Su Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­jais gy­vai su­si­ti­ko de­vy­ni iš de­šim­ties kan­di­da­tų į Aly­taus mies­to me­rus

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (13)
2019 Vasaris 1
Vaclovas Goštautas
Seniūnaitis Vaclovas Goštautas perkėlė politinio gyvenimo epicentrą į Pirmąjį Alytų, sukvietęs devynis iš dešimties prretendentų tapti miesto galva.    Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
„Ma­ka­ro­nams ka­bin­ti“, tai yra pri­sis­ta­ty­mui, kiek­vie­nas gau­na­te po tris mi­nu­tes, o at­sa­ky­ti į ki­tus klau­si­mus tu­rė­si­te per pus­an­tros, ki­taip „pie­ly­si­me“, – taip links­mai dis­ku­si­jos są­ly­gas Aly­čio se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tis Vac­lo­vas Goš­tau­tas iš­dės­tė de­vy­niems kan­di­da­tams į Aly­taus mies­to me­rus, at­si­lie­pu­siems į kvie­ti­mą da­ly­vau­ti kul­tū­rin­go­je ir de­mo­kra­tiškoje dis­ku­si­jo­je. Ne­pai­sant pa­skelb­tos gri­po epi­de­mi­jos, įver­tin­ti, ku­ris ver­čiau­sias tap­ti mies­to gal­va, su­si­rin­ko pil­nu­tė­lė Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jos sa­lė. Re­kor­diš­kai gau­siam bū­riui kan­di­da­tui te­ko at­sa­ky­ti į įvai­riau­sius klau­si­mus, pa­vyz­džiui, ko­kią jie ma­to Aly­taus ae­ro­dro­mo at­ei­tį, ar rei­ka­lin­gas mū­sų mies­te hos­pi­sas ir ku­ris ko­le­ga, be jų pa­čių, yra ver­čiau­sias tap­ti me­ru.

Kas jie to­kie?

Kan­di­da­tų bū­ry­je – trys mo­te­rys, jau­niau­siems Ne­ri­jui Ce­siu­liui ir Lau­rai Ra­dze­vi­čiū­tei – 37-eri, trys iš de­vy­nių ne­tu­ri dar­bo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je ar ad­mi­nist­ra­ci­jo­je pa­tir­ties, vie­nas – Čes­lo­vas Dau­gė­la – jau yra ra­ga­vęs me­ro duo­nos, ke­tu­ri šiuo me­tu yra Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai. (De­šim­ta­sis kan­di­da­tas Sau­lius Bi­ti­nas – vie­nin­te­lis ne­ga­lė­jęs da­ly­vau­ti).

Trum­pai pa­sa­ko­da­mi apie sa­ve ir mies­to vi­zi­ją, jei tap­tų me­rais, kan­di­da­tai ak­cen­ta­vo skir­tin­gus da­ly­kus. Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tas Al­vy­das Sa­ka­vi­čius pri­si­mi­nė, į ko­kį kles­tin­tį pra­mo­nės mies­tą at­va­žia­vo dirb­ti prieš 35-erius me­tus. Jis no­rė­tų, kad mies­tas su­grįž­tų į tuos ge­rus lai­kus, kaip me­ras ieš­ko­tų in­ves­ti­ci­jų, ku­rios su­teik­tų grą­žą, kur­tų nau­jas dar­bo vie­tas.

Kaip me­ro pa­ta­rė­ja, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ at­sto­vė Vi­li­ja Ra­ma­naus­kie­nė sa­ko su­si­pa­ži­nu­si su ki­ta ba­ri­ka­dų pu­se nei dirb­da­ma ra­di­jo žur­na­lis­te, o ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos pa­rei­gos ap­skri­tai ver­tos kny­gos to­mų. Aly­tu­je gi­mu­si ir au­gu­si Vi­li­ja kaip me­rė siek­tų at­liep­ti aly­tiš­kių no­rus ir lū­kes­čius.

