Kon­cer­ti­ną pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja sta­to ir Aly­taus ben­dro­vė „Al­kes­ta” (2)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Koncertina
Maž­daug 500 ki­lo­met­rų il­gio fizinio barjero sta­tybos dar­bai pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja tu­ri bū­ti baig­ti iki šių me­tų rug­sė­jo.
Prieš pat pra­ėju­sias Ka­lė­das Aly­taus ben­dro­vė „Al­kes­ta“, už­si­i­man­ti til­tų ir ke­lių sta­ty­ba, pa­si­ra­šė su­tar­tį su ke­lių in­fra­struk­tū­ros įren­gi­mo ben­dro­ve „Kau­no til­tai“ dėl fi­zi­nio bar­je­ro ar­ba kon­cer­ti­nos su tvo­ros seg­men­tais statybos pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja. Šios abi ben­dro­vės pa­gal jung­ti­nės veik­los su­tar­tį da­ly­va­vo vals­ty­bės val­do­mos ener­gi­jos per­da­vi­mo ir mai­nų įmo­nių gru­pės „EP­SO-G“ skelb­ta­me fi­zi­nio bar­je­ro įren­gi­mo vie­ša­ja­me pir­ki­me. Su pas­ta­rą­ja gru­pe su­tar­tį sa­vo ruož­tu pa­si­ra­šė „Kau­no til­tai“.

Pir­mo eta­po dar­bus ėmė vyk­dy­ti „EP­SO-G“ gru­pės ben­dro­vė

Sie­kiant su­stab­dy­ti ne­le­ga­lių mig­ran­tų srau­tus per Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bi­nę sie­ną, čia fi­zi­nį bar­je­rą ar­ba kon­cer­ti­ną su tvo­ros seg­men­tais per­nykš­tį ru­de­nį pra­dė­jo sta­ty­ti Vil­niu­je re­gist­ruo­tos vals­ty­bės val­do­mos ener­gi­jos per­da­vi­mo ir mai­nų įmo­nių gru­pės „EP­SO-G“ ant­ri­nė įmo­nė „Te­tas“, ku­ri už­si­i­ma elek­tros tin­klų dar­bais. Ji yra re­gist­ruo­ta Pa­ne­vė­žy­je. Pir­miau­sia ji dar­bus ėmė vyk­dy­ti labiausiai pažeidžiamuose Drus­ki­nin­­kų, A. Ba­raus­ko ir Adu­tiš­kio pa­sie­nio už­kar­dų ruo­žuose.

Tai bu­vo pir­mas maž­daug 100 ki­lo­met­rų fi­zi­nio bar­je­ro sta­ty­bos eta­pas pa­žei­džia­miau­sio­se Lie­tu­vos pa­sie­nio su Bal­ta­ru­si­ja vie­to­se. Kon­cer­ti­nos tie­si­mo dar­bai čia baig­ti pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je, o iki šių me­tų ba­lan­džio pa­bai­gos tu­ri bū­ti baig­ti tvo­ros seg­men­tų sta­ty­bos dar­bai. Pir­mo­jo eta­po dar­bai vals­ty­bės biu­dže­tui kai­nuos dau­giau nei 30 mln. eu­rų be PVM.

Ben­dras Lie­tu­vos sie­nos su Bal­ta­ru­si­ja il­gis yra 679 ki­lo­met­rai. Kaip sa­kė „EP­SO-G“ ko­mu­ni­ka­ci­jos pro­jek­tų va­do­vė Ka­ro­li­na Žu­kaus­kie­nė, dau­giau nei 100 ki­lo­met­rų sie­na drie­kia­si per upių, eže­rų kran­tus, to­dėl fi­zi­nio bar­je­ro įren­gi­mas ne­nu­ma­ty­tas. Taip pat, jos pa­ste­bė­ji­mu, sie­na ne­bus sta­to­ma re­zer­va­tuo­se, pel­kė­to­se ar ki­to­se dėl su­dė­tin­gų gam­tos są­ly­gų ne­įvei­kia­mo­se vie­to­vė­se, tai lai­ko­ma na­tū­ra­liu bar­je­ru.

