„Kai Die­vas bau­džia, tai bau­džia”

Algirdas Jakulis
Komentarai (3)
2019 Lapkritis 28
Algirdas Jakulis.
Algirdas Jakulis.
Jau mi­ru­sios Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­jos įkū­rė­jas, bu­vęs Sei­mo pir­mi­nin­kas, bet ge­riau­siai ži­no­mas kaip pra­mo­gų ver­slo van­de­ny­se sėk­min­gai nar­dan­tis ban­gi­nis, Arū­nas Va­lins­kas la­bai tiks­liai su­for­mu­la­vo aki­vaiz­džią ak­sio­mą: kiek­vie­nas Sei­mas, ei­nan­tis po Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo, yra vis pras­tes­nis sa­vo su­dė­ti­mi ir dar­bo ko­ky­be.

Pa­vyz­džių to­li ieš­ko­ti ne­rei­kia – ki­to to­kio sil­pno par­la­men­to kaip da­bar­ti­nis, tik­rai ne­tu­rė­jo­me  nuo pat Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo.

Net anuo­me­ti­nis su A.Va­lins­ku Sei­mo pir­mi­nin­ko kė­dė­je ir su jo „šou­me­nų“ par­ti­jos frak­ci­ja val­dan­čio­je dau­gu­mo­je bu­vo žy­miai pro­duk­ty­ves­nis.

Kai val­do par­ti­ja be jo­kios iš­reikš­tos ide­o­lo­gi­nės kryp­ties, tik su po­pu­lis­ti­nių pa­ža­dų glė­biu ir at­si­tik­ti­nai į Sei­mą pa­tekusiais, men­kai kom­pe­ten­tin­gais na­riais – cha­o­sas ga­ran­tuo­tas.

Ši­tas par­la­men­tas įsi­mins tik bergž­džių ty­ri­mo ko­mi­si­jų vei­si­mu, ban­dy­mais pri­smaug­ti de­mo­kra­tiją, bul­do­ze­ri­niu įsta­ty­mų stū­mi­mu, ab­sur­diš­kais drau­di­mais ir ap­ri­bo­ji­mais, „vals­tie­čių“ as­me­ni­nių am­bi­ci­jų ko­vo­mis, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos na­rių „li­zin­gu“ ki­tai su­iru­siai frak­ci­jai, par­ti­jos va­do­vo Ra­mū­no Kar­baus­kio nuo­la­ti­niu me­lu ir jo iš­ti­ki­mo­sios pa­gal­bi­nin­kės Ag­nės Ši­rins­kie­nės de­ma­go­gi­ja.

Ir štai, kai jau at­ro­dė, jog gi­liau smig­ti ne­įma­no­ma, vi­su „gra­žu­mu“ pa­si­ro­dė „vals­tie­tis“ Al­fre­das Sta­sys Nau­sė­da, apie ku­rio eg­zis­ta­vi­mą Sei­me, ga­liu lais­vai teig­ti, dau­gu­ma iš mū­sų net ne­nu­tuo­kė­me.

Ir ge­riau jau bū­tu­me ne­su­ži­no­ję, nes tai iš­girs­ti iš tau­tos iš­rink­to­jo lū­pų yra krau­pu ir svei­ku pro­tu ne­su­vo­kia­ma.

Tai­gi, kai Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te (KRK) Sei­mo na­rys Jus­tas Džiu­ge­lis pa­tei­kė įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis stam­būs ūki­nin­kai bū­tų ap­mo­kes­ti­na­mi pro­por­cin­giau nei da­bar, ir pa­siū­lė nuo jų svars­ty­mo nu­si­ša­lin­ti tuos ko­mi­te­to na­rius, ku­rių pri­va­tūs in­te­re­sai čia ker­ta­si su vie­šai­siais, A.S.