Ne­ma­žai pa­tir­ties sa­vi­val­do­je tu­rin­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­džio kan­di­da­tė Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė no­rė­tų keis­ti po­žiū­rį į Aly­tų ir aly­tiš­kių po­žiū­rį į val­džią, kaip tą, ku­ris tu­ri duo­ti. Ben­druo­me­nę ra­gin­tų kur­ti drau­ge, o jos ko­man­dos pro­gra­ma lai­ko­si ant tri­jų ban­gi­nių: sau­gu­mas, už­im­tu­mas, mies­to ge­ro­vė.

Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­to Kęs­tu­čio Ąžuo­lo šū­kis – „Ge­riau­sias me­ras Aly­taus mies­tui“. Dir­bęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi, sa­ko rin­ki­muo­se be­si­jau­čian­tis tvir­tai. Čia pat kan­di­da­tas iš­dės­tė ir pir­mą pa­siū­ly­mą Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­jams – jei tap­tų me­ru, siek­tų už­tik­rin­ti au­to­no­mi­nį šil­dy­mą še­šiems čia esan­tiems dau­gia­bu­čiams.

Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos kan­di­da­tas N.Ce­siu­lis yra dir­bęs jau tris sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ka­den­ci­jas. Sa­ko, ne­pa­bu­dęs vie­ną ry­tą ir ne­su­gal­vo­jęs tap­ti me­ru. Tai – 23-ejų me­tų įdir­bis. Jo ma­ny­mu, Aly­tui rei­kia „pa­pras­to me­ro“, pir­miau­sia – žmo­gaus, pas­kui – mies­to gal­vos. „Me­ras tu­ri bū­ti jau­nas, pa­ty­ręs, iš­si­la­vi­nęs. Toks aš ir esu“, – tvir­ti­na Ne­ri­jus.

Cen­tro par­ti­jos kan­di­da­tė L.Ra­dze­vi­čiū­tė sa­ko tu­rin­ti daug pa­tir­ties įvai­rio­se sri­ty­se, ir nors tai nė­ra sa­vi­val­da, ta­čiau ji su­lau­kia la­bai daug žmo­nių pa­gal­bos pra­šy­mų. Kan­di­da­tės šū­kis – „Už tei­sin­gą Aly­tų“.

Aš­tuo­ne­rius me­tus pail­sė­jęs ir su­rin­kęs bū­rį ben­dra­min­čių kan­di­da­tų są­ra­še ir vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ kan­di­da­tas. Jis tei­gia: „Bū­da­mas me­ru vi­sa­da sten­giau­si, kad Aly­tus ne­bū­tų „šeš­tas“, ir da­riau vis­ką, kad jis tap­tų penk­tu Lie­tu­vos mies­tu. Šian­dien Aly­tus jau yra sep­tin­tas, la­bai gai­la, no­riu ir ga­liu šią pa­dė­tį pa­keis­ti.“ 

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tas Ša­rū­nas Klė­ge­ris įsi­ti­ki­nęs, kad at­ėjo ta die­na, kai jis tu­ri pa­kan­ka­mai ener­gi­jos ir kom­pe­ten­ci­jos tap­ti mies­to gal­va.

Len­te­lę su skai­čiu­mi 62 iš­kė­lęs Ge­di­mi­nas Dauk­šys pri­me­na, kad šio skai­čiaus mi­li­jo­ni­nė iš­raiš­ka yra be­veik to­kia, kaip Aly­taus mies­to biu­dže­tas (2019 me­tais – 64,5 mln. – aut. past.). Kaip jis bus pa­skirs­ty­tas, pri­klau­so ir nuo ta­ry­bos, ir nuo me­ro. Ge­di­mi­no įsi­ti­ki­ni­mu, yra la­bai svar­bu, kad Aly­taus me­ru tap­tų są­ži­nin­gas, pa­do­rus ir at­sa­kin­gas žmo­gus, tai įro­dęs sa­vo veiks­mais. 

