Aly­tu­je su­sir­gi­mų ko­vi­du dau­gė­ja nuo per­nykš­čio gruo­džio vi­du­rio (7)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Kaukė
Zitos Stankevičienės nuotr.
Sau­sio 5-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 452 aly­tiš­kiai ir 85 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ten­ka 833 CO­VID-19 in­fek­ci­jos at­ve­jai, Aly­taus mies­te skai­čiuo­jant šio vi­ru­so at­ve­jus mi­nė­tam gy­ven­to­jų skai­čiui – 1 tūkst. 38, Aly­taus ra­jo­ne – 406. Pir­mą­kart nuo ko­vi­do pan­de­mi­jos pra­džios – 2020-ųjų ko­vo vi­du­rio – šią sa­vai­tę dėl ko­ro­na­vi­ru­so pro­trū­kio su­stab­dy­tas in­te­re­san­tų pri­ėmi­mas Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­muo­se.

Per pas­ta­rą­sias sep­ty­nias die­nas kas penk­tam tir­tam aly­tiš­kiui – tei­gia­mas ko­vi­do tes­tas

Sau­sio 4-ąją dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės iš­tir­ti 275, grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais – 74 aly­tiš­kiai. Nau­jai ko­vi­das nu­sta­ty­tas 66 Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jams. Per pas­ta­rą­sias sep­ty­nias die­nas vi­du­ti­niš­kai kas­dien ši in­fek­ci­ja fik­suo­ta 43 Aly­taus mies­to gy­ven­to­jams.

Tą pa­čią sau­sio die­ną dėl ko­ro­na­vi­ru­so PGR tir­ta 51 ir grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais 27 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. Nau­jai in­fek­ci­ja diag­no­zuo­ta 12 gy­ve­nan­čių­jų ra­jo­ne. O per pas­ta­rą­sias sep­ty­nias die­nas vi­du­ti­niš­kai kas­dien ra­jo­ne ko­vi­du su­ser­ga 7 žmo­nės.

Per pas­ta­rą­sias sep­ty­nias die­nas kas penk­tam dėl ko­ro­na­vi­ru­so tir­tam Aly­taus mies­to gy­ven­to­jui fik­suo­tas tei­gia­mas ko­vi­do tes­tas. O per šį lai­ko­tar­pį dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos PGR ir grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais iš­tir­ta 1 tūkst. 932 aly­tiš­kiai.

Aly­taus ra­jo­ne per pas­ta­rą­sias sep­ty­nias die­nas šių diag­nos­ti­nių ty­ri­mų dėl ko­ro­na­vi­ru­so at­lik­ta 413 gy­ven­to­jų. Tei­gia­mi tes­tai bu­vo 11,9 proc. tir­tų­jų.

Sau­sio 5-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, ko­vi­du ser­ga 452 Dzū­ki­jos sos­ti­nės ir 85 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ten­ka 833 šios in­fek­ci­jos at­ve­jai, Aly­taus mies­te skai­čiuo­jant su­sir­gi­mų at­ve­jus to­kiam pat skai­čiui gy­ven­to­jų – 1 tūkst. 38, Aly­taus ra­jo­ne – 406.

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, Aly­tu­je kaip ir vi­so­je ša­ly­je su­sir­gi­mų ko­ro­na­vi­ru­su dau­gė­ja nuo per­nykš­čio gruo­džio vi­du­rio.

Sau­sio 5-osios ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 70 lo­vų, skir­tų ser­gan­tie­siems CO­VID-19 in­fek­ci­ja, bu­vo už­im­tos 49, re­a­ni­ma­ci­jo­je gy­dy­ti dar 4 už­si­krė­tu­sie­ji šia in­fek­ci­ja.

Ser­ga vie­nuo­li­ka teis­mo dar­buo­to­jų

Pir­mą­kart nuo ko­vi­do pan­de­mi­jos pra­džios – 2020-ųjų ko­vo vi­du­rio – šią sa­vai­tę dėl ko­ro­na­vi­ru­so pro­trū­kio su­stab­dy­tas in­te­re­san­tų pri­ėmi­mas Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­muo­se.

Kaip sa­kė teis­mo pir­mi­nin­kė Ir­mu­tė Kliu­čins­kie­nė, CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga vie­nuo­li­ka dar­buo­to­jų iš 54, dir­ban­čių Aly­taus rū­muo­se, da­lis yra sa­vi­i­zo­lia­ci­jo­je, sie­kiant ap­sau­gos nu­spręs­ta šią sa­vai­tę Aly­taus rū­muo­se ne­pri­im­ti in­te­re­san­tų: „Teis­mo po­sė­džiai vyks­ta per nuo­to­lį. Do­ku­men­tus ga­li­ma teik­ti per Lie­tu­vos teis­mų elek­tro­ni­nių pa­slau­gų por­ta­lą, siųs­ti pa­štu ar­ba įdė­ti į teis­mo pri­ei­go­se esan­čią dė­žu­tę.“

At­ei­nan­čią sa­vai­tę Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai jau tu­rė­tų pri­im­ti in­te­re­san­tus.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.