„Gil­me­ra” iš­te­sė­jo duo­tą pa­ža­dą gar­baus am­žiaus Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­jai (7)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Al­bi­na Kas­pa­ra­vi­čie­nė
Al­bi­na Kas­pa­ra­vi­čie­nė Sodžiaus gatvės tvarkytojams leistame naudoti savo sklype ir sodyboje pasakojo apie duotą žodį išlyginti ir išvežti atliekas iš jos žemės.
Aly­taus mies­te re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „Gil­me­ra“, už­si­i­man­ti ke­lių ir gat­vių tvar­ky­mu bei sta­ty­bo­mis, va­sa­rą as­fal­ta­vo Aly­taus ra­jo­no, Pu­nios se­niū­ni­jos, Kru­žiū­nų kai­mo So­džiaus gat­vę. Šios gat­vės gy­ven­to­ja gar­baus am­žiaus Al­bi­na Kas­pa­ra­vi­čie­nė at­lie­kant dar­bus lei­do prie na­mų esan­čia­me jos skly­pe kaup­ti rei­ka­lin­gas me­džia­gas, vers­ti vi­sas as­fal­ta­vi­mo me­tu su­si­da­ran­čias at­lie­kas. Taip čia bu­vo kau­pia­mi krū­mų kel­mai, ša­kos, ak­me­nys. Va­sa­ros pa­bai­go­je bai­gus gat­vės as­fal­ta­vi­mo dar­bus, Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­jos skly­pas bu­vo iš­ly­gin­tas. Pas­ta­ruo­ju me­tu „Gil­me­ra“ iš­te­sė­jo duo­tą pa­ža­dą – iš skly­po iš­vež­tos vi­sos at­lie­kos, jis vi­siš­kai iš­ly­gin­tas pa­gal mo­ters pra­šy­mą.

Bu­vo su­tar­ta su­tvar­ky­ti skly­pą

Pu­nios se­niū­ni­jo­je, Kru­žiū­nų kai­me, vy­ro tė­viš­kė­je iš Pu­nios ki­lu­si A.Kas­pa­ra­vi­čie­nė gy­ve­na be­veik 60 me­tų. Mo­te­ris tvar­kin­gai pri­žiū­ri sa­vo so­dy­bą. Kai pas ją te­ko lan­ky­ti rug­sė­jo pra­džio­je, čia vi­sur žy­dė­jo gė­lės, ša­lia na­mų – dar­žas su įvai­riau­sio­mis dar­žo­vė­mis.

Iš kar­to pa­ste­bė­si, kad mo­te­riai darbš­tu­mo ne­stin­ga. Tuo me­tu jau bu­vo baig­ta as­fal­tuo­ti ir prie jos na­mų esan­ti So­džiaus gat­vė.

Pa­ga­liau ne tik ji, bet ir ki­ti Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­jai su­lau­kė pro na­mus ve­dan­čios as­fal­tuo­tos gat­vės. A.Kas­pa­ra­vi­čie­nė gat­vės at­nau­ji­ni­mo dar­bus at­li­ku­siai Aly­taus ben­dro­vei „Gil­me­ra“ lei­do nau­do­tis jai pri­klau­san­čiu 15 arų prie pat na­mų esan­čiu že­mės skly­pu, ku­ria­me bu­vo kau­pia­mos as­fal­ta­vi­mui rei­ka­lin­gos me­džia­gos, o juos at­lie­kant, san­dė­liuo­ja­mos įvai­rios at­lie­kos – krū­mų kel­mai, ša­kos, ak­me­nys.

„Šia­me skly­pe bu­vo pie­va, pa­gal­vo­jau, ko­dėl ne­leis­ti nau­do­tis. Bu­vo pa­ža­dė­ta, kad kai baig­sis gat­vės as­fal­ta­vi­mo dar­bai, skly­pas bus su­tvar­ky­tas. Jį iš­ly­gi­no, bet li­ko daug ak­me­nų, krū­mų kel­mų, aš to­kiu skly­pu ne­ga­liu nau­do­tis. O jį su­tvar­ky­ti rei­kia daug pi­ni­gų“, – rug­sė­jo pra­džio­je guo­dė­si gar­baus am­žiaus A.Kas­pa­ra­vi­čie­nė.