„Veid­ro­dė­li, pa­sa­kyk“

Ži­no­ma, kiek­vie­nas iš de­vy­nių kan­di­da­tų yra įsi­ti­ki­nęs, kad bū­tent jis ver­tas tap­ti tuo vie­nin­te­liu – me­ru. Ta­čiau kas, jei ne jis pats? Pa­pra­šy­ti įvar­dy­ti ko­le­gą, ku­rį ma­ty­tų me­ru, ir pa­de­ta­li­zuo­ti ko­dėl, pre­ten­den­tai aki­mir­kai su­si­mąs­tė.

K.Ąžuo­las me­ru ma­ty­tų N.Ce­siu­lį, nes jis – jau­nas ir iš­si­la­vi­nęs.

N.Ce­siu­lis įvar­di­ja A.Sa­ka­vi­čių, nes „prieš jį bū­tų leng­viau lai­mė­ti ant­ra­me eta­pe“.

L.Ra­dze­vi­čiū­tė ren­ka­si G.Dauk­šį, sa­ko, jį ge­rai pa­žįs­tan­ti ir ge­res­nio kan­di­da­to ne­ras­tų.

Č.Dau­gė­lai im­po­nuo­ja N.Ce­siu­lis, su ku­riuo yra te­kę dirb­ti.

G.Dauk­šys ver­ti­na Č.Dau­gė­lą dėl jo ūkiš­ku­mo, ku­rio mies­te la­bai trūks­ta.

Š.Klė­ge­riui pa­tin­ka V.Ra­ma­naus­kie­nės veik­lu­mas.

A.Sa­ka­vi­čius ren­ka­si N.Ce­siu­lį ir už­tik­ri­na, kad pa­da­rys vis­ką, jog „ant­ra­me tu­re su­si­tik­tų ne su juo“.

V.Ra­ma­naus­kie­nė ma­no, kad ne­sa­va­nau­diš­kai mies­to la­bui ga­lė­tų dirb­ti Š.Klė­geris.

N.Makš­tu­tie­nė ren­ka­si K.Ąžuo­lą, at­si­lie­pia apie jį kaip są­ži­nin­gą, ūkiš­ką, kul­tū­rin­gą, su­pran­tan­tį žmo­nes.

Di­džio­ji ir ki­tos Aly­taus pro­ble­mos

Pa­pra­šy­ti įvar­dy­ti, jų po­žiū­riu, di­džiau­sią Dzū­ki­jos sos­ti­nės pro­ble­mą, dau­gu­ma kan­di­da­tų kal­bė­jo apie ne­dar­bą ir nau­jų ge­rai ap­mo­ka­mų dar­bo vie­tų kū­ri­mą, in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mą, emig­ra­ci­jos ma­ži­ni­mą, ne­si­skai­ty­mą su pa­pras­tu žmo­gu­mi ir tei­sin­gu­mo at­kū­ri­mą.

Ta­čiau ar to­kių pro­ble­mų spren­di­mui nu­ma­ty­ta pa­kan­ka­mai lė­šų 2019 me­tų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te? Juk net 4 iš 9 pre­ten­den­tų tap­ti sa­vi­val­dy­bės me­rais ką tik kė­lė ran­kas už jo pa­tvir­ti­ni­mą.

Dau­gu­ma kan­di­da­tų biu­dže­tą ver­ti­na kaip ge­rą jau vien to­dėl, kad di­des­nį, ta­čiau ste­bė­jo­si 2 mln. eu­rų ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus re­zer­vu, esą nie­ka­da anks­čiau ne­bu­vo jo to­kio di­de­lio pa­lie­ka­ma.

Pa­klaus­ti, ko­kių per­mai­nų ma­to švie­ti­me, vi­si kaip vie­nas ti­ki­no, kad Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­ja dėl sa­vo iš­skir­ti­nės ge­og­ra­fi­nės pa­dė­ties tik­rai iš­liks, ta­čiau Aly­taus mo­kyk­lų tin­klas per bū­si­mo me­ro ka­den­ci­ją bus op­ti­mi­zuo­ja­mas. V.Ra­ma­naus­kie­nės nuo­mo­ne, pro­ble­ma ne pa­sta­tai, bet švie­ti­mo ko­ky­bė, o ke­lioms įstai­goms ga­li va­do­vau­ti ir vie­nas di­rek­to­rius.

