Ne­ra­mūs me­tai: kaip abi­tu­rien­tų iš­leis­tu­vės ta­po „kau­kių ba­liu­mi”

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (5)
2020 Liepa 30
nuotrauka
Is­to­ri­nė lai­da is­to­ri­nė­je Aly­taus erd­vė­je: pan­de­mi­nių 2020-ųjų Jot­vin­gių gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai įsi­am­ži­no Dai­nų slė­ny­je, kur pa­si­tik­ti sau­lės at­ei­da­vo ne vie­na Aly­taus abi­tu­rien­tų kar­ta. Kei­čia­si lai­kai, kei­čia­si ir pa­pro­čiai. Asmeninė nuotr.
Taip ne­links­mai pa­juo­kau­ja vie­nos di­džia­jai at­si­svei­ki­ni­mo su abi­tu­rien­tais šven­tei be­si­ruo­šian­čios gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja, ta­čiau ap­skri­tai nuo­tai­kos nė­ra liūd­nos. Mo­kyk­las bai­gian­tys jau­nuo­liai ga­li pa­si­džiaug­ti, kad pa­čios šven­tės iš jų nie­kas ne­atims. Ates­ta­tus jie gaus ne pa­štu (kaip nu­ti­ko kai ku­rių uni­ver­si­te­tų ab­sol­ven­tams, nes bu­vo ne­si­bai­gęs ka­ran­ti­nas), o gy­vai, pa­ben­draus su sa­vo ben­dra­moks­liais, mo­ky­to­jais, ži­no­ma, jei per ki­tą sa­vai­tę ne­at­si­ras nau­jų ri­bo­ji­mų.

Jot­vin­gių val­sas – Ro­tu­šės aikš­tė­je

Iš­leis­tu­vės yra jau­di­nan­ti aki­mir­ka ne tik abi­tu­rien­tams ir jų ar­ti­mie­siems. Jei no­ri­te pa­jus­ti šios šven­tės gro­žį, rug­pjū­čio 8 die­ną apie 17 va­lan­dą už­su­ki­te į Ro­tu­šės aikš­tę, ku­rio­je 30 Jot­vin­gių gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų po­rų šoks iš­leis­tu­vių val­są.

Šo­kio kom­po­zi­ci­ją kiek­vie­nais me­tais su­ku­ria šo­kio mo­ky­to­ja Dei­man­tė Rai­žie­nė, šis šo­kis – gim­na­zi­jos tra­di­ci­ja. Prieš tai nuo 16 va­lan­dos Aly­taus mies­to te­at­re Jot­vin­gių gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tams bus įteik­ti bran­dos ates­ta­tai.

„Vi­sos šių me­tų abi­tu­rien­tų tra­di­ci­nės šven­tės dėl pan­de­mi­jos ta­po tik­ru iš­šū­kiu. Ne iš­im­tis ir Jot­vin­gių gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų iš­leis­tu­vės. Šiek tiek ma­žiau sve­čių, be to, puo­ši­mės ne tik pro­gi­niais rū­bais, bet ir vei­do ap­sau­gos kau­kė­mis. Dė­ko­ja­me šiuo­lai­ki­nio šo­kio stu­di­jos „Auš­ri­nė“ šo­kė­joms, mū­sų esa­moms ir bu­vu­sioms gim­na­zis­tėms, ku­rios pa­puoš ce­re­mo­ni­ją. Vi­siems, ku­rie lauks abi­tu­rien­tų pa­svei­kin­ti lau­ke, pla­nuo­ja­me tie­sio­giai tran­sliuo­ti ce­re­mo­ni­ją feis­bu­ke, jie ga­lės ste­bė­ti ją sa­vo te­le­fo­nuo­se. Ir, kaip vi­sa­da, nuo­šir­džiai ir šil­tai at­lik­si­me pas­ku­ti­nę mi­si­ją, įteik­da­mi bran­dos ates­ta­tus 120 abi­tu­rien­tų, o gal ir pa­svei­kin­da­mi su 100-to ba­lų įver­ti­ni­mais. Šiais me­tais il­go­kai lau­kia­me re­zul­ta­tų, dar sun­ku pa­sa­ky­ti, kaip mums se­kė­si“, – sa­ko Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Re­na­ta Ro­ma­no­vie­nė. Gim­na­zi­ja šie­met iš­lei­džia XX abi­tu­rien­tų lai­dą, ku­ri yra iš­skir­ti­nė dvi­gu­bai.

Pa­si­ge­do tik gy­vo ben­dra­vi­mo

Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos iš­leis­tu­vės šie­met, kaip įpras­tai, vyks Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre. Čia bus įteik­ti bran­dos ates­ta­tai 98-ajai mo­kyk­los lai­dai – 168 abi­tu­rien­tams. Ce­re­mo­ni­ja nu­ma­ty­ta rug­pjū­čio 7 die­ną 15 va­lan­dą. Ši da­ta – re­kor­diš­kai vė­ly­va, nes įpras­tai iš­leis­tu­vės vyk­da­vo lie­pos vi­du­ry­je vė­liau­siai. Ži­no­ma, pan­de­mi­ja ir ka­ran­ti­nas įne­šė daug ko­rek­ci­jų į šios lai­dos abi­tu­rien­tų gy­ve­ni­mą.

