Su­tar­tį dėl Pa­sau­li­nio UNI­CEF vai­kams drau­giš­ko mies­to var­do pir­ma­sis pa­si­ra­šė Aly­tus

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (2)
2019 Lapkritis 21
UNICEF
Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je Aly­taus me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pa­si­ra­šė me­mo­ran­du­mą su UNI­CEF Lie­tu­va vyk­do­mą­ja di­rek­to­re Jo­vi­ta Ma­jaus­kai­te-Sta­niu­lė­ne ir pa­tvir­ti­na, kad Aly­tus sieks pa­sau­li­nio vai­kams drau­giš­ko mies­to var­do. Lo­re­tos Gai­žiu­vie­nės nuotr.
Vai­ko tei­sių kon­ven­ci­jai su­kan­kant 30 me­tų, trys Lie­tu­vos mies­tai įsi­pa­rei­go­ja siek­ti pa­sau­li­nio UNI­CEF vai­kams drau­giš­ko mies­to sta­tu­so. Va­kar Aly­taus, Kau­no ir Vil­niaus mies­tų me­rai pa­si­ra­šė me­mo­ran­du­mus su UNI­CEF Lie­tu­va, pir­ma­sis Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je tai pa­da­rė Aly­taus me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis.

Į UNI­CEF kvie­ti­mą at­si­lie­pė trys mies­tai: Vil­nius, Kau­nas ir Aly­tus. Su­tar­tį pa­si­ra­šęs me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ma­no, kad drau­gi­ja tik­rai gar­bin­ga, ir jis la­bai ti­ki­si, kad do­ku­men­tas ne­bus vie­nas iš dau­ge­lio sa­vi­val­dy­bės stal­čiu­je, bet pa­dės Dzū­ki­jos sos­ti­nei tap­ti tik­rai drau­giš­ku vai­kams mies­tu. 

„Šiuo­lai­ki­niai vai­kai kei­čia­si, jie klau­si­nė­ja po­li­ti­nių da­ly­kų, kas man, jų am­žiaus bū­nant, tik­rai ne­rū­pė­jo“, – sa­kė me­ras, ku­rio dar­bo­tvarkėje prieš me­mo­ran­du­mo pa­si­ra­šy­mą bu­vo įra­šy­tas ir su­si­ti­ki­mas su Se­na­mies­čio pra­di­nės mo­kyk­los moks­lei­viais.

N.Ce­siu­lis pri­mi­nė, kad Aly­tus sa­vo lai­ku bu­vo jau­niau­sias Lie­tu­vos mies­tas, o da­bar yra tie­siog di­de­lis no­ras, kad ja­me bū­tų ge­ra gy­ven­ti bet ku­rio am­žiaus žmo­nėms, taip pat ir vai­kams. Tai jie ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je taps Aly­taus me­rais ir ta­ry­bos na­riais, kurs čia šei­mas ir, kaip ne­abe­jo­ja N.Ce­siu­lis, la­bai my­lės sa­vo mies­tą.

„Pa­sau­ly­je vis gar­siau gir­di­mas vai­kų bal­sas, jie kal­ba apie la­bai rim­tas pro­ble­mas, ko­vo­ja už pa­bė­gė­lių tei­ses, gam­tos iš­sau­go­ji­mą, jų bal­sas gir­di­mas nė kiek ne ty­liau nei su­au­gu­sių­jų“, – sa­kė me­mo­ran­du­mą pa­si­ra­šiu­si UNI­CEF Lie­tu­va vyk­do­mo­ji di­rek­to­rė Jo­vi­ta Ma­jaus­kai­tė-Sta­niu­lė­nė. Jos pa­ste­bė­ji­mu, es­mi­nė vai­kų tei­sė, ku­ri tu­ri bū­ti įgy­ven­din­ta vai­kams drau­giš­ka­me mies­te, yra jų da­ly­va­vi­mo tei­sė.

„Tai kaip­gi at­ro­dy­tų Aly­tus, jei jūs bū­tu­mė­te jo me­ras?“ – klau­sė ji vai­kų.

Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos moks­lei­viai mi­nė­jo dau­gy­bę da­ly­kų, ku­riuos no­rė­tų įgy­ven­din­ti mies­te: jo vie­šą­sias erd­ves pri­tai­ky­ti ne­įga­lie­siems, įgy­ven­din­ti nau­jas ar­chi­tek­tū­ri­nes idė­jas, ku­rias teik­tų ir pa­tys gy­ven­to­jai, pa­si­rū­pin­tų at­vyks­tan­čių į mo­kyk­las vai­kų sau­gu­mu, švie­ti­mo įstai­go­se įdieg­tų dau­giau nau­jų tech­no­lo­gi­jų, nes jos pa­de­da mo­ky­tis įdo­miau, vai­kams pa­siū­ly­tų dau­giau pra­mo­gų, šven­čių, žai­di­mų.

„Kur gir­di­mas kiek­vie­no vai­ko bal­sas – ten ir vai­kams drau­giš­kas mies­tas“, – sa­kė UNI­CEF Lie­tu­va vyk­do­mo­ji di­rek­to­rė. Do­ku­men­tas pa­si­ra­šy­tas lap­kri­čio 20-ąją, kai vi­sa­me pa­sau­ly­je mi­ni­ma Pa­sau­lio vai­kų die­na ir Jung­ti­nių Tau­tų Vai­ko tei­sių kon­ven­ci­jos pa­skel­bi­mo 30-me­tis.

„Šia­me tarp­tau­ti­nia­me do­ku­men­te yra įra­šy­ta gi­li, es­min­ga idė­ja: kad vai­kai nė­ra tik ma­ži žmo­nės, ku­rie pri­klau­so sa­vo tė­vams ar su­au­gu­siems, ku­rie juos mo­ko. O jie yra žmo­nės ir in­di­vi­dai su sa­vo tei­sė­mis ir bal­su. Vai­kys­tė yra ypa­tin­gas, sau­go­mas lai­kas, ku­ria­me vai­kams tu­ri bū­ti lei­džia­ma aug­ti, mo­ky­tis, žais­ti, vys­ty­tis ir kles­tė­ti. Vai­ko tei­sių kon­ven­ci­ja ta­po pla­čiau­siai pa­sau­ly­je ra­ti­fi­kuo­ta žmo­gaus tei­sių su­tar­ti­mi žmo­ni­jos is­to­ri­jo­je“, – pri­mi­nė ren­gi­nio ve­dė­jas Vy­te­nis.

Jam ant­ri­no gim­na­zis­tė Dai­no­ra: „Ti­ki­me, kad pa­si­ra­šy­tas su­si­ta­ri­mo me­mo­ran­du­mas su UNI­CEF mū­sų mies­te pa­dės už­tik­rin­ti vi­sas tei­ses kiek­vie­nam vai­kui, o mums, vai­kams, lin­kiu bū­ti drą­siems ir ak­ty­viai da­ly­vau­ti ku­riant gra­žes­nį pa­sau­lį, ku­riant vai­kams drau­giš­ką Aly­taus mies­tą.“

 

 

 

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.