Sa­vi­val­dy­bė gy­ven­to­jus skan­di­na į ne­ži­no­my­bę (4)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Gardino gatvėje
Gardino gatvėje nuo Sveikatos tako pusės suplanuotas pravažiavimas veda į laisvą valstybinės žemės sklypą. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus Gar­di­no ir Sei­nų gat­vių gy­ven­to­jai šian­dien ne­su­pran­ta mies­to val­džios veiks­mų, ku­riais yra pa­blo­gi­na­mos gy­ve­ni­mo są­ly­gos. Gar­di­no gat­vės pu­sė­je prie Svei­ka­tos ta­ko su­pla­nuo­tas nau­jas pra­va­žia­vi­mas, ve­dan­tis į nie­kur ar­ba į lais­vą vals­ty­bi­nės že­mės skly­pą. Sei­nų gat­vė pa­da­ly­ta į dvi da­lis, vie­nai jų su­tei­kus nau­ją pa­va­di­ni­mą. Dėl to­kio veiks­mo čia gy­ve­nan­tie­ji pa­si­ge­do sa­vi­val­dy­bės at­si­klau­sia­mos jų nuo­mo­nės, net ke­ti­na kreip­tis į teis­mą dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo.

Vie­no gy­ven­to­jo pra­šy­mas ir pra­si­dė­jęs pro­jek­ta­vi­mas

Gar­di­no gat­vės gy­ven­to­ja, ku­rios pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma, nuo pra­ėju­sių me­tų pra­džios pra­dė­jo ra­šy­ti pra­šy­mus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riui su­for­muo­ti įva­žia­vi­mą į jos skly­pą pa­gal ga­li­my­bes pri­ski­riant lais­vos vals­ty­bi­nės že­mės da­lį, pas­kui lei­džiant ją iš­si­pirk­ti.

Gar­di­no gat­vė Aly­tu­je iš­skir­ti­nė tuo, kad dau­gu­ma in­di­vi­du­a­lių na­mų gy­ven­to­jų tu­ri įva­žia­vi­mus iš šios gat­vės, o kai ku­rie tu­ri va­žiuo­ti siau­ru ke­liu­ku pro ke­le­tą na­mų ir į sa­vo na­mus pa­tek­ti nuo Svei­ka­tos ta­ko pu­sės. Bū­tent to­je vie­to­je yra ir pra­šy­mus sa­vi­val­dy­bei ra­šiu­sios mo­ters gy­ve­na­ma­sis na­mas.

Tuo siau­ru, tru­pu­tį dau­giau nei tri­jų met­rų plo­čio, ke­liu­ku nau­do­ja­si tik ke­li na­mai, ne­tu­rin­tys tie­sio­gi­nio są­ly­čio su Gar­di­no gat­ve. Šiuo ke­liu­ku į sa­vo na­mus pa­ten­ka ir sa­vi­val­dy­bei pra­šy­mus ra­šiu­si gy­ven­to­ja.

Ji du kar­tus iš Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jos Vil­mos Bar­tu­se­vi­čie­nės ga­vo at­sa­ky­mus, kad yra ren­gia­mas vals­ty­bi­nio že­mės skly­po for­ma­vi­mo ir per­tvar­ky­mo pro­jek­tas te­ri­to­ri­jo­je, be­si­ri­bo­jan­čio­je su A. Sa­ka­laus­ko gat­ve ir šios mo­ters val­do­mu že­mės skly­pu Gar­di­no gat­vė­je, bus at­si­žvelg­ta ir į pa­teik­tą pra­šy­mą.

Gar­di­no gat­vės gy­ven­to­jos pra­šy­mą dėl įva­žia­vi­mo į jos skly­pą svars­tė ir mies­to ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­tas, ku­ria­me mi­nė­to sky­riaus ve­dė­ja kal­bė­jo apie to­kio pro­jek­to ren­gi­mą ir iš da­lies ten­ki­na­mą šios gy­ven­to­jos pra­šy­mą.