„Šim­ta­die­nis – nuo­to­li­nis, dėl ka­ran­ti­no ne­vy­ko įpras­tos pa­mo­kos, tai­gi abi­tu­rien­tai sa­ko jau­čian­tys nos­tal­gi­ją įpras­tam mo­kyk­li­niam gy­ve­ni­mui, gy­vam ben­dra­vi­mui, tar­si kaž­kas iš jų bu­vo at­im­ta“, – pa­ste­bi gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Skrob­las.

Tam tik­rų pro­ble­mų ky­la ir dėl bū­si­mų stu­di­jų, ypač už­sie­ny­je. „Nau­jos są­ly­gos – nau­ji ir spren­di­mai“, – sa­ko gim­na­zi­jos va­do­vas.

V.Skrob­las ma­no, kad bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mui nu­ma­ty­tos pa­tal­pos yra pa­kan­ka­mai erd­vios, žmo­nės ga­lės lai­ky­tis sau­gaus at­stu­mo, tai­gi di­des­nių pro­ble­mų kil­ti ne­tu­rė­tų, bet, ži­no­ma, si­tu­a­ci­ja ati­džiai ste­bi­ma, lau­kia­ma re­ko­men­da­ci­jų.

Tu­ri pla­ną „B“

139 Pu­ti­nų gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai iš­leis­tu­ves švęs­ti pla­nuo­ja rug­pjū­čio 8 die­ną Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro pa­tal­po­se. „Kol kas esa­me ne­ži­no­my­bė­je ir šven­tės lau­kia­me su tam tik­ru ne­ri­mu, bet at­sar­gi­nį pla­ną tu­ri­me. Pa­gal da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją, or­ga­ni­zuo­ti šven­tę įma­no­ma, jei at­si­ras­tų ri­bo­ji­mų už­da­ro­se pa­tal­po­se – grįž­tu­me į gim­na­zi­ją ir šven­tę su­reng­tu­me lau­ke, jos kie­me­ly­je“, – sa­ko Pu­ti­nų gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų kla­sių ku­ra­to­rė Jo­lan­ta Ko­ci­mie­nė.

Ji pa­ste­bi, kad pan­de­mi­ja ko­re­guo­ja ne tik iš­leis­tu­vių šven­tės, bet ir abi­tu­rien­tų at­ei­ties pla­nus, kas yra kur kas svar­bes­nis da­ly­kas. Pa­si­ro­do, ne­ma­žai jau­nuo­lių šie­met ren­ka­si va­di­na­muo­sius „per­trau­kos me­tus“ – nu­spren­džia nie­kur ne­sto­ti, kol si­tu­a­ci­ja taps aiš­kes­nė.

„Kau­kės ne­gąs­di­na, ži­no­ma, mer­gi­noms ne­ge­rai, nes ne­si­ma­tys ma­kia­žo, bet ap­skri­tai pa­dė­tis yra ne­blo­ga, kad tik ne­at­si­ras­tų di­des­nių ri­bo­ji­mų“, – svars­to ku­ra­to­rė.

Į ates­ta­tų tei­ki­mo ce­re­mo­ni­ją įleis tik tė­vus

Rug­pjū­čio 9 die­ną Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos sa­lė­je ates­ta­tai bus įteik­ti 54 abi­tu­rien­tams. Tai – šios mo­kyk­los tra­di­ci­ja, sa­lė pa­kan­ka­mai erd­vi, jo­je tel­pa dau­giau kaip 300 žmo­nių. Gim­na­zi­jos ad­mi­nist­ra­ci­ja krei­pė­si į mo­ki­nius, jų tė­ve­lius su pra­šy­mu, kad įspė­tų svei­kin­to­jus, jog jie į mo­kyk­lą įlei­džia­mi ne­bus. Ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­vau­ti ga­lės tik mo­ky­to­jai, mo­ki­niai ir jų tė­vai. Įpras­tai ce­re­mo­ni­jos me­tu sa­lė bū­na sau­sa­kim­ša, bet šie­met įleis­ti vi­sų no­rin­čių­jų ne­įma­no­ma dėl sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų. Tai­gi ar­ti­mie­ji abi­tu­rien­tų lauks lau­ke, ten juos pa­svei­kins, vyks fo­to­se­si­jos.

Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai, kaip, be­je, ir ki­tų gim­na­zi­jų ben­druo­me­nės, links­mą­ją iš­leis­tu­vių da­lį ža­da su­reng­ti Aly­taus mies­to te­at­ro ka­vi­nė­je.

Abi­tu­rien­tų iš­leis­tu­vės su­pla­nuo­tos at­ei­nan­čią sa­vaitę, bet iki tol dar lau­kia svar­biau­sias eta­pas – ry­toj pra­de­da­mi skelb­ti vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai.

  Komentaras

  Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: ogagakunta@gmail.com pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895
  1) Vraji de dragoste
  2) Vraji de dragoste pierdute
  3) Vraji de divor?
  4) Vraji de casatorie
  5) Vraja de legare.
  6) Vraji de rupere
  7) Alunga un iubit trecut
  8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie
  9) dori?i sa va satisface?i iubitul
  Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata
  ogagakunta@gmail.com

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.