„Pi­ni­gų yra, bet jie nau­do­ja­mi ne­ra­cio­na­liai, ne­si­lai­kant pri­ori­te­tų ir tuo pat me­tu tei­giant, kad ne­va pi­ni­gų nė­ra” (18)

Va­le­ri­jus Ven­cius, Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys
Valerijus Vencius
Prieš šią sa­vai­tę, ket­vir­ta­die­nį, šau­kia­mą mies­to ta­ry­bos po­sė­dį nuo­to­li­niu bū­du vy­ku­sia­me jung­ti­nia­me ko­mi­te­tų po­sė­dy­je vi­rė karš­tos dis­ku­si­jos dėl šių me­tų maž­daug 75 mln. eu­rų biu­dže­to pa­skirs­ty­mo, ku­ris nė­ra nei la­bai blo­gas, nei la­bai ge­ras. No­ri­si at­kreip­ti aly­tiš­kių dė­me­sį į ke­le­tą svar­bių mo­men­tų ir iš­sa­miau in­for­muo­ti, nes žmo­nės tu­ri ži­no­ti, kas vyks­ta už už­da­rų po­li­ti­kos du­rų.

Aly­taus mies­to val­dan­tie­ji ig­no­ra­vo ne­ma­žos da­lies aly­tiš­kių lū­kes­čius. Di­džiau­sia 2022 me­tų biu­dže­to pa­di­dė­ji­mo py­ra­go da­lis val­dan­čių­jų ini­cia­ty­va at­riek­ta spor­tui ir sa­vi­val­dy­bės re­kla­mai. Pra­ei­tais me­tais sporto klu­bams bu­vo skir­ta „tik“ 314 tūkst. eu­rų, o šie­met net 390 tūkst. eu­rų. Spor­to ren­gi­niams or­ga­ni­zuo­ti 2021-ai­siais bu­vo skir­ta 121 tūkst. eu­rų, šie­met biu­dže­tas šiai sri­čiai pa­di­dės net iki 245 tūkst. eu­rų!

Ma­no nuo­mo­ne, tai yra už­slėp­ta pa­ki­ša kai ku­riems as­me­nims už ak­lą tar­nys­tę bei lo­ja­lu­mo bal­sus ta­ry­bo­je pri­imant pa­lan­kius spren­di­mus val­dan­tie­siems. Be­je, šiai nuo­mo­nei pri­ta­ria ir ne­ma­ža da­lis aly­tiš­kių.

Val­dan­tie­ji taip pat šie­met ne­pa­gai­lė­jo, o iš tik­rų­jų be­veik pa­dvi­gu­bi­no su­mą, skir­tą sa­vi­val­dy­bės dar­bų vie­ši­ni­mui bei me­ro re­kla­mai – net 206 tūkst. eu­rų. 2021 me­tais tam pa­ka­ko 118 tūkst. eu­rų.

Dėl šių prie­žas­čių pa­gau­sė­jo nu­skriaus­tų­jų są­ra­šas mies­te. Vie­ni jų – Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja, ku­ri tre­jus me­tus ar­gu­men­tuo­tai pra­šo pi­ni­gų ava­ri­nės būk­lės lan­gams pa­keis­ti, ta­čiau val­dan­tie­ji tik iš da­lies iš­gir­do įstai­gos va­do­vų bei tė­vų pra­šy­mą.

Ne­iš­girs­ti ir Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre (Spor­to rū­muo­se) dir­ban­čių jau­nų tre­ne­rių pra­šy­mai bent kaž­kiek ras­ti lė­šų at­ly­gi­ni­mams, vos vir­ši­jan­tiems mi­ni­mu­mą, pa­di­din­ti. Ne­iš­girs­ti sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­se įstai­go­se dir­ban­čių­jų ra­gi­ni­mai bei mo­ty­vuo­ti pra­šy­mai per­žiū­rė­ti kul­tū­ros, švie­ti­mo, so­cia­li­nių įstai­gų dar­buo­to­jų var­ga­nus at­ly­gi­ni­mus. Vi­si jie tik­rai nu­si­pel­nė bent 20 proc. au­gi­mo 2022 me­tais, bet val­dan­tie­ji juos ir vėl pa­mir­šo.

