Kan­di­da­tų į Aly­taus mies­to ir ra­jo­no me­rus tur­tai – nuo dau­giau kaip mi­li­jo­no iki 2 tūks­tan­čių eu­rų ver­tės

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (6)
2019 Vasaris 5
Eurai
Tiems, kas ap­si­spren­dė siek­ti po­li­ti­nės kar­je­ros, vie­šu­mo duok­lė – ne­iš­ven­gia­ma, tad lie­tu­vis bū­tų ne lie­tu­vis, jei­gu ne­pa­si­duo­tų pa­gun­dai pa­nars­ty­ti po sve­ti­mas ki­še­nes, juo­lab kad vi­sa in­for­ma­ci­ja – lyg ant lėkš­tu­tės. Tad ku­rie sie­kian­tie­ji Aly­taus mies­to ir ra­jo­no me­rų pos­tų tu­ri dau­giau­sia ir ma­žiau­siai tur­tų?

Aly­taus mies­to kan­di­da­tų tur­tai

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) tin­kla­la­py­je (vrk.lt) jau pa­skelb­ta in­for­ma­ci­ja apie į sa­vi­val­dų ta­ry­bas pre­ten­duo­jan­čius kan­di­da­tus – biog­ra­fi­ja, tur­to ir pa­ja­mų bei pri­va­čių in­te­re­sų de­kla­ra­ci­jos, ki­ta in­for­ma­ci­ja.

„Aly­taus nau­jie­nos“ pa­si­žval­gė po kan­di­da­tų į Aly­taus mies­to ir ra­jo­no me­rus 2017 me­tų tur­tų de­kla­ra­ci­jas. Aly­taus mies­te sa­vo tur­tų dy­džiais la­biau­siai iš­si­ski­ria ir ki­tus var­žo­vus gan stip­riai pra­noks­ta Čes­lo­vas Dau­gė­la. Jo de­kla­ruo­tas šei­mos tur­tas įver­tin­tas dau­giau kaip mi­li­jo­nu eu­rų.

Jis di­džiau­sią ver­tę re­gist­ra­vo ir sa­vo ver­ty­bi­nių po­pie­rių, me­no kū­ri­nių ar ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių – per 159 tūkst. eu­rų. Šis kan­di­da­tas pi­ni­gi­nių lė­šų tu­ri be­veik 78 tūks. eu­rų, ta­čiau pa­gal šį ro­dik­lį jis – ant­ro­je vie­to­je. Č.Dau­gė­los są­skai­to­je – ir di­džiau­sios gau­tų bei su­teik­tų pa­sko­lų su­mos. Jis ga­vo dau­giau kaip pu­sės mi­li­jo­no eu­rų pa­sko­lą ir pats jos su­tei­kė už dau­giau kaip 400 tūkst. eu­rų.

Be­je, Aly­taus mies­te pa­gal me­ti­nių mo­kes­čių pa­ja­mų de­kla­ra­ci­jų duo­me­nis la­biau­siai iš­si­sky­rė Č.Dau­gė­la, de­kla­ra­vęs de­šim­ti­mis tūkst. eu­rų sie­kian­čių in­di­vi­du­a­lio­sios veik­los pa­ja­mų.

Ant­ro­je vie­to­je pa­gal pri­va­lo­mą re­gist­ruo­ti tur­tą (per 280 tūkst. eu­rų) yra Sau­lius Bi­ti­nas. Jis de­kla­ra­vo 2017 me­tais tu­rė­jęs 47 tūkst. eu­rų pi­ni­gi­nių lė­šų. Pa­gal šį ro­dik­lį jis už­ima ket­vir­tą vie­tą. Šis kan­di­da­tas an­trą vie­tą už­ima pa­gal gau­tų pa­sko­lų port­fe­lio dy­dį – 110 tūkst. eu­rų, o ki­tiems jis su­tei­kė pa­sko­lų už 46 tūkst. eu­rų.

Tre­čios vie­tos po­zi­ci­ją pa­gal de­kla­ruo­to tur­to ver­tę tvir­tai lai­ko Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė. Ji de­kla­ra­vo 2017 me­tais tu­rė­ju­si tur­to už ma­žiau kaip 150 tūkst. eu­rų, ta­čiau ji tu­rė­jo pa­sko­lų už dau­giau kaip 80 tūkst. eu­rų.

Ket­vir­to­je vie­to­je pa­gal de­kla­ruo­tą tur­tą yra Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė, ku­ri nu­ro­dė dau­giau kaip 87 tūkst. eu­rų jo ver­tę. Kan­di­da­tės pi­ni­gi­nių lė­šų su­ma sie­kia per 8 tūkst. eu­rų.

Maž­daug 5 tūkst. eu­rų ma­žes­nį tur­tą nei N.Makš­tu­tie­nės de­kla­ra­vo Ne­ri­jus Ce­siu­lis. Jis tu­ri ir dau­giau kaip 5 tūkst. eu­rų ver­tės ver­ty­bi­nių po­pie­rių, me­no kū­ri­nių ar ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių. Jo pi­ni­gi­nės lė­šos – per 84 tūkst. eu­rų ir pa­gal šį ro­dik­lį jis – pir­mo­je vie­to­je. Be­je, kan­di­da­tas kaž­kam su­tei­kė pa­sko­lų už dau­giau nei 29 tūkst. eu­rų.

