Nr. 71 (13594)

2021-06-29

„Alytaus naujienų“ numeryje 71 (13594) skaitykite:

 • Aly­tu­je ne­lie­ka „Sod­ros” sky­riaus. Ar pa­jus po­ky­čius gy­ven­to­jai?
 • Bir­že­lio 29-ąją skie­pi­ji­mas nuo ko­ro­na­vi­ru­so vyks Ro­tu­šės aikš­tė­je
 • Alytaus rajone – globos savaitės renginiai
 • „Spor­to fa­nai” šven­tė tre­čio­jo se­zo­no už­da­ry­mą
 • Ri­bo­ja­mas trans­por­to prie­mo­nių eis­mas da­ly­je Ulo­nų gat­vės
 • Kraš­to­ty­ros mu­zie­jų ir Au­dio­vi­zu­a­lių­jų me­nų cen­trą bus ga­li­ma lan­ky­ti ne­mo­ka­mai
 • Lif­te įstri­gę vai­kai iš­lais­vin­ti, ta­čiau įren­gi­nys ir vėl ne­vei­kia
 • Mi­ros­la­ve rei­kia pa­pil­do­mos vai­kų iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės
 • Ne­at­ly­gin­ti­na do­no­rys­tė – di­džiau­sia žmo­gaus mei­lės žmo­gui iš­raiš­ka
 • Aly­taus ra­jo­nas gar­sė­ja il­ga­am­žiais, 100 me­tų ju­bi­lie­jus – ir Pu­nio­je
 • Ko­dėl rei­kia tiks­lin­ti, keis­ti gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­ci­ją
 • Iš po Mū­zos spar­no: vie­ni ta­len­tai jau iš­skri­do, ki­ti te­be­si­džiau­gia lai­mė­ji­mais
 • „Sca­no­ra­ma” siū­lo eu­ro­pie­tiš­ko ki­no atos­to­gas: su­rengs ma­žą­jį fes­ti­va­lį Aly­tu­je
 • Sėkmė šypsosi „Sofranams”
„Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022“ (ALKS 2022) kviečia į II Alytaus KULTŪROS FORUMĄ! Birželio 29 d. nuo 11 val. Alytaus miesto teatre – įkvepiantys pranešimai bei diskusijos apie iniciatyvas,...
Kur yra „amerikoniška“ mokykla Lietuvoje, kodėl ji taip vadinama, kas joje vyksta šiandien?
Ei­da­mas 75-uo­sius me­tus po sun­kios li­gos mi­rė Vy­tau­tas Šo­pys. Vy­tau­tas gi­mė 1947 me­tų ge­gu­žės 17 die­ną Aly­tu­je, ke­tu­rių vai­kų šei­mo­je. Iš sa­vo tė­ve­lio, gar­saus to me­to...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ben­dra­dar­biau­da­ma su Vy­riau­sy­be ir Na­cio­na­li­niu krau­jo cen­tru, nu­spren­dė šian­dien, bir­že­lio 29-ąją, or­ga­ni­zuo­ti...
Sportas - sveikata, tačiau labai svarbu, jog sportavimas suteiktų malonumą, o ne kančią, tad treniruočių metu svarbu ne tik patogumas, tačiau ir stabilumas, jog darant atsilenkimus, tempimus, jūsų...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.