Dar vyk­dant pir­mą­jį kon­cer­ti­nos tie­si­mo eta­pą, „EP­SO-G“ pa­skel­bė vie­šą­jį pir­ki­mą ant­ro­jo eta­po – maž­daug 400 ki­lo­met­rų fi­zi­nio bar­je­ro sta­ty­bos dar­bams. Pas­ta­ra­sis eta­pas bu­vo pa­da­ly­tas į ke­tu­ris ruo­žus. Įreng­ti kiek­vie­ną ruo­žą pre­ten­da­vo ir sa­vo pa­siū­ly­mus tei­kė nuo 7 iki 10 ben­dro­vių.

 

„Al­kes­ta“ lai­mė­jo jung­ti­nės veik­los pa­grin­du su „Kau­no til­tais“

Bai­gian­tis pra­ėju­siems me­tams, pa­aiš­kė­jo, kad dvie­juo­se ant­ro­jo eta­po 100 ki­lo­met­rų ir 70 ki­lo­met­rų ruo­žuo­se sta­ty­ti fi­zi­nį bar­je­rą pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja lai­mė­jo jung­ti­nės veik­los pa­grin­du dirb­sian­čios ben­dro­vės „Kau­no til­tai“ ir Aly­taus ben­dro­vė „Al­kes­ta“, už­si­i­man­ti til­tų ir ke­lių sta­ty­ba. Su­tar­čių su šio­mis ben­dro­vė­mis ver­tė sie­kia ati­tin­ka­mai 16,6 mln. eu­rų ir 15,6 mln. eu­rų be PVM.

Maž­daug 100 ki­lo­met­rų il­gio kon­cer­ti­ną ir tvo­rą įrengs Ra­sei­niuo­se re­gist­ruo­ta sta­ty­bų ben­dro­vė „Bros­ta“ ir be­veik to­kio pat il­gio šį sta­ti­nį mon­tuos „Te­tas“. Šios ben­dro­vės dar­bus ati­tin­ka­mai at­liks už 27,1 mln. eu­rų ir 29,1 mln. eu­rų be PVM.

Skel­bia­ma, kad pre­li­mi­na­riai vi­sas šis pro­jek­tas vals­ty­bės biu­dže­tui kai­nuos apie 152 mln. eu­rų su PVM.

„Al­kes­ta“ su­tar­tį dėl kon­cer­ti­nos sta­ty­bos su „Kau­no til­tais“ pa­si­ra­šė prieš pat pra­ėju­sias Ka­lė­das, o „Kau­no til­tai“ sa­vo ruož­tu at­lik­ti­nus dar­bus su­tar­ti­mi įtvir­ti­no su „EP­SO-G“.

„Al­kes­tos“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Ri­man­to Mor­kū­no tei­gi­mu, ben­dro­vė pa­ren­gia­muo­sius kon­cer­ti­nos su tvo­ros seg­men­tais sta­ty­bos dar­bus pra­dė­jo pa­čio­je pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je. O pro­jek­tą įgy­ven­dins Kap­čia­mies­čio, Drus­ki­nin­kų, Ka­be­lių, Pur­vė­nų, Puš­kų, Tve­re­čiaus ir Adu­tiš­kio pa­sie­nio už­kar­do­se. Pas­ta­ro­sios – ne tik Dzū­ki­jo­je, bet ir Ig­na­li­nos, Šven­čio­nių, Šal­či­nin­kų ra­jo­nuo­se.

 

Dar­bai tu­ri bū­ti baig­ti iki rug­sė­jo

„Fi­zi­nis bar­je­ras sta­to­mas pa­gal Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos pa­teik­tus rei­ka­la­vi­mus. Kon­cer­ti­nos pi­ra­mi­dė – iš pen­kių ar­ba še­šių spi­ra­lių, ša­lia jos iš Lie­tu­vos pu­sės mon­tuo­ja­mi tvo­ros seg­men­tai su kon­cer­ti­nos spi­ra­le vir­šu­je. Ben­dras tvo­ros su spi­ra­le aukš­tis – maž­daug ke­tu­ri met­rai, – apie nau­ją pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja at­si­ran­dan­tį sta­ti­nį pa­sa­ko­jo „EP­SO-G“ ko­mu­ni­ka­ci­jos pro­jek­tų va­do­vė K.Žu­kaus­kie­nė.

Šio maž­daug 500 ki­lo­met­rų il­gio sta­ti­nio dar­bai pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja tu­ri bū­ti baig­ti iki šių me­tų rug­sė­jo.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai