Aly­tiš­kiai val­džios prie­var­ta me­tus gy­ve­no gat­vė­je pa­keis­tu pa­va­di­ni­mu

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (9)
2019 Lapkritis 8
Va­lius Mi­ce­vi­čius
Va­lius Mi­ce­vi­čius: „Ši ta­ry­ba iš­tai­sė pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bos klai­dą. Taip ir tu­rė­jo bū­ti, nes spren­di­mas bu­vo pri­im­tas neat­si­klau­sus gy­ven­to­jų nuo­mo­nės.“ Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo pa­bai­go­je pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo da­lis in­di­vi­du­a­lių na­mų kvar­ta­le esan­čios Sei­nų gat­vės bu­vo pa­va­din­ta Ne­dzin­gės. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo pa­bai­go­je pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo da­lis in­di­vi­du­a­lių na­mų kvar­ta­le esan­čios Sei­nų gat­vės bu­vo pa­va­din­ta Ne­dzin­gės. Tai su­ži­no­ję gy­ven­to­jai krei­pė­si į tuo­me­čius mies­to va­do­vus pra­šy­da­mi pa­nai­kin­ti to­kį ta­ry­bos spren­di­mą, nes ne­bu­vo at­si­klaus­ta jų nuo­mo­nės, o pa­kei­tus gat­vės pa­va­di­ni­mą jie pa­tirs iš­lai­dų kei­čiant na­mų val­dų ir ki­tus do­ku­men­tus. Ka­dan­gi į gy­ven­to­jų pra­šy­mą ne­bu­vo re­a­guo­ta, jie pra­dė­jo teis­mi­nius gin­čus. Ta­čiau pas­ta­rie­siems ne­leis­ta įsi­siū­buo­ti – pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si mies­to ta­ry­ba pa­nai­ki­no da­liai Sei­nų gat­vės su­teik­tą Ne­dzin­gės gat­vės pa­va­di­ni­mą. Tad aly­tiš­kiai po me­tų grą­ži­na­mi į gy­ve­ni­mą Sei­nų gat­vė­je, iš ku­rios bu­vo „iš­trem­ti“ val­džios prie­var­ta.

Ko­dėl su­trum­pi­no gat­vę?

Per­nykš­tės lie­pos pra­džio­je į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją krei­pė­si Ulo­nų se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tis Pet­ras Sa­bai­tis ir pra­šė at­kreip­ti dė­me­sį į Sei­nų gat­vės cha­rak­te­ris­ti­kas, ka­dan­gi ši gat­vė yra klai­di­nan­ti.

Iš tie­sų ji tu­ri ke­lis po­sū­kius, ku­rie lei­džia su­si­da­ry­ti vaiz­dą, kad nuo jų tu­ri pra­si­dė­ti ki­tos gat­vės. Ta­čiau, vie­ti­nių gy­ven­to­jų tei­gi­mu, jiems vi­siems tai įpras­tas da­ly­kas: daug me­tų taip gy­ve­na­ma, ir nie­kam ne­ky­la jo­kių ne­pa­to­gu­mų.

Į se­niū­nai­čio pra­šy­mą grei­tai su­re­a­ga­vo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­rius. Pa­tik­ri­no si­tu­a­ci­ją vie­to­je ir nu­spren­dė šį klau­si­mą svars­ty­ti sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­čio­je Pa­va­di­ni­mų gat­vėms, pa­sta­tams, sta­ti­niams ir ki­tiems ob­jek­tams pa­rin­ki­mo ko­mi­si­jo­je.

Per­nykš­čio rug­pjū­čio pa­bai­go­je ši ko­mi­si­ja nu­ta­rė, kad Sei­nų gat­vės tra­jek­to­ri­ja su­dė­tin­ga ir klai­di­nan­ti. Tad nu­spręs­ta mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai siū­ly­ti pa­keis­ti Sei­nų gat­vės cha­rak­te­ris­ti­kas, – Sei­nų gat­vę su­trum­pin­ti, da­liai jos su­teik­ti ko­mi­si­jos pa­rink­tą Ne­dzin­gės gat­vės pa­va­di­ni­mą.