Nau­sė­da vi­siems gir­dint mes­te­lė­jo: „Kai Die­vas bau­džia, tai bau­džia. Ne tik ant ko­jų, bet ir pro­to.“

 Čia par­la­men­ta­ras apie sa­vo ko­le­gą, sun­kios li­gos nuo vai­kys­tės pa­so­din­tą į ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­lį! (Jei ne­ti­ki­te, ga­li­te sa­vo aki­mis pa­ma­ty­ti ir au­si­mis iš­girs­ti 2019-11-06 vie­šai tran­sliuo­to KRK po­sė­džio vaiz­do įra­še nuo 2:48:00 iki 2:49:30 https://www.you­tu­be.com/watch?v=1XVn51csy5o)

Ar mes ga­li­me no­rė­ti, kad mo­kyk­lo­se ne­bū­tų ty­čio­ja­ma­si iš spe­cia­lius mo­ky­mo po­rei­kius tu­rin­čių li­go­tų ar­ba fi­zi­nės ne­ga­lios su­ra­kin­tų ben­dra­moks­lių, jei tai ma­to­me Sei­me? Ar ga­li­me vil­tis, jog kai­my­nai lyg ma­ro ne­si­bai­dys jų gat­vė­je sta­to­mų glo­bos na­mų ne­įga­lie­siems?

Ar ga­li­ma ti­kė­tis ko­kių nors ap­čiuo­pia­mų ne­įga­lių­jų in­teg­ra­ci­jos į vi­suo­me­nę re­zul­ta­tų, jei­gu par­la­men­to ko­ri­do­riais slan­kio­ja to­kio men­ta­li­te­to „tau­tos iš­rink­tie­ji“? Juk Sei­me ne­dvip­ras­miš­kai pa­sa­ky­ta: jei dėl ne­ga­lios sė­di ve­ži­mė­ly­je, esi kvai­lys!

Pa­ma­ny­si­te, per daug as­me­niš­kai pri­imu vie­no idio­to (iš sen. pranc. k. idio­te reiš­kia – ne­iš­si­la­vi­nęs, ne­mąs­tan­tis, tam­sus žmo­gus) pa­reiš­ki­mus. Gal­būt. Bet kol Sei­me į to­kį par­la­men­ta­ro ci­niz­mą nie­kas, iš­sky­rus kon­ser­va­to­rius, ne­su­re­a­ga­vo, tai ir lie­ka Sei­mo vei­du.

Tie­są sa­kant, įsi­vaiz­da­vau, kad esa­me la­biau at­si­plė­šę nuo so­vie­ti­nio po­žiū­rio į ne­įga­liuo­sius ir po to­kio jų dis­kri­mi­na­ci­nio, žmo­gaus oru­mą try­pian­čio pa­reiš­ki­mo Sei­me ti­kė­jau­si žy­miai di­des­nės ži­niask­lai­dos ir pa­čių Sei­mo na­rių re­ak­ci­jos.

Kiek pa­ste­bė­jau, apie tai pa­ra­šė tik vie­nas in­ter­ne­ti­nis por­ta­las. Nei LVŽS frak­ci­jos ir drau­ge,  įsi­dė­mė­ti­na, Kul­tū­ros (!) ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas R.Kar­baus­kis, nei tos frak­ci­jos „mo­ra­li­nis vei­das“, tei­sės ir (pa­brėž­ti­na) te­olo­gi­jos ma­gist­rė A.Ši­rins­kie­nė sa­vo ko­le­gos spjū­vy­je, sa­ky­čiau, į vi­sų ša­lies ne­įga­lių­jų vei­dus ne­įžvel­gė nie­ko blo­go ir ne­ma­tė rei­ka­lo tar­ti bent po­rą žo­džių, kad skan­da­lin­gą ben­dra­žy­gio pa­reiš­ki­mą bent pa­glais­ty­tų.

Tie­sa, Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jai opo­zi­ci­jos ap­skųs­tas, ga­liau­siai jos įpa­rei­go­tas A.S.Nau­sė­da pri­va­lės J.Džiu­ge­lio at­si­pra­šy­ti vie­šai tran­sliuo­ja­ma­me KRK po­sė­dy­je. (Ka­žin ke­lios de­šim­tys Lie­tu­vos žmo­nių tuos po­sė­džius žiū­ri?) Sa­ky­čiau, la­bai „sa­lia­mo­niš­kas“ ko­mi­si­jos spren­di­mas! Ne­iš­ne­šim šiukš­lių iš na­mų!