Vos 900 eu­rų ma­žes­nį tur­tą nei N.Ce­siu­lio de­kla­ra­vo Vi­li­ja Ra­ma­naus­kie­nė. Be to, ji tre­čio­je vie­to­je pa­gal gau­tų pa­sko­lų dy­dį – be­veik 90 tūkst. eu­rų.

Li­ku­sių kan­di­da­tų tur­tai ge­ro­kai kuk­les­ni, ne­vir­ši­jan­tys 30 tūkst. eu­rų. Kuk­liau­sias – Ša­rū­no Klė­ge­rio tur­tas, te­sie­kian­tis 4 tūkst. eu­rų. Jo de­kla­ruo­ta ver­ty­bi­nių po­pie­rių, me­no kū­ri­nių ar ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių su­ma dau­giau kaip ke­tu­ris kar­tus di­des­nė. Pi­ni­gi­nės lė­šos sie­kia 7 tūkst. eu­rų ir dar tu­ri pa­sko­los už 7,5 tūkst. eu­rų.

Ant­ro­je vie­to­je pa­gal ma­žiau­sią de­kla­ruo­to tur­to ver­tę yra Kęs­tu­tis Ąžuo­las (dau­giau kaip 19 tūkst. eu­rų), ta­čiau pir­mo­je vie­to­je jis pa­gal pi­ni­gi­nių lė­šų mažumą – dau­giau kaip 3,5 tūkst. eu­rų.

Aly­taus ra­jo­no kan­di­da­tų tur­tai

Aly­taus ra­jo­ne pa­gal de­kla­ruo­tų tur­tų ver­tę iš­si­ski­ria du kan­di­da­tai – Al­gir­das Vrub­liaus­kas ir Au­ri­mas Trun­cė. Jų tur­tai įver­tin­ti po dau­giau kaip 300 tūkst. eu­rų. Tie­sa, A.Trun­cė pa­gal šį ro­dik­lį dau­giau kaip 37 tūkst. eu­rų len­kia sa­vo var­žo­vą. Jis pir­mau­ja ir pa­gal gau­tų pa­sko­lų dy­dį – per 48 tūkst. eu­rų. A.Vrub­liaus­kas pa­sko­lų ne­tu­ri. Be to, da­bar­ti­nis Aly­taus ra­jo­no va­do­vas dar de­kla­ra­vo tu­rė­jęs ver­ty­bi­nių po­pie­rių, me­no kū­ri­nių ar ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių už dau­giau nei 23 tūkst. eu­rų. A.Vrub­liaus­kas pir­mo­je vie­to­je pa­gal pi­ni­gi­nes lė­šas – 2017 me­tais jis jų tu­rė­jo per 200 tūkst. eu­rų. Pa­gal šį ro­dik­lį ant­ro­je vie­to­je – Rai­mun­das Mar­kaus­kas, ta­čiau jo de­kla­ruo­tos pi­ni­gi­nės lė­šos yra dau­giau kaip 7 kar­tus ma­žes­nės nei A.Vrub­liaus­ko. Tre­čio­je vie­to­je pa­gal pi­ni­gi­nes lė­šas yra A.Trun­cė (dau­giau kaip 17 tūkst. eu­rų).

Tre­čio­je vie­to­je pa­gal de­kla­ruo­to tur­to ver­tę yra Ri­ma Ku­ca­vi­čie­nė. Jos tur­tas įver­tin­tas be­veik 150 tūkst. eu­rų. Virš 100 tūkst. eu­rų ver­tės tur­tą de­kla­ra­vo ir Juo­zas Skes­te­nis. Li­ku­sių kan­di­da­tų tur­tas – ge­ro­kai kuk­les­nis. Po mi­nė­tų kan­di­da­tų pa­gal de­kla­ruo­tų tur­tų ver­tę ri­kiuo­ja­si Ag­nė Pet­ra­vi­čie­nė (52 tūkst. eu­rų), Ra­mū­nas Bie­le­vi­čius (be­veik 30 tūkst. eu­rų), o kuk­liau­sia tur­to ver­tė (4 tūkst. eu­rų) de­kla­ruo­ta R.Mar­kaus­ko. Įdo­mu yra tai, kad šis kan­di­da­tas į prie­kį stip­riai ap­lenk­da­mas sa­vo var­žo­vus iš­si­ver­žia su ver­ty­bi­nių po­pie­rių, me­no kū­ri­nių ar ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių nu­ro­dy­ta ver­te – be­veik 124 tūkst. eu­rų.

Kuk­liau­sia pi­ni­gi­nių lė­šų su­ma pri­klau­so A.Pet­ra­vi­čie­nei (5 tūkst. eu­rų), ant­ro­je vie­to­je pa­gal tai – be­veik dvi­gu­bai dau­giau nei A.Pet­ra­vi­čie­nė pi­ni­gi­nių lė­šų tu­rin­ti R.Ku­ca­vi­čie­nė.

Aly­taus ra­jo­ne pa­gal me­ti­nių mo­kes­čių pa­ja­mų de­kla­ra­ci­jų duo­me­nis žen­kliai iš­si­sky­rė taip pat A.Trun­cė ir A.Vrub­liaus­kas, de­kla­ra­vę in­di­vi­du­a­lių­jų veik­lų pa­ja­mas, sie­kian­čias po dau­giau kaip 200 tūkst. eu­rų. 

turtai