Me­ro val­do­mos dau­gu­mos spren­di­mai aly­tiš­kių (ne)nau­dai. Yla len­da iš mai­šo (15)

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Miš­ri ta­ry­bos na­rių gru­pė: Čes­lo­vas Dau­gė­la, Va­le­ri­jus Ven­cius, Gintautas Andriuškevičius ir Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Miš­ri ta­ry­bos na­rių gru­pė: Čes­lo­vas Dau­gė­la, Va­le­ri­jus Ven­cius, Gintautas Andriuškevičius ir Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė.
Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio su­bur­ta val­dan­čio­ji dau­gu­ma aki­vaiz­džiai pa­de­monst­ra­vo sie­kian­ti tik siau­rų sa­vo in­te­re­sų. Mies­to žmo­nių in­te­re­sai ir nuo­mo­nė dau­gu­mos bran­duo­lį su­da­ran­tiems so­cial­de­mok­ra­tų, kon­ser­va­to­rių bei „Už Aly­tų“ at­sto­vams ir ke­liems „lais­viems“ ta­ry­bos na­riams nė­ra svar­bi.

Karš­tos dis­ku­si­jos įsi­plies­kė svars­tant jau pir­mą­jį ta­ry­bos po­sė­džio dar­bo­tvarkės klau­si­mą dėl sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir dir­ban­čių pa­gal su­tar­tį dar­buo­to­jų skai­čiaus di­di­ni­mo.

Ne­va no­ri­ma keis­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­rą re­or­ga­ni­zuo­jant Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­rių bei sa­vi­val­dy­bė­je stei­giant dar vie­ną Ver­slo sky­rių.

Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės at­sto­vams bei da­liai ki­tų ta­ry­bos na­rių ne­su­pran­ta­mas toks Aly­taus val­di­nin­kų apa­ra­to „pū­ti­mas“, kai aly­tiš­kių kas­met tik ma­žė­ja, biu­dže­te trūks­ta lė­šų ki­toms svar­bioms iš­lai­doms.

Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės va­do­vo Va­le­ri­jaus Ven­ciaus nuo­mo­ne, sky­rių ga­li­ma bū­tų kur­ti, bet tik iš tu­ri­mų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos per­so­na­lo re­zer­vų.

Kar­tu jis me­rui pa­lin­kė­jo ne­gaiš­ti lai­ko nuo­lat įvai­riems juos­te­lių kar­py­mo ren­gi­niams kvie­čiant da­ly­vau­ti ir pul­ke­lį ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų sta­tis­tų.

Ta­ry­bos na­riams keis­tai at­ro­do dar ir tai, jog, švie­ti­mo įstai­goms pra­šant mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų eta­tų ar ki­tų tik­rai rei­ka­lin­gų vai­kų ug­dy­mo ko­ky­bei už­tik­rin­ti pa­rei­gy­bių, nuo­lat sa­ko­ma, kad sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te trūks­ta lė­šų.

Prieš ke­le­tą die­nų ta­ry­bos na­rius pa­sie­kė mo­kyk­lų pa­va­duo­to­jų, at­sa­kin­gų už vi­są įstai­gų ūkį, laiš­kas-krei­pi­ma­sis, ku­ria­me pra­šo­ma bent mi­ni­ma­liai pa­kel­ti dar­bo už­mo­kes­tį, ku­ris šiuo me­tu da­liai pa­va­duo­to­jų ne­sie­kia ir 800 Eur. Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės nuo­mo­ne, jų pra­šy­mas yra tei­sin­gas, nes at­sa­ko­my­bės ri­bos bei dar­bų mas­tas di­de­lis, o at­ly­gi­ni­mas žen­kliai at­si­lie­ka nuo res­pub­li­kos vi­dur­kio.

Be abe­jo, tai tik vie­nas aki­vaiz­dus pa­vyz­dys, kai sa­vi­val­dy­bė ne­va tau­po įstai­gų dar­buo­to­jų są­skai­ta, pa­min­da­ma jų tei­sė­tus in­te­re­sus, bet ne­gai­li lė­šų ben­dra­par­tie­čių, kaip an­tai UAB „Dzū­ki­jos van­de­nys“ val­dy­bo­je dir­ban­čių ar­ti­mai su so­cial­de­mok­ra­tų bei kon­ser­va­to­rių par­ti­jo­mis su­si­ju­sių as­me­nų so­li­diems at­ly­gi­ni­mams.

Ta­ry­bos po­sė­dy­je svars­tant ir ki­tus spren­di­mų pro­jek­tus ne vie­nas ta­ry­bos na­rys at­krei­pė me­ro bei val­dan­čio­sios dau­gu­mos dė­me­sį į pas­ta­ruo­ju me­tu įsi­ga­lin­čią prak­ti­ką sa­vi­val­dy­bė­je įdar­bin­ti lo­ja­lius dvie­jų par­ti­jų bi­čiu­lius.

Be­je, me­ro N.Ce­siu­lio su­bur­ta val­dan­čio­ji dau­gu­ma be skru­pu­lų ta­me pat po­sė­dy­je vie­nin­gai pa­lai­mi­no ge­ria­mo­jo van­dens kai­nų aly­tiš­kiams di­dė­ji­mą. Vie­na iš įvar­dy­tų prie­žas­čių – ne­va di­dė­jan­tys UAB „Dzū­ki­jos van­de­nys“ dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai.

Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė, įvar­dy­da­ma kon­kre­čias su­mas, taik­liai pa­ste­bė­jo, jog jei ne tūks­tan­ti­niai šios įmo­nės val­dy­bos na­rių at­ly­gi­ni­mai, gal ne­bū­tų po­rei­kio di­din­ti kai­nas.

Di­de­les ta­ry­bos na­rių aist­ras ta­ry­bos po­sė­džio me­tu pa­kurs­tė me­ro pa­skelb­tas spren­di­mo pro­jek­to siū­ly­mas net pen­kis kar­tus su­ma­žin­ti be­si­ver­čian­čių būs­to nu­oma as­me­nų ver­slo liu­di­ji­mų mo­kes­tį. Po­sė­džio me­tu, va­do­vau­da­mas klau­si­mo pri­sta­ty­mui, N.Ce­siu­lis lyg ne­ty­čia pra­si­ta­rė, o ta­ry­bos na­riams pa­pra­šius pa­tiks­lin­ti pa­tvir­ti­no, kad toks su­ma­ži­ni­mas pa­lies­tų ir jo as­me­ni­nius in­te­re­sus, nes pats nuo­mo­ja būs­tą.

Va­do­vau­jan­tis Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mu me­ras pri­va­lė­jo nu­si­ša­lin­ti nuo bet ko­kio da­ly­va­vi­mo vi­so­se jo svars­ty­mo sta­di­jo­se, įskai­tant ir ta­ry­bos po­sė­džio ve­di­mą nag­ri­nė­jant šį klau­si­mą.

Dar keis­čiau nu­skam­bė­jo ne­ti­kė­tas sa­vi­val­dy­bės Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus ve­dė­jos pa­tvir­ti­ni­mas, kad šios idė­jos ini­cia­ty­va ki­lo iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų.

Kas ga­lė­tų pa­neig­ti, kad tei­sės ak­tai Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je ku­ria­mi gau­ti as­me­ni­nei val­dan­čio­sios dau­gu­mos nau­dai?

Vis dėl­to tei­sus Čes­lo­vas Dau­gė­la ta­ry­bos po­sė­džio me­tu iš­ta­ręs spar­nuo­tą fra­zę: mies­tui va­do­vau­ti ne tas pat kaip tech­ni­ku­mui. Ki­ti sa­vi­val­dos rin­ki­mai ne už kal­nų. Aly­tiš­kiai tu­ri ži­no­ti tie­są bei su­pras­ti, kas ir ko­kių in­te­re­sų ve­da­mi pri­ima aly­tiš­kiams aki­vaiz­džiai ne­pa­lan­kius spren­di­mus.

 

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Miš­ri ta­ry­bos na­rių gru­pė

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  verta būtų t.p. "paglamonėti" ir internetinį balsavimą. Kas žino, kiek ir ko galima priprogramuoti į balsų skaičių ? Lyg ir nereglamentuotas Konstitucijoje int. balsas ? O duomenys jau KADA užsikadastrinti su visokiais slapukais, registracijomis ir tt ??? ???

  Komentaras

  Dar įdomybė : Alytaus turguje sportiškas diedas renka parašus referendumo slenksčio sumažinimui nuo 300.000 iki 100.000. Pasikalbėt nenori veja lauk, neduoda pasiskaityt net SAVO brošiūrų: "pasirašyk, o tada skaityk ! prisiveisė čia lietuvių.... viską iš žmonių atėmė..." 100.000 bene tiek yra pasiturinčių ar valdančiosios daugumos LT (Tautos), panašiai ir spėjome kadais, apie 5proc. Ne, grąžinti jie žmonių prie laikraščių nenori. Pilietis pasidomėjo: "tu man paaiškink, kam to reikia..." atsakymas "arba pasirašyk , arba eik nx...." prasmė. Kad ne be dantų būtų, tai galėtum pamanyti, kad iš policijos... Lietuviai ir amerika kalti, nepasirašai eik velniop ir neklausinėk. OkuR ! psa hitlerska

  Komentaras

  Matau kaip sprogsta iš pavydo šitas ketvertas ir 35 jų rėmėjai :D :D :D. Didesnes gedos jau turbut miestas negali tureti…. Vienas nulaužtas kita Vokietijos lageriuose sukudusi, trečias Pinokis liko tik inkilus kalti, ketvirtas išvis turbut nesupranta nuo senatvinio marazmo nei kur randasi nei ką jis ten veikia :D :D :D !!!!

  Komentaras

  Vieninteliai taryboje drysta viešai viešintis ir pareikšt argumentuotą kritiką valdžią. Kaip kiti nebėga nuo alytiškių ir nealpinėja, vengia į akis žiūrėt. Nes neprisidirbę. Kaip net valdantys po paskutinių įvykių nedrysta atvirai pavardėm viešint valdančios koalicijos. Kur alytiškiai žinotų,kam atvirai valdžioje dėkot už tokį nuvaldymą, nesiskaitymą su žmonėm. Kaip net pareiškimus dėl mobingo meta į stalčių ir apačioj bijokit. Kad jie kaip primityvių gaujų metodais per savus darbindami uzurpuoja savivaldybės sistemos likučius. Nereaguodami, kad gyventojų mažėja didinas etatų ir kelia monopolinių paslaugų kainas. Įmonių valdybose pridarbinę įdomių kompetencijų savų.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.