Dėl ta­ry­bos na­rio el­ge­sio li­go­ni­nė­je – iki­teis­mi­nis ty­ri­mas (16)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Tomas Pačėsa
Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos frak­ci­jos „Už Aly­tų“ va­do­vas, taip be­si­va­di­nan­čios aso­cia­ci­jos vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo pir­mi­nin­kas, Aly­taus krep­ši­nio klu­bo „Dzūkija“ gar­bės pre­zi­den­tas, bu­vęs krep­ši­nin­kas ir krep­ši­nio tre­ne­ris To­mas Pa­čė­sas (nuotr.) pas­ta­ruo­ju me­tu pa­te­ko į ne­ma­lo­nią is­to­ri­ją. Prieš pra­ėju­sias Ka­lė­das gy­dy­da­ma­sis Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės ko­vi­di­nia­me sky­riu­je su­kon­flik­ta­vo su me­di­ci­nos per­so­na­lu, nau­do­jo ne­cen­zū­ri­nius žo­džius, gra­si­no. Dėl to Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo.

Di­rek­to­rius ga­vo tar­ny­bi­nį pra­ne­ši­mą

Per­nykš­čio gruo­džio 21-ąją apie vi­dur­nak­tį įvy­kis, su­si­jęs su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos frak­ci­jos „Už Aly­tų“ va­do­vu To­mu Pa­čė­su, klos­tė­si ant­ra­ja­me Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riu­je, ku­ris yra bu­vu­sia­me Vi­daus li­gų 2-aja­me sky­riu­je. Ta­ry­bos na­rys čia gy­dė­si nuo ko­vi­do.

Bū­tent tuo me­tu dir­bę me­di­kai su­lau­kė iš pa­la­tos iš­ėju­sio T.Pa­čė­so pa­si­pik­ti­ni­mo. Kaip nu­ro­dy­ta me­di­ci­ni­nio per­so­na­lo dar­buo­to­jų tar­ny­bi­nia­me pra­ne­ši­me li­go­ni­nės di­rek­to­riui Ar­tū­rui Va­si­liaus­kui, šis pa­cien­tas už­si­puo­lė per­so­na­lą, įžei­di­nė­jo, šau­kė, nau­do­jo daug ne­cen­zū­ri­nių žo­džių, gra­si­no su­tvar­ky­ti, po ko­ri­do­rių vaikš­čio­jo be ap­sau­gi­nės kau­kės, kas yra bū­ti­na ko­vi­di­nia­me sky­riu­je.

Tar­ny­bi­nis pra­ne­ši­mas li­go­ni­nės va­do­vui įteik­tas gruo­džio 27-ąją. Ti­kė­ti­na, kad jį ra­šy­ti dels­ta, nes ma­ny­ta, jog T.Pa­čė­sas at­si­pra­šys me­di­kų už ne­de­ra­mą po­el­gį. Ga­vus to­kį pra­ne­ši­mą, li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja at­li­ko įvy­kio ap­lin­ky­bių pa­tiks­li­ni­mą, ben­drau­ta su vi­sais tuo me­tu dir­bu­siais me­di­kais. Jie tik pa­tvir­ti­no pra­ne­ši­me nu­ro­dy­tus fak­tus.

Kaip sa­kė A.Va­si­liaus­kas, dėl to­kio pa­cien­to el­ge­sio kreip­ta­si į Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­si­ą­jį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. Per­nykš­čio gruo­džio 30-ąją ko­mi­sa­ria­te pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo. Už tai gre­sia vie­šie­ji dar­bai, bau­da ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mas, areš­tas ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki dve­jų me­tų.

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio ve­dė­ja Kris­ti­na Ja­nu­le­vi­čie­nė pa­vir­ti­no, kad mi­ni­mas as­muo nau­do­jo ne­cen­zū­ri­nius žo­džius per­so­na­lo at­žvil­giu, jam gra­si­no, ne­dė­vė­jo ap­sau­gi­nės kau­kės.

„Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ja, re­a­guo­da­ma į vie­šo­je erd­vė­je pa­si­ro­džiu­sią in­for­ma­ci­ją apie ta­ry­bos na­rio el­ge­sį, ar­ti­miau­sia­me po­sė­dy­je svars­tys šį klau­si­mą“, – pa­reiš­kė šios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, mies­to ta­ry­bos na­rė Vi­li­ja Ra­ma­naus­kie­nė.

„Ne­si­jau­čiu kal­tas, juo­lab ne­si­jau­čiu tu­rin­tis prieš kaž­ką ir dėl kaž­ko tei­sin­tis“

Mies­to ta­ry­bos na­rys T.Pa­čė­sas sakė neįpratęs skųstis gyvenimu, norėjęs tą įvykį pamiršti, apie pradėtą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą jo at­žvil­giu su­ži­no­jęs tik iš ži­niask­lai­dos at­sto­vų.

