Bir­že­lio 29-ąją skie­pi­ji­mas nuo ko­ro­na­vi­ru­so vyks Ro­tu­šės aikš­tė­je (147)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Skiepys Rotuseje
Skie­pi­ji­mas Rotušės aikš­tė­je vyks nuo 11 iki 16 va­lan­dos. Gy­ven­to­jai bus vak­ci­nuo­ja­mi „Jans­sen“ vak­ci­na. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ben­dra­dar­biau­da­ma su Vy­riau­sy­be ir Na­cio­na­li­niu krau­jo cen­tru, nu­spren­dė šian­dien, bir­že­lio 29-ąją, or­ga­ni­zuo­ti gy­ven­to­jų skie­pi­ji­mą nuo ko­ro­na­vi­ru­so pa­čia­me Dzū­ki­jos sos­ti­nės cen­tre, Ro­tu­šės aikš­tė­je. Taip sie­kia­ma spar­tin­ti vak­ci­na­ci­ją nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos. To­liau ma­žė­ja šia in­fek­ci­ja ser­gan­čių Aly­taus mies­to ir Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų.

Bus skie­pi­ja­ma „Jans­sen“ vak­ci­na

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, bir­že­lio 29-ąją Ro­tu­šės aikš­tė­je Na­cio­na­li­nis krau­jo cen­tras skie­pi­ji­mui nuo ko­ro­na­vi­ru­so pa­sta­tys pa­la­pi­nę, gy­ven­to­jus vak­ci­nuos šio cen­tro dar­buo­to­jai: „To­kia ga­li­my­be pa­si­skie­py­ti ga­lės pa­si­nau­do­ti ne tik aly­tiš­kiai, bet ir ki­tų sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jai. Tą die­ną skie­pi­ji­mas aikš­tė­je vyks nuo 11 iki 16 va­lan­dos. O gy­ven­to­jai bus vak­ci­nuo­ja­mi „Jans­sen“ vak­ci­na, ku­rios už­ten­ka vie­nos do­zės.“

P.Ja­ge­la­vi­čiaus tei­gi­mu, sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tre bus spren­džia­ma, ko­kias dar tai­ky­ti prie­mo­nes sie­kiant pa­spar­tin­ti gy­ven­to­jų skie­pi­ji­mą­si nuo ko­ro­na­vi­ru­so.

Šią sa­vai­tę vi­so­mis dar­bo die­no­mis nuo 8 iki 16 val. dir­ba Skie­pi­ji­mo cen­tras, vei­kian­tis Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre. Bir­že­lio 29-ąją čia skie­pi­ja­ma „AstraZeneca“ arba dabar besivadinančia „Va­xev­ria“ vak­ci­na, bir­že­lio 30-ąją – „Pfi­zer“ ir „Mo­der­na“, lie­pos 1-ąją ir lie­pos 2-ąją – „Pfi­zer“.

Bir­že­lio 28-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, bent vie­na vak­ci­nos nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos do­ze pa­skie­py­ta 48,6 proc. aly­tiš­kių ir pa­gal šį ro­dik­lį Aly­tus už­ima 16-ą vie­tą tarp 60 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių. Aly­taus ra­jo­nas pa­gal tai 4-as tarp ša­lies sa­vi­val­dy­bių, čia nuo ko­ro­na­vi­ru­so bent vie­na do­ze vak­ci­nuo­ta 55,8 proc. gy­ven­to­jų. Ša­lies vi­dur­kis – 43,9 proc.

Tos pa­čios bir­že­lio die­nos sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, vi­sa vak­ci­na­vi­mo sche­ma ar­ba dviem do­zė­mis pa­skie­py­ta 18 tūkst. 810 ar­ba 38,2 proc. aly­tiš­kių, vie­na do­ze – 5 tūkst. 108 ar­ba 10,4 proc Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jų. Aly­taus ra­jo­ne šie skai­čiai ati­tin­ka­mai – 11 tūkst. 252 ar­ba 43,6 proc. ir 3 tūkst. 151 ar­ba 12,2 proc.

Ser­ga 16 aly­tiš­kių ir 8 ra­jo­no gy­ven­to­jai

Bir­že­lio 28-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, Aly­tus pa­gal ser­ga­mu­mą CO­VID-19 in­fek­ci­ja yra 46-as, Aly­taus ra­jo­nas – 37-as tarp ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je per ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. gy­ven­to­jų ten­ka 16 šios in­fek­ci­jos at­ve­jų, ra­jo­ne – 19, ša­lies vi­dur­kis – 31.

Bir­že­lio 27-ąją dėl ko­ro­na­vi­ru­so PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės tir­ti 34 aly­tiš­kiai ir 16 grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais. Tą­dien PGR tir­ti 5 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai ir 3 grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais. Nei mies­to, nei ra­jo­no gy­ven­to­jams CO­VID-19 in­fek­ci­ja nau­jai ne­nu­sta­ty­ta.

Bir­že­lio 28-ąją ko­ro­na­vi­ru­su sir­go 16 aly­tiš­kių ir 8 ra­jo­no gy­ven­to­jai, pa­svei­ku­sių­jų nuo šios in­fek­ci­jos mies­te – 6 tūkst. 977, ra­jo­ne – 1 tūkst. 755.

Tos pa­čios bir­že­lio die­nos ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 20 ko­vi­di­nių lo­vų bu­vo už­im­tos 7, dar 2 ser­gan­tie­ji ko­ro­na­vi­ru­su gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Winter is on its way! The season of holidays, love, and laughter has arrived, and in order to fully appreciate it, we'll need high-quality winter clothing to keep us warm and safe. GAP Pullover Hoodie would be the most valuable addition to your outfit for that objective.
  Gap Brown Hoodie

  Komentaras

  It is a very interesting topic. I think that when you read informative blog you gain new knowledge and it develops our mind. Also, you can use this information for preparing your home task. I recommend Assignment Writing Services, I think you do not regret visiting and using this service!

  Alaskan Thunder Fuck

  Komentaras

  Alaskan Thunder Fuck

  It is a very interesting topic. I think that when you read informative blog you gain new knowledge and it develops our mind. Also, you can use this information for preparing your home task. I recommend Assignment Writing Services, I think you do not regret visiting and using this service!

  Komentaras

  Ensure the lethargic music you decide to play before resigning to bed must have a delicate, consistent and ordinary musicality. shang chi vest I have just read review and got many information as this customary and steady beat causes you to feel loose and facilitate your feelings of anxiety, in this manner making it simpler for you to nod off.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.