N.Makš­tu­tie­nė, K.Ąžuo­las, N.Ce­siu­lis, Š.Klė­ge­ris ma­no, kad per­mai­nų tin­kle rei­kia, ta­čiau dėl jų bū­ti­na tar­tis su ben­druo­me­ne. G.Dauk­šys į šią pro­ble­mą ra­gi­na žiū­rė­ti kiek ki­tu kam­pu – steng­tis įveik­lin­ti lais­vas pa­tal­pas mo­kyk­lo­se. Ne­tau­py­ti vai­kų są­skai­ta siū­lo L.Ra­dze­vi­čiū­tė, ku­ri įsi­ti­ki­nu­si, kad „jei sa­vi­val­dy­bė do­tuo­ja Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trą, tai pri­va­lo skir­ti lė­šų ir vi­soms mo­kyk­loms, net jei vai­kų jo­se ma­žai“.

 Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­jai kan­di­da­tų taip pat klau­sė, ko­kią jie ma­to Aly­taus ae­ro­dro­mo at­ei­tį. Nuo­mo­nės čia iš­si­sky­rė. Vie­ni kan­di­da­tai kon­kre­taus at­sa­ky­mo ne­tu­rė­jo. Ki­ti, kaip Č.Dau­gė­la, tvir­tai tei­gė, kad, „jei Aly­tus nu­sig­ręš nuo ae­ro­dro­mo, po 30 ar 50 me­tų mū­sų vai­kai to ne­su­pras“. Juo­lab da­bar­ti­nių tech­no­lo­gi­jų plėt­ros lai­ku.

Š.Klė­ge­ris dėl ae­ro­dro­mo at­ei­ties siū­ly­tų skelb­ti re­fe­ren­du­mą, V.Ra­ma­naus­kie­nė pri­me­na, kad sa­vi­val­dy­bė šiuo me­tu to­kios tei­sės spręs­ti ne­tu­ri, nes te­ri­to­ri­ja ne jai pri­klau­so. K.Ąžuo­las ae­ro­dro­mą ma­to kaip per di­de­lę pra­ban­gą „ke­lių lėk­tu­vų sa­vi­nin­kams“, o N.Ce­siu­lis pri­me­na, kad tai spręs su­si­rin­ku­si nau­jo­ji ta­ry­ba.

Be­veik pus­tre­čios va­lan­dos tru­ku­sios dis­ku­si­jos me­tu kan­di­da­tams į me­rus te­ko at­sa­ky­ti į ke­lias de­šim­tis aly­tiš­kių klau­si­mų, su­si­ti­ki­mo or­ga­ni­za­to­rius V.Goš­tau­tas dė­ko­jo jiems už kul­tū­rin­gą dis­ku­si­ją ir pa­lin­kė­jo tam vie­nam, ku­ris taps me­ru, kon­so­li­duo­ti ben­druo­me­nę nau­jiems dar­bams.

 