Mo­te­ris jau bu­vo pra­ra­du­si vil­tį, kad iš skly­po bus iš­vež­tos at­lie­kos. Ta­čiau ne­tru­kus iš „Gil­me­ros“ at­sto­vų su­lau­kė skam­bu­čio, kad skly­pas bus su­tvar­ky­tas, kai ben­dro­vė baigs ne­ati­dė­lio­ti­nus dar­bus ki­tuo­se ob­jek­tuo­se.

„Tik­rai la­bai dė­kin­ga, kad ne­bu­vau pa­mirš­ta“

„Gil­me­rai“ iš­te­sė­ti duo­tą pa­ža­dą Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­jai kiek už­tru­ko. Kaip sa­kė jos di­rek­to­rius Eval­das Mu­zi­ke­vi­čius, ar­tė­jant šal­ta­jam me­tų lai­kui, įmo­nę spau­džia ter­mi­nai baig­ti su­si­pla­nuo­tus dar­bus įvai­riuo­se ob­jek­tuo­se, ta­čiau A.Kas­pa­ra­vi­čie­nės skly­po tvar­ky­mas tik­rai nie­ka­da ne­bu­vo ne­pa­mirš­tas, pla­nuo­ta jį vi­siš­kai su­tvar­ky­ti.

Pas­ta­ruo­ju me­tu bu­vo baig­ti jos skly­po ly­gi­ni­mo ir at­lie­kų iš­ve­ži­mo dar­bai.

„Aš tik­rai la­bai dė­kin­ga, kad ne­bu­vau pa­mirš­ta. Skly­pas jau su­tvar­ky­tas, jo­kių pre­ten­zi­jų ne­tu­riu. Pa­va­sa­rį rei­kės gal­vo­ti, ar ja­me so­din­ti dar­žus, ar to­liau čia lai­ky­ti pie­vą“, – sa­kė Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja.

„Gil­me­ra“, lai­mė­ju­si sa­vi­val­dy­bių skel­bia­mus kon­kur­sus ke­lių, gat­vių, pa­sta­tų re­mon­to dar­bams, šiuo me­tu dir­ba ne tik Aly­taus ra­jo­no, bet ir Kai­šia­do­rių, Šal­či­nin­kų, Laz­di­jų, Va­rė­nos ra­jo­nų, Elek­trė­nų, Ma­ri­jam­po­lės, Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­se. E.Mu­zi­ke­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, tarp ben­dro­vės tu­ri­mų už­sa­ky­mų 90 proc. su­da­ro dar­bai vie­ša­ja­me sek­to­riu­je.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  tik noriu papildyti pries tai buvusi komentara
  zemes gal ir sutvarke bet paliko be ivaziavimo i dirbama zemes
  ko gero malunsparni reiks samdyti kad traktoriu i zeme ikeltu
  o apie tai kad sodyba apkasuose paliko
  duok diev gilmerai ir rajono keliu projektuotojams protelio kas idetu uz projektu kokybe

  Komentaras

  skaityti kaip ir keista ir tiesa ne visa parasyta kiek mano anytai reikejo nueiti kryziu keliu kad viskas butu sutvarkyta
  gaila kad ne tik Gilmeros bet ir Punios seniunas nemate tame nieko blogo
  o apie darbu kokybe aplamai reik patyleti
  paprastas zmogus sioj zemej niekam neidomus
  bet gaila kad zurnaliste i kuria kreipiausi pagalbos ilgai nenorejo viesinti bet kai pati anyta idejo daug pastangu kad tai ivyktu parase straipsni paranku gilmerai
  dekui bet nelabai grazu is jusu puses

  Komentaras

  Straipsnyje tai gerai paieškot reikia...Kai žinai visą situaciją,tai net gėda skaityt.Tai gal reikėjo parašyt kiek buvo įdėta pastangų,kad žemė būtų sutvarkyta.O kelio gerumas...kyla klausimas,kam jo tokio reikėjo.Ar tik tam,kad pinigėliai būtų išplauti.

Kiti straipsniai