Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ga­li­mų nu­si­kals­ta­mų vei­kų te­at­re – ap­gau­lin­gai tvar­ky­tos bu­hal­te­ri­jos ir pa­si­sa­vin­to tur­to (17)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Prokuratūros turimi pra­di­niai duo­me­nys ro­do, kad teatre bu­vo ga­li­mai pa­si­sa­vin­tas di­de­lės ver­tės tur­tas – pi­ni­gi­nės lė­šos, vir­ši­jan­čios 250 MGL su­mą, o tai su­da­ro virš 12 tūks­tan­čių 500 eu­rų. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Prokuratūros turimi pra­di­niai duo­me­nys ro­do, kad teatre bu­vo ga­li­mai pa­si­sa­vin­tas di­de­lės ver­tės tur­tas – pi­ni­gi­nės lė­šos, vir­ši­jan­čios 250 MGL su­mą, o tai su­da­ro virš 12 tūks­tan­čių 500 eu­rų. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios biu­dže­ti­nės įstai­gos te­at­ro di­rek­to­rė Ine­sa Pil­ve­ly­tė sau­sio 5-ąją krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rą dėl ga­li­mai įvyk­dy­tos fi­nan­si­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mos vei­kos jos va­do­vau­ja­mo­je įstai­go­je. Sau­sio 6-ąją pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal du Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius – dėl ap­gau­lin­go bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo ir pa­si­sa­vin­to sve­ti­mo tur­to. To­kios vei­kos ga­li­mai vyk­dy­tos te­at­re.

Di­rek­to­rei fak­tai ėmė aiš­kė­ti pra­ėju­sio gruo­džio vi­du­ry­je

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to te­at­ro di­rek­to­rė I.Pil­ve­ly­tė, pra­ėju­sio gruo­džio 17-ąją jai tik­ri­nant vy­riau­sio­jo bu­hal­te­rio pa­da­ry­tus pi­ni­gų per­ve­di­mus pa­slau­gų tei­kė­jams, ki­lo įta­ri­mas dėl vie­no per­ve­di­mo ju­ri­di­niam as­me­niui, su ku­riuo įstai­ga ne­dir­ba. Di­rek­to­rė su­da­rė ko­mi­si­ją, ku­ri iš­tir­tų ga­li­mai pa­da­ry­tą tar­ny­bi­nį nu­si­žen­gi­mą.

I.Pil­ve­ly­tės tei­gi­mu, per­žiū­rint bu­hal­te­ri­nius do­ku­men­tus, dar­bo įran­kius, ki­lo dau­giau įta­ri­mų. To­dėl te­at­ro di­rek­to­rės su­da­ry­ta ko­mi­si­ja nu­spren­dė vy­riau­si­ą­jį bu­hal­te­rį nu­ša­lin­ti nuo pa­rei­gų ir kreip­tis į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rą dėl ga­li­mai klai­din­gai ve­da­mos bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos ir įstai­gai pri­klau­san­čių lė­šų sa­vi­ni­mo­si. I.Pil­ve­ly­tė dėl te­at­re ga­li­mai vyk­dy­tos fi­nan­si­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mos vei­kos į pro­ku­ra­tū­rą krei­pė­si sau­sio 5-ąją.

Apie pa­dė­tį te­at­re bu­vo in­for­muo­ta mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.

Te­at­ro di­rek­to­rės pa­si­tei­ra­vus, ar ji pa­ti, pa­si­ra­šy­da­ma ant fi­nan­si­nių pa­ve­di­mų, ne­si­jau­čia pri­si­dė­ju­si prie ga­li­mų nu­si­kals­ta­mų vei­kų, I.Pil­ve­ly­tė pa­reiš­kė: „Pa­ve­di­mų yra da­ro­ma daug, iki šiol man jo­kių įta­ri­mų ne­ki­lo. Tuo la­biau kad kiek­vie­nais me­tais įstai­gą tik­rin­da­ma sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba ar sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Cen­tra­li­zuo­tas vi­daus au­di­to sky­rius jo­kių fi­nan­si­nių pa­žei­di­mų ne­nu­sta­tė. At­virkš­čiai, te­ko net iš­girs­ti, kad tu­ri­me ge­rą bu­hal­te­rį.“

Da­bar jau nuo pa­rei­gų nu­ša­lin­tas te­at­ro vy­riau­sia­sis bu­hal­te­ris šias pa­rei­gas ėjo nuo 2015-ųjų ru­dens.

