Aly­taus mies­to te­at­rui lai­kas tap­ti vals­ty­bi­niu

R. Šarknickas
Robertas Šarknickas: „Aly­tus be te­at­ro da­bar jau sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja­mas.“
Te­at­ras Aly­tu­je tu­ri se­nas tra­di­ci­jas nuo Sme­to­nos lai­kų. Vai­di­ni­mai vy­ko Šau­lių na­muo­se. Vė­liau te­at­rui sėk­min­gai va­do­va­vo ži­no­mas re­ži­sie­rius, ak­to­rius Va­len­ti­nas Kir­lys. Po jo es­ta­fe­tę iš mė­gė­jų pe­rė­mė Ar­vy­das Kin­de­ris, Da­lia Ki­man­tai­tė, Lo­re­ta Liau­sai­tė ir vi­sas bū­rys mies­to ir pa­gal su­tar­tis dir­ban­čių pro­fe­sio­na­lių re­ži­sie­rių ir ta­len­tin­gų ak­to­rių.

Tai Auk­si­nio sce­nos kry­žiaus lau­re­a­tė An­dra Ka­va­liaus­kai­tė, Jo­nas Gai­žaus­kas, Eu­ge­ni­jus Ra­kaus­kas, To­mas Kun­či­nas, Eri­ka Ja­ciuns­kai­tė, Eg­lė Juš­kai­tė, Ra­sa Gri­gu­ty­tė, Ta­das Gryn, Do­lo­re­sa Kaz­ra­gy­tė, To­mas Vai­sie­ta, Ine­sa Pil­ve­ly­tė, Vi­das Vaš­kius, To­mas Kliu­kas, Onu­tė Gu­dai­ty­tė, Vai­das Pra­spa­liaus­kas, Žyd­rū­nas Go­rel­čen­ko, Al­ma Pur­vi­ny­tė, Gy­tis Pa­de­gi­mas, Ar­vy­das Le­be­liū­nas ir daug ki­tų.

Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­ja su­rin­ko Aly­taus te­at­rui ak­to­rių kur­są. Vi­sus ket­ve­rius me­tus tal­ki­no ir pa­ti le­gen­di­nė Jau­ni­mo te­at­ro, gar­sio­jo de­šim­tu­ko ak­to­rių, re­ži­sie­rė, pe­da­go­gė Da­lia Ta­mu­le­vi­čiū­tė, ak­to­rius Vla­das Bag­do­nas ir ki­ti dės­ty­to­jai, pro­fe­so­riai.

Te­at­ras per pas­ta­ruo­sius ke­le­tą me­tų šok­te­lė­jo me­ni­ne, va­dy­bi­ne ver­te į aukš­tu­mas. Lie­tu­vos vals­ty­bi­niai ir na­cio­na­li­niai te­at­rai da­bar su di­de­le pa­gar­ba žiū­ri į mū­sų mies­to te­at­rą.

Aly­taus te­at­ras ne­be­nu­si­lei­džia pro­fe­sio­na­lu­mu ne tik vai­dy­ba, re­ži­sū­ra, bet ir vi­sa rei­kia­ma tech­ni­ka: gar­so ir ap­švie­ti­mo apa­ra­tū­ra. Pa­sta­tas vi­siš­kai yra pri­tai­ky­tas vyk­dy­ti aukš­to ly­gio pro­fe­sio­na­lią te­at­ro veik­lą. Pro­fe­sio­na­liai vei­kia ir va­dy­bi­nin­kų ko­man­da bei ad­mi­nist­ra­ci­ja.

Lie­tu­vos te­at­rai gan daž­nai į sa­vo re­per­tu­a­rus įtrau­kia ir Aly­tų. Do­mi­si ir kvie­čia mies­to ak­to­rius fil­muo­tis įvai­riuo­se te­le­vi­zi­jos, ki­no fil­muo­se ir da­ly­vau­ti edu­ka­ci­niuo­se pro­jek­tuo­se. Į mies­to te­at­rą kur­ti ir vai­din­ti at­va­žiuo­ja kom­po­zi­to­riai, dai­li­nin­kai, re­ži­sie­riai, ak­to­riai.

