Aly­tiš­kiai sa­vo gy­vū­nus jau ga­li lai­do­ti Už­upiuo­se (4)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Gyvūnų kapinės
Šią sa­vai­tę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė pa­si­ra­šė įsa­ky­mą dėl gy­vū­nų ka­pi­nių stei­gi­mo Aly­taus ra­jo­ne, Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­jo­je, Bal­nin­kų kai­me, Už­upių ka­pi­nių te­ri­to­ri­jo­je. Taip pat pa­tvir­tin­tas Gy­vū­nų ka­pi­nių prie­žiū­ros or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos ap­ra­šas. Tad mies­to gy­ven­to­jai jau ga­li kreip­tis į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją dėl lei­di­mų iš­da­vi­mo lai­do­ti sa­vo au­gin­ti­nius Už­upiuo­se. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ba­lan­džio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me po­sė­dy­je pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo ad­mi­nist­ra­ci­ja įpa­rei­go­ta steig­ti to­kias ka­pi­nes.

Ka­pi­nėms – iki 40 arų plo­tas

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė Aly­taus ra­jo­ne, Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­jo­je, Bal­nin­kų kai­me, pa­nau­dos iš vals­ty­bės tei­se val­do be­veik 15 hek­ta­rų že­mės skly­pą, ku­ria­me vei­kia Už­upių ka­pi­nės.

Ba­lan­džio pa­bai­go­je po­sė­džia­vu­si mies­to ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja įpa­rei­go­ta šio­je vie­to­je steig­ti gy­vū­nų ka­pi­nes iki 40 arų plo­te. Tai nuo žmo­nių pa­lai­kų lai­do­ji­mo vie­tos nu­to­lu­si te­ri­to­ri­ja, pa­čia­me miš­ko kam­pe. Pa­siū­ly­mą steig­ti gy­vū­nų ka­pi­nes pa­tei­kė ta­ry­bos na­rys Va­le­ri­jus Ven­cius, ku­ris da­bar va­do­vau­ja Miš­riai ta­ry­bos na­rių gru­pei.

Ta­ry­bai pri­ėmus to­kį spren­di­mą, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai te­ko or­ga­ni­zuo­ti krū­mų iš­kir­ti­mą, me­džių iš­ge­nė­ji­mą gy­vū­nų ka­pi­nėms nu­ma­ty­to­je vie­to­je. Tam pla­nuo­ta iš­leis­ti ke­lis tūks­tan­čius eu­rų iš vie­ti­nio biu­dže­to.

Ta­čiau, kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Al­gi­man­tas Ta­ra­se­vi­čius, mi­nė­ti dar­bai sa­vi­val­dy­bei nie­ko ne­kai­na­vo, at­si­ra­do sa­va­no­riai, ku­rie iš­ge­nė­jo me­džius, iš­kir­to krū­mus, už tai jie pa­si­ė­mė at­si­ra­du­sias at­lie­kas: „Da­bar gy­vū­nų ka­pi­nės nuo žmo­nių pa­lai­kų lai­do­ji­mo vie­tos yra nu­to­lu­sios maž­daug 300 met­rų. Pa­kan­ka­mai di­de­lis at­stu­mas bus iš­lai­ko­mas ir ple­čian­tis žmo­nių lai­do­ji­mo te­ri­to­ri­jai, tai bus at­skir­ta žel­dy­nais.“

 

Ko­kio aukš­čio pa­min­klai ga­lės bū­ti sta­to­mi?

Šią sa­vai­tę mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rei O.Ba­le­vi­čiū­tei pa­si­ra­šius įsa­ky­mą dėl gy­vū­nų ka­pi­nių stei­gi­mo Už­upiuo­se ir pa­tvir­ti­nus Gy­vū­nų ka­pi­nių prie­žiū­ros or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos ap­ra­šą, aly­tiš­kiams jau su­teik­ta tei­sė sa­vo nu­gai­šu­sius au­gin­ti­nius lai­do­ti mi­nė­to­se ka­pi­nė­se.

Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo A.Ta­ra­se­vi­čiaus tei­gi­mu, lei­di­mas už­kas­ti au­gin­ti­nį iš­duo­da­mas jo šei­mi­nin­kui ar lai­ky­to­jui pa­tei­kus pra­šy­mą sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai elek­tro­ni­niu pa­štu ar į čia at­vy­kus, pa­tei­kiant gy­vū­no įsi­gi­ji­mo ar kil­mės do­ku­men­tus, jei­gu to­kie tu­ri­mi. Lei­di­mai bus iš­duo­da­mi ir to­kių do­ku­men­tų ne­tu­rint.

Lei­di­me bus nu­ro­do­mi au­gin­ti­nio duo­me­nys, gai­še­nos už­ka­si­mo da­ta, in­for­ma­ci­ja apie as­me­nį, at­sa­kin­gą už ka­pa­vie­tės prie­žiū­rą. Tai bus įra­šo­ma Gy­vū­nų gai­še­nų už­ka­si­mo žur­na­le. O už­ka­si­mo, ku­rį teks at­lik­ti pa­čiam gy­vū­no sa­vi­nin­kui, lai­ką iš anks­to rei­kės de­rin­ti su ka­pi­nes pri­žiū­rin­čia įmo­ne.

Gy­vū­nų ka­pi­nių prie­žiū­ros or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos ap­ra­še nu­ma­ty­ta, kad tarp ka­pa­vie­čių tu­ri bū­ti ne ma­žes­nis kaip pu­sės met­ro at­stu­mas, ka­pa­vie­tės dy­dis pri­klau­sys nuo lai­do­ja­mo gy­vū­no dy­džio, smul­kių gy­vū­nų gai­še­noms ir ur­noms su pe­le­nais duo­bės gy­lis tu­rės bū­ti ne ma­žiau kaip 1,25 met­ro, vi­du­ti­nių ir di­de­lių gy­vū­nų gai­še­noms – ne ma­žes­nis nei 1,5 met­ro.

Už­ka­sus gy­vū­no gai­še­ną ar ur­ną su pe­le­nais, ga­li bū­ti pa­sta­ty­tas ka­pa­vie­tės vie­tą žy­min­tis žen­klas, len­te­lė ar pa­min­klas, ne aukš­tes­nis kaip 0,6 met­ro nuo že­mės pa­vir­šiaus. Taip pat ga­li bū­ti įreng­tas ant­ka­pis, ku­rio plo­tas ne­ga­li vir­šy­ti ka­pa­vie­tės plo­to, ir ka­pa­vie­tės tvo­re­lė – ne aukš­tes­nė nei 0,3 met­ro.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je esan­čios Gy­vū­nų lai­ky­mo tai­syk­lės nu­ma­to, kad sa­vo gy­ve­ni­mą bai­gę au­gin­ti­niai, pa­vyz­džiui, šu­nys, ka­tės, ka­na­rė­lės, žiur­kė­nai ar ki­ti, tu­rė­tų bū­ti uti­li­zuo­ja­mi. Ta­čiau to­kiu bū­du be­veik nie­kas ne­si­nau­do­ja. Nu­gai­šu­sius au­gin­ti­nius daug kas lai­do­ja nuo­sa­vuo­se skly­puo­se, kas nė­ra drau­džia­ma, ar miš­kuo­se.

Kad aly­tiš­kiai pa­si­gen­da lai­do­ji­mo vie­tos sa­vo au­gin­ti­niams, pa­ste­bė­ta jau se­niai, ta­čiau toks klau­si­mas nie­ka­da ne­bu­vo iš­kel­tas sa­vi­val­dy­bės lyg­me­niu.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Yes, its really true about the most intensive Alytus residents can already bury their animals in Užupis becasue they are so kinf to aninmals but there are also very beneficial and authentic services available of the most intresting Cheap Assignment Writing Services which are so desiring and creative for all the indivduals to havign from them so easily and perfectly.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.