Pra­dė­tos at­lik­ti au­di­to pro­ce­dū­ros

Taip jau su­ta­po, kad, su­si­klos­čius da­bar­ti­nei si­tu­a­ci­jai te­at­re, sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba šiuo me­tu at­lie­ka pla­ni­nį Kul­tū­ros pro­gra­mos nau­do­ja­mų lė­šų au­di­tą. Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riaus Ar­tu­ro Juš­kaus­ko tei­gi­mu, toks au­di­tas pra­dė­tas nuo te­at­ro, au­di­to gru­pei su­stip­rin­ti pa­si­telk­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Cen­tra­li­zuo­to vi­daus au­di­to sky­riaus spe­cia­lis­tai.

Kol kas dar ne­tu­ri­ma su­rink­tos vi­sos in­for­ma­ci­jos apie te­at­ro vy­riau­sio­jo bu­hal­te­rio da­ry­tus fi­nan­si­nius pa­ve­di­mus. „Aly­taus nau­jie­nų“ duo­me­ni­mis, jau aiš­ku, kad kai ku­rie pa­ve­di­mai da­ry­ti ne į pa­slau­gų tei­kė­jų, o į ke­lias ar­ti­mų­jų są­skai­tas, pa­vyz­džiui, 2019 ir 2020 me­tais, su­mos dar tiks­li­na­mos, bet jos ga­li siek­ti de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų.

Gre­sia lais­vės at­ėmi­mas net iki 10 me­tų

Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra, ga­vu­si te­at­ro di­rek­to­rės pra­ne­ši­mą apie ga­li­mai šio­je įstai­go­je įvyk­dy­tas fi­nan­si­nes nu­si­kals­ta­mas vei­kas, sau­sio 6-ąją pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal du Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius – dėl ap­gau­lin­go bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo ir pa­si­sa­vin­to sve­ti­mo tur­to. Įta­ria­ma, kad to­kios nu­si­kals­ta­mos vei­kos vyk­dy­tos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­je biu­dže­ti­nė­je įstai­go­je te­at­re.

Šį iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pra­dė­ju­si pro­ku­ro­rė Li­na Evil­tie­nė sa­kė, kad ty­ri­mą pa­ves­ta at­lik­ti Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nams: „Pra­di­niai duo­me­nys ro­do, kad bu­vo ga­li­mai pa­si­sa­vin­tas di­de­lės ver­tės tur­tas – pi­ni­gi­nės lė­šos, vir­ši­jan­čios 250 MGL su­mą, o tai su­da­ro virš 12 tūks­tan­čių 500 eu­rų.“

Pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są mak­si­ma­li baus­mė už ap­gau­lin­gai tvar­ky­tą ap­skai­tą – lais­vės at­ėmi­mas iki ket­ve­rių me­tų, o už pa­si­sa­vin­tą di­de­lės ver­tės tur­tą – lais­vės at­ėmi­mas iki de­šim­ties me­tų.

Mi­nė­to iki­teis­mi­nio ty­ri­mo or­ga­ni­za­vi­mą ir kon­tro­lia­vi­mą pa­gal pro­ku­ra­tū­ros kom­pe­ten­ci­jų pa­si­skirs­ty­mo vi­di­nius nuo­sta­tus ga­li per­im­ti pa­ti Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra.

„Si­tu­a­ci­ja ap­mau­di“

„Si­tu­a­ci­ja ap­mau­di. Skau­du, kad taip at­si­ti­ko kul­tū­ros įstai­go­je ir da­bar, kai Aly­tus šiais me­tais ta­po Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne. Įsi­ti­ki­nu­si, kad mū­sų kontrolieriai ir au­di­to­riai daug ką iš­si­aiš­kins at­lie­ka­mo audito me­tu. O pro­ku­ra­tū­ros at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ti­kiuo­si, at­skleis ir, ti­kė­ti­na, nu­si­kals­ta­mą vei­ką vyk­džiu­sius as­me­nis, ir te­at­ro pra­ras­tų lė­šų su­mą“, – tei­gė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė.