Už­au­go žiū­ro­vas, ku­ris da­bar jau ve­da sa­vo ma­žuo­sius žiū­ro­vus. Tai­gi, ga­li­ma teig­ti, kad tiks­las pa­siek­tas. Aly­taus te­at­ras ver­tas įgy­ti aukš­čiau­sią sta­tu­są – tap­ti Aly­taus vals­ty­bi­niu te­at­ru.

Taip, te­at­ras už­au­go, vi­siems pa­dė­ka, ku­rie il­gai ir kan­triai bran­di­no ir su­kū­rė tai, ko ma­žiau­siai, gal net pats, te­at­ras ti­kė­jo­si. Aly­tus be te­at­ro da­bar jau sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja­mas. Ten­ka pri­dė­ti, kad to­kios pat nuo­mo­nės yra ir ki­ti vals­ty­bi­niai ir na­cio­na­li­niai Lie­tu­vos te­at­rai.

Ma­nau, kad lai­kas Aly­taus te­at­rui tap­ti vie­nin­te­liu Pie­tų Lie­tu­vos vals­ty­bi­niu te­at­ru. Aukš­ti pa­sie­ki­mai, pel­no­mi te­at­ro ap­do­va­no­ji­mai, aukš­tas gast­ro­lių Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je skai­čius, edu­ka­ci­jų pro­gra­mos, tarp­tau­ti­niai pro­jek­tai – abe­jo­nių ne­be­lie­ka, lai­kas pra­dė­ti star­tuo­ti ir ruoš­ti raš­tą aukš­čiau­siu lyg­me­niu Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai.

Ga­vus aukš­tes­nį sta­tu­są, at­si­ve­ria ga­li­my­bės at­sto­vau­ti Lie­tu­vai pa­sau­ly­je su ki­tų ša­lių vals­ty­bi­niais ar na­cio­na­li­niais te­at­rais.

Esu dė­kin­gas, kad mū­sų idė­jai taip pat pri­ta­ria ir mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis.

Ne­ži­nia, kiek už­truks vi­sas pro­ce­sas, bet is­to­ri­nis star­tas nuo šios idė­jos jau pra­si­dė­jo.

Su tan­kes­niu šir­dies pla­ki­mu mies­to ir te­at­ro ben­druo­me­nė lauks šio is­to­ri­nio įvy­kio ir spren­di­mo. Tai ne­leng­vas dar­bas, ku­riam pri­reiks kan­try­bės ve­dant dis­ku­si­jas su kul­tū­ros mi­nist­ru.

Sėk­mės vi­sam te­at­ro ko­lek­ty­vui!

 

LR Sei­mo na­rys

Ro­ber­tas Šar­knic­kas

Užs. Nr. 0051. Bus apmokėta iš R.Šarknicko parlamentinės veiklos viešinimo sąskaitos.

 

 

 

  Komentaras

  Niekad Alytus gerai nesivystys rinkdami į valdžią artistus. Gudrius interesų atstovus. Rimtų politikų neturi dabar ir būsimiems rinkimams nesimato. Apart per kuriuos blogėja.

  Komentaras

  ir meras pritaria, vadinasi Alytui reikia valstybinio teatro. Bet vis dėlto, ponas Robertai, gal galėtumėt pasistengti, kad mieste atsirastų kokios trys valstybinės vaistinės, valstybinis bankas, o svarbiausiai - Miesto sode ir Jaunimo parke po valstybinį viešąjį tualetą. Tiesa, dar vieną valstybinę maisto prekių parduotuvę prekiaujančią už talonus suveikite.

  Komentaras

  Negaili lėšų nesamonėms. Apie rimtas valstybės ir miesto problemas neturi ką pasakyt pagal kompetencijas, tai..? Galima ginčytis ir galima proga postuką nusigriebt per Vilnių kol? Nes Alytuj be šansų ir pats supranta. Kaip aktorius meistriškai išnaudoja politiko vaidmenį lengviau išgyvent. Nieko rimto iš valstiečių- be asmenybių ir iniciatyvų. Mieste ir rajone.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.