Rug­sė­jo ir spa­lio vi­du­ry­je ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas pa­tvir­ti­no du pro­jek­tus: dėl že­mės skly­po Gar­di­no gat­vė­je for­ma­vi­mo ir per­tvar­ky­mo ir dėl že­mės skly­po A.Sa­ka­laus­ko gat­vė­je for­ma­vi­mo ir per­tvar­ky­mo (čia yra vadinamoji Gar­di­no gat­vės pu­sė nuo Svei­ka­tos ta­ko). Pir­muo­ju spren­džia­mas pra­va­žia­vi­mas iki Gar­di­no gat­vės na­mų nuo Svei­ka­tos ta­ko pu­sės, ant­ruo­ju – šio­je vie­to­je pro­jek­tuo­ja­ma ben­dro nau­do­ji­mo te­ri­to­ri­ja.

Kas gi nu­ste­bi­no sa­vi­val­dy­bei pra­šy­mus ra­šiu­sią Gar­di­no gat­vės gy­ven­to­ją?

„Pa­dė­tis dar la­biau pa­blo­gin­ta“

„Su­si­pa­ži­nu­si su pro­jek­tų spren­di­niais su­pra­tau, kad pa­dė­tis dar la­biau pa­blo­gin­ta. Nu­ma­ty­tas še­šių met­rų plo­čio pra­va­žia­vi­mas pro ma­no na­mą, nu­sta­ty­ti įva­žia­vi­mai net į tuos na­mus, ku­rie juos jau tu­ri nuo Gar­di­no gat­vės pu­sės. Ir dar kas svar­biau­sia – tuoj už su­pla­nuo­to pra­va­žia­vi­mo nu­ma­ty­tas ser­vi­tu­tas į pa­lik­tą lais­vą vals­ty­bi­nės že­mės skly­pą, ku­ris maž­daug pus­ket­vir­to aro dy­džio. Kam to rei­kia? Gal kaž­kam bus ati­duo­tas šis skly­pas? O su­pro­jek­ta­vus to­kį pra­va­žia­vi­mą į Gar­di­no gat­vės na­mus nuo Svei­ka­tos ta­ko, mi­nė­tu siau­ru ke­liu­ku va­ži­nės dar dau­giau trans­por­to prie­mo­nių ir jis taps tik­rai ne­sau­gus“, – pa­sa­ko­jo Gar­di­no gat­vės gy­ven­to­ja.

Ji šias min­tis iš­dės­tė ir su­si­ti­ki­me su mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi V.Jast­rems­ku bei Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­ja V.Bar­tu­se­vi­čie­ne.

Ve­dė­ja Gar­di­no gat­vės gy­ven­to­ją sten­gė­si įti­kin­ti, kad toks nu­ma­to­mas pra­va­žia­vi­mas bus naudingas ne tik jai, bet ir kitiems gyventojams.

Mo­te­riai taip ir ne­at­sa­ky­ta, ko­dėl ji, kaip že­mės skly­po sa­vi­nin­kė, ren­giant pro­jek­tus ne­bu­vo įtrauk­ta kaip gre­ti­my­bė, ku­ri bū­tų su­tei­ku­si ga­li­my­bę pa­reikš­ti nuo­mo­nę dėl pla­nuo­ja­mos te­ri­to­ri­jos. Ki­tų skly­pų sa­vi­nin­kai bu­vo nu­ro­dy­ti kaip gre­ti­my­bės. Vie­no iš pro­jek­tų aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, kaip pro­jek­tui pri­klau­san­čia­me do­ku­men­te, ma­ty­ti, kad ver­tin­tas vie­nas Gar­di­no gat­vės nuo Svei­ka­tos ta­ko pu­sės pra­šy­mas leis­ti iš­si­pirk­ti da­lį su skly­pu be­si­ri­bo­jan­čios vals­ty­bi­nės že­mės. Ta­čiau to­kio ver­ti­ni­mo ren­giant pro­jek­tus ne­su­lau­kė dau­giau nei me­tus to pra­šan­ti ki­ta Gar­di­no gat­vės gy­ven­to­ja.

Ko­dėl taip at­si­ti­ko, ji taip pat at­sa­ky­mo ne­iš­gir­do iš Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jos.

