Ge­ru­mo ir vil­ties na­muo­se – de­šimt me­tų lauk­tos įkur­tu­vės (2)

Saulė Pinkevičienė
Hospiso atidarymas Alytuje
Vi­dur­nak­čio ei­ty­nės šį­kart skir­tos Aly­taus hos­pi­so Die­nos cen­tro įkur­tu­vėms. Zitos Stankevičienės nuotr.
Pri­rei­kė de­šim­ties ty­laus ir kan­traus dar­bo me­tų, kad hos­pi­sas tap­tų re­a­ly­be Aly­tu­je, kol kas tai Die­nos cen­tras ir pa­gal­ba na­muo­se, bet at­ei­ty­je pla­nuo­ja­mas ir sta­cio­na­ras. Ant­ra­die­nį per­kirp­ta įkur­tu­vių juos­te­lė Aly­taus hos­pi­so Die­nos cen­tre, įsi­kū­ru­sia­me Dau­gų g.5A. Jau­kio­se, erd­vio­se ir švie­sio­se pa­tal­po­se bus tei­kia­ma pa­gal­ba sun­kiems li­go­niams ir jų ar­ti­mie­siems. „Ge­ru­mo ir vil­ties na­mai“ – taip Aly­taus hos­pi­są pa­va­di­no Šv. Ka­zi­mie­ro pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Ry­tis Bal­tru­šai­tis.

Dar­ga­no­tą lap­kri­čio va­ka­rą nu­švie­tė sim­bo­li­niai ži­bin­tai aly­tiš­kių ran­ko­se ir la­ze­rių šou, taip pat ben­drys­tė dėl svar­baus tiks­lo. Prieš per­ker­pant ati­da­ry­mo juos­te­lę Aly­taus hos­pi­so Die­nos cen­tre, sve­čiai bu­vo pa­kvies­ti da­ly­vau­ti Šv. Ka­zi­mie­ro baž­ny­čio­je vy­ku­sio­se šv. Mi­šio­se. Jų me­tu bu­vo pa­šven­tin­ta Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės se­niū­nai­čių ini­cia­ty­va hos­pi­sui pa­do­va­no­ta Die­vo Gai­les­tin­gu­mo Mo­ti­nos iko­na. Pa­si­bai­gus šv. Mi­šioms, aly­tiš­kiai da­ly­va­vo tra­di­ci­nė­je ben­druo­me­ni­nė­je ak­ci­jo­je – Vi­dur­nak­čio ei­ty­nė­se, skir­to­se pri­si­min­ti am­ži­ny­bėn iš­ke­lia­vu­sius ar­ti­muo­sius. Tai – tra­di­ci­nis Tė­viš­kės na­mų ben­druo­me­nės ren­gi­nys, įpras­tai jis vyk­da­vo pas­ku­ti­nio va­sa­ros penk­ta­die­nio va­ka­rą, o šie­met per­si­slin­ko į ka­len­do­ri­nės žie­mos iš­va­ka­res. Ne­ši­ni sim­bo­li­niais ži­bin­tais žmo­nės nuo Šv. Ka­zi­mie­ro baž­ny­čios ėjo link Aly­taus hos­pi­so pa­tal­pų, kur vy­ko ati­da­ry­mas.

Aly­tu­je skleis­ti ži­nią apie hos­pi­sų ju­dė­ji­mą prieš dau­giau kaip de­šimt me­tų pra­dė­jo ben­dra­min­čiai, su­si­bū­rę į Tė­viš­kės na­mų ben­druo­me­nę. Da­bar hos­pi­so idė­ją pa­lai­ko ir aly­tiš­kiai, ir mies­to va­do­vai, ta­ry­bos na­riai, ben­druo­me­nė. Re­zul­ta­tas – ap­čiuo­pia­mas. Aly­tus yra pir­ma­sis mies­tas, ku­ria­me at­si­ra­do VšĮ „Lie­tu­vos hos­pi­sas“ fi­lia­las. Kaip įkur­tu­vių me­tu kal­bė­jo jo va­do­vė Ju­li­ja Be­se­vi­čie­nė, „aly­tiš­kiams di­džiu­lis ačiū už pir­mą Lie­tu­vo­je to­kį įstai­gos mo­de­lį, ačiū su­si­tel­ku­siai ben­druo­me­nei, ku­ri nu­ste­bi­no to­kiais grei­tais ir ge­rais dar­bo re­zul­ta­tais“.

