Da­nie­lė Svir­ne­ly­tė: „Fut­bo­las žai­džia­mas ne tik ko­jo­mis, bet ir pro­tu, be­veik kaip ma­te­ma­ti­kos už­da­vi­niai”

Da­nie­lė Svir­ne­ly­tė – cen­tre.
Da­nie­lė Svir­ne­ly­tė – cen­tre.
Da­nie­lė Svir­ne­ly­tė – Aly­taus Jot­vin­gių gim­na­zi­jos tre­čio­kė, vie­na gar­siau­sių mies­te fut­bo­li­nin­kių, Lie­tu­vos rink­ti­nių žai­dė­ja, at­sto­vau­jan­ti mū­sų mies­tui ir ša­liai.

– Ko­kia bu­vo ta­vo to­kio ak­ty­vaus spor­ti­nin­kės gy­ve­ni­mo pra­džia?

– Vis­kas pra­si­dė­jo 2013 me­tų va­sa­rą, ta­da bu­vo ma­no pir­mo­ji tre­ni­ruo­tė. Prieš pra­dė­da­ma lan­ky­ti fut­bo­lo tre­ni­ruo­tes bu­vau šo­kė­ja, to­dėl ma­no gy­ve­ni­mas su­ko­si šo­kių rit­mu. Pen­ke­rius me­tus šo­kau gru­pė­je „Siur­pri­zas“, ge­rai se­kė­si, man pa­ti­ko, bet per­spek­ty­vų ne­ma­čiau. Ir kaip be­bū­tų gai­la, vis­kas tuo ir bai­gė­si.

– Kas at­ve­dė į pir­mą­ją tre­ni­ruo­tę, kaip nu­ti­ko, kad pa­si­rin­kai to­kią „vy­riš­ką“ spor­to ša­ką?

– Į pir­mą­ją fut­bo­lo tre­ni­ruo­tę ma­ne at­ve­dė kie­mo drau­gė, su ku­ria leis­da­vo­me kar­tu va­sa­ras. Kiek­vie­ną die­ną kie­me su drau­gais žais­da­vo­me fut­bo­lą, są­ly­gos bu­vo la­bai pa­pras­tos: var­tai bu­vo me­džiai ar­ba krū­mai. Be to, ma­no ar­ti­mi žmo­nes tiek anks­čiau, tiek da­bar yra su­si­ję su fut­bo­lu, tad ir tai ma­ne ska­ti­no lan­ky­ti fut­bo­lo tre­ni­ruo­tes.

– Kaip se­kė­si fut­bo­lo tre­ni­ruo­tė­se? Ko­kie pir­mie­ji įspū­džiai?

– Jau pir­mo­se sa­vo var­žy­bo­se bu­vau įver­tin­ta kaip ge­riau­sia ko­man­dos žai­dė­ja, tai ma­ne la­bai mo­ty­va­vo ir ska­ti­no to­bu­lė­ti. Pra­ėjo me­tai, ki­ti, ir su­pra­tau, kad ma­no gy­ve­ni­mas be fut­bo­lo jau ne­įma­no­mas. Ši spor­to sri­tis ta­po ma­no kas­die­ny­be ir taip jau aš­tuo­ne­ri me­tai.

– Pri­sta­tyk žmo­nes, ku­rie tau pa­dė­jo tap­ti tik­ra fut­bo­lo žai­di­mo ži­no­ve.

– Pir­ma­sis ma­no tre­ne­ris bu­vo ir yra da­bar Ro­ber­tas Kli­ma­vi­čius, ku­ris man su­tei­kė vi­sus fut­bo­lui rei­ka­lin­gus pa­grin­dus bei už­au­gi­no ma­ne kaip as­me­ny­bę, be abe­jo, au­gu ir to­liau, tai dar tik­rai nė­ra spor­ti­nio to­bu­lė­ji­mo pa­bai­ga. Vi­sa­da ža­vė­jau­si mer­gi­nų rink­ti­nių WU-16, WU-17 tre­ne­rio Ro­lan­do Čep­kaus­ko pa­ta­ri­mais, įžval­go­mis, va­do­va­vi­mo stra­te­gi­ja. Šiuo me­tu ma­no ir WU-19 mer­gi­nų rink­ti­nės tre­ne­ris Vy­tas Jan­čiaus­kas.

– Ko­kio­se rink­ti­nė­se tu žai­dei ir te­be­žai­di?

– At­sto­va­vau mer­gi­nų ša­lies rink­ti­nėms WU-16, WU-17, o da­bar žai­džiu WU-19 mer­gi­nų rink­ti­nė­je.

– Su ko­kiais sun­ku­mais su­si­dū­rei pa­te­ku­si į Lie­tu­vos še­šio­lik­me­čių rink­ti­nę?

