Alytuj per Lietuvą kaip organizuočiausi ir ciniškiausi šeimų dariniai po šiuo...

  Komentaras

  Ar nenaudos institucijų, kur televizijos laidoj vardinta, kad sūnus dirba policijoj prie užduočių o marti teisme ir neprastom pareigom -susidorojant su neįtinkamais? O gal jau nemažai ir prirezgė...? Kažkaip istorijos su Alita, cigaretės, komisariato statyba, sprogdinimai - gal ne visiems ūkanotos?

  Komentaras

  Būsimas meras su taryba susidurs su šių laiku nespręstom ir didėjiančiom problemom. Kaip ką daryt su į savivaldybės strateginių įmonių valdybas įvestus po nepriklausomais? Ar kaip priklauso perkelt šių klausimų svarstymą į tarybos lygį..? Ar palikt po saujele...gal jau neblogai įpratusių gyvent? Nes Vilniaus vandenyse po nepriklausomais įvestais regis problemos. Nes ten pertikrinę atrado įtartinų sandorių...ir panašiai. Vėl dėl ir iš biudžeto finansuojamų vietos televizijos, gal ir radijo bei sporto klubų kaip krepšinio ir čia aktualūs klausimai ir ateity. Tad kiek jų daugiau į valdžią pateks, tuo daugiau galimybių erzelynams ir panašiai...

  Komentaras

  Jei Kauno meras visuose įvykiuose priekį ir pats aiškinas problemas ir jų sprendimus siūlo ir to dėka Kaune pirma kart per 23 metus 2018 metais padaugėjo 878 gyventojų, Alytuj priešingai. Baigia kadenciją gyventojų sumažėjo tūkstančiu, taryboj patvirtinta silpnos strategijos pagal kurias mažėt gyventojų skaičiui ir likusiems sunkėjančios sąlygos išgyvent Alytuj, nesugebėt atlikt švietimo pertvarkų ką aplink visi sugeba... Reiškia kitai kadencijai palikta didėjančios problemos. Taryboj dominavo 2 komitetai kurie regis pradžioj kaip vieningi valdantys demonstravo ir kas pakritikuoja vienodai -šmeižia, skųsim.. Per juos didžiausi erzelynai per galimų interesų sąsajas sunkins ir būsimos tarybos darbą. Dabar vieni prieš kitus atsisuko. Ir kuo daugiau jie erzinas, geriau teisininkams nes bagoti klijentai.. Bet tuo blogiau miestui. Buvo situacijų, kaip pats mero poste nesiveržia pirmas spręst problemų, bet dar .. ir bandančius tas problemas spręst. Mėgsta iš užkuliusių ir vis kitų rankomis. O kiek buvo galima gero padaryt Alytui, jei ne šių norai per savivaldą daug didesni už gebėjimus. Per ką nei patys daro, nei sugebančių nepraleidžia, ir murkdykites pagal jų scenarijus..Trumpiau kaip mandrai rinkos alytiškiai - taip mandrai atgal ir grįžta.

Kiti straipsniai