Si­tu­a­ci­ja mies­to kul­tū­ros įstai­go­se, pra­si­de­dant Aly­taus, kaip Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės, me­tams, su­si­klos­čiu­si tik­rai ne­ei­li­nė ne vien dėl įta­ria­mų nu­si­kals­ta­mų vei­kų te­at­re. Jur­gio Kun­či­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka ir Kraš­to­ty­ros mu­zie­jus, jų di­rek­to­riams iš­ėjus į už­tar­nau­tą po­il­sį, kol kas ne­tu­ri nuo­la­ti­nių va­do­vų. Aly­taus kul­tū­ros cen­tro va­do­vas jau per­nykš­tį lap­kri­tį yra in­for­ma­vęs sa­vi­val­dy­bę apie pa­si­trau­ki­mą iš pa­rei­gų dėl su­si­ras­to ki­to dar­bo.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. Do a visit in my websites that you may like the new updates.
  https://www.paintingservicesnewcastle.com.au/interior-residential-paint…
  https://www.tilingsunshinecoast.com.au/tiles-removal/
  https://www.newcastlepergolas.com.au/eaves/https://www.solarpanelsclean…

  Komentaras

  Kur garantijos, kad nesuvers tik ant vienos buchalterės? Nes jei nuo 2019 metų vardija, reiškia turėjo grandys pastebėt. Ir įstatyme - nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. O, kad savo iniciatyvom, mažai tikėtina. Nes ir savivaldos sistema pasižymi, kad į darbus priiminėja tik ištikimiausius. Kitų, principingesnių ir kompetentongesnių, neprisileidžia.

  Komentaras

  Alytuj problemų per valdymą priežastys tarybos neatsakongumas. Ne pirmą kartą. Anais metais taryba nedryso atvirai svarstyt ir viešint, išklausius abipuses nuomones, valdininkų kolektyvinio pareiškimo dėl mobingo. Kur skelbė viešai pavardėm pasirašant. O svarstant - būt supratę alytiškiai metodus kaip kurių po politika, kur po teismais mosikuodami mandravoja.. Tuomet valdininkaip taip davė atkirtį, nors valdžia gint nedryso. Kaip ir teisėsauga vertint nedryso ir vėl eilinį kartą landas neatsakingumams paliko.

  Komentaras

  Alytaus teisėsaugos neištirto iki galo nutraukto ikiteisminio tyrimo Nr.03-2-00215-17 esmė, jei? Kiti rašinėjo žeidinėjančiom triadom po moters darbo ir namų kompiuteriais, tiems byla už pažeidimus naudojantis kitų asmens duokenimis. Nekalbant, kad galima nužmogėjimas atsakomybei išstatant eilinę moterį. Žino Prezidentas, LR Gen . prok., politikai. Ir panašu toleruoja netvarką. Net sav. Etikos komisija 2020 metas tyrė Nr.KPPn-16. Kvietė politiką ateit ir atvirai į komisiją ir pasakyt prie kolegų, jis ar ne jis rašinėjo. Politikas neatėjo. O komidija vietoj to, kad kreiptis į policiją vardint kas konkrečiai rašinėjo ir įvertint kas aiškumų nelikt, nutraukė tyrimą. Palikus landas negatyvo plitimui per savivalą ir su ko pasekmėm susiduria. Su tarybos neatsakingumu. Nes čia nuo 2019 metų nepastebėt, ar tik nekompetencija? Nes įstatymas nuo atsakomybės neatleidžia, jei ir nežinojo. O taryba, kur rinkti ir atsakingi, nedryso vėl atvirai abiejų pusių išklausyt. Gal būt užgirdę, kas būt ir nepatikę? Šį miestą galima sėkmingai vystyt, bet neįmanoma per atskirų po politika intrigas per teisėsaugą. Kaž kam palanki tokia netvarka. Už to kažkas konkrečios pavardės. Ir šiam tyrime ka žin ar objektyvumo pasieks? Gal vienpusiškai ant eilinės buchalterės suvers? Kaip ir konkrečiam nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 ?

