„Mi­nis­te­ri­nis” vi­zi­tas aiš­ku­mo siū­lo­mai švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kai ne­pri­dė­jo

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (12)
2020 Sausis 24
Piketas Rotušės aikštėje.
Piketas Rotušės aikštėje. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Į su­si­ti­ki­mą su po­li­ti­kais, švie­ti­mo ben­druo­me­nė­mis, mies­to va­do­vais ket­vir­ta­die­nį at­vy­ku­sią švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to vi­ce­mi­nist­rę prof. dr. Jo­lan­tą Ur­ba­no­vič Ro­tu­šės aikš­tė­je pa­si­ti­ko pi­ke­tuo­to­jai ir pil­nu­tė­lė ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė, ne vi­siems vie­tų už­te­ko ir te­ko rams­ty­ti sie­nas. Pla­ka­tuo­se ra­gin­ta ne­griau­ti Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos, sa­lė­je taip pat su­si­rin­ko emo­cin­gai nu­si­tei­ku­si au­di­to­ri­ja. Vi­ce­mi­nist­rė pa­brė­žė, kad švie­ti­mo per­tvar­kos klau­si­mas yra „ypač jaut­rus“, ir lin­kė­jo ras­ti vi­siems pri­im­ti­ną su­ta­ri­mą, ta­čiau čia pat pri­dū­rė, kad „100 pro­cen­tų tin­ka­mas vi­siems“ jis ne­bus.

Mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai iš­va­das raš­tu dar pa­teiks

Kol kas su­si­ta­ri­mo dėl švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos Aly­tu­je nė su ži­bu­riu ne­ma­ty­ti, o po Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos at­sto­vų vi­zi­to aiš­kiau ir­gi ne­ta­po. Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos, „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio ir „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los  ben­druo­me­nės su pa­siū­ly­tu per­tvar­kos pro­jek­tu ne­su­tin­ka ka­te­go­riš­kai.

J.Ur­ba­no­vič po su­si­ti­ki­mo ro­tu­šė­je ap­lan­kė šias tris per­tvar­ky­ti siū­lo­mas įstai­gas. (Tė­vai jai siū­lė už­suk­ti ir į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją, į ku­rią no­ri­ma per­kel­ti tris be­si­prie­ši­nan­čias įstai­gas, ir pa­ma­ty­ti sa­vo aki­mis: ar ten są­ly­gos tik­rai ge­res­nės?) Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos, „Dre­vi­nu­ko“ ir „Sa­ka­lė­lio“ ben­druo­me­nių su­si­ti­ki­muo­se su vi­ce­mi­nist­re ne­da­ly­va­vo, nes toks bu­vo vieš­nios pa­gei­da­vi­mas.

Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja jo­kių Aly­taus mies­to švie­ti­mo per­tvar­kos siū­ly­mų ver­ti­ni­mų su­si­ti­ki­mo me­tu ne­iš­sa­kė, nors ne­ri­mau­jan­čios ben­druo­me­nės to lyg ir ti­kė­jo­si. Iš­va­das pa­teiks mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai, kai gaus ofi­cia­lų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės raš­tą. Jį Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai ža­da­ma iš­siųs­ti pir­ma­die­nį.

„Ko­kia bus per­tvar­ka, nu­spręs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, o mes ver­tin­si­me, ar lai­ko­ma­si įsta­ty­mų, ar jie ne­pa­žei­džia­mi. Da­bar ne­pa­sa­ky­si­me, kam pri­ta­ria­me, kam ne. Ga­lu­ti­nio sa­vi­val­dy­bės spren­di­mo dar ne­sa­me ga­vę, kai gau­si­me – ta­da spe­cia­lis­tai įver­tins“, – aly­tiš­kiams sa­kė Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos Švie­ti­mo ko­ky­bės ir re­gio­ni­nės po­li­ti­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ai­das Al­da­kaus­kas.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos do­ku­men­tą tu­rė­tų svars­ty­ti pas­ku­ti­nį va­sa­rio ket­vir­ta­die­nį vyk­sian­čia­me po­sė­dy­je.