„Ne­ma­žai ati­da­ry­mų bū­na mies­te, džiau­giuo­si kiek­vie­nu iš jų, ta­čiau hos­pi­so ati­da­ry­mas – ypa­tin­gas. kaip ir se­niū­nai­čių do­va­no­ta Die­vo Gai­les­tin­go­sios Mo­ti­nos iko­na, pa­šven­tin­ta Jo Eks­ce­len­ci­jos vys­ku­po Ri­man­to Nor­vi­los. La­bai dva­sin­gas ir vil­tin­gas va­ka­ras, tel­kian­tis ir vie­ni­jan­tis mū­sų ben­druo­me­nę“, – Aly­taus hos­pi­so ati­da­ry­me kal­bė­jo vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė.

„Pir­mą kar­tą hos­pi­sų veik­lą te­ko pa­ma­ty­ti už­sie­ny­je, esu susi­dū­ru­si su on­ko­lo­gi­ne li­ga ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Vi­sa­da ti­kė­jau, kad, jei Die­vu­lio va­lia to­kia, aly­tiš­kiai taip pat tu­ri tei­sę iš­ei­ti iš šio pa­sau­lio oriai ir ne­vie­ni­ši“, – tai Dva­ro se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tės Al­do­nos Mar­cin­ke­vi­čie­nės min­tys.

Aly­taus se­niū­nai­čiai pa­do­va­no­jo hos­pi­sui iko­nog­ra­fės Vai­dos But­vi­lie­nės Die­vo Gai­les­tin­gu­mo Mo­ti­nos iko­ną. Ji įsi­kurs hos­pi­so kop­ly­tė­lė­je.

Aly­taus hos­pi­so Die­nos cen­tro pa­slau­gos yra skir­tos ne­pa­gy­do­mo­mis li­go­mis ser­gan­tiems žmo­nėms ir jų ar­ti­mie­siems. Bus tei­kia­ma kom­plek­si­nė pa­lia­ty­vio­ji pa­gal­ba – me­di­ci­ni­nė, psi­cho­lo­gi­nė, dva­si­nė, so­cia­li­nė. Į cen­trą lan­ky­to­jai bus at­ve­ža­mi iš ry­to, o va­ka­rop par­ve­ža­mi na­mo Tė­viš­kės na­mų ben­druo­me­nei pri­klau­san­čiu grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu. Jį 2019 me­tais pa­dė­jo įsi­gy­ti Dzū­ki­jos LIONS klu­bas, UAB „In­te­lek­tu­a­lios sis­te­mos“ (įmo­nės di­rek­to­rius Ro­ber­tas Sei­lius pa­rė­mė hos­pi­so įstei­gi­mą ir ta­po jo da­li­nin­ku), ki­ti Aly­taus ver­sli­nin­kai.

Aly­taus hos­pi­so Die­nos cen­tro ati­da­ry­mas vy­ko lau­ko te­ra­so­je, ta­čiau vi­si no­rin­tie­ji ne­di­de­lė­mis gru­pe­lė­mis ga­lė­jo ap­žiū­rė­ti ir nau­jai įreng­tas pa­tal­pas. Ne­trū­ko svei­ki­ni­mo bei pa­dė­kos žo­džių šios įstai­gos įkū­rė­jui Ei­man­tui Ba­lai­kai ir vi­siems, sa­vo ge­ru­mu ir lė­šo­mis pri­si­dė­ju­siems prie šios įstai­gos kū­ri­mo. Už pa­lai­ky­mą dė­ko­jo Aly­taus hos­pi­so va­do­vė Dai­va Gu­dzi­ne­vi­čie­nė, dar kar­tą pa­brėž­ta, ko­kia svar­bi hos­pi­sui sa­va­no­rių veik­la, pa­kvies­ti jais tap­ti vi­si, ga­lin­tys pri­si­dė­ti pa­čia įvai­riau­sia veik­la.

„La­bai džiau­giuo­si, kad Aly­tu­je tu­ri­me hos­pi­są. Dė­ko­ju vi­siems pri­si­dė­ju­siems prie jo įkū­ri­mo. Sun­ku su­pras­ti, ką jau­čia žmo­gus, iš­gir­dęs ne­pa­gy­do­mos li­gos diag­no­zę. Ti­kiuo­si, kad šio­se pa­tal­po­se žmo­nės jau­sis kaip na­muo­se, ras ra­my­bę ir ne­bus vie­ni­ši“, – ati­da­ry­mo me­tu kal­bė­jo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis.

