Dau­gė­ja įta­ria­mų­jų dėl gais­ro „Eko­lo­gis­ti­ko­je”: tarp jų – dvi ap­lin­ko­sau­gi­nin­kės

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (4)
2020 Sausis 14
Gaisras
Įta­ria­ma, kad penki as­me­nys ne­tin­ka­mai vyk­dė sa­vo pa­rei­gas ir ne­už­tik­ri­no sau­gios ap­lin­kos, to­dėl gais­ro me­tu iš­si­sky­rus ter­ša­lams orui bu­vo pa­da­ry­ta dau­giau nei 5 mln. eu­rų ža­la. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pra­ėju­sio spa­lio vi­du­ry­je ki­lu­sio ir de­šimt die­nų tru­ku­sio gais­ro Aly­taus pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ pra­ne­ši­mai apie įta­ri­mus jau pa­reikš­ti pen­kiems as­me­nims. Pas­ta­ruo­ju me­tu įta­ria­mų­jų są­ra­šą pa­pil­dė vie­nas bu­vęs šios ben­dro­vės dar­buo­to­jas ir dvi ap­lin­ko­sau­gi­nin­kės.

Įta­ri­mai – trims „Eko­lo­gis­ti­kos“ at­sto­vams

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ ki­lu­sio gais­ro kon­tro­liuo­ja ir ko­or­di­nuo­ja Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra, o jį at­lie­ka Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo, Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo ir Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo sky­rių pa­rei­gū­nai.

Sie­kiant iš­tir­ti vi­sas gais­ro ap­lin­ky­bes Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ro­je su­da­ry­ta ke­tu­rių spe­cia­li­zuo­tų pro­ku­ro­rų, va­do­vau­jan­čių ir or­ga­ni­zuo­jan­čių iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, gru­pė.

Kaip pra­ne­ša Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra, iki­teis­mi­nis ty­ri­mas vyks­ta ke­lio­mis kryp­ti­mis, ti­ria­mos įvai­rios gais­ro prie­žas­ties ver­si­jos, ver­ti­na­mi įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų, vyk­džiu­sių „Eko­lo­gis­ti­kos“ prie­žiū­rą, veiks­mai ir pri­im­ti spren­di­mai.

Per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je įta­ri­mai pa­gal du Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius – pa­žeis­tų ap­lin­kos ap­sau­gos tai­syk­lių ir ap­gau­lin­gos ap­skai­tos tvar­ky­mo pa­reikš­ti šios ir kro­vi­nių per­ve­ži­mu už­si­i­man­čios ben­dro­vės „Vi­vat­rans“ di­rek­to­riui Juo­zui Ci­cė­nui ir bu­vu­siam „Eko­lo­gis­ti­kos“ va­dy­bi­nin­kui, at­sa­kin­gam už ap­lin­kos rei­ka­la­vi­mų lai­ky­mą­si, da­bar va­dy­bi­nin­ku „Vi­vat­rans“ dir­ban­čiam Ro­mu­al­dui Va­ra­naus­kui.

Pas­ta­ruo­ju me­tu Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­ne­šė, kad įta­ri­mai dėl ap­gau­lin­gos ap­skai­tos tvar­ky­mo pa­reikš­ti ir bu­vu­siam „Eko­lo­gis­ti­kos“ ga­my­bos va­do­vui, „Vi­vat­rans“ lo­gis­ti­kos va­do­vui  Aud­riui Pet­ru­se­vi­čiui.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kės at­si­sa­ko ben­dra­dar­biau­ti su tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį įta­ri­mai pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są dėl tar­ny­bos pa­rei­gų ne­at­li­ki­mo pa­reikš­ti dviem ap­lin­ko­sau­gi­nin­kėms – Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Kau­no ap­lin­kos ko­ky­bės kon­tro­lės sky­riaus vy­riau­sio­sioms spe­cia­lis­tėms Auš­rai Bru­žie­nei ir Auš­rai Kri­če­nie­nei, ku­rių dar­bo vie­tos yra Aly­tu­je.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra in­for­ma­vo, kad iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu gau­ti duo­me­nys lei­džia ma­ny­ti, jog šios ap­lin­ko­sau­gi­nin­kės ne­tin­ka­mai at­li­ko sa­vo pa­rei­gas ir pa­žei­dė tei­sės ak­tų nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus, taip pa­da­ry­da­mos vals­ty­bei di­de­lę tur­ti­nę ir ne­tur­ti­nę ža­lą.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu jos at­si­sa­ko ben­dra­dar­biau­ti su tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis, ne­duo­da jo­kių pa­ro­dy­mų, ne­aiš­ki­na įvy­kio ap­lin­ky­bių.

Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vai­das Gri­cius sa­kė, kad dėl to­les­nio mi­nė­tų ap­lin­ko­sau­gi­nin­kių dar­bo, gal­būt vi­di­nio jų dar­bo pa­tik­ri­ni­mo bus aiš­ki­na­ma­si su de­par­ta­men­to tei­si­nin­kais, taip pat Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tais, lau­kia­ma de­ta­les­nės in­for­ma­ci­jos iš pro­ku­ro­rų.

Vi­siems pen­kiems įta­ria­mie­siems skir­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės – ra­šy­ti­niai pa­si­ža­dė­ji­mai ne­iš­vyk­ti.

Įta­ria­ma, kad šie as­me­nys ne­tin­ka­mai vyk­dė sa­vo pa­rei­gas ir ne­už­tik­ri­no sau­gios ap­lin­kos, to­dėl gais­ro me­tu iš­si­sky­rus ter­ša­lams orui bu­vo pa­da­ry­ta dau­giau nei 5 mln. eu­rų ža­la.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas už mi­nė­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas nu­ma­to bau­dą, areš­tą ar lais­vės at­ėmi­mą iki še­še­rių me­tų.

  

  Komentaras

  Ot tai blyn teisingumas: Alytus dega, janoniai su cycėnais rotariuoja, o už viską kaltos Kaune sėdinčios ir kaltę prisiimančios, kas gali paneigti kad už dyką, moterėlės? Kaip pagal Šveiko raštus!

  Komentaras

  Tiria tokios didelės pajėgos. Regis vos ne visi Alytaus policijos skyriai. Jei net stt per gaisrininkus stengiasi pasižymėt. Nes darbu nori apsirūpint ir teisėsaugininkai. Įrodyt, kad reikalingi. Tik štai rezultatai, įtarimai keliom valdininkėlėm moteriukėm, kur..Kur ir pačios gal netiki, kad galėtų savo valia toki galingų firmos nesukontroliuot, patikėt ir neskuba. O štai brolio santykių su merais atitinkamose kafencijose, regis...tabu. Ant eilinių..iešmininkų. Kur menkniekiuose pablusinėt prieš metus dėl atseit užkastų atliekų - tylu ir po metų. Nors ruo met jau galimai problemos brendo ir šioje įmonėje. Įdomu, ko eksmeras iš anos kadencijos nepaaiškina alyriškiams. Ką petdavė esamam merui, kad problemos nuo anos kadencijos tik blogėja. Visi tokias įmones susikontroliuoja, be vargo pasidarę struktūrų ir švietimo reformas, užsovedę per es paramos projektus. Alytuj per tyrimus sunku suvokt, kas šeiminkauja mieste. At tirianti policija, stt..ar dar kas nors. Toli nuo rimtos savivaldos. Kaip valdos patys ir atsako, ir visuomenei atsiskaito.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.