Jis ­tvir­ti­no nuo pra­ėju­sių me­tų gruo­džio 14-osios iki 26-osios gy­dę­sis Aly­taus ap­skri­ties li­go­ni­nės CO­VID sky­riu­je, ne­va dėl pa­vė­luo­tai tos pa­čios li­go­ni­nės me­di­kų nu­sta­ty­tos ko­ro­na­vi­ru­so diag­no­zės ir jos kom­pli­ka­ci­jų, tai yra abi­pu­sio plau­čių už­de­gi­mo. At­seit nak­tį iš gruo­džio 21-osios į 22-ąją T.Pa­čė­sas, ne­ap­si­ken­tęs CO­VID sky­riaus ko­ri­do­riu­je esan­čia­me bu­dė­ji­mo pos­te dir­bu­sių me­di­kų gar­saus juo­ko, ap­ta­ri­nė­ja­mo ko­le­gų el­ge­sio, ap­ran­gos, ki­to, jo nuo­mo­ne, ne­de­ra­mo el­ge­sio, ku­ris aki­vaiz­džiai truk­dė li­go­niams mie­go­ti, jis, dė­vė­da­mas me­di­ci­ni­nę kau­kę, pri­ėjęs iki ten esan­čio per­so­na­lo ir pa­pra­šęs elg­tis ty­liau.

„Į tai man bu­vo at­sa­ky­ta gru­biais žo­džiais. Pa­pra­šiau man leis­ti su­si­pa­žin­ti su sky­riaus vi­daus tvar­kos tai­syk­lė­mis… Man bu­vo gru­biai at­sa­ky­ta, kad ne­gra­sin­čiau ir ne­gąs­din­čiau. Man bu­vo pa­gra­sin­ta iš­kvies­ti po­li­ci­ją, aš su­ti­kau, pra­šiau kvies­ti. Po­li­ci­jos nie­kas ne­kvie­tė, aš grį­žau į hos­pi­ta­li­za­ci­jos vie­tą. Ne­si­jau­čiu kal­tas, juo­lab ne­si­jau­čiu tu­rin­tis prieš kaž­ką dėl kaž­ko tei­sin­tis, nes, jei pra­bil­siu, ir ne tik aš, bet ir ki­ti pa­cien­tai, kaip su li­go­niais el­gia­ma­si tuo­se CO­VID sky­riuo­se, kai nie­kas ne­įlei­džia­mi ir nie­kas ne­ma­to, ligoninei ne dėl Pačėso reikės rašyti skundus. Gal miesto ta­rybai teks svarstyti, ar ligoninėje tinkamai tei­kiama gydymo paslauga pacientams“, – įvy­kį ko­men­ta­vo ta­ry­bos na­rys.

T.Pa­čė­sas tei­gė vi­siš­kai pa­si­ti­kin­tis tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nais, yra pa­si­ren­gęs teik­ti sa­vo pa­aiš­ki­ni­mus, o kaip po­li­ti­kas ža­da pa­si­do­mė­ti, ar li­go­ni­nė­je yra ko­kia nors vi­daus tvar­ka, tai­syk­lės, per­so­na­lo el­ge­sio ko­dek­sas ir kiek to lai­ko­ma­si, ar sa­vi­val­dy­bės įstai­go­je pa­slau­ga tei­kia­ma sau­giai, pro­fe­sio­na­liai, ar pai­so­ma li­go­nių svei­ka­tos in­te­re­sų.

Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis sa­kė kol kas ne­ga­lin­tis ko­men­tuo­ti šio ta­ry­bos na­rio el­ge­sio li­go­ni­nė­je: „Ne­tu­riu vi­sos in­for­ma­ci­jos, tik tiek, kiek ma­čiau vie­šo­jo­je erd­vė­je, ne­kal­bė­jau su Pa­čė­su, rei­kia vis­ką įver­tin­ti.“

 