„Yra dar­bai, ku­riems tu­ri pri­bręs­ti ne tik tie, kas juos da­ro, bet ir ap­lin­ka, ben­druo­me­nė, mies­tas. Tar­si mo­zai­ka, ku­riai svar­bi kiek­vie­na, net pa­ti ma­žiau­sia jos de­ta­lė, nes be jos nė­ra ma­to­mas jos gro­žis ir pil­nas vaiz­das. Vie­nas iš to­kių dar­bų Aly­taus hos­pi­sas, ku­rio ati­da­ry­mas – ne šiaip ke­lių va­lan­dų va­ka­ri­nis ren­gi­nys. Tai de­šim­ties me­tų, min­čių, iš­gy­ve­ni­mų, dis­ku­si­jų, nuo­puo­lių ir pa­ki­li­mų dar­bo vai­sius. Džiau­giuo­si, la­bai džiau­giuo­si, se­niai taip ne­si­džiau­giau“, – tai ver­sli­nin­ko Ša­rū­no Klė­ge­rio, nuo 2012 me­tų pa­lai­kan­čio „Tė­viš­kės na­mų“ ini­cia­ty­vas, min­tys.

Pa­tal­pas bu­vu­sia­me vai­kų dar­že­ly­je Dau­gų gat­vė­je, ku­rio­se įsi­kū­rė Aly­taus hos­pi­so Die­nos cen­tras, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį per­da­vė VšĮ „Lie­tu­vos hos­pi­sas“ dar pa­va­sa­rį. Da­bar šias pa­tal­pas sun­ku pa­žin­ti, jas re­mon­tuo­ti pa­dė­jo Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro moks­lei­viai, erd­vės – švie­sios, jau­kios, pri­tai­ky­tos hos­pi­so li­go­niams ir jų ar­ti­mie­siems, Įreng­tas pro­ce­dū­ri­nis ir už­im­tu­mo te­ra­pi­jų ka­bi­ne­tai, per­so­na­lo ka­bi­ne­tas, at­si­ra­do ne­di­de­lė kop­ly­tė­lė. Ant sie­nų – pa­veiks­lai. Ke­liuo­se iš jų – per­žy­dė­ju­si kiaul­pie­nė, ku­ri yra pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­bos sim­bo­lis. Ren­gi­nio ve­dė­ja Vi­du­tė Ra­ma­naus­kai­tė kal­bė­jo apie tai, kad sun­kiai ser­gan­tys žmo­nės yra pa­žei­džia­mi, kaip šio au­ga­lo pū­kas, ta­čiau iki pas­ku­ti­nio vė­jo gū­sio ga­li gy­ven­ti oriai ir gau­ti pa­gal­bą. Jei li­go­nio ne­ga­li­ma pa­gy­dy­ti, tai ne­reiš­kia, kad jam ne­įma­no­ma pa­dė­ti. Skrai­dan­tis kiaul­pie­nės pū­kas ta­po ir VšĮ „Lie­tu­vos hos­pi­sas“ Aly­taus fi­lia­lo sim­bo­liu.

Vos per­kir­pus įkur­tu­vių juos­te­lę Die­nos cen­tre, kal­bė­ta ir apie bū­si­mus tiks­lus – Aly­taus hos­pi­se at­ei­ty­je tu­rė­tų įsi­kur­ti sta­cio­na­ras. Iš ar­ti­mes­nių dar­bų mi­nė­tas ap­lin­kos su­tvar­ky­mas. At­ei­ty­je su­tvar­ky­tas kie­me­lis taps lau­ko erd­ve, ku­rio­je lai­ką ga­lės leis­ti ne tik Aly­taus hos­pi­so pa­cien­tai.

Šil­tuo­ju me­tų lai­ku tai la­bai rei­ka­lin­ga erd­vė, nes dau­ge­lis li­go­nių dėl li­gos yra pri­vers­ti už­si­da­ry­ti tarp ke­tu­rių na­mų sie­nų. Ap­lin­kos tvar­ky­mą ti­ki­ma­si už­baig­ti pa­va­sa­rį.

Aly­taus hos­pi­so įkur­tu­ves ant­ra­die­nio va­ka­rą vai­ni­ka­vo Aly­taus ko­le­gi­jos la­ze­rių šou. To­kį įspū­din­gą šou nak­ti­nia­me dan­gu­je dės­ty­to­jas Gin­tau­tas Sto­nys ir jo stu­den­tai Vi­dur­nak­čio ei­ty­nė­se ren­gia jau de­vin­tus me­tus iš ei­lės, Aly­taus ko­le­gi­ja taip pat pa­dė­jo san­dė­liuo­ti lab­da­rą, ku­rią ga­vo Aly­taus hos­pi­sas.

 

Dėl Aly­taus hos­pi­so pa­slau­gų kreip­tis tel. 8 672 31541.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.