Iš šios si­tu­a­ci­jos pa­aiš­kė­jo, kad žmo­gus, no­rin­tis pa­si­do­mė­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos for­muo­ja­mais ir per­tvar­ko­mais skly­pais, tu­ri ne­blo­gai gau­dy­tis Že­mė­tvarkos pla­na­vi­mo do­ku­men­tų ren­gi­mo in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je (ŽPDRIS). Ant­raip ži­no­ji­mas apie per­tvar­ko­mas te­ri­to­ri­jas yra la­bai ap­sun­kin­tas, o gal net ne­įma­no­mas.

Ta­čiau to­kia že­mės skly­pų for­ma­vi­mo ir per­tvar­ky­mo skel­bi­mo, vie­ši­ni­mo sis­te­ma la­bai nau­din­ga sa­vi­val­dy­bėms, – kuo ma­žiau kas mo­ka ja nau­do­tis, o gal net jos ne­ži­no, tuo dau­giau įtar­ti­nų da­ly­kų ga­li­ma pa­slėp­ti pro­jek­tuo­se.

Iš savivaldybės tinklalapyje skelbiamos informacijos apie sklypų formavimą ir pertvarkymą galima tik minimaliai sužinoti apie šiuos darbus.

Kuo su­si­do­mė­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius?

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius V.Jast­rems­kas su­si­do­mė­jo prie vie­no Gar­di­no gat­vės na­mo nuo Svei­ka­tos ta­ko pu­sės pa­lik­tu maž­daug pus­ket­vir­to aro lais­vu vals­ty­bi­nės že­mės skly­pu, ne­at­me­tė ga­li­my­bės tą skly­pą per­pro­jek­tuo­ti.

Va­do­vau­jan­tis Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu dėl nau­jų vals­ty­bi­nės že­mės skly­pų, jei lie­ka lais­vas 4 arų že­mės skly­pas, pri­va­lu for­muo­ti nau­ją že­mės skly­pą ir jį siū­ly­ti, pa­vyz­džiui, sa­vi­nin­kams, pa­gei­dau­jan­tiems skly­pų sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je. O pa­li­kus ma­žes­nius skly­pus, juos ga­li­ma pri­skir­ti prie jau su­for­muo­tų. Ar ne to sie­kia­ma su­pro­jek­tuo­to­je minėtoje Alytaus te­ri­to­ri­jo­je?

Laz­di­juo­se re­gist­ruo­tos in­di­vi­du­a­lio­sios įmo­nės „Ge­op­lius“, ku­ri ren­gė vie­ną iš mi­nė­tos te­ri­to­ri­jos pro­jek­tų, sa­vi­nin­kas Kęs­tu­tis Kaz­laus­kas sa­kė, kad pro­jek­tą ren­gė pa­gal sa­vi­val­dy­bės pa­teik­tą už­duo­tį, ku­rio­je bu­vo nu­ma­ty­tas lais­vos že­mės plo­tas ties vie­nu Gar­di­no gat­vės na­mu. Jis tiks­liai ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti to plo­to dy­džio, ta­čiau ne­at­me­tė, kad ga­li bū­ti ir pus­ket­vir­to aro. Ka­dan­gi nu­ma­ty­tas toks plo­tas, pro­jek­tuo­to­jas pri­va­lė­jęs pa­lik­ti į jį ser­vi­tu­ti­nį įva­žia­vi­mą.

Apie esa­mus Gar­di­no gat­vės nuo Svei­ka­tos ta­ko pu­sės pro­jek­tus pra­šy­mus sa­vi­val­dy­bei ra­šiu­si šios gat­vės gy­ven­to­ja, ku­ri ne­įžvel­gia si­tu­a­ci­jos pa­ge­ri­ni­mo šio­je te­ri­to­ri­jo­je, da­bar vi­sa tai iš­dės­tė raš­te ne tik ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui, bet ir mies­to ta­ry­bai.

Mo­te­ris ne­pra­ran­da vil­ties, kad bus su­stab­dy­tas kai ku­riems Gar­di­no gat­vės gy­ven­to­jams ir mies­tui ne­nau­din­gų pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mas.