  Komentaras

  Tinka, kaip teismo civ. byloj Nr. 2-952-292/2017 politikai per privatų ieškinį nuo triadų prieš alytiškį - kas ubagam davė teisę klaust ..dėl aerodromo it..- alpinėjantys. Ir jei tablete advokatė būt neatgaivinus, gal ir numiręs teismo salėj būt politikas nuo neapykantos ir pykčio neįtinkantiems už teisybę alytiškiams. Kad politikas ir teisėja, davę priesaikas laikytis įstatymų, nepaiso Konst. 6,7,22,22,25,29,33,109,110,118 str. O kokia teisėsauga Alytuj žino. Pagal nematė padangų gaisro pradmenų, Litesko teisminio ieškinio 17 milijonų savivaldybei per šilumos tonklus, iki galo neištirtas kas rašinėjo žeidžiančius komentarus triadom po nustatyta moters ir darbo kompiuteriais ir atsisakė fuot parodymus. Ir dėl teatro jei nuo 2019 m., tai kaip nematė? Kur kiekvirną judesiuką neįtinkančių blusinėja?

  Komentaras

  Alytiškiai nori turėtu protingų ir kompetetingų politikų, lyderių. Albinai, tu neatitinki šių reikalavimų. Finansinius nusikaltimus tiria teisėsauga,o ne taryba. Nesuvoki net elementarių dalykų. Nustok teršti eterį su Nr. 03-2-00215-17, prisidirbai- atsakei, pamiršk.

  Komentaras

  Už institucijos veiklą atsakonga įstaigos vadovė. Kuri turi laiku pastebėt problemas ir taisyt. Jei dar nuo 2019 metų, tai atsakinga vadovė, kad nepastebėjo. Nes pagal Konst. 7 str., nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Ir jei nepastebėjo laiku, reiškia nekompetentinga vadovė? Ar nepasidalijo? Šiaip taryba turėjo abi pasikviest ir išklausyt nuomones. Bet taryba neatsakinga, kadangi alytiškiai nenori valdžioje turėti kompetentingų ir atsakingų.

  Komentaras

  Nuo teisėsaugos, ypač policijos neatsakingumo, visas negatyvas plečias į apačias per savivaldą. Iki galo neišaiškindami ir neviešindami tyrimų dėl savivaldybės lėšų pervedimo į Ispanijos saskaitą, nutraukto ikiteisminio tyrimo Nr. 03-2-00215-17, palieka landas plist negatyvui. Nors esmė kiekvienas tyrimas kuruoja prokuroras, ikiteisminio tyrimo teisėjas. Alytuj nerimčiausia grandis teismo neatsakingumas. Čia atsimuša net ir geros iniciatyvos iš apačių. Ir visur yra konkrečios pavardės. O kaip strateguoja taryba- taip į apačias vystos. Įdomiausia, neviešina buchalterio komentarų. O čia gal prabiltų rimčiau. Įdomiausia, kiek didvyriškumo reikia turėt, kad Alytuj nežiniukus vaidint.

  Komentaras

  Teatro valdovė didvyrė- turbūt ten daug reikalų, kad savo draugę pakišo? Kažkodėl "žurnalistei" nelabai įdomu prisiminti, kad ji jau turėjo ir anksčiau reikalų su Fnnt.

  Komentaras

  Per savivaldą turi sugebėt pirma spręstis patys. Laiku pastebėt problemas ir taisyt. Bei skundinėt į teisėsaugą kas reiškia, nepasitkima taryba. Kur pirmiau taryboj turėjo abi puses pasikviest ir aiškintis.

  Komentaras

  Patarlė- žuvis pūna nuo galvos. Išvertus kaip aukščiauaias miesto valdymo organas meras su taryba vadovauja, strateguojaa.., taip ir į apačias vyksta. Kol didina mokesčius ar stengės naujus įvest per auto apmokestinimą miesto centre, į apačias ir nesnaudžia. Konst. 7 str.- nežinojimas neatleidia nuo atsakomybės. Sav. įstatymas- pačių rinkta taryba atsakinga ir atskaitinga. Už visus negatyvus per savivaldą.

  Komentaras

  Kodėl vėl, kur reikalas liečia eilinį buchalterį, žiniasklaida neviešina buchalterio nuomonės. O primeta, kad jei per kelis metus, taip sau iš nieko ir vyksta? Kaip kiti atvejo metu, kur teisėsauga pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl, kad įtaria tarybos narys triukšmavo ligoninėj, interviu ima ir iš tarybos nario. Reiškia paprastas žmogus nuvertintas, nors pagal įstatymus visi lygūs. Dabar vaizdas patys savivaldybėj normaliai susitvarkyt negali? Laiku pastebėt ir imtis priemonių situacijai taisyt. Visur per teisėsaugą aiškinas, kaip rimtam policiniam valdyme.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.