  Komentaras

  iš visų kandidatuojančių iš šio momento kaip rimčiausi lyderiai yra buvęs meras Č.D., L.R. ir T.P. Išsiskiria iš kitų, kad nebijo prabilt net rimčiausiom per savivaldą temom. Ypač kur didžiausi lėšų srautai vaikšto. Tai yra prieš išorinius interesus gali kaip lygūs išstot. Kaip kiti įrodę ir įrodinėja. Rimtom temom tabu. Tik į apačias per smulkmenas gali iki begalybės ginčytis patys ir kitus nuorindami. Per ką rimtos problemos dar pablogėja alytiškių nenaudai. Atskirai Č.D. išsiskiria pats tiesiai į lyderius eina. Priešų neieško ir nieko nekaltina. Ūkinė kompetencija stipriausia. Stengias atitikt, jei ir iškrypta, politikui keliams normas. Kaip kiti... L.R. ir pati į prieky eina. Teoriškai ir daug stipresnė už kitus. Kur būdama teatro vadove sugebėjo miuziklą užvest ir tuo per Lietuvą išsiskirt. Būtų buvus -būt teatro ir komplekse savivaldybės pastatai modernizuoti apie ką dabar vėl tik pakalba ir nežino ką daryt. T.P. į lyderius neina. Dar nesigauna jo pačioj komandoj atsirinkt, kurie beveik atviru tekstu prieš veikia. Ką po piliečiais savo laiku staigiai atsirinko ir išvadas padarė. Kad jiems nedergtų jų pačiam lizde veikėjas... Visa kita smulkmė ir prieš išorinius interesus neatsitiest. Išskirtinis elgesys po valstiečiais. Kuris jei į partiją nestoja, rodo...neatsisako progos ir geriau gyvent pasinaudojant. Vėl tik jį meru išstačius iškart su Alytaus pramoninkų likučiams buvo pristatytas. Kaip kiti iki šiol... Na ir teisingai padarė, kad į šį susitikimą nesivėlė. Komentarų neprasileidinėja. Nes ir po šio susitikimo pasipylę komentarai - kaip nerūpėjo alytiškiams rimtos miesto problemos ir jų sprendimai. Taip ir nerūpi. Apart pasišaipyt... dar galima primint. Dalis tų pačių veidų buvo prieš šią kadenciją ir formavo būsimą -šią valdžią. Urmu rinko. Gavos į kadencijos pabaigą aną savaitę vykusiam tarybos posėdį tvirtinas strategijas patys sakydami. Nėra rimtų. Tai kam tvirtina nerimtas? Juk laiko iki 2020 metų kaip mažės ES parama nedaug ir skubėt reikia. Nauja kadencija negali ant tų pačių klausimų vėl erzintis. Juolab patys eina į rinkimus. Tai kodėl rimtų strategijų nepateikė ar net nuo rinkiminių programų galėjo nurašyt? Trumpiau kažkokie nerimti, neatsakingi.. Nes rimčiau tai buvo neprošalį susitikt ir su esama valdžia ir kartu tas rimtas strategijas sudeliot. Tada gal praeitų norai cirkus per savivaldą krėst.

  Komentaras

  Sakykit alytiškiai, kokie čia čiūdai vyksta per savivaldą? Reiškia neseniai iš ministerijos viešinta informacija. Kad Alytaus miesto savivaldybė net 68 procentų nepanaudojo paramos lėšų socialiniams reikalams. Per Lietuvą dar daugiau nepanaudojo tik Šiauliai. Visi kiti daug maž sugebėjo pasinaudot. Reiškia už tai atsakingi pirmiausia meras - su taryba. Tai yra visi 27 tarybos nariai. nes per jų įveltus ir palaikomus erzelynus patys per menkniekius nusiorina. Ir savivaldybės valdininkus išerzina. Kad tie ant lentų, per tarybos sprendimus pristatytų savivaldybės kabinetuose, neturi ką rašyt. Na iki Valentino dienos dar meilės istorijų jei prirašo per akciją, po to nykuma. Jei vėl tokiu lygiu išlaiko. Reiškia, kad nors bandytų kas prisiimt atsakomybes ir normalizuot padėtį, ieškot sprendimų kaip išnaudot - iš savivaldybės pusės iš kart agresyvi retorika. Atseit ministerija kvailiai nesusiskaičiuoja. Vėl iš po pilietininkų pretendentė per postus šuoliuojanti per tarybos sprendimus lyg taryba rimtesnių reikalų neturi- nėra ko ir klaust? Pareikalausi, kur atsakomybė pagal užimamą postą? O čia jau spėjo per tarybos sprendimus kitą postą pasiimt. Tai kaip po tokių čiūdų šios tarybos kadencijos veikėjai drįsta vėl pretenduot į valdžią? Sakyt, turi būt taip ir taip. Kaip per kadenciją turėjo ir padaryt taip ir taip. O čia eilinėse situacijose slidinėjasi ir ..? Ir kodėl alytiškiai ant tiek nereiklūs. Kad leidžia jiems makaronus kabint? Kaip rimtoj savivaldoj kiekvienas žodis turi svorį ir atsakomybę neša. Bile ką plepsėt niekur per savivaldą Lietuvoj niekas sau neleidžia, kaip Alytuj leidžia. Kaip kalba viena -daro kitą ir atseit normalu.