Ra­gi­no kal­bė­tis ir su­si­tar­ti

Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to vi­ce­mi­nist­rė J.Ur­ba­no­vič tei­gė, kad kal­ba­ma apie ypač jaut­rius klau­si­mus, nes la­bai sun­ku ras­ti tri­jų da­ly­kų – švie­ti­mo ko­ky­bės, jo pri­ei­na­mu­mo ir efek­ty­vu­mo – ba­lan­są.

„Ko­kį raš­tą dėl tin­klo per­tvar­kos be­pa­reng­tų ir mums at­siųs­tų per­žiū­rė­ti sa­vi­val­dy­bė, es­mė – ne jis. Es­mė ta, kas bus nu­spręs­ta, kad bū­tų ras­tas su­si­ta­ri­mas, vyk­tų kon­struk­ty­vus dia­lo­gas. Lin­kiu, kad gir­dė­tu­mė­te vie­ni ki­tus, įver­tin­tu­mė­te, ką tu­ri­te, ne­pra­ras­tu­mė­te to, ką už­au­gi­no­te, ir ras­tu­mė­te bū­dą, kaip tai pa­nau­do­ti efek­ty­viai“, – kal­bė­jo vi­ce­mi­nist­rė.   

 J.Ur­ba­no­vič pa­ste­bi, kad ras­ti su­si­ta­ri­mą, ku­ris 100 pro­cen­tų bū­tų tin­ka­mas vi­siems, var­gu ar pa­vyks su­ras­ti, ta­čiau rei­kia ieš­ko­ti kom­pro­mi­so, nes per­mai­nos bū­ti­nos.

„Svar­bu, jog nei po­li­ti­niai, nei ver­slo in­te­re­sai ne­už­gož­tų pa­grin­di­nio tiks­lo – kiek­vie­nas vai­kas jaus­tų­si ge­rai ir gau­tų ko­ky­biš­kas pa­slau­gas, o Aly­tus bū­tų au­gan­tis mies­tas“, – sa­kė vi­ce­mi­nist­rė.

Švie­ti­mo ko­ky­bės ir re­gio­ni­nės po­li­ti­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius A.Al­da­kaus­kas tei­gė, kad pro­ble­ma ak­tu­a­li vi­so­je Lie­tu­vo­je: vai­kų ma­žė­ja, mo­kyk­los tuš­tė­ja. Ver­ti­nant iš­lai­das švie­ti­mui, pa­sak jo, Aly­tus ne­at­ro­do la­bai pras­tai: „Žiū­rint per ūkio priz­mę, iš­lai­dos net­gi  ma­žes­nės nei vi­du­ti­niš­kai Lie­tu­vo­je.“ Ta­čiau klau­si­mas, ar tin­klo Aly­tu­je ne­rei­kia tvar­ky­ti, A.Al­da­kaus­ko ma­ny­mu, yra re­to­ri­nis. „Ko pa­si­gen­du „Fin­dep“ iš­va­do­se, ku­rių pa­grin­du pa­reng­tas per­tvar­kos siū­ly­mas, tai stra­te­gi­nio po­žiū­rio į Aly­taus plėt­rą – ko­kio švie­ti­mo rei­kės mies­tui po 5–10 me­tų?“ – svars­tė mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas.

Mies­to va­do­vai: te­ma sun­ki, klau­si­mų be at­sa­ky­mų daug

Me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ak­cen­ta­vo vie­tų lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se trū­ku­mą, o šią pro­ble­mą pa­siū­lė spręs­ti pla­nuo­ja­ma mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­ka. Vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė ne­slė­pė, kad švie­ti­mo per­tvar­kos te­ma jai la­bai sun­ki: „Jei ras­ti ge­riau­sią per­tvar­kos spren­di­mo va­rian­tą bū­tų taip leng­va, ji jau bū­tų se­niai įgy­ven­din­ta.“

Pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, vi­si spren­di­mai dėl tin­klo per­tvar­kos tu­ri bū­ti pri­im­ti iki šių me­tų rug­sė­jo 1-osios li­kus ke­tu­riems mė­ne­siams, tai yra iki ge­gu­žės 1 die­nos.

Kal­bė­da­mas apie ga­li­mą fi­nan­si­nę per­tvar­kos nau­dą, ve­dė­jas mi­nė­jo, kad, par­da­vus tris švie­ti­mui ne­be­rei­ka­lin­gus po per­tvar­kos pa­sta­tus, bū­tų ti­kė­ti­na gau­ti 1 mi­li­jo­ną eu­rų.