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Atkreipkit dėmesį, ligoninės kolektyvas tikėdamas žmoniškumo iš politikų, laukė. Gal žmoniškai atsiprašyts. Bet veltui. Nors žinojo politikai, bet pats politikas ir taryba pasirodo, neatsakingi. Beje kaip ir teisėsauga atskirais atvejais dėl savivaldybės valdininkų kolektyvinio ir viešo pareiškimo dėl mobingo. Dar prieš dėl trismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 ten politikas ir atvirom triadom prieš neįtinkantį -kas ubagui davė teisę klaust, aiškint, linkėjo blogo ir kad neišsimūkėt..Iki alpinėjimų. Dar anksčiau teisėsaugos nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 nustatyta rašonėta tokiom triadom po moters ir darbo namų kompiuteriais. Moteris atsisakė duot parodymus. Pats įtariamas politikas kviestas į sav. Etikos komisiją neateona prie kolegų aiškiai pasakyt. O jei rašė kiti, pažeidimai naudojantis kitų asmens duomenimis. Reiškia iki galo konkrečiai neviešinant palikta landa kaip pridengiant po pažeidimais tyčiotis iš alytiškių. Todėl ir bujoje iki tiek, nes, matyt jaučia nebaudžiamumą. Dar ir dabar kaip elgsis teisėsauga, principingai, ar..vėl gal palikdami landas neatsakomubei kerot? Nors aišku, Konst. 21 str.- negalima žemint žmogaus orumo. 22 str.- teismas ir įstatymas saugo nuo kišimosi į žmogaus garbę, orumą. 109 str.- teisėjas klauso tik įstatymo. 110 str.- negalioja joks kitas įstatymas, prieštaraujantis Konstitucijai. Galioja tik paskelbti įstatymai. Tarybos narys davęs priesaiką laikytis įstatymų turi atitikt politikų garbės elgesio Kodekdo normas. Kur aukšti reikalavimai. Būt pavyzdžiu laikytis įstatymų. O čia rodo pavyzdį žeminam, koliojam...eilinius žmūnes. Kuriem kaip politikas atsakongas ir atskaitongas.- Tai ne jau dugne Alytaus valdyme, jei tokie reiškiniai keroja?

  Komentaras

  Nuo atskirų po politika vulguarių metodų gynės valdininkai kolektyviniu pareiškimu dėl mobūngo. Bet teisėsauga ir taryba nereaguodami parodė, tas pats kas pritaria. Tą teisėsauga ir taryba patvirtino nereaguodami į teisėsaugos nutraiktą ikiteisminį tyrimą Nr.03-2-00215-17 ir teismas civ. byla Nr.2-952-292/2017 . Dabar šiuo atveju gindamiesi ligoninė kreipės į teisėsaugą ir tyrimą pradėję. Įdomu tik kaip baigis? Ar nuimituot, ar principingai vertins? Jei principingai bus kaip lūžis Alytuj, neužsileodžiant atskirų po politika patyčioms. Nes kol kas su žmonių teisėmis Alytuj problemos. Žmonėm neskaito.

  Komentaras

  Kas būtų, jei tokio proto būtų ir eiliniai alytiškiai? Kaip elgias elitiniai politikai į tarybą rinkti ir davę priesaikas laikytis įstatymų. Viens ligoninėj cirkinas, kad padėkot, kad išgydė, tai dar išdirbo..? Kitas teismo salėj po privačiu ieškiniu kad nuslopint neįtinkantį tyčiojas triadom ,,kas ubagui davė teisę aiškint, kad neišsimokėtų.." iki nualpimų nuo savo intrigų iš neapykantos. Dar tokių valdyme iki jų nebuvo.

  Komentaras

  Kartu gali teisėsauga ir iki galo paviešinti pačių nutraukto ikiteisminio tyrimo Nr.03-2-00215-17 kas galimai rašinėjo žeidinėjančiom triadom link alytiškio nustatyta po moters darbo ir namų kompiuteriais. Kadangi moteris atsisakė duot parodymus. O tyrus sav. Etikos komisija sprendime Nr.KPPn-16 kvietė ateit įtariamą politiką ir prie visų atsakyt, ar ne jis rašinėjo? Kadangi jei kiti rašinėjo, čia byla dėl pažeidimų naudojantis kitų asmens duomenimis. Bet politikas neatėjo ir atvirai nepasakė. Gaunas moteris atsakomybėj palikta kas labai negražu. Nes tokiom temom ji.. Tad teisėsaugos paliktos landos smarkiai prisideda prie negatyvo plitimo per savivaldą. Kaip ir Etikos komisija galėjo kreiptis į teisėsaugą konkrečiai aiškint kas. Kad įtarimų nelikt. Bet nepadarę parodė neatsakingumą. Per kurį bėdos miesto valdyme didėja. Ir patiems gryžta bųmerango principu.Trumpiau pačių neatsakingumas prie gero nepriveda. Į kur nusirista per savivaldą?

  Komentaras

  Ko stebis Alytuj atskirų po politika tokius elgesiu? Kur nors politikai davę priesaikas laikytis įstatymų, kur ypač politikų garbės elgesio Kodekso normos kelia politikams aukštus reikalavimus, tai kaip ir įteisinta net Alytaus teismo civ. byloj Nr. 2-952-292/2017 . Kur politikas po privačiu kaltinimu alytiškiui dėl nepatogių temų dėl aerodromo ir pramonės parko ypatumų, tiesiog teismo salėj žeria link alytiškio triadom, turiniu. -Kas ųbagui davė teisę klaust, aiškint, linkėjo neišsimokėt. -Jau nuo tada kaip per teismą įvesta baudžiava nesiskaityt su žmonėm. Už ką reikia prie teismo įrengt tabletės formos pamūnklą, su šiais įrašais iš bylos. Kad visi Alytuj žinotų, kokia santvarka egzistuoja ir negalioja eilė Konstitucijos straipsnių.

Kiti straipsniai