Per­nykš­čio rug­sė­jo pa­bai­go­je po­sė­džia­vu­si mies­to ta­ry­ba taip ir pa­da­rė: pa­kei­tė Sei­nų gat­vės cha­rak­te­ris­ti­kas ir da­lį Sei­nų gat­vės pa­va­di­no Ne­dzin­gės.

Tai la­bai pa­pik­ti­no čia gy­ve­nan­čius žmo­nes ir jie krei­pė­si į tuo­me­tį mies­to me­rą Vy­tau­tą Gri­ga­ra­vi­čių, ta­ry­bos na­rius, kad bū­tų pa­nai­kin­tas mi­nė­tas ta­ry­bos spren­di­mas. Krei­pi­mą­si pa­si­ra­šė dau­giau nei 30 gy­ven­to­jų.

Juos pa­pik­ti­no tai, kad ne­bu­vo at­si­klaus­ta jų nuo­mo­nės dėl da­lies gat­vės pa­va­di­ni­mo kei­ti­mo, o jį pa­kei­tus bus pa­tir­ta pa­pil­do­mų iš­lai­dų kei­čiant na­mų val­dų ir ki­tus do­ku­men­tus.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai gy­ven­to­jų ne­ži­no­ji­mą dėl kei­čia­mo pa­va­di­ni­mo da­liai Sei­nų gat­vės at­rė­mė pa­si­aiš­ki­ni­mu, kad toks ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tas bu­vo vie­ši­na­mas sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je. Gy­ven­to­jai iš jo tu­rė­jo su­ži­no­ti apie per­kė­li­mą gy­ven­ti į ki­to pa­va­di­ni­mo gat­vę.

Tuo­me­tė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja gy­ven­to­jams, pra­šiu­siems pa­nai­kin­ti ta­ry­bos spren­di­mą dėl pa­keis­to da­lies Sei­nų gat­vės pa­va­di­ni­mo, pa­aiš­ki­no, kad tai pa­da­ry­ta jų pa­to­gu­mui, siek­ta pa­ge­rin­ti są­ly­gas ap­tar­nau­jan­čiam ir ki­tam trans­por­tui, nes gat­vė bu­vo klai­di­nan­ti, ne­aiš­kus jos tęs­ti­nu­mas ties Liš­kia­vos gat­ve.

Kreip­ta­si į Ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­ją ir teis­mą

Sei­nų gat­vės gy­ven­to­jai, ne­pa­ten­kin­ti pri­vers­ti­niu val­džios ap­gy­ven­di­ni­mu nau­jo pa­va­di­ni­mo gat­vė­je, krei­pė­si į Lie­tu­vos ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­jos Kau­no apy­gar­dos sky­rių. Pra­šė to pa­ties kaip ir mies­to val­džios – pa­nai­kin­ti mies­to ta­ry­bos spren­di­mą dėl da­liai Sei­nų gat­vės su­teik­to Ne­dzin­gės gat­vės pa­va­di­ni­mo.

Šie­me­tės lie­pos pa­bai­go­je ko­mi­si­ja jų skun­dą at­me­tė kaip ne­pa­grįs­tą, nes bu­vo tin­ka­mai pa­skelb­ta apie nu­ma­to­mą gin­čo gat­vės pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mą, pri­imant spren­di­mą bu­vo at­si­žvelg­ta į fak­ti­nes ap­lin­ky­bes – gat­vės sche­mos ypa­tu­mus, se­niū­nai­čio pra­šy­mą.

Gy­ven­to­jai to­kį mi­nė­tos ko­mi­si­jos spren­di­mą ap­skun­dė Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui.

Ne­lauk­da­mi, kol jiems ak­tu­a­lus klau­si­mas bus iš­nag­ri­nė­tas teis­me, gy­ven­to­jai dar kar­tą krei­pė­si ir į mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą pra­šy­da­mi pa­nai­kin­ti jiems ne­pa­lan­kų per­nykš­čio rug­sė­jo pa­bai­go­je pri­im­tą pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos spren­di­mą.