„Po­ky­čiai yra nor­ma­lus da­ly­kas“, – tei­gė V.Va­lū­nas, prieš ku­rį lai­ką dar­že­lių vie­to­je ini­ci­ja­vęs pra­di­nių mo­kyk­lų įsi­kū­ri­mą, o da­bar sie­kian­tis jas per­kel­ti į ki­tų tuš­tė­jan­čių mo­kyk­lų pa­tal­pas, taip ga­li­mai iš­spren­džiant vie­tų dar­že­liuo­se trū­ku­mą. 

„Vie­nų vai­kų ge­ro­vės ne­ga­li­ma kur­ti ki­tų vai­kų ge­ro­vės są­skai­ta“, – plo­ji­mais pa­ly­dė­tas „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los at­sto­vo Ed­var­do Biels­kio pa­si­sa­ky­mas. Jis pa­tvir­ti­no ka­te­go­riš­ką šios ben­druo­me­nės ne­pri­ta­ri­mą pla­nuo­ja­mai tin­klo per­tvar­kai.

To­mas Vai­lio­nis, „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio at­sto­vas, pri­mi­nė, kad ben­druo­me­nė su­rin­ko 2 tūkst. pa­ra­šų, jie ne­su­tin­ka su Aly­taus mies­to ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tu.  Ja­me nu­ma­ty­tas „Dre­vi­nu­ko“ 1–4 kla­sių iš­kė­li­mas į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją. At­si­sa­ky­ti to­kio su­ma­ny­mo ra­gi­no tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos Zon­ta Aly­taus mies­to klu­bo at­sto­vė Zo­fi­ja Rau­lič­kie­nė, pri­mi­nu­si, kad ne­įga­liems vai­kams  čia su­da­ry­tos ypač ge­ros są­ly­gos, pri­tai­ky­ta ap­lin­ka, jų per­kė­li­mas iš­ar­dy­tų dau­ge­lio me­tų įdir­bį.

Sau­lius Dau­gir­da, Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos at­sto­vas, pa­tvir­ti­no, kad ben­druo­me­nė ne­pri­ta­ria siū­lo­mai švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kai, ku­rios pla­ne šios mo­kyk­los mo­ki­niai tu­rė­tų lai­ki­nai kel­tis į Dai­na­vos ir Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jas ir lauk­ti, kol bus pa­sta­ty­ta nau­ja mo­kyk­la. Se­ną­jį pa­sta­tą re­ko­men­duo­ja­ma griau­ti ar­ba par­duo­ti, o ne re­no­vuo­ti, mat, pa­sak spe­cia­lis­tų, re­no­va­ci­ja bū­tų bran­ges­nė nei nau­ja.

La­ko­niš­kas bu­vo Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los va­do­vas Gin­tau­tas Drau­ge­lis. Jis pa­si­ge­do rim­tes­nės dis­ku­si­jos dėl pla­nų jo va­do­vau­ja­mą švie­ti­mo įstai­gą iš­kel­ti iš bu­vu­sio dar­že­lio pa­tal­pų ir no­ro mo­ki­nius per­kel­ti į Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­trą.  „Mo­kyk­la spe­ci­fi­nė, žo­džiais ne­pa­pa­sa­ko­si, la­bai no­rė­tų­si, kad ta­ry­bos na­riai prieš pri­im­da­mi spren­di­mą jo­je pa­ga­liau ap­si­lan­ky­tų“, –  ra­gi­no G.Drau­ge­lis.

Sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė ir po­li­ti­kai. Ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius at­krei­pė vi­ce­mi­nist­rės dė­me­sį į ne­ati­ti­ki­mus tarp ga­lio­jan­čių švie­ti­mo sis­te­mą reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų, me­to­di­nių re­ko­men­da­ci­jų ir Aly­tu­je siū­lo­mos per­tvar­kos – ji su­kir­ši­no ben­druo­me­nę, nors do­ku­men­tai nu­ma­to, kad per­mai­nos pri­va­lo at­si­ras­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

 

 

 

