Sa­vait­ga­lio pa­žin­tis su nuo­sta­biais gy­vū­nais: pa­sa­kų žą­sys, Vy­tau­to Di­džio­jo ar­kliai, da­nie­liai ir muf­lo­nai

Romas Petravičius augina per 200 paukščių ir lamą.
Romas Petravičius augina per 200 paukščių ir lamą.
„Oi, kaip mie­la!“ – to­kiais žo­džiais reiš­kia­mos emo­ci­jos ap­si­lan­kius pas ar­klių, da­nie­lių ir muf­lo­nų, paukš­čių au­gin­to­jus Aly­taus ra­jo­ne. Šios so­dy­bos nė­ra įtrauk­tos į lan­ky­ti­nų, tu­riz­mo že­mė­la­piuo­se pa­žy­mė­tų ob­jek­tų są­ra­šus, tad lan­ky­ma­sis jo­se vi­siš­kai skir­sis nuo pa­si­vaikš­čio­ji­mo iš­puo­se­lė­tuo­se zo­o­lo­gi­jos so­duo­se ar par­kuo­se. No­rė­da­mi su­si­tik­si su na­mi­niais gy­vū­nais, tu­rė­si­te pa­ė­jė­ti pie­va, iš vie­no ap­tva­ro į ki­tą, ir... žiū­rė­ti sau po ko­jo­mis. Ta­čiau bu­vi­mas tarp gy­vū­nų, ga­li­my­bė juos pa­kal­bin­ti ir pa­glos­ty­ti ypač pra­džiu­gins vai­kus, ne ma­žiau ge­rų emo­ci­jų ga­li su­teik­ti ir su­au­gu­siems. „Skel­bi­mų nė­ra, ta­čiau ap­si­lan­ky­ti ir pa­ma­ty­ti ga­li­ma“, – taip kal­ba gy­vū­nus au­gi­nan­tys ir smal­suo­lius pri­iman­tys Aly­taus ra­jo­no ūki­nin­kai.

Pa­sa­kų žą­sys skir­tos ne mais­tui

„Ma­no žą­sys ne skar­va­di­nės – ne ke­pi­mui“, – pa­aiš­ki­na Pu­nios se­niū­ni­jos Rau­bo­nių kai­me gy­ve­nan­tis ir de­ko­ra­ty­vi­nius paukš­čius au­gi­nan­tis Ro­mas Pet­ra­vi­čius.

So­dy­bos kie­me pa­si­tin­ka drau­giš­kas šuo, o už­tva­re iš­tie­su­sios il­gus kak­lus gar­siu ga­ge­ni­mu svei­ki­na­si žą­sys. Jų čia tiek, kad su­skai­čiuo­ti sun­ku ir pa­čiam šei­mi­nin­kui. „Gal apie pus­an­tro šim­to žą­sų, dar ka­la­ku­tų, viš­tų, an­čių, po­ra nau­jo­kių juo­dų­jų gul­bių. Iš vi­so bus dau­giau kaip 200 paukš­čių“, – spė­ja paukš­ti­nin­kas Ro­mas. Jo paukš­čiai – ne val­gy­mui. Jie yra de­ko­ra­ty­vi­niai, da­ly­vau­ja ver­ti­ni­muo­se ir gau­na aukš­tus ba­lus. Ro­mas pri­klau­so Lie­tu­vos de­ko­ra­ty­vi­nių paukš­čių au­gin­to­jų aso­cia­ci­jai ir paukš­čius au­gi­na vei­si­mui.

Žą­sų so­dy­bo­je ke­lios veis­lės. Jos ski­ria­si ne tik iš­vaiz­da, bet ir bū­du, pa­skir­ti­mi. Tu­los – ru­siš­ka veis­lė, „ko­vi­nės“, iš­si­ski­ria sna­pais ir tvir­tais spar­nais, ga­li da­ly­vau­ti ko­vo­se. Chol­mo­go­rų žą­sys – ru­sų pa­sa­kų paukš­čiai, dy­džiu ir grakš­tu­mu pri­lygs­tan­tys gul­bėms, bet tu­rin­čios la­bai drau­giš­ką cha­rak­te­rį. Pil­kap­lunks­nės, ryš­kiais sna­pais – pran­cū­ziš­kos Tu­lū­zos žą­sys. Kiek­vie­na veis­lė tu­ri sa­vo kie­me­lį, paukš­čiai pa­tys ži­no, pro ku­riuos var­te­lius į jį par­ei­ti. Ūky­je yra ir an­čių, ka­la­ku­tų, ku­rie pui­kuo­ja­si iš­pūs­to­mis uo­de­go­mis vė­duok­lė­mis.

Paukš­čiai pri­pra­tę prie šei­mi­nin­ko, jį pa­si­tin­ka, svei­ki­na­si, ži­no, ka­da at­neš le­sa­lo. O di­džiau­sias prie­šas – la­pė.

Ro­mas pri­ims vi­sus no­rin­čius pa­ma­ty­ti paukš­čius, apie ku­riuos tu­rės ką pa­pa­sa­ko­ti. Tik at­vyks­tan­čių tu­rė­tų bū­ti ne­daug ir iš­vy­ką ge­riau­sia pla­nuo­ti va­ka­re ar­ba sa­vait­ga­lį. Dėl ap­si­lan­ky­mo rei­kia tar­tis su Ro­mu te­le­fo­nu 8 687 117 50.

