Kau­kės grįž­ta, už jų ne­dė­vė­ji­mą – tūks­tan­ti­nės bau­dos

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (3)
2020 Liepa 31
nuotr.
Ka­dan­gi dėl ko­ro­na­vi­ru­so pli­ti­mo grės­mės ša­ly­je eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja ne­at­šauk­ta, pa­gal Sei­mo ka­ran­ti­no me­tu pa­keis­tą Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są už kaukių nedėvėjimą lau­kia di­de­lės bau­dos: fi­zi­niams as­me­nims – nuo 500 iki 1 tūkst. 500 eu­rų, ju­ri­di­niams as­me­nims – nuo 1 tūkst. 500 eu­rų iki 6 tūkst. eu­rų. Zitos Stankevičienės nuotr.
Šią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si Vy­riau­sy­bė nu­spren­dė, kad nuo šian­dien, rug­pjū­čio 1-osios, ap­sau­gi­nes vei­do kau­kes pri­va­lu dė­vė­ti už­da­ro­se pre­ky­bos ir pa­slau­gų tei­ki­mo vie­to­se, taip pat vie­ša­ja­me trans­por­te. To­kio spren­di­mo pri­rei­kė ša­ly­je dau­gė­jant ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jų ir sie­kiant su­val­dy­ti šios in­fek­ci­jos pli­ti­mą. Už kau­kių ne­dė­vė­ji­mą nu­sta­ty­to­se vie­to­se lau­kia Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se nu­ma­ty­tos di­de­lės bau­dos.

5 at­ve­jai 100 tūkst. gy­ven­to­jų

Jau dau­giau kaip sa­vai­tė Lie­tu­vo­je dau­gė­jant ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jų, Vy­riau­sy­bė nu­ta­rė, kad vei­do ap­sau­gi­nes kau­kes nuo rug­pjū­čio 1-osios bū­ti­na dė­vė­ti vie­ša­ja­me trans­por­te, už­da­ro­se pre­ky­bos, įskai­tant pre­ky­bos cen­trus, ir pa­slau­gų vie­to­se. Nu­ma­ty­tos iš­im­tys toms pa­slau­goms, ku­rios ne­ga­li bū­ti su­teik­tos dė­vint kau­kes, pa­vyz­džiui, barz­dos sku­ti­mui.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ne kar­tą yra pa­ste­bė­ju­si, kad toks pri­va­lo­mas kau­kių dė­vė­ji­mas bus at­nau­jin­tas ša­ly­je nu­sta­čius 5 ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jus 100 tūkst. gy­ven­to­jų. Bū­tent da­bar šis ro­dik­lis ir pa­siek­tas.

Nors va­ka­rykš­tės die­nos, lie­pos 31-osios, vi­dur­die­nio duo­me­ni­mis, Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne ne­nu­sta­ty­tas nė vie­nas ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jis, ta­čiau kai ku­rio­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se, kaip an­tai Klai­pė­dos ra­jo­ne, Pa­ne­vė­žio ir Kau­no mies­tuo­se, fik­suo­ja­mas CO­VID-19 pli­ti­mas.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo Ja­ge­la­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, pri­va­lo­mas vei­do kau­kių dė­vė­ji­mas vie­ša­ja­me trans­por­te, už­da­ro­se pre­ky­bos ir pa­slau­gų tei­ki­mo vie­to­se pa­dės ap­si­sau­go­ti nuo už­si­krė­ti­mo ko­ro­na­vi­ru­su: „Gy­ven­to­jai tu­ri su­pras­ti, kad toks Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas pri­im­tas dėl jų pa­čių sau­gu­mo. Taip pat la­bai svar­bu lai­ky­tis as­mens hi­gie­nos: nuo­lat plau­ti ir dez­in­fe­kuo­ti ran­kas, lai­ky­tis čiau­dė­ji­mo ir ko­sė­ji­mo eti­ke­to, lai­ky­tis sau­gių dis­tan­ci­jų pre­ky­bos vie­to­se ir ma­si­niuo­se su­si­bū­ri­muo­se.“

Pa­li­kus iš­im­tį ne­dė­vė­ti ap­sau­gos kau­kių vie­šo­jo mai­ti­ni­mo pa­slau­gas tei­kian­čio­se įmo­nė­se, kul­tū­ros ir spor­to ren­gi­niuo­se, spor­tuo­jant spor­to klu­buo­se ir lan­kan­tis pra­mo­gų par­kuo­se, ar ne­iš­ky­la grės­mė ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krės­ti šio­se vie­to­se?

