Nr. 15 (13245)

2019-02-05

„Alytaus naujienų“ numeryje 15 (13245) skaitykite:

 • Kan­di­da­tų į Aly­taus mies­to ir ra­jo­no me­rus tur­tai – nuo dau­giau kaip mi­li­jo­no iki 2 tūks­tan­čių eu­rų ver­tės 
 • Laiš­ki­nin­kas – ver­gas? 
 • Bai­da­rių po­lui, ku­ris for­ma­vo­si Aly­tu­je, – 30 me­tų 
 • Jau­nų­jų ver­tė­jų kon­kur­se ge­riau­siu pri­pa­žin­tas Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos moks­lei­vis 
 • Dau­gų kraš­to vie­to­var­džiai 
 • Pa­mo­kos ne­vyks­ta vienuolikoje mies­to mo­kyk­lų, ra­jo­ne taip pat ren­gia­ma­si skelb­ti epi­de­mi­ją 
 • Mais­to at­lie­kos su­ren­ka­mos at­ski­rai. Kaip tai vyks­ta?  
 • Ko­dėl rau­do­na striu­kė sau­ges­nė už mė­ly­ną? 
 • Vie­nas es­mi­nių iš­šū­kių at­ei­nan­tiems tre­jiems me­tams Aly­tu­je bus de­mo­gra­finis 
 • Ar įma­no­ma de­mo­kra­tiška sa­vi­val­da be ma­žu­mos? 
 • Apie sū­rį spąs­tuo­se 
 • Nau­jas Rai­mun­do Ba­nio­nio fil­mas „Pur­pu­ri­nis rū­kas” – po­ka­rio Lie­tu­va, par­ti­za­ni­nės ko­vos ir su­lau­žy­ti li­ki­mai 
 • Psi­cho­lo­gė: spau­di­mas bū­ti ly­de­riais sarg­di­na žmo­nes 
 • Kvė­puo­ti rei­kia mo­ky­tis? 
 • Pla­nuo­ja­ma su­tvar­ky­ti Vidz­gi­rio bo­ta­ni­nia­me draus­ti­ny­je esan­tį eko­lo­gi­nį ta­ką 
 • Ne­te­ko­te dan­ties? Ga­li­mos pa­sek­mės, apie ku­rias dar ne­ži­no­jo­te 
 • Penkios prie­žas­tys, dėl ku­rių jū­sų au­gin­ti­niui ga­li pri­reik­ti saus­kel­nių 
 • Pui­kus bū­das jau­ni­mui pa­ro­dy­ti ju­dė­ji­mo svar­bą
 •  Sar­ge­lis nu­run­gia plū­dę
Tiems, kas ap­si­spren­dė siek­ti po­li­ti­nės kar­je­ros, vie­šu­mo duok­lė – ne­iš­ven­gia­ma, tad lie­tu­vis bū­tų ne lie­tu­vis, jei­gu ne­pa­si­duo­tų pa­gun­dai pa­nars­ty­ti po sve­ti­mas...
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no 2019–2021 me­tų stra­te­gi­nį veik­los pla­ną, ku­ria­me nu­ma­ty­ta, kur link per tre­jus me­tus bus orien­tuo­ja­ma...
– Kodėl prenumeruojamus spaudos leidinius gauname tik apie vidurdienį, o kartais tik kitą dieną? Kada pasikeis situacija? Kai kuriomis šių metų sausio dienomis redakcijos darbuotojai vienu metu į...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.