So­dy­bo­je vaikš­ti­nė­ja ir la­ma Ri­kis, ku­ris ypač mėgs­ta bū­ti vai­ši­na­mas juo­da duo­na. Pa­ben­dra­vus su šiuo ro­miu gy­vū­nu, ap­žiū­rė­jus paukš­čius, so­dy­bo­je ant pie­vu­tės ga­li­ma ato­kvė­pio va­lan­dė­lė.

Ar­kliai, ku­rie fil­ma­vo­si ki­ne ir pa­sie­kė Juo­dą­ją jū­rą

Pa­va­žia­vus ke­lis ki­lo­met­rus to­liau, ta­me pa­čia­me Rau­bo­nių kai­me pie­vo­se ga­no­si Kęs­tu­čio Žei­mio Lie­tu­vos sun­kie­ji ar­kliai, ku­rie fil­ma­vo­si JAV se­ria­le „Je­ka­te­ri­na Di­džio­ji“, ir že­mai­tu­kai, ku­rių pro­tė­viai kar­tu su ku­ni­gaikš­čio Vy­tau­to Di­džio­jo ka­riais pa­sie­kė Juo­dą­ją jū­rą.

Ga­nyk­lo­se ga­no­si 18 ar­klių, 7 ku­me­liu­kai ir 4 že­mai­tu­kai. Šei­mi­nin­ko pa­šauk­ta pa­si­ro­do Ari­da, pri­ei­na Ar­ma, prieš ke­lias va­lan­das ku­me­liu­ką at­si­ve­du­si Bar­bė. Ku­me­lės pa­si­svei­ki­na, lei­džia­si pa­glos­to­mos. Lie­tu­vos sun­kie­ji yra dar­bo ar­kliai, ta­čiau Ro­mas juos kin­ko į ka­rie­tą, ku­ria ga­li­ma pa­si­va­ži­nė­ti po apy­lin­kes.

Že­mai­tu­kai į Rau­bo­nių kai­mą at­vež­ti iš Mo­lė­tų. Tai vie­na se­niau­sių na­mi­nių ar­klių veis­lių Eu­ro­po­je, ži­no­ma jau nuo VI–VII am­žiaus, iš­ves­ta Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je. Že­mai­tu­kai bu­vo pa­grin­di­niai lie­tu­vių ka­ro žir­gai ko­vo­se su kry­žiuo­čiais ir mon­go­lais. 

Kęs­tu­čio Žei­mio ar­klių pa­žiū­rė­ti at­vyk­ta šei­mos su vai­kais iš mies­tų, lan­kė­si net ja­po­nai. Dėl ap­si­lan­ky­mo rei­kia skam­bin­ti te­le­fo­nu 8 682 60 901, so­dy­bos ad­re­sas – Rau­bo­nių kel. 6, Rau­bo­nių k., Pu­nios sen.

Šei­mi­nin­kas tu­ri su­rin­kęs pa­kink­tų ko­lek­ci­ją, tarp ku­rių yra apie 150 me­tų se­nu­mo kin­ki­niai.

Da­nie­lius ir muf­lo­nus ge­riau­sia lan­ky­ti va­ka­re

Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­jo­je au­gi­na­mi da­nie­liai ir muf­lo­nai. Geis­čiū­nų kai­me pa­si­gė­rė­ti gy­vū­nais ga­li­ma, iš anks­to su­si­ta­rus su juos au­gi­nan­čiu Vy­tau­tu Gra­že­vi­čiu­mi. 2 ha plo­to ap­tva­re su­ta­ria 15 da­nie­lių ir 7 muf­lo­nai.

„Vie­ni yra bai­lūs, ki­ti pri­jau­kin­ti, pa­ti­nas da­nie­lius val­go net iš ran­kų. Gy­vū­nus daž­niau­siai ga­li­ma pa­ma­ty­ti va­ka­re, ka­da mai­ti­na­si, ki­tu lai­ku jie sle­pia­si. Kai va­ka­re pa­pil­do­mai įpi­la­me grū­dų, da­nie­lius ga­li­ma pa­ma­ty­ti pa­kan­ka­mai iš ar­ti – apie 50 met­rų“, – sa­ko Vy­tau­tas.

Jo au­gi­na­mais da­nie­liais gro­ži­si drau­gai ir ar­ti­mie­ji, nes vol­je­ras yra pri­va­čio­je kie­mo erd­vė­je. No­rint at­vyk­ti ir pa­ma­ty­ti bei pa­klau­sy­ti pa­sa­ko­ji­mų apie da­nie­lius, bū­ti­na su­si­tar­ti te­le­fo­nu 8 650 80 960.

„Su­de­ri­nus at­vy­ki­mo lai­ką, mie­lai pri­im­siu ir pa­pa­sa­ko­siu bei pa­ro­dy­siu sa­vo žvė­re­lius“, – sa­ko Vy­tau­tas.

Pa­žiū­rė­ti da­nie­lių ga­li­ma ir Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­jos Už­upių kai­me. Juos au­gi­na Ro­kas Ne­kra­šas. Dėl lan­ky­mo­si rei­kia tar­tis te­le­fo­nu 8 671 99 209.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­ja

 

 

 

 

 

 

  Komentaras

  Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: wealthylovespell@gmail.com, vizitați site-ul web http://wealthyspellhome.over-blog.com puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy

  Komentaras

  Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: wealthylovespell@gmail.com, vizitați site-ul web http://wealthyspellhome.over-blog.com puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy

  Komentaras

  If you are a form worker then you need to apply for the Canadian work visa, yes Because Canada recently announces 10 thousand form workers' job visas for the non-Canadians peoples, so you should have to take befits from it. Get a well-versed Resume and a Cover Letter from the Professional Resume Writing Services In Dubai, apply today and don't miss a chance of getting a job in a country like Canada.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.