P.Ja­ge­la­vi­čius tvir­ti­no, kad svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras, vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos vals­ty­bės ope­ra­ci­jų va­do­vas Au­re­li­jus Ve­ry­ga yra nu­ro­dęs, kad mi­nė­to­se įstai­go­se ir ren­gi­niuo­se ša­lia vie­nas ki­to ga­li sė­dė­ti tos pa­čios šei­mos na­riai, o tarp ki­tų as­me­nų tu­ri bū­ti dvie­jų met­rų sau­gos at­stu­mai. Jei to ne­įma­no­ma įvyk­dy­ti, bū­ti­na dė­vė­ti kau­kes.

„Už ren­gi­nių, spor­to klu­bų ir pra­mo­gų par­kų veik­los or­ga­ni­za­vi­mą yra at­sa­kin­gi jų or­ga­ni­za­to­riai ar va­do­vai. Jei lai­ko­ma­si sau­gių at­stu­mų, dė­vė­ti kau­kių kaip ir nė­ra bū­ti­ny­bės. Jei ne­su­ge­ba­ma to už­tik­rin­ti, tu­ri bū­ti kau­kės. Spor­to klu­bai ir pra­mo­gų par­kai yra nu­si­ma­tę, kiek vie­nu me­tu jų te­ri­to­ri­jo­se tu­ri bū­ti žmo­nių. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tik­rai mi­ni­mo­se sri­ty­se nė­ra to­kios veik­los, ku­rio­se ne­bū­tų ap­ri­bo­ji­mų“, – sa­kė Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Da­ly­tė Ne­kra­še­vi­čie­nė.

Kas ga­li vyk­dy­ti kon­tro­lę?

Nuo šian­dien, rug­pjū­čio 1-osios, as­me­nys į par­duo­tu­ves, pa­slau­gų tei­ki­mo įstai­gas ir vie­šą­jį trans­por­tą ne­įlei­džia­mi be kau­kių. Už tai at­sa­ko­my­bę pri­si­i­ma šių pa­slau­gų tei­kė­jai ir pa­tys gy­ven­to­jai.

Kaip tei­gė ben­dro­vės „Kaut­ra“, tie­kian­čios vie­šo­jo trans­por­to pa­slau­gą Aly­tu­je, mies­te vei­kian­čio fi­lia­lo va­do­vė Gra­ži­na Če­pu­kai­tie­nė, net bir­že­lio vi­du­ry­je ša­ly­je at­šau­kus tris mė­ne­sius dėl ko­ro­na­vi­ru­so tru­ku­sį ka­ran­ti­ną, grį­žę iš rei­sų mies­to marš­ru­ti­niai au­to­bu­sai yra kas­dien dez­in­fe­kuo­ja­mi, vai­ruo­to­jai tu­ri dez­in­fe­ka­vi­mo prie­mo­nių, kad rei­ka­lui esant ga­lė­tų dez­in­fe­kuo­ti au­to­bu­sus, juo­se ran­kas ga­li dez­in­fe­kuo­ti ir ke­lei­viai.

Aly­taus fi­lia­lo va­do­vė pa­ti­ki­no, kad nuo rug­pjū­čio 1-osios ke­lei­viai į mies­to marš­ru­ti­nius au­to­bu­sus be kau­kių tik­rai ne­bus įlei­džia­mi, vai­ruo­to­jai in­for­muos ke­lei­vius, kad jie tu­ri dė­vė­ti kau­kes, ti­ki­ma­si ke­lei­vių są­mo­nin­gu­mo ir su­pra­ti­mo.

At­ei­nan­čią sa­vai­tę Aly­taus mies­to marš­ru­ti­niuo­se au­to­bu­suo­se dėl vai­ruo­to­jų ir ke­lei­vių sau­gu­mo tu­ri at­si­ras­ti juos ski­rian­čios sie­ne­lės, ko­kios bu­vo ka­ran­ti­no me­tu.

Kon­tro­lę dėl kau­kių dė­vė­ji­mo ga­li vyk­dy­ti at­sa­kin­gi sa­vi­val­dy­bės, vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tai ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

Ka­dan­gi dėl ko­ro­na­vi­ru­so pli­ti­mo grės­mės ša­ly­je eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja ne­at­šauk­ta, pa­gal Sei­mo ka­ran­ti­no me­tu pa­keis­tą Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są už tai lau­kia di­de­lės bau­dos: fi­zi­niams as­me­nims – nuo 500 iki 1 tūkst. 500 eu­rų, ju­ri­di­niams as­me­nims – nuo 1 tūkst. 500 eu­rų iki 6 tūkst. eu­rų.

Kuo ypa­tin­gas da­bar­ti­nis ko­ro­na­vi­ru­so pli­ti­mas?

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rė D.Ne­kra­še­vi­čie­nė tei­gė, kad šiuo me­tu fik­suo­ja­mi tiek įvež­ti­niai, tiek vie­ti­niai ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai, o jie ypa­tin­gi tuo, kad da­bar žy­miai sun­kiau nei pa­va­sa­rį at­sek­ti jo pli­ti­mo šal­ti­nį: „Va­di­na­si, jis plin­ta pa­čio­je vi­suo­me­nė­je ir tai sun­ku at­sek­ti bei kon­tro­liuo­ti. Tai dar kar­tą pa­tvir­ti­na, kad kau­kių dė­vė­ji­mo at­nau­ji­ni­mas tam tik­ro­se vie­to­se yra tei­sin­gas spren­di­mas.“

Jas teks dė­vė­ti iki at­ski­ro Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo.

Anot Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo P.Ja­ge­la­vi­čiaus, kol kas tik­rai nė­ra min­čių už­da­ry­ti mo­bi­lius pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­tus, o to­kia­me punk­te, nuo ko­vo pa­bai­gos vei­kian­čia­me Aly­tu­je, Pra­mo­nės gat­vė­je, Kul­tū­ros cen­tro au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, da­bar kas­dien at­vyks­ta iš­si­tir­ti maž­daug po 15 žmo­nių. Dau­gu­ma jų – grį­žu­sie­ji iš už­sie­nio.

Šiuo me­tu mo­bi­lus pa­tik­ros punk­tas dir­ba kas­dien po dvi va­lan­das – nuo 8 iki 10 va­lan­dos, iš­sky­rus sek­ma­die­nius ir vals­ty­bi­nių šven­čių die­nas. No­rin­tie­ji ja­me iš­si­tir­ti tu­ri re­gist­ruo­tis karš­tą­ja ko­ro­na­vi­ru­so li­ni­ja 1808.

Nuo punk­to Aly­tu­je veik­los pra­džios čia pa­im­ta per 3 tūkst. mė­gi­nių.

Ko­ro­na­vi­ru­sas Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jams jau ne­be­nu­sta­to­mas nuo ba­lan­džio pa­bai­gos.

Iš 28 šiuo vi­ru­su už­si­krė­tu­sių Aly­taus mies­to gy­ven­to­jų vie­nas gar­baus am­žiaus Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jas mi­rė, ki­ti pa­svei­ko.

Aly­taus ra­jo­ne pa­svei­ko vi­si 7 už­si­krė­tu­sie­ji CO­VID-19.

 

Dalytė NekraševičienėKą svar­bu ži­no­ti apie kau­kes?

Žmo­nės jau, re­gis, tu­ri pa­tir­ties ne­šio­ti kau­kes. Ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu vie­ni vei­dą den­gė me­di­ci­ni­nė­mis, ki­ti – me­džia­gi­nė­mis kaukėmis, tre­ti – re­spi­ratoriais, dar ki­ti – pa­pras­čiau­siai ska­re­lė­mis ar ša­li­kais.

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Dalytė Ne­kra­še­vi­čie­nė (nuotr.) re­ko­men­duo­ja rink­tis me­di­ci­ni­nes kau­kes, ku­rių pa­kuo­tė pa­žy­mė­ta CE žen­klu, liu­di­jan­čiu, jog toks ga­mi­nys ati­tin­ka eu­ro­pi­nius stan­dar­tus dėl efek­ty­vu­mo ir sau­gu­mo.

 

 

 

 

 

  Komentaras

  Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: ogagakunta@gmail.com pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895
  1) Vraji de dragoste
  2) Vraji de dragoste pierdute
  3) Vraji de divor?
  4) Vraji de casatorie
  5) Vraja de legare.
  6) Vraji de rupere
  7) Alunga un iubit trecut
  8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie
  9) dori?i sa va satisface?i iubitul
  Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata
  ogagakunta@gmail.com

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  Tai kad tie idiotai dabar stengiasi suvaldyti situaciją ir leidžia įvežti koroną iš užsienio. Kad ir suvaldys, jei vėl leis įvežti, vėl tas pats š.. bus. Kodėl mes turime dusintis su kaukėmis dėl idiotiškų sprendimų?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.