Ren­gia­si kreip­tis į teis­mą

„Gal prieš ko­kius aš­tuo­ne­rius ar de­vy­ne­rius me­tus vie­nas Sei­nų gat­vės gy­ven­to­jas ties sa­vo na­mu bor­diū­rais už­tvė­rė pra­va­žia­vi­mą šia gat­ve, maž­daug prieš pus­an­trų me­tų ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­tas, ap­žiū­rė­jęs pa­dė­tį vie­to­je, nu­spren­dė, kad už­tva­rai nuo gat­vės turi bū­ti pa­ša­lin­ti. Per­nai bor­diū­rai bu­vo pa­ša­lin­ti, li­ko pie­va, ant ku­rios da­bar ri­kiuo­ja­mi įvai­riau­si daik­tai. Gy­ven­to­jai ne kar­tą krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją dėl ne­le­ga­laus Sei­nų gat­vės už­tvė­ri­mo, dėl ku­rio gat­vė pa­da­ly­ta į dvi da­lis. Žmo­nės įta­ria, kad pa­lai­ky­ti ne­tei­sė­tus vie­no gy­ven­to­jo in­te­re­sus yra kaž­kas su­in­te­re­suo­tas iš sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų“, – pa­sa­ko­jo ne­to­li Gar­di­no gat­vės esan­čios Sei­nų gat­vės gy­ven­to­jas, mies­to ta­ry­bos na­rys Va­lius Mi­ce­vi­čius.

Rug­sė­jo pa­bai­go­je mies­to ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą dėl da­lies Sei­nų gat­vės pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo į Ne­dzin­gės gat­vę. Tai dar la­biau pa­pik­ti­no čia gy­ve­nan­čius žmo­nes, ku­rie apie tai su­ži­no­ję ne­se­niai krei­pė­si į mies­to me­rą Vy­tau­tą Gri­ga­ra­vi­čių bei ta­ry­bos na­rius, kad bū­tų pa­nai­kin­tas mi­nė­tas ta­ry­bos spren­di­mas. Krei­pi­mą­si pa­si­ra­šė dau­giau kaip 30 gy­ven­to­jų.

Gy­ven­to­jai pra­šo grą­žin­ti gat­vės pa­va­di­ni­mą ir pa­nai­kin­ti ne­le­ga­lų už­tva­rą Sei­nų gat­vė­je. Žmo­nės pra­šy­me me­rui ir ta­ry­bos na­riams nu­ro­do, kad apie da­lies gat­vės pa­va­di­ni­mo kei­ti­mą ir tai lėmusias prie­žas­tis ne­bu­vo in­for­muo­ti.

Ta­ry­bos spren­di­mą dėl Sei­nų gat­vės da­lies pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo gy­ven­to­jai ren­gia­si skųs­ti ir teis­mui, taip siekdami apginti viešąjį interesą.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas Min­dau­gas Ma­ta­žins­kas tvir­ti­no šiuo me­tu ne­ži­nan­tis si­tu­a­ci­jos dėl už­tver­tos šios gat­vės, o prieš ta­ry­bai pri­imant spren­di­mą dėl da­lies Sei­nų gat­vės pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo tai bu­vo vie­ši­na­ma sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je, dar kar­tą gy­ven­to­jai bus in­for­muo­ja­mi prieš kei­čiant ad­re­sus.

Aki­vaiz­du, kad ir šio­je si­tu­a­ci­jo­je sa­vi­val­dy­bė gy­ven­to­jus skan­di­na į ne­ži­no­my­bę dėl nu­ma­to­mos gat­vės per­tvar­kos, o at­si­ra­dus nau­jai žvy­ruo­tai gat­vei tols­ta ir jos as­fal­ta­vi­mas. Taip pat gy­ven­to­jai tu­rės pa­pil­do­mų iš­lai­dų kei­čiant na­mų val­dų ir ki­tus do­ku­men­tus.

Ar­gi ne­pa­ra­dok­sa­lu, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pri­ėmus ati­tin­ka­mą spren­di­mą, vos nu­bu­dęs su­ži­nai gy­ve­nan­tis jau ki­to­je gat­vė­je?

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Saunuole zurnaliste,kuri viesina tokiu bartusevicieniu , matazinsku savivale, tvarkosi kaip savo teritorijoje,o gyvena is musu kiseniu....vyt juos is savivaldybes ir kompensuot nuostolius miestui....

Kiti straipsniai