  Komentaras

  Alytaus miestas per savivaldą nuo kitų skiriasi tuo. Kad vengia į mero-tarybos lygius perkelt strateginių savivaldybės įmonių reguliavimą. Kur didžiausios lėšų sumos sukasi ir labiausiai veikia alytiškių gerbūvius. Tik buvęs meras Č.D. ir L.R. drįso kažkurioj televizijos laidoj prabilt. Kodėl nepersiimti šilumos tinklai ir patys nesideri. Dar primoka teisininkams 100 tūkstantines sumas kur patys turi išsiderėt. Aiškiai įvardijo savivaldybės Antikorupcinės komisijos sudėtį. Kuri kreipusis į juos ir jie nepanoro analizuot. Kodėl ir bent rekomenduot savivaldybės tarybai tai persiimt svarstyt į savo lygius. O Antikorupcinėj komisijoj šios tarybos žvaigždės per partijas ir judėjimus sutelkti. Bei nuo visuomenės buvę ir esamį teisėsaugos atstovai. Ir taip nedrįst pasistengt dėl savo miesto intereso gynimo - tik Alytuj šiais laikais gal taip sugeba. Kitur per savivaldą taip neužsileidžia. Vienok šią temą pajudinę tokia papliūvų seriją šaipantis gauna... Kurie nedrįsta garbingai konkuruot, tai....Ir kurie čia apie garbę aiškinas, tegu išsiaiškina gal kokie politikai po kitų kompiuteriais šaiposi. Patys nedrįsdami išeit į priekį. O vis kitus pakišdami.

  Komentaras

  Regis gerai išanalizavę primityvios Alytaus publikos lygį ir į cirkus nesivelia. Todėl kaip išskirtiniai. Dėl kitų ir ši valdžia nesivelia dėl geresnės verslams paramos kuriantis pustuščiam pramonės parke. Kur per Lietuvą visur perpildyti - tik pas Alytaus gudručius... Parodykit rinkimus, kur atsakingai rinkos alytiškiai? Paskutiniai rinkimai į savivaldybes -urmu. O rezultatas? Rinkimai į Seimą - savęs vertą rezultatą turi. Nesivargina net komentarų praleist ir protingai daro. Nes pirma reikia išsiaiškint, kas gal po kitų kompiuteriais rašinėdami pašaipas daro...Ko nesugeba baigianti kadenciją Alytaus tarybą patys išsiaiškint. Ir dar dalis sugeba vėl eit į rinkimus. Nors mero poste esantis žino. Bet jam matyt tinka kaip patys kiršijas?

  Komentaras

  Slogus vaizdas. Su tokiais lygiais nepakonkuruot su Kaunu, Druskininkais, Birštonu... Praktiškai tęsia šaipymąsi iš savivaldos. Ką ir baigianti kadencija įdieginėja paskutiniam tarybos posėdį. Tvirtina strategijas kur patys sako rimtų nėra. Tai kam į rinkimus eina kur rimtų strategijų neturi net baigiantis kadencijai? Ar kaip alytiškiai tie patys sugebėjo tokių prisirinkt. Ar biudžetą fokusuoja nereaguodami į miesto ekonomikos silpnėjimą. Kol jie per kadenciją erzelynus skelia dėl aerodromo, švietimo pertvarkų, atliekų, vicemerų atleidimo-atstatymo komedijos --visur FIASKO.. Tęsias tendencija nematyt rimtų problemų ir dėmesį į menkniekius nukreipinėt. Nepagarba reikiamoms kompetencijoms valdyme. Tad po valstiečiais nesikišdami į šiuos cirkus ir nepraleisdami komentarų, kur Alytuj kaip šaikom susidarę po kitų kompiuteriais pašaipas daro teisėsaugai tai toleruojant, blokuot komentarus. Nes be pašaipų daugiau ir nesugeba. Beje valstiečiai regis labiausiai palaikymą iš centro turi. pakedeno plunksnas kaip kuriems susireikšminusiems ereliams ir dar..? Na, o Alytui jei cirkintis patinka -cirkinkinkites ant savo kailių. Kaip veikėjai po ,,Už Alytų" oi kokie rėksmingi buvo kadencijos pradžioj už esamą valdžią. Ir kaip dabar į akis prieš šokinėja net--- žavu. Tik skųsim jei kas ne taip. Jei gal nesidalija?Per teismus atskiri gainioja eilinį alytiškį už nuomones ir sugeba skelt. mes už žmones. Teisingumo ieškotojai...

