Di­des­ni šiukš­lių mo­kes­čiai so­di­nin­kams ir dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams (4)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Šiukšlės soduose.
Tokie šiukšlių kalnai užfiksuoti sodininkų bendrijoje „Dzūkija“.
Prieš Ka­lė­das po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­kei­tė Vie­ti­nės rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą nuo­sta­tus. Jais va­do­vau­jan­tis nuo 2022-ųjų sau­sio 1-osios di­des­nius šiukš­lių mo­kes­čius teks mo­kė­ti so­di­nin­kams ir ra­jo­ne esan­čių dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams.

Ra­jo­ne – 21 so­di­nin­kų ben­dri­ja

Kaip sa­kė Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­na­li­nio ūkio ir ar­chi­tek­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Al­gir­das Lat­vys, ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mas iš ra­jo­ne esan­čių so­di­nin­kų ben­dri­jų ne­ša di­de­lius nuos­to­lius, per me­tus apie 150 tūkst. eu­rų. O nuos­to­liai su­si­da­ro dėl ne­rū­šiuo­ja­mų at­lie­kų, nuo­lat per­pil­do­mų šiukš­lių kon­tei­ne­rių.

Ra­jo­ne yra 21 so­di­nin­kų ben­dri­ja. Gy­ve­na­mo­ji vie­ta de­kla­ruo­ta nuo 6 iki 60 proc. jo­se esan­čių pa­sta­tų. Dau­giau­sia gy­ven­to­jų de­kla­ruo­ta „Dzū­ki­jo­je“, „Ver­smė­je“ ir „Ber­že­ly­je“.

Sie­kiant su­ma­žin­ti pa­ti­ria­mus nuos­to­lius, prieš Ka­lė­das po­sė­džia­vu­si ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­kei­tė Vie­ti­nės rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą nuo­sta­tus, ku­riais va­do­vau­jan­tis nuo 2022-ųjų sau­sio 1-osios pa­di­din­tas šiukš­lių mo­kes­tis so­di­nin­kams. Iki šiol už so­dų pa­skir­ties pa­sta­tą sa­vi­nin­kai per me­tus mo­kė­jo 15,15 eu­ro pa­sto­vi­ą­ją at­lie­kų rin­klia­vos de­da­mą­ją, nuo at­ei­nan­čio sau­sio ji bus 18,40 eu­ro. O kin­ta­mo­ji da­lis pri­klau­sys nuo to, kiek iš so­di­nin­kų ben­dri­jų bus iš­ve­ža­ma at­lie­kų.

A.Lat­vio pa­ste­bė­ji­mu, gy­ven­to­jams, tu­rin­tiems gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties pa­sta­tus so­di­nin­kų ben­dri­jo­se ir nau­do­jan­tiems in­di­vi­du­a­lius kon­tei­ne­rius, at­lie­kų mo­kes­tis ne­di­dės.

 

Ra­jo­no dau­gia­bu­čiuo­se – 1 tūkst. 587 bu­tai

Pa­gal pa­keis­tus Vie­ti­nės rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą nuo­sta­tus nuo at­ei­nan­čio sau­sio ra­jo­no dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams, ku­rie nau­do­ja­si ben­drais kon­tei­ne­riais, pa­sto­vio­ji rin­klia­vos de­da­mo­ji di­dė­ja nuo 0,3787 iki 0,7327 eu­ro už kvad­ra­ti­nį met­rą per me­tus. Pa­sto­vio­ji rin­klia­vos už šiukš­les da­lis ne­si­keis tik tiems dau­gia­bu­čiams, ku­rie tu­ri in­di­vi­du­a­lius kon­tei­ne­rius.

Iš vi­so ra­jo­no dau­gia­bu­čiuo­se yra 1 tūkst. 587 bu­tai, iš jų 259 bu­tai nau­do­ja­si in­di­vi­du­a­liais kon­tei­ne­riais.

Ko­mu­na­li­nio ūkio ir ar­chi­tek­tū­ros sky­riaus ve­dė­jo tei­gi­mu, kaip ir so­di­nin­kams dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams šiukš­lių mo­kes­tis di­di­na­mas dėl su­si­da­ran­čių nuos­to­lių su­ren­kant ko­mu­na­li­nes at­lie­kas, ku­rios yra pras­tai rū­šiuo­ja­mos.

Šio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­tų skai­čia­vi­mu, nu­sta­čius nau­jus šiukš­lių su­rin­ki­mo mo­kes­čius so­di­nin­kams ir dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams, at­ei­nan­čiais me­tais jiems to­kia pa­slau­ga per mė­ne­sį vi­du­ti­niš­kai pa­brangs 1,48 euro.

A.Lat­vio tvir­ti­ni­mu, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė kas­met iš sa­vo biu­dže­to ski­ria apie 65 tūkst. eu­rų, siek­da­ma pa­dė­ti su­si­mo­kė­ti at­lie­kų mo­kes­tį ma­žas pa­ja­mas tu­rin­tiems as­me­nims: „To­kie gy­ven­to­jai už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ne­mo­kės dau­giau kaip vie­no pro­cen­to nuo gau­na­mų pa­ja­mų. Tad jiems šiukš­lių mo­kes­tis ne­di­dės.“

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Yes! it's a nice blog to giving the charges of the gardeners. They giving the time and care the garbage from the garden. Last week i have clear the our office garden from the other source. Because i was busy in the online law assignment help to completing the task for our course.

Kiti straipsniai