Sklypų skandalas nesibaigia: tar­ny­bi­nis pa­tik­ri­ni­mas, skundas teis­mui ir ką siūlo meras (71)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Sklypas
Skandalas kilo dėl Sudvajų, Likiškėlių ir Santaikos gatvių sankirtos teritorijoje suformuotų 20–60 arų žemės sklypų, kuriuos ankstesnė miesto valdžia planavo parduoti viešuose aukcionuose, o dabar jie buvo perduoti nuosavybės teisėms atkurti. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Rug­sė­jo pra­džio­je tarp Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų so­cial­de­mok­ra­tų – Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio ki­lo ne­su­ta­ri­mas dėl pas­ta­ro­jo Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai (NŽT) prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos per­duo­tų skly­pų nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­to­je – ap­leis­tų so­dų ir dar­žų te­ri­to­ri­jo­je. Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to va­do­vai čia su­for­muo­tus skly­pus lai­kė par­da­vi­mui vie­ša­ja­me auk­cio­ne ir taip sie­kė pra­tur­tin­ti vie­ti­nį biu­dže­tą. Da­bar­ti­nis me­ras, su­ži­no­jęs apie šių skly­pų per­da­vi­mą nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą siek­da­mas ap­gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są. Pro­ku­ra­tū­ra ėmė­si ty­ri­mo, krei­pė­si į NŽT dėl šių skly­pų ap­lin­ky­bių įver­ti­ni­mo. Šiuo me­tu yra at­lie­ka­mas NŽT Aly­taus sky­riaus darbuotojų tar­ny­bi­nis pa­tik­ri­ni­mas. Šių skly­pų is­to­ri­ja skau­džiai kai­na­vo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jai Vil­mai Bar­tu­se­vi­čie­nei, – ji su­lau­kė tar­ny­bi­nės nuo­bau­dos griež­to pa­pei­ki­mo, ku­rį ap­skun­dė teis­mui.

Nau­ji že­mės skly­pai ne­ga­li bū­ti įtrauk­ti į grą­žin­ti­nų są­ra­šą

Bu­vęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, da­bar mies­to ta­ry­bos na­rys, iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ kan­di­da­tų są­ra­šą, Vy­tau­tas Jast­rems­kas ne kar­tą yra sa­kęs, kad Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir  San­tai­kos gatvių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, bu­vu­siuo­se sa­va­va­liš­kai mies­tie­čių už­im­tuo­se dar­žuo­se ir so­duo­se, maž­daug ke­tu­rių hek­ta­rų plo­te su­for­muo­ti aš­tuo­ni nuo maž­daug 20 iki 60 arų že­mės skly­pai bu­vo lai­ko­mi par­da­vi­mui vie­šuo­se auk­cio­nuo­se, pa­si­bai­gus nuo­sa­vy­bės tei­sių at­kū­ri­mui.

Mies­te pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus sa­vi­nin­kams ga­li bū­ti at­kur­tos nuo­sa­vy­bės tei­sės į že­mės skly­pus iki 10 arų. Gal­vo­jant apie skly­pų par­da­vi­mą mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je, ku­ri skir­ta ko­mer­ci­niams ob­jek­tams ir dau­gia­bu­čiams na­mams sta­ty­ti, jie ir bu­vo for­muo­ja­mi di­des­ni. To­kios pa­skir­ties te­ri­to­ri­jos skly­pų ne­drau­džia­ma grą­žin­ti ir sa­vi­nin­kas, tik į mi­nė­to dy­džio skly­pus jų tu­ri pre­ten­duo­ti ke­li.

Mi­nė­tus skly­pus par­duo­dant auk­cio­nuo­se ti­kė­ta­si už­dirb­ti nuo vie­no iki dvie­jų mi­li­jo­nų eu­rų, ku­rių pa­gal ga­lio­jan­čią įsta­ty­mi­nę tvar­ką pu­sė ati­tek­tų vals­ty­bės, pu­sė – mies­to biu­dže­tui.

Rug­pjū­čio pa­bai­go­je mies­­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis skly­pų Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių te­ri­to­ri­jo­je ir dar ki­to­se mies­to vie­to­se ka­dast­ri­nės by­los per­duo­tos NŽT Aly­taus sky­riui nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti.

Di­rek­to­rius taip pa­si­el­gė siek­da­mas tei­sin­gu­mo dėl nuo­sa­vy­bės tei­sių at­kū­ri­mo, nes at­seit iki tol šiam pro­ce­sui įvyk­dy­ti bu­vo pa­siū­ly­ta da­lis skly­pų pra­sto­se mies­to vie­to­se.

Toks ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus žings­nis mies­to me­rą N.Ce­siu­lį pa­ska­ti­no kreip­tis į pro­ku­ra­tū­rą dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo. Tai jis pa­da­rė rug­sė­jo pra­džio­je.

Bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius V.Jast­rems­kas sa­vo ruož­tu krei­pė­si į NŽT, pra­neš­da­mas, kad šios tar­ny­bos Aly­taus sky­riu­je gal­būt ne­tei­sė­tai vyk­do­mos nuo­sa­vy­bės tei­sių at­kū­ri­mo pro­ce­dū­ros, per­duo­dant nuosavybėn nau­jus skly­pus in­di­vi­du­a­liai sta­ty­bai ar ki­tai pa­skir­čiai.

NŽT di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Sau­liaus Mo­ce­vi­čiaus pa­si­ra­šy­ta­me at­sa­ky­me nu­ro­do­ma, kad mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja rug­pjū­čio pa­bai­go­je Aly­taus sky­riui pa­pil­do­mai per­da­vė 18 nau­jų že­mės skly­pų ka­dast­ro duo­me­nų by­lų, ta­čiau tai pa­da­ry­ta po bir­že­lio pra­džio­je įvy­ku­sio pi­lie­čiams per­duo­da­mų ne­at­ly­gin­ti­nai nuo­sa­vy­bėn nau­jų skly­pų skirs­ty­mo ko­mi­si­jos po­sė­džio.

Tad, va­do­vau­jan­tis Pi­lie­čių nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo įsta­ty­mu ir Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­ta šio įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mo tvar­ka, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­teik­ti nau­ji že­mės skly­pai po įvy­ku­sio mi­nė­to ko­mi­si­jos su­si­rin­ki­mo ne­ga­li bū­ti įtrauk­ti į grą­žin­ti­nų są­ra­šą.

To prie­žas­tis – vi­siems as­me­nims, sie­kian­tiems gau­ti skly­pus už tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę, bir­že­lio pra­džio­je vy­ku­sio skly­pų skirs­ty­mo ko­mi­si­jos po­sė­džio me­tu pa­ka­ko sa­vi­val­dy­bės pa­siū­ly­tų skly­pų nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti.

Sa­vi­nin­kai spau­dė že­mė­tvarkininkus ir sa­vi­val­dy­bę

Bu­vę že­mės sa­vi­nin­kai bir­že­lio pra­džio­je krei­pė­si į NŽT dėl lais­vų skly­pų ki­to­se, ge­res­nė­se, ne tik tuo me­tu sa­vi­val­dy­bės pa­siū­ly­to­se vie­to­se, tarp jų – ir Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių, San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je.

Jie tar­ny­bai nu­ro­dė ži­nan­tys to­kius sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­for­muo­tus, bet tar­ny­bai ne­per­duo­tus skly­pus. Buvę žemės savi­ninkai NŽT prašė kreiptis į savivaldybės administraciją, kad ši pateiktų nuosavybės teisėms atkurti suformuotus naujus skly­pus.

Bir­že­lio pa­bai­go­je NŽT Aly­taus sky­rius, re­a­guo­da­mas į pi­lie­čių pra­šy­mą, jų skun­dą per­da­vė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai.

Tad šio­je si­tu­a­ci­jo­je vi­siš­kai aiš­ku, kad bu­vę že­mės sa­vi­nin­kai val­dė in­for­ma­ci­ją apie NŽT ne­per­duo­tus su­for­muo­tus skly­pus ir dėl jų per­da­vi­mo spau­dė že­mė­tvarkininkus ir sa­vi­val­dy­bę.

Bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius V.Jast­rems­kas pri­si­me­na, kad dau­giau nei prieš me­tus bu­vo pra­si­dė­ję pra­šy­mai, tarp jų – ir iš NŽT Aly­taus sky­riaus per­duo­ti nau­jus skly­pus NŽT, ta­čiau jiems su­ge­bė­ta at­si­spir­ti tu­rint idė­ją juos par­duo­ti vie­šuo­se auk­cio­nuo­se.

 Gi­nant vie­šą­jį in­te­re­są kreip­ta­si į NŽT

Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo sky­rius, rug­sė­jo pra­džio­je ga­vęs mies­to me­ro pa­reiš­ki­mą dėl ga­li­mai pa­žeis­to vie­šo­jo in­te­re­so mi­nė­to­je nau­jų skly­pų per­da­vi­mo NŽT is­to­ri­jo­je, iš­si­rei­ka­la­vo pa­pil­do­mą me­džia­gą iš įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų.

Kaip pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Iza­be­lė Boč­kie­nė, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus veiks­mai, kai jis rug­pjū­čio pa­bai­go­je NŽT Aly­taus sky­riui pa­tei­kė pa­pil­do­mai nau­jus vals­ty­bi­nius že­mės skly­pus nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, ne­tu­ri jo­kio tei­si­nio pa­grin­di­mo, šie veiks­mai ne­ga­li bū­ti pri­pa­žin­ti tei­sė­tais ir pa­grįs­tais, yra pa­grin­das kon­sta­tuo­ti ne­efek­ty­vų ir ne­ra­cio­na­lų vals­ty­bi­nės že­mės pa­nau­do­ji­mą.