To­kį pra­šy­mą pa­si­ra­šė di­džio­ji da­lis į Ne­dzin­gės gat­vę pa­te­ku­sių na­mų val­dų ar že­mės skly­pų sa­vi­nin­kų – 14 iš 24.

„Ši ta­ry­ba iš­tai­sė pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bos klai­dą“

Šį­kart gy­ven­to­jų pra­šy­mas mies­to sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo iš­girs­tas. Ne­tru­kus jie iš sa­vi­val­dy­bės ga­vo at­sa­ky­mą, kad, at­si­žvel­giant į tai, jog pra­šy­mą pa­si­ra­šė dau­giau nei pu­sė iš Sei­nų į Ne­dzin­gės gat­vę pa­te­ku­sių na­mų val­dų ar že­mės skly­pų sa­vi­nin­kų, bus ren­gia­mas ta­ry­bos spren­di­mas dėl anks­čiau pri­im­to jiems ne­pa­lan­kaus ta­ry­bos spren­di­mo pa­kei­ti­mo.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si mies­to ta­ry­ba taip ir pa­si­el­gė – da­liai Sei­nų gat­vės bu­vo pa­nai­kin­tas  prieš me­tus su­teik­tas Ne­dzin­gės gat­vės pa­va­di­ni­mas.

Tad po me­tų aly­tiš­kiai grą­ži­na­mi į gy­ve­ni­mą Sei­nų gat­vė­je. O jų iš­kel­di­ni­mui iš šios gat­vės sa­vi­val­dy­bė Re­gist­rų cen­tre jau bu­vo įre­gist­ra­vu­si Ne­dzin­gės gat­vę, gy­ven­to­jams pa­kei­tu­si na­mų ad­re­sus.

Da­bar teks nau­jo pa­va­di­ni­mo gat­vę šio­je vie­to­je iš­re­gist­ruo­ti, gy­ven­to­jams vėl su­teik­ti tu­rė­tus ad­re­sus.

„Ši ta­ry­ba iš­tai­sė pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bos klai­dą. Taip ir tu­rė­jo bū­ti, nes spren­di­mas bu­vo pri­im­tas neat­si­klau­sus gy­ven­to­jų nuo­mo­nės“, – sa­kė Sei­nų gat­vė­je gy­ve­nan­tis ir val­džios spren­di­mu į Ne­dzin­gės gat­vę bu­vęs per­kel­tas mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Va­lius Mi­ce­vi­čius, ku­ris dir­bo ir pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je.

Jo tei­gi­mu, bus sie­kia­ma, kad vi­sa Sei­nų gat­vė bū­tų ati­da­ry­ta eis­mui, nes da­bar ji pa­da­ly­ta į dvi da­lis: „Maž­daug prieš de­šimt me­tų vie­nas šios gat­vės gy­ven­to­jas ties sa­vo na­mu bor­diū­rais už­tvė­rė va­žia­vi­mą. Gal prieš ko­kius dve­jus me­tus ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­tas įver­ti­no to­kią si­tu­a­ci­ją ir nu­ro­dė už­tva­rus nuo gat­vės pa­ša­lin­ti. Jie bu­vo pa­ša­lin­ti, da­bar čia ri­kiuo­ja­mi įvai­riau­si daik­tai. Sei­nų gat­vės gy­ven­to­jai ne kar­tą krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bę dėl ne­le­ga­laus gat­vės už­tvė­ri­mo, bet nie­kas ne­si­kei­čia. Vi­są gat­vę at­ver­ti eis­mui rei­kia vi­sų gy­ven­to­jų pa­to­gu­mui, o ne su­da­ry­ti iš­skir­ti­nes są­ly­gas da­liai jos gy­ven­to­jų.“

 

  Komentaras

  Tokiam gatvės užtvėrikui milžinišką baudą už savivaliavimą ir likusių gatvės gyventojų teisių pažeidimą. Tik taip tokius piktybinius parazitaujančius padarus auklėti reikia

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.