  Komentaras

  Vėl nesimato taryboje kas iš tikro valdo. Nes didžiausia tenkanti atsakomybė meriu ir savivaldybės administracijos direktoriui, nes jie užimdami įtakingiausius valdžios postus ir būtent neblogus valdiškus atlyginimus gaunatys, kad pirmi analizuotų ir teiktų siūlymus, aną savaitę po komandiruotėm. Kaip darbų įkarštis formuot biudžetą ir spartint vėluojamas pertvarkas, jei per komandiruotes nuo darbų bėga..? Kas iš tikro ir už juos galimai delioja, nors atsakomybė kas pirmus postus užima? Reiškia pagal įstatymus valdanti koalicija kur taryboj oficialiai pasiskelbia su veiklos programa ir neaišku. Nes kiek iš valdančių per metines veiklos ataskaitas visi įpliekė mero kompetencijai. Pilietininkai net aštriai. Dalis socdemų ir konservatorių ir prieš. Tad po to taryboj būt gerai, kad pasitvirtintų. Kas iš tikro valdančių liko. Nes jei viena kalba, o apsisukę prieš varo, reiškia nėra rimtų valdančių. Iš anos kadencijos oponavusių, kur oatyrė fiasko vicmerų interpeliacijos, interpeliavę ant tų pačių problemų paslydę. Ir ne labai matosi, kad jiems miesto interesai rūpėtų. Kur jų tuo met lyderio tarybos nario T.P. metinė veiklos ataskaita? Kur matytųs, kad geriau sugeba, nei tuo met interpeliavo? Kažkaip atgal gryžta- kur spiaudė tuo met, dabar..

  Komentaras

  Alytaus miesto ir rajono valdymuose įdomiai dominuoja institucijos. Prieš rinkimus jei iš Alytaus rajono savivaldybės buvo paėmę dokumentus aiškintis, dėl rajono merui priklausančio nuosavo namo liepto įcežerą, mieste prieš metus įeita į firmos teritoriją blusinėt atliekų ir nematyta tuo met problemų perdangų perdirbimo įmonėj..? Mieste tyrimai dėl gaisro ir žemės sklypų jungia - tyla... Kaip kgb laikų tasa. Ką reikia doroja, ko reikia nemato. Bet per tai rimtos savivaldos nėra. Kad pačių rinkti valdo ir atsako. O institucijų žmonės nerinko ir jos neatsako. Jos tik viešint apie savo veiklas gali. O Alytuj ne labai ir viešina. Tik įtarimai galimais manipuliavimais. O atsakyt visais atvejais žmonių rinktiems politikams. Kur žmonės gali iš jų reikalaut. Nes jie rinkti ir žmonėms atskaitingi.

  Komentaras

  Pagal karmas gauna atgal. Net ir šiam pasaulį. Ir kaip bijoma praleist į valdymą tų retų, kurie sugeba. Geriau valdyme bus tie, per kurių negebėjimus vykdyt reformų tik didės erzelynai. Per nesukontroliavimą įmonės dėl gaisro už pasekmės dauguma alytiškių jau dabar dėkoja. O ateitį, jei pagal mokslininkų prognozes gali būt išsigimimų, dar labiau kartom dėkos. Nors dabar kas kur protestuoja vieni prieš kitus. Keli tyrimai dėl gaisro ir žemės sklypų, čia rimti dalykai. O ne baltais siūlais rištos intrigos kaip nuslopint, kur net savivaldybės Etikos komisija jau išsityę. Tamsias ir institucijų puses. Kaip ir stadijono byla žalos nėra, vienintelis objektas laiku padarytas. Bet per savivaldybės nekompetenciją laiku formint dokumentų, baltais siūlais surišę. O kur rimti priekaištai dėl Rotušės aikštės brokų.., gaisro ar dėl žemės sklypų- tylu..

  Komentaras

  Kaip ateina eilinis pilietis pas dantistą dantų taisyt. Reikalaujamas rezultatas sutaisyt dantį. Per sunku tokių žodžių nėra. O į dantistės kompetenciją ateina sugebantys. Tas pats ir mero- vicemerų postai. Jei nesugeba analizuot ir pirmi sprendimų siūlyt, nėra ko eit į tokius oistus. Ateus kurie sugeba ir Alytuj yra tokių. O čia kaip gerus atlyginimus imt, turistaut po pasaulį po komandiruotėm, šokinėt į akus prieš kas pareikalauja dirbt žmonėms - jau princapms per sunku. Nesigėdina net prisipažint. Kaip ima atlyginimus ar sako, neužsidirbam, nes nesugebam?

  Komentaras

  Pagal mero kompetenciją jis pats su vicmerais turi patys sugebėt pagal valdininkų teikiamas informacijas vertint situacijas. Parinkt efektyviausias strategijas su aiškiais formuluojamais tikslais. Teikt svarstymui tarybai ir bendruomenei. Ir po jų pastabų galutinius variantus šlifuot. Ir visur patys pasidaro be ministerijų. Alytuj jei su ministerijų pagalba- gzli meras su vicemerais užleist postus sugebstiems tarybos nariams. Ir ne gėdyt Alytaus...

  Komentaras

  Kažkaip keistai atrodo,kai Alytaus miesto sav. dirba tiek daug specialistų, gerai žinančių miestą, jo problemas, o rimtiems klausimams spręsti už mokesčių mokėtojų pinigus samdo kažkokias UAB ,,FINDEF ''-
  daryti mieste švietimo pertvarką, arba gatvių eiliškumui nustatyti kažkokį UAB-ą SMART CONTINENTAL Lt , ir kitokias firmas, kurios yra ne vietinės , nežino realios situacijos mieste, ir su savo nesąmoningais pasiūlymais piktina alytiškius.

  Komentaras

  Alytaus politikai triperistai. Visas nesamones, korupcinius sprendimus prasistumia dangstydamiesi kolektyvine atsakomybe. Nėra nekorumpuotų realių lyderių. Tik partinių įsakymų vykdytojai sukišti į Tarybą. Stumdo įtakos grupės tokius be nuomonės partinius chamelionus broilerius parazitus. Daug tokių yra Alytuj

  Komentaras

  Alytaus švietimo kokybės lygį rodo išskirtinumas per Lietuvą. Kad miesto valdžioje tos pačios švietimo sistemos išugdyti politikai beveik vieninteliai per Lietuvą nesugeba nei savivaldybės struktūros ir švietimo bei kitų pertvarkų vykdyt, dirbt per es paramos projektus pagsl šalies vystymo bd prioritetus...Tai yra savivaldos pradmenų neįkanda, ką kiti sugeba. Ir tas valdžioje esančių mandrumas, elementari nepagarba vyresniems..- kultūros lygis žemas. Apart tas besaikis populizmo su šou elementais palaikymas. Ne veltui per padangų gaisrą gavo signalą surimtėt per savivaldą, net nereaguoja.

  Komentaras

  mažiau reikia paisyti šitų protestuotojų Alitaus mažas miestelis dėl atstumu vaikams reikia pusę mokyklų azdaryt jeigu vaikų sk sumažėjo perpus o visokiems daraktoriai yra darbo birža o ne durniu voliot pustustese mokyklose

  Komentaras

  Nereikia eit į postus kur nesugeba. Nes beveik visos savivaldybės laiku atlikę reikiamas pertvarkas. Net Alytaus rajonas. Patys be vargų. Pagal įstatymus ekonominiai pagrindimai ir optimaliausi sprendimai. Alytaus atveju klasikiniai metodai. Mikrorajone stengias nors vieną mokyklą išlaikyt. Stambina kelias greta esančias. Dėl darželių persistengė retint. Dabar trūksta. Viskas atvirkščiai kaip turi būt. Atsistatydint ir užleist vietas sugebantiems. Kurie ištrauktų Alytuj iš šios gėdos. Kur paimsi visur fiasko. Biudžetą skuba teikt taryboj tvirtint pirma meras prieš neinformavęs apie biudžeto metmenis. Nes meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Kur kaip kiekvieną projektą teikia visuomenei vertinti. Gal visuomenė nesutiks, kad biudžeto lėšas sau kiek nori skirstos? Pareikalaus už komandiruočių naudą miestui atsiskaityt, per pertvarkų neatlikimą nekraut finansinės naštos miesto ateičiai... Kažkaip už akių visuomenei daro ar įpiršinėja įtartinas pertvarkos schemas. Kur kyla abejonių, ar tai naudingiausi sprendimai viso apie 50 tūkstančių alytiškių labui. Apart grupelei, kaip daugiau sklypų..?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.