Pro­ku­ra­tū­ra taip pat kon­sta­ta­vo, kad ne­ga­li bū­ti pri­pa­žin­tas tei­sė­tu ir NŽT Aly­taus sky­riaus spalio pra­džioje priimtas spren­di­mas dėl nau­jai ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus per­duo­tų že­mės skly­pų priskyrimo nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti.

Tad nu­spręs­ta tai­ky­ti vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo prie­mo­nes ir iš NŽT pa­rei­ka­lau­ta spręs­ti dėl prie­mo­nių tei­sės pa­žei­di­mams pa­ša­li­ni­mo.

NŽT vadovybės pavedimu Alytaus skyriui nurodyta pripažinti negaliojančiu spalio pradžioje priimtą sprendimą dėl naujų žemės sklypų įrašymo nuosavybės teisėms atkurti.

Alytaus skyrius tokį pave­dimą įvykdė spalio pabai­goje.

Kaip sa­kė NŽT Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­jas Rus­la­nas Go­lu­bo­vas, šiuo me­tu yra at­lie­ka­mas tar­ny­bos Aly­taus sky­riaus darbuotojų tar­ny­bi­nis pa­tik­ri­ni­mas, jis su­si­jęs ir su gin­čą tarp sa­vi­val­dy­bės va­do­vų su­kė­lu­siais že­mės skly­pais, ir su tar­ny­bos Aly­taus sky­riaus kai ku­rių dar­buo­to­jų tar­ny­bi­nių pa­rei­gų at­li­ki­mu.

Šio pa­tik­ri­ni­mo re­zul­ta­tai tu­ri pa­aiš­kė­ti lap­kri­čio pa­bai­go­je. 

Pa­skir­tą nuo­bau­dą ap­skun­dė teis­mui

Nau­jų skly­pų for­ma­vi­mo ir jų ne­per­da­vi­mo, o vė­liau per­da­vi­mo NŽT si­tu­a­ci­jo­je nu­ken­tė­jo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­ja V.Bar­tu­se­vi­čie­nė. Jai ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius sky­rė tar­ny­bi­nę nuo­bau­dą – griež­tą pa­pei­ki­mą.

To­kia tar­ny­bi­nė nuo­bau­da sky­riaus ve­dė­jai skir­ta po ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus su­da­ry­tos  ko­mi­si­jos pa­teik­tų iš­va­dų. Jo­se bu­vo kon­sta­tuo­ta, kad ve­dė­ja pa­žei­dė sa­vi­val­dy­bė­je pri­im­tus tei­sės ak­tus – Fi­nan­sų kon­tro­lės tai­syk­les ir Vie­šų­jų pir­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ką. Pri­ėmė ma­ti­nin­kų at­lik­tus skly­pų for­ma­vi­mo dar­bus ne pa­gal duo­tą už­duo­tį ir už tai bu­vo ap­mo­kė­ta, o skly­pai nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti su­for­muo­ti di­des­ni nei 10 arų.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys įžvel­gė, kad sky­riaus ve­dė­ja pai­sė ne sa­vi­val­dy­bė­je pri­im­tų tei­sės ak­tų, o anks­tes­nių mies­to va­do­vų nu­ro­dy­mų.

V.Bar­tu­se­vi­čie­nė jai skir­tą tar­ny­bi­nę nuo­bau­dą ap­skun­dė Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mams, jos skun­das jau pri­im­tas nag­ri­nė­ti, pasta­ruoju metu priimta nutartis skundo trūkumams paša­linti.

Ve­dė­ja pra­šo pa­nai­kin­ti tar­ny­bi­nę nuo­bau­dą, nes at­seit ne­nu­ro­dy­ta, už ko­kius kon­kre­čiai veiks­mus ar ne­vei­ki­mą jai skir­ta tar­ny­bi­nė nuo­bau­da, ji ne­de­ri­nu­si de­ta­lių­jų pla­nų su di­des­niais nei 10 arų že­mės skly­pais nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti ir ne­at­li­ku­si jo­kių ne­tei­sė­tų veiks­mų, ne­pa­žei­du­si ga­lio­jan­čių tei­sės ak­tų.

Pra­si­dė­jus mies­to me­ro N.Ce­siu­lio ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus R.Juo­nio kon­flik­tui dėl per­duo­tų nau­jų že­mės skly­pų nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, me­ras yra pa­reiš­kęs ne­ma­tan­tis to­les­nio dar­bo su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi. Da­bar mies­to va­do­vo pa­si­tei­ra­vus, ar ne­pa­si­kei­tė jo po­zi­ci­ja, N.Ce­siu­lis at­sa­kė: „Šį klau­si­mą gal ga­li­ma ati­dė­ti ki­tai sa­vai­tei. Yra gau­ti tam tik­ri do­ku­men­tai iš NŽT, šian­dien dau­giau nie­ko ne­ga­liu pa­sa­ky­ti šiuo klau­si­mu.“

 

 

    

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai