Įsi­siur­bė er­kė? Sa­vi­jau­ta ir įkan­di­mo vie­ta li­gos simp­to­mus iš­duos per mė­ne­sį

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Komentarai (1)
2020 Liepa 24
erke
Erkės, pasak epidemiologų, paprastai įsisiurbia plonesnėje odoje, kad prakirtusi ją pasiektų kraujagysles.
Kas­met gau­sė­jan­ti er­kių ar­mi­ja mai­ti­na­si tik krau­ju. Jai ne­rei­ka­lin­gas joks ki­tas mais­tas, tik žmo­gus ar gy­vū­nas, ku­rių krau­ja­gys­lė­mis pul­suo­ja krau­jas. Epi­de­mio­lo­gai per pir­mą­jį pus­me­tį už­fik­sa­vo dau­giau er­kių pla­ti­na­mų li­gų at­ve­jų ne­gu per­nai per še­šis pir­muo­sius mė­ne­sius. Lie­tu­va pir­mau­ja Eu­ro­po­je už­si­krė­ti­mais er­kių pla­ti­na­mo­mis li­go­mis. Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je su­sir­gi­mams su­skai­čiuo­ti kol kas už­ten­ka vie­nos ran­kos pirš­tų.

Bū­din­giau­sias pir­mo­sios Lai­mo li­gos sta­di­jos simp­to­mas – mig­ruo­jan­ti eri­te­ma

„Šią lie­pą pir­mą kar­tą su­si­dū­riau su bai­me dėl er­kių pla­ti­na­mų li­gų. Nie­ka­da man pa­čiai ne­bu­vo įsi­siur­bęs šis pa­ra­zi­tas, tad pa­ma­čiu­si jį ant jau­nė­lės duk­ros, ku­ri bai­gia tre­čiuo­sius me­tus, ke­lių su­si­sie­lo­jau. Sa­vait­ga­lį pra­lei­do­me prie Bal­ti­jos jū­ros, įvei­kė­me Olan­do ke­pu­rę ir ši­lu grį­žo­me į mies­tą. Jo­kios er­kės ro­po­jan­čios ant mer­gai­tės dra­bu­žių ar at­vi­rų kū­no vie­tų ne­pa­ste­bė­jau.

Jau pir­ma­die­nio va­ka­rą, na­muo­se duk­ros ko­jos prie­ky­je, virš čiur­nos pa­ma­čiau ban­dan­čią įsi­siurb­ti ma­žy­tę er­kę. Pin­ce­tu ją sku­biai iš­trau­kiau, au­di­ny­je li­ko tik er­kės ga­liu­kas. Ban­džiau jį iš­im­ti, bet ne­sėk­min­gai. Nuim­tą er­kę no­rė­jau su­traiš­ky­ti, bet traš­ke­sio ne­iš­gir­dau, jo­kio krau­jo jo­je dar ne­bu­vo, pa­ra­zi­to pėd­sa­ke li­ko tik dul­ke­lių. Ne­tru­kus duk­rai iki 38 laips­nių karš­čio pa­ki­lo kū­no tem­pe­ra­tū­ra. Pa­tir­ties ne­tu­riu, krei­piau­si į sku­bią me­di­ci­ni­nę pa­gal­bą.

At­vy­kę me­di­kai ap­žiū­rė­jo duk­rą ir pa­siū­lė vyk­ti į li­go­ni­nę. Li­go­ni­nės me­di­kai nu­ra­mi­no, kad tem­pe­ra­tū­ra pa­ki­lo ne įkan­dus er­kei, o dėl ger­kly­tės ne­ga­la­vi­mo. Pa­si­džiau­giau, kad duk­re­lės karš­čia­vi­mas ne­su­si­jęs su er­kės įsi­siur­bi­mu.

Nors bu­vau nu­ra­min­ta, ste­biu įkan­di­mo vie­tą, ku­ri kol kas be jo­kio pėd­sa­ko. Ne ma­žiau grau­du bu­vo ma­ty­ti at­lie­kant dar nė tre­jų me­tų ne­tu­rin­čiam vai­kui ty­ri­mą dėl ko­ro­na­vi­ru­so. Vai­kų ir sa­vo ap­sau­ga ei­da­mi į gam­tą po šio įvy­kio rū­pin­si­mės dar bud­riau“, – pa­sa­ko­ja jau­na ma­ma.

Sen­jo­rai Pet­ru­tei er­kė įsi­siur­bė ren­kant pir­mą­sias vo­ve­rai­tes. „Gry­ba­vau drą­siai, nes esu pa­si­skie­pi­ju­si nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to. Bet įsi­sur­bi­mo vie­tą vis ap­si­žiū­rė­da­vau. Maž­daug po pen­kių die­nų pa­ste­bė­ju­si pa­rau­di­mą, sku­biai krei­piau­si pas šei­mos gy­dy­to­ją. Man bu­vo nu­sta­ty­ta Lai­mo li­ga, skir­tas gy­dy­mas an­ti­bio­ti­kais. Me­di­kės bu­vau pa­gir­ta už aky­lu­mą ir rū­pes­tį sa­vo svei­ka­ta“, – grei­tai pa­gi­ju­si iš­gy­ven­ta pa­tir­ti­mi da­li­ja­si gar­baus am­žiaus aly­tiš­kė.

Sen­jo­ros šei­mos gy­dy­to­ja „Aly­taus nau­jie­noms“, kal­bė­jo, kad Lai­mo li­ga su­ser­ga­ma ta­da, kai, siurb­da­ma krau­ją, er­kė į žaiz­dą su­lei­džia skys­čius, ku­riuo­se yra Lai­mo li­gos su­kė­lė­jų – bo­re­li­jų. Pa­te­ku­sios į žmo­gaus krau­ją, bo­re­li­jos su­ke­lia už­de­gi­mi­nę re­ak­ci­ją. Bū­din­giau­sias pir­mo­sios Lai­mo li­gos sta­di­jos simp­to­mas – mig­ruo­jan­ti eri­te­ma. Pra­ėjus 2-32 die­noms, o kar­tais ir dau­giau, po er­kės įkan­di­mo jos įsi­siur­bi­mo vie­to­je at­si­ran­da ne­skaus­min­gas odos pa­rau­di­mas ryš­kiu kraš­tu. Jis di­dė­ja po ke­le­tą cen­ti­met­rų per die­ną ir kar­tais jo sker­smuo pa­sie­kia net 70–80 cm. Vė­liau jis tam­pa žie­do for­mos, dė­mės kraš­tas ryš­kė­ja, tam­pa rau­do­nos ar vio­le­ti­nės spal­vos, o vi­du­rys pra­de­da blykš­ti. Kar­tais su­sir­gu­sy­sis jau­čia ir ben­drą sil­pnu­mą, karš­čiuo­ja.

Svar­biau­sia – lai­ku kreip­tis me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos. Lai­mo li­ga sėk­min­gai įvei­kia­ma an­ti­bio­ti­kais, jie už­mu­ša bak­te­ri­jas, ku­rios pa­ten­ka į or­ga­niz­mą.

 

Er­ki­niam en­ce­fa­li­tui nė­ra veiks­min­go gy­dy­mo, bet yra skie­pai

Kaip in­for­ma­vo Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Aly­taus de­par­ta­men­to Vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo spe­cia­lis­tė, epi­de­mio­lo­gės pa­dė­jė­ja Al­do­na Čes­na­vi­čiū­tė, iki bir­že­lio mė­ne­sio Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne ne­bu­vo už­re­gist­ruo­ta nė vie­no er­kių su­ke­lia­mų li­gų at­ve­jo. Per bir­že­lį ir lie­pą nu­sta­ty­ta ke­tu­ri Lai­mo li­gos at­ve­jai, er­ki­nio en­ce­fa­li­to at­ve­jų ne­diag­no­zuo­ta. Aly­tus bei jo ra­jo­nas tarp di­džiau­sią ser­ga­mu­mą tu­rin­čių sa­vi­val­dy­bių ne­fi­gū­ra­vo ir pra­ėju­siais me­tais.

Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro iš­pla­tin­tais duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je ser­ga­mu­mas er­kių pla­ti­na­mo­mis li­go­mis au­ga. Iki lie­pos ša­ly­je nu­sta­ty­ta 136 er­ki­nio en­ce­fa­li­to ir 560 Lai­mo li­gos at­ve­jų. Per­nai per pir­mą pus­me­tį bu­vo ma­žiau, ati­tin­ka­mai – 33 ir 544 at­ve­jai, bet iki me­tų ga­lo iš­au­go iki 711 er­ki­nio an­ce­fa­li­to ir 3292 Lai­mo li­gos.

Nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to kas­met fik­suo­ja­ma mir­čių, šie­met li­ga nu­si­ne­šė Šiau­lių ap­skri­ties ir Vil­niaus gy­ven­to­jų gy­vy­bes, abi per šią lie­pą. Da­ro­ma iš­va­da, kad daž­niau už­si­kre­čia vy­rai.

Epi­de­mio­lo­gų tei­gia­ma, kad be­si­skie­pi­jan­čių žmo­nių skai­čius au­ga, bet ser­ga­mu­mo ro­dik­liai ne­ge­rė­ja. Lie­tu­va jau ke­le­tą me­tų iš ei­lės pir­mau­ja Eu­ro­po­je už­si­krė­ti­mais er­kių pla­ti­na­mo­mis li­go­mis. Mū­sų ša­ly­je daug miš­kin­gų, drėg­nų vie­to­vių, jos pa­lan­kios er­kių pli­ti­mui.

Bet vie­to­se, kur er­kių la­bai daug, pa­sak epo­de­mio­lo­gų, ne­bū­ti­nai dau­giau­siai jų yra ir už­si­krė­tu­sių. Ne kiek­vie­na er­kė yra už­si­krė­tu­si. Vie­na iš 100 ne­šio­ja er­ki­nį en­ce­fa­li­tą, o Lai­mo li­gą – 15-20 pro­cen­tų vi­sų er­kių Lie­tu­vo­je. Už­si­krė­ti­mo pa­pli­ti­mas la­bai skir­tin­gas. Vie­na­me miš­ke ga­li bū­ti iki 3 pro­cen­tų, o ša­lia esan­čia­me – jau de­šimt kar­tų di­des­nis.

Nu­sta­ty­ta, kad er­ki­niu en­ce­fa­li­tu už­krės­tų er­kių dau­giau­sia Vi­du­rio Lie­tu­vo­je, Ute­nos, Kau­no, Vil­niaus, Pa­ne­vė­žio ap­skri­ty­se, Lai­mo li­gos – di­džių­jų mies­tų ap­skri­ty­se, iš­sky­rus Klai­pė­dos ap­skri­tį. Spe­cia­lis­tai pra­šo ne­pra­ras­ti bud­ru­mo, šva­rių ra­jo­nų ša­ly­je nė­ra.

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Aly­taus de­par­ta­men­to epi­de­mio­lo­gės pa­dė­jė­ja A.Čes­na­vi­čiū­tė tei­gia, kad rei­kia ste­bė­ti įkan­di­mo vie­tą, ar jo­je ne­at­si­ras mig­ruo­jan­ti eri­te­ma. Vos ją pa­ste­bė­jus, kuo sku­biau kreip­tis į me­di­kus. Jei pra­lei­si pir­muo­sius simp­to­mus, gy­dy­mas bus sun­kes­nis, už­si­tęs. Er­ki­niam en­ce­fa­li­tui nė­ra veiks­min­go gy­dy­mo, bet yra skie­pai, efek­ty­vi pre­ven­ci­nė prie­mo­nė.

Vak­ci­na­ci­ją nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to re­ko­men­duo­ja­ma pra­dė­ti žie­mą ar­ba anks­ty­vą pa­va­sa­rį, kol dar ne­pra­si­dė­jęs er­kių ak­ty­vu­mo lai­ko­tar­pis. Pra­ėjus 2 sa­vai­tėms nuo ant­ro­sios vak­ci­nos do­zės su­lei­di­mo, žmo­gui su­si­for­muo­ja imu­ni­te­tas.

Jei įsi­siur­bė er­kė, Už­kre­čia­mų­jų li­gu ir AIDS spe­cia­lis­tai pri­me­na, kad ją iš­trauk­ti ga­li­ma pa­pras­čiau­siu pin­ce­tu. Prieš trau­kiant er­kę rie­ba­lų ir ki­tų me­džia­gų nau­do­ti ne­rei­kia, nes pa­ša­li­niai dir­gik­liai su­ak­ty­vi­na er­kės mi­ty­bą. Er­kę svar­bu pin­ce­tu su­im­ti kuo ar­čiau žmo­gaus kū­no odos ir ne­su­kio­jant stai­giu ju­de­siu trauk­ti į vir­šų, įkan­di­mo vie­tą dez­in­fe­kuo­ti. Or­ga­niz­mo sa­vi­jau­tą ir įkan­di­mo vie­tą re­ko­men­duo­ja­ma ste­bė­ti mė­ne­sį – per šį lai­ką pa­si­reiš­kia er­kių pla­ti­na­mų li­gų simp­to­mai.

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.