Bet ir čia, re­gis, dar ne­bus Sei­mo murk­dy­mo į pur­vą pa­bai­ga – jį no­ri­ma pa­da­ry­ti rė­kau­jan­čių­jų nuo „bač­kos“ tur­gu­mi. Pan­do­ros skry­nią at­vė­rė pa­siū­ly­mą dėl že­mes­nės rin­ki­mų kar­te­lės pa­tei­kęs opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rys Si­mo­nas Gent­vi­las, pa­tei­kęs rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­są, kad par­ti­ja man­da­tų par­la­men­te gau­tų su­rin­ku­si ne ma­žiau kaip 4 proc. rin­kė­jų bal­sų, par­ti­jų ko­a­li­ci­ja – 6 proc. rin­kė­jų bal­sų.

Kaip gel­bė­ji­mo­si ra­tą šią idė­ją pa­si­ga­vo ir dar la­biau nu­leis­ti Sei­mo rin­ki­muo­se tai­ko­mą kar­te­lę – par­ti­joms iki 3 proc., o ko­a­li­ci­joms iki 5 proc. – pa­siū­ly­mą įre­gist­ra­vo „vals­tie­čių“ frak­ci­jos na­rys Nag­lis Pu­tei­kis, jam pri­ta­rė ir LVŽS ly­de­ris R.Kar­baus­kis.

Šiuo me­tu par­ti­jos da­ly­vau­ja man­da­tų da­ly­bo­se, kai dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je pa­sie­kia 5 proc. kar­te­lę, ko­a­li­ci­jos – 7 proc. Be­je, pa­vir­šu­ti­niš­kai už­me­tus akį į 40 pa­grin­di­nių Eu­ro­pos vals­ty­bių, ga­li­ma ap­tik­ti, jog iš jų maž­daug 25 tu­ri 5 pro­cen­tų ir di­des­nę rin­ki­mų kar­te­lę (5–12 proc.), o apie 15 – ma­žes­nę (nuo ke­tu­rių ir že­miau iki nu­lio).

Skau­džiau­sia, kad to­kių veiks­mų ėmė­si li­be­ra­lai, ku­riems dėl ide­o­lo­gi­nių prin­ci­pų taip elg­tis ne­de­rė­tų. Li­be­ra­lai, užuot skal­dę­si ir dau­gi­nę­si triu­šių vei­si­mo­si grei­čiu, ge­riau ban­dy­tų vie­ny­ti li­be­ra­li­ą­sias pa­jė­gas, ku­rių po­rei­kis vi­suo­me­nė­je tik­rai yra, o ne­ban­dy­tų įšok­ti į Sei­mą per pa­si­že­min­tą slenks­tį.

Kaip jau įpras­ta veid­mai­nys­te sa­ve vėl pra­no­ko R.Kar­baus­kis. Žur­na­lis­tams jis pa­reiš­kė: „Šne­kant apie rin­ki­mų bar­je­ro pa­si­kei­ti­mą, pir­mą sy­kį is­to­ri­jo­je Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga pri­ima spren­di­mą, ku­ris jai nė­ra ak­tu­a­lus vi­siš­kai, bet bū­tent dėl de­mo­kra­tijos.“

Ne­ži­nau, kaip ki­ti, bet aš tai žiau­riai ne­mėgs­tu, kai žmo­nes kvai­liais lai­ko. Ne­pa­tin­gė­ję at­si­vers­ti LVŽS rin­ki­mų pro­gra­mos, te­nai ras­tu­mė­te „vals­tie­čių“ pa­ža­dą Sei­mo rin­ki­muo­se nai­kin­ti par­ti­nius są­ra­šus ir rink­ti tik vien­man­da­ti­nin­kus. O da­bar tik – pyst Ra­mū­nas ir vis­kas at­virkš­čiai – rei­kia pri­veis­ti kuo dau­giau rin­ki­mi­nių są­ra­šų, taip at­seit de­mo­kra­tiją stip­rin­si­me.