– Rink­ti­nės tre­ni­ruo­čių pra­džia bu­vo sun­ki emo­cio­na­liai. Pir­mo­je sto­vyk­lo­je, kai bu­vau nau­jo­kė, bau­gi­no nau­ji da­ly­kai, nau­ja ap­lin­ka, nau­ji žmo­nės, bet da­bar tai ma­no šei­ma ir jei dar bū­na aša­rų, tai džiaugs­mo ar­ba liū­de­sio, kad rei­kia at­si­svei­kin­ti. Šiais me­tais ga­vau kvie­ti­mą at­sto­vau­ti WU-19 mer­gi­nų rink­ti­nei, bu­vau nu­ste­bu­si, nes esu gi­mu­si 2002 me­tais.

– Ko­kios per­ga­lė ta­ve džiu­gi­na la­biau­siai?

– Su WU-17 mer­gi­nų rink­ti­ne 2018 me­tų va­sa­rą lai­mė­jo­me Bal­ti­jos tau­rę, tai bu­vo pui­ki pa­tir­tis vi­sai ko­man­dai bei ne­už­mirš­ta­mos emo­ci­jos po per­ga­lės fi­na­le.

– Su ko­kio­mis pro­ble­mo­mis su­si­dū­rei, ko­kius iš­gy­ve­ni­mus pa­ty­rei spor­tuo­da­ma?

– Ne­ma­žai šių me­tų sto­vyk­lų tre­ni­ruo­čių te­ko pra­leis­ti dėl trau­mos, bet su ko­man­da ir šie­met pa­vy­ko lai­mė­ti Bal­ti­jos tau­rę, tai mus vi­sas ,,už­ve­dė“ ir mo­ty­va­vo, kai ruo­šė­mės į ru­de­nį vy­ku­sį at­ran­kos į Eu­ro­pos čem­pio­na­tą tur­ny­rą Suo­mi­jo­je. De­ja, tur­ny­re pa­ty­rė­me pra­lai­mė­ji­mą, bet gal­vų ne­nu­lei­do­me ir ruo­šia­mės ki­tiems me­tams.

– Esi sa­kiu­si, kad ko­man­da tar­si šei­ma, pa­pa­sa­kok pla­čiau?

– Ko­man­do­je at­mo­sfe­ra pui­ki, kaip ir sa­kiau, tai ma­no šei­ma, ga­liu dė­ko­ti li­ki­mui, kad su­si­pa­ži­nau su to­kiais žmo­nė­mis, ku­riuos su­ti­kau ten, fut­bo­lo tre­ni­ruo­tė­se. Džiau­giuo­si at­sto­vau­da­ma sa­vo ša­liai, tai ma­no, kaip lie­tu­vės, pa­rei­ga. Po kiek­vie­nos rink­ti­nės sto­vyk­los su­ži­nau vis dau­giau, au­gu kaip as­me­ny­bė.

– Kuo tau ypa­tin­gas fut­bo­las ir ko­kie at­ei­ties pla­nai?

 – Fut­bo­las žai­džia­mas ne tik ko­jo­mis, bet ir pro­tu, be­veik kaip ma­te­ma­ti­kos už­da­vi­niai, svar­bu su­ras­ti tei­sin­gą spren­di­mą, nes vie­nas ne­ap­gal­vo­tas žings­nis, aki­mir­ka ga­li nu­lem­ti vis­ką. Dėl spor­to tru­pu­tį ken­čia moks­lai, bet aš pri­va­lau at­sto­vau­ti sa­vo ša­liai da­ry­da­ma tai, ką mo­ku ge­riau­siai. Fut­bo­las man yra pa­bė­gi­mas nuo pro­ble­mų ir ru­ti­nos, fut­bo­las – ma­no at­ei­tis, nes ke­ti­nu rink­tis stu­di­jas, su­si­ju­sias su spor­tu.

Be to, man yra svar­bus iš­si­la­vi­ni­mas, nes kiek­vie­na mo­te­ris tu­rė­tų bū­ti iš­pru­su­si, ne­svar­bu, ar už­dar­bis iš spor­to ar ne.

Su Da­nie­le Svir­ne­ly­te kal­bė­jo­si jau­no­ji Jot­vin­gių gim­na­zi­jos žur­na­lis­tė Ka­mi­lė Alek­so­ny­tė

 

 

 

  Komentaras

  Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: wealthylovespell@gmail.com, vizitați site-ul web http://wealthyspellhome.over-blog.com puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  Šaunuolė Daniele! Tikrai daug pasieksi.nes esi labai užsispyrusi, kovotoja, veržli..ir kas svarbiausia kaip ir sakai galvojanti galva.nes protas futbole yra labai svarbus😍

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.