  Komentaras

  Pasieks padorumo ir taikos tarpusavyje tarp jūsų kurie vienas kitą keikiate, pilate purvais. Teisingai jei tai yra daroma, nėr ko žeminti šlykščiais tekstais. Esu už redaktorius, kurie to neleidžia. p.s. iš ko sprendi, kas uždraudė?

  Komentaras

  Savivaldoj labai paprasta. Kaip atsakingai bendruomenė išstato ir išsirenka merą-tarybą iš 27 tarybos narių, taip atgal ir turi. Kur mero-tarybos lygiuose dirbama pagal IŠIMTINĘ kompetenciją. Raidos rodiklių analizė ir konkretūs sprendimai situacijai gerinti. Dirbama žmonių, tai yra apie 50 tūkstančių alytiškių bendros gerovės naudai. Reiškia rimtos savivaldybės iki 2020 metų, kaip mažės ES parama ir bus sunkiau bei valstybė paskolas pradės atidavinėt reiškia iš centrinio biudžeto bus mažiau, dalis savivaldybių jau užsivedę. Kol eina ES parama per savivaldybės potencialą susitvarkę infrastruktūras ir užsivedę ekonomikas iki tiek, kad jau gali iš savęs gyvent. Užtikrinant biudžeto pajamas lygias išlaidoms. Sumažinę biudžetų paskolas ir gyventojų mažėjimus sušvelninę. Su tendencija gerėt. Alytuj baigianti kadenciją taryba tvirtinant biudžetą nesimatė trumpos analizės. Tiek ir tiek gyventojų sumažėjo, firmų bankrutavo... Tiek ir tiek biudžetas turi paskolų ir kaip atiduos. Beveik vienbalsiai taryboj pasitvirtino didesnį biudžetą. Nekreipdami dėmesio, kad daugelio valstybinių institucijų padaliniai Alytuj dėl gyventojų mažėjimo beveik perpus susimažinę per reorganizacijas ir panašiai. Pasirodo, dar didžioji dalis tarybos narių kaip ir susiję su savivaldybės institucijom. Tai yra pasitvirtino biudžetą esmėj tik sau kaip išgyvent.. Nors gyventojų mažėjimas akivaizdus reiškia ir pajamų mokesčių mokėtojų mažėja. Išnyko coca-cola, tradicinė ,,Alytaus duona", savivaldybės geriausios rinkos pereina į išorinių rankas kur ir mokesčius užsidirbtus Alytuj pagal registracijos vietą išveža savo savivaldybėms.. Reiškia tuo daugiau trūksta Alytui. Tad būsimam merui- tarybai klausimai kur strategijos. Kaip iki 2020 metų kiek galima geriau panaudos ES paramą kad užvest ekonomiką ir švelnint gyventojų mažėjimą, kaip paskolas jei apie 16 milijonų mažins, švietimo reforma kur aplink atlikę Alytuj ne, kaip atsiims ar ir nedrįs savivaldybės strateginių įmonių kontrolę į mero-tarybos lygį? Ar baigs kaip ir ši kadencija? Pradžioj ir taryboj nereikalavę rimtų veiklos strategijų tvirtinant atsakingus kaip į vicemerų ir kitus postus - vėliau vieni kitiems į atlapus. Jau beveik kaip ir atvirai kibirkščiuoja vieni prieš kitus. Kaip ir alytiškiai rinkę šios kadencijos erelius gal ne visi ir drįsta prisipažint. Kad rinkom ir atsakom už ką jie padarė. Nes jei ne mūsų palaikymo balsai, gal taip nebūtų...?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.