Ar ne gė­da, kad šeš­to pa­gal dy­dį šalyje mies­to šių sri­čių dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis, vi­siš­kai pri­klau­san­tis tik nuo sa­vi­val­dy­bės ma­lo­nės, yra vie­nas ma­žiau­sių Lie­tu­vo­je?

Brangs­tant ener­ge­ti­niams re­sur­sams pa­mirš­tas val­dan­čių­jų pa­ža­das skir­ti di­des­nį dė­me­sį kvar­ta­li­nei dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jai – tam lė­šų vi­sai ne­skir­ta. Pa­gai­lė­ta ir in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tų (par­ka­vi­mo aikš­te­lių, įva­žia­vi­mų į kie­mus), ku­riuos iš da­lies fi­nan­suo­ja fi­zi­niai ar ju­ri­di­niai as­me­nys, mo­der­ni­za­vi­mui ir plėt­rai, nors vi­si pri­pa­žįs­ta, kad tai di­de­lė mies­to pro­ble­ma.

Ne­skir­ta pi­ni­gų Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro su­si­dė­vė­ju­sios krep­ši­nio aikš­te­lės dan­gos re­mon­tui, mies­to sta­dio­no fut­bo­lo ve­jos pa­kei­ti­mui. Li­ko at­ei­čiai ir Ma­tu­čio g. esan­čios Spor­to mo­kyk­los sto­go, nuo ku­rio te­ka van­duo ant dziu­do ta­ta­mių bei ki­tos įran­gos, re­mon­to klau­si­mas.

Pra­si­dė­jus Aly­taus kaip Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės me­tams ne­ras­ta 8 tūkst. eu­rų vie­ša­jai Jur­gio Kun­či­no bib­lio­te­kai spau­dos pre­nu­me­ra­tai! Aly­tiš­kiai kai ku­riuos įpras­tus spau­dos lei­di­nius, dėl ku­rių už­suk­da­vo į sa­vo mė­gia­mą bib­lio­te­kos skai­tyk­lą, šiais me­tais tu­rės pa­mirš­ti. Taip pat pa­gai­lė­ta vos 1,6 tūkst. eu­rų Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus svar­bioms reik­mėms. Svars­tant biu­dže­to pro­jek­tą iš­aiš­kė­jo įdo­mus fak­tas, jog nuo pra­ei­tų me­tų li­ko ne­pa­nau­do­ti net 7 mln. eu­rų! Ką tai ro­do? Pi­ni­gų yra, bet jie nau­do­ja­mi ne­ra­cio­na­liai, ne­si­lai­kant pri­ori­te­tų ir tuo pat me­tu tei­giant, kad ne­va pi­ni­gų nė­ra.

Bet yra ir kuo pa­si­džiaug­ti – pa­ga­liau me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio va­do­vau­ja­mi val­dan­tie­ji su­pra­to ir svars­tant pas­ku­ti­nius biu­dže­to pa­kei­ti­mus pa­tys at­si­sa­kė Le­do are­nos Aly­tu­je idė­jos. Toks pro­jek­tas ir dėl per­ne­lyg di­de­lės pa­čios are­nos kai­nos, ir dėl spar­čiai au­gan­čių ener­ge­ti­nių re­sur­sų kai­nų Aly­taus mies­tui bū­tų lyg ak­muo po kak­lu.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Kas vandenį į paviršių pirmiausia iškyla? Taip ir Alytuj politikoj kas šmežuoja nesuvokiant ką daro prie pirmos progos? Per socdemus atėjo ir tie neapsikentę.. Kaip dėl tos skulptūrėlės, kur atseit pavogė ir policija puolė ieškot? Rado, ar nerado, ar teisėtai buvo pastatyta miesto erdvėj? Dar tokio susireikšminusio nebuvo.

  Komentaras

  Kas vandenį į paviršių pirmiausia iškyla? Taip ir Alytuj politikoj kas šmežuoja nesuvokiant ką daro prie pirmos progos? Per socdemus atėjo ir tie neapsikentę.. Kaip dėl tos skulptūrėlės, kur atseit pavogė ir policija puolė ieškot? Rado, ar nerado, ar teisėtai buvo pastatyta miesto erdvėj? Dar tokio susireikšminusio nebuvo.

