Nr. 4 (13674)

2022-01-11

„Alytaus naujienų“ numeryje 4 (13674) skaitykite:

 • Dėl ta­ry­bos na­rio el­ge­sio li­go­ni­nė­je – iki­teis­mi­nis ty­ri­mas
 • „Sod­ra” jau mo­ka pa­di­din­tas pen­si­jas
 • At­lie­kų de­gi­ni­mas. Pla­čiai už­merk­tos re­gio­nų akys
 • Vyk­dant ENTP kon­tro­lę dar dau­giau dė­me­sio ap­lin­kos tar­šai
 • Ne­lai­mė miš­ke
 • Fil­mo „Mr. Land­sber­gis. Su­griau­ti blo­gio im­pe­ri­ją” re­ži­sie­rius apie Są­jū­džio pra­džią: tuo me­tu kon­flik­to ten esan­tys tar­si ir ne­ma­tė
 • „Pen­ke­ri ta­py­bos me­tai”
 • Apie svar­biau­sius me­tų dar­bus – su se­niū­nais, se­niū­nai­čiais, kai­mo ben­druo­me­nių pir­mi­nin­kais
 • Įmo­nės do­va­na – nau­ji bal­dai se­ne­liams, ne­įga­lie­siems ir vai­kams
 • Mig­lę ap­lan­kė pa­rei­gū­nai ir Am­sis
 • De­gu­tiš­kės
 • Jurgio Kunčino sukaktuvės jo vardo bibliotekoje
 • Pa­žin­ti ra­šy­to­jo Aly­tų kvie­čia te­at­ra­li­zuo­tas tu­ras „Jur­gio Kun­či­no Aly­tus”
 • Po­li­to­lo­gai įver­ti­no pre­zi­den­tū­ros ir URM ko­mu­ni­ka­ci­ją: kal­bė­ti apie sėk­min­gą už­sie­nio po­li­ti­ką da­bar su­dė­tin­ga
 • Nu­ga­lė­to­jai pir­ma lai­mi, o pas­kui ei­na į ka­rą
 • MO mu­zie­jus: ko ne­pra­leis­ti 2022-ai­siais?
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Skais­tė Ul­čic­kai­tė (nuotr.) pa­si­trau­kė iš Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos. To­kį sa­vo žings­nį ji sie­ja su ne­su­si­kal­bė­ji­mu,...
Sau­sio 5-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 452 aly­tiš­kiai ir 85 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. Lie­tu­vos...
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį, vadovaudamasis Konstitucija ir Teismų įstatymu bei susipažinęs su Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2022 m. sausio 6 d. raštu,...
„Lie­tu­vos Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios Kro­ni­ką“ 1972 m. pra­dė­jo leis­ti tuo­me­ti­nis Sim­no vi­ka­ras Si­gi­tas Tam­ke­vi­čius. Sim­nas ta­po „LKB Kro­ni­kos“ lop­šiu. LR Sei­mo spren­di­mu 2022 m....
Po­ezi­ją Vi­da Jur­kie­nė va­di­na am­ži­na kaip pa­sau­lis. Kiek pa­me­na, pa­ti ja do­mė­jo­si, nors vie­šo­jo­je erd­vė­je sa­vo kū­ry­bą skleis­ti ėmė­si prieš ket­ve­rius me­tus. Jos...
Iš pradžių gali pasirodyti, jog tarp šio produkto ir gyvūnų nėra nieko bendro, tačiau praktiškai visi, laikantys triušius, žino, jog be kraiko apsieiti nepavyks. Žinoma, tam pasitarnauti gali įvairūs...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.