Ne­pud­rin­kit, Ra­mū­nai, žmo­nėms sme­ge­nų, ma­to­me, kaip spar­čiai link grind­juos­tės smin­ga ir pa­ties, ir LVŽS rei­tin­gai ir jau, ma­tyt, pra­de­da dre­bė­ti kin­kos, kad ne­per­lip­si­te 5 proc. kar­te­lės, o jei ir pa­vyk­tų, tai dau­gu­mai bur­ti jums rei­ka­lin­ga, kad į Sei­mą pra­smuk­tų kuo dau­giau mar­gi­na­lių vie­no žmo­gaus par­ti­jų, ku­rias įvai­riais bū­dais bus ga­li­ma pri­si­vi­lio­ti ar­ba at­vi­ro­sios po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos bū­du nu­si­pirk­ti, kaip iš mū­sų ki­še­nių už 200 tūkst. eu­rų iš­mo­ką nie­kie­no ne­rink­ta LSDDP (at­ski­lu­sių „soc­beb­rų“) frak­ci­ja bu­vo nu­si­pirk­ta val­dan­čiai ko­a­li­ci­jai su­tvir­tin­ti.

Da­bar Sei­me tu­ri­me ke­tu­rių par­ti­jų ko­a­li­ci­ją, o dar­nos jos dar­be ar daug? Įsi­vaiz­duo­ki­te, koks cha­o­sas, rie­te­nos ir šan­ta­žė­liai bus, jei par­la­men­te for­muo­sis 5–7 smul­kių par­ti­jų ko­a­li­ci­jos?

Su de­mo­kra­tijos stip­ri­ni­mu tai ne­tu­ri nie­ko ben­dro, be to, nė vie­na par­ti­ja prieš rin­ki­mus to ne­siū­lė, o tai­syk­les keis­ti žai­di­mo me­tu ga­li tik be­pro­čiai ar­ba nu­si­kal­tė­liai.

Tai­gi, to­kį Sei­mą tu­ri­me, re­gis, dar pra­stes­nį tu­rė­si­me. Ir nie­kam nepa­si­skų­si – ko­kį iš­si­ren­kam, to­kį ir tu­ri­me. Pa­sak „vals­tie­čių“ iš­min­čiaus, „kai Die­vas bau­džia, tai bau­džia.“

  Komentaras

  geriausi rinkimai netik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje buvo į "tsrs At". Buvo vienas KP ir nepartinių sąrašas su vienu kandidatu vienai apygardai, nei galvos sukti, nei atsakomybės prisiimti: rinkimuose dalyvauja 99,98 proc. rinkėjų, už kandidatą - 99,98 balsų. O dabar tik "balsavimai", prisigalvoja visokių reitingavimų , vietas perka, bet reikalai pasitaisys, kai per tris procentus perlips Šustauskas, o gal net ir Krivickas iš penkto karto į Seimą pateks. Ir Jonas partiją susikūręs ateis valstybę valdyti, įves teisingus rinkimus, kaip į "tsrs At" .Dėkui valstiečių partijai ir vyriausybei

  Komentaras

  Pirmiausiai tai Lietuvoje tebuvo vieni rinkimai : į tsrs At, likusius visus kartus tik balsavimai.. Nu o į takią teisinę tvarką nuvairavo abu tamsos lyderiai: Brazauskas su Lansbergiu! Tai žiūrim ,ką turim: Visos ministerijos ir teissėsauga su visomis spectarnybomis visą laiką yra ir buvo anų partleiterių ir jų palikuonių rankose ,naudojantis partiniais sąrašais visokie sysiai ir kirliliai sėdi seime iki gyvos galvos, atšaukimas jų nebeįmanomas , Referendumo įstatymas, galėjęs ką nors pakeisti neveikia dėl nerealių reikalavimų, o ir nubalsavus ,kaip dėl žemės, Aukščiausiojo teismo, išrinkto seime, neteisinis sužlugdymas! Tai prie ko ,partiniais sąrašais, kuriuose eiliškumas jau atvirai perkamas net savivaldybėse, čia Valstiečiai -žalieji ir Karbauskis? Nereikia ,ponuli, čia elgtis kaip katinui, pridergusiam į miltus, o sąžiningai su visai savo partijos bičuliais, pasikvietus dar ir grybauskaites, apsipilti galvas pelenais ir atgailauti patiems ,o ne mus mulkinti ...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.