  Komentaras

  Politikai davę priesaikas laikytis įstatymų. Tarybos išimtinė kompetencija apibrėžta LR Vietos sav. Įst. 16 str. Tarybos išimtinė kompetencija priimt sprendimus dėl strateginių vystymo krypčių, siekiamų konkrečių siekių. Reiškia vertinam tarybos nario teiktus siūlymus tarybai dėl voveriukų, kitų statulėlių.. Įvelta taryba erzinos, nematydami rimtų problemų. Kaip gavos fiasko per tai, vietoj konkrečios atsakomybės vėl velia per menkniekius. O centralizuoto šildymo ir kitų paslaugų padidontos kainos jau slegia likusių Alytuj normalų išgyvenimą. Po kiek opiumas liaudžiai? Čia net kritikuot nėra ko, nes kaip politikui perdaug garbės. Nes politiko nerasta. O kaip eilinio piliečio pamastymai, samojingi. Net linksma.

  Komentaras

  Pakartotinas klausimas politikui, kuris mandrai stengias reikštis net kartais nesuprasdamas ką kalba, tegu paaiškina alytiškiams. Kodėl jam būnant Alytaus m. savivaldybės Etikos komisijos nariu tiriant sprendimu Nr.KPPn-16 patikslint, kas rašė konkrečiai žeidinėjančius komentarus prabilus apie aerodromą nustatyta nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 po moters darbo ir namų kompiuteriais, moteris atsisakė duot parodymus. Jis teigė, niekas policijoj nežino ir to dėka komisija nutraukė. Nors į komisijos posėdį neatvykus kviestam politokui apie tai pasakyt aiškiai prie kolegų, kodėl su jo triadom per teismą sutampa, turėjo komisija kreiptis į teisėsaugą konkretumo. Kad kaip politikai davę priesaikas laikytis įstatymų, niekur nepalikt įtarimų ir landų, gal po kitais naudojantis jų asmens duomemimis, slopint ir pasiprovokuot neįtinkantį atsakymams? Kuriuos surinkęs pats politikas ir pridėjęs jam viešą paklausimą dėl orlaivio kaip tarybos nariui, nešė į teismą kaip už jo asmens įžeidimą. Teismas, kad laikytųs Kpnstitucijos, vertint kaip politiką ir gydytis siūlyt po akcesų nutraukt bylą, priteisia alytiškiui tūkstančius ieškinio. Politikas po privačiu ieškiniu vaikos ųbagą, nors galėtų iš tarybos išeit, jei į privatų susilygino. Jau tie Alytaus veikėjų primityvūs bajeriukai net per teisėsaugą nesibaigia ir miesto valdyme. Kas kur ir kyla į paviršių kaip ..ir per menkniekius. Maža cirkino tarybą per voveriukus ir visokius, o kaip apsijuokė, išniro menkniekį ir vėl cirkinas. Nei vienos rimtos problrmos neužkabindamas.

  Komentaras

  O tai kodėl, ponuli, tu ten nekariauji dėl savo išvardintų prioritetų? Kam tada Taryboje esi? Sėdi ir lauiki, kada galėsi pakritikuoti išdidžiai klaidas tipo padadrytas? Mums tas tavo pezėjimas per visus dienraščius jau juokingas darosi. Gal eik dirbti?

  Komentaras

  Tegu pasigiria, kaip taryboj vos nesutartinai didina paslaugų kainas kaip ir principu. Kuo mažiau alytiškių, tuo didesni mokesčiai likusiems, vietoj sėkmingo miesto vystymo. Taryba n metų tvirtina, kad ir teatro metines veiklos ataskaitas, o pasirodo nuo 2019 metų kaip ir įtartinų pervedimų atsiranda. Pirma taryba miesto istorijoj, kur kaip atviri įtartini pervedimai iš biudžetinių lėšų ir nieko? Tik kažkur apačioj erzinasi, rimtų dalykų nematydami? Ar, kaip neužtenka.. vėl pasierzina. Pačiam tarybos nariui priklausytų žinot tikrą padėtį ir neskleist utopijos. Kad ponigų yra. Būtų, nesierzintų dėl likučių atskiros onteresų grupės. Kur kuo mažiau likučių, tuo didesni erzelynai.

  Komentaras

  Neįtartinai tylu ilgai ir iš tarybos. Kokia padėtis su paakolom, iš kur ruošias mokėt teisminį Litesko ieškinį savivaldybei 17 milijonų, kodėl efektyviai neišnaudotas likęs miesto potencialas, neatlikta pertvarkos ir nėra rimto darbo per es paramos projektus.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.