Sa­vi­val­dy­bių in­dek­sas: Aly­tus vėl ap­len­kė Pa­ne­vė­žį, į aukš­tes­nę vie­tą pa­ki­lo Aly­taus ra­jo­nas

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2019 Spalis 18
Alytus
Ge­ram Alytaus miesto savivaldybės ko­mu­na­li­nio ūkio ver­ti­ni­mui pri­si­dė­jo tai, kad ši­lu­mos tie­ki­mas ir at­lie­kų tvar­ky­mas pa­ti­kė­tas pri­va­čiam sek­to­riui, ma­žė­jo cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos kai­na. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šią sa­vai­tę Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas (LLRI) pa­skel­bė sa­vi­val­dy­bių in­dek­są, ku­ris su­da­ro­mas pa­gal gy­ven­to­jams ir in­ves­tuo­to­jams svar­biau­sias sri­tis, kur spren­di­mus pri­ima sa­vi­val­dy­bės. Toks in­dek­sas skel­bia­mas jau de­vin­tus me­tus ir sa­vi­val­dy­bė­se kas­met yra ati­džiai ana­li­zuo­ja­mas. Šį­kart Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei tarp at­ski­rai ver­tin­tų še­šių di­džių­jų ša­lies mies­tų pa­vy­ko ap­lenk­ti Pa­ne­vė­žio mies­to sa­vi­val­dy­bę, taip bu­vo at­si­ti­kę prieš tre­jus me­tus. Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, ver­ti­na­ma tarp 54 ma­žų­jų sa­vi­val­dy­bių, pa­ki­lo į aukš­tes­nę vie­tą pa­ly­gin­ti su per­nai pa­skelb­tu in­dek­su – iš 27–30 vie­tos į 26–28 vie­tą.

At­sklei­džia ne­ri­mą ke­lian­čių ten­den­ci­jų

LLRI sa­vi­val­dy­bių in­dek­są su­da­ro pa­gal vie­ti­nės val­džios ins­ti­tu­ci­jų pri­ima­mus spren­di­mus gy­ven­to­jams ir in­ves­tuo­to­jams, pa­vyz­džiui, ver­ti­na­ma sa­vi­val­dy­bių eko­no­mi­nė, so­cia­li­nė si­tu­a­ci­ja, joms pri­klau­san­čio tur­to val­dy­mas.

Ins­ti­tu­tas, de­vin­tus me­tus su­da­ry­da­mas sa­vi­val­dy­bių in­dek­są, va­do­vau­ja­si įvai­rių vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų, to­kių kaip Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to, Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos, Už­im­tu­mo tar­ny­bos, taip pat pa­čių sa­vi­val­dy­bių tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja.

In­dek­sas su­da­ro­mas pa­gal per­nykš­čius sa­vi­val­dy­bių veik­los re­zul­ta­tus, iš­sky­rus in­ves­ti­ci­jų sri­tį, pas­ta­ro­jo­je ver­ti­na­mi už­per­nykš­čiai ofi­cia­liai skel­bia­mi ro­dik­liai.

100 ba­lų sis­te­mo­je at­ski­rai ver­ti­na­mos 6 di­džio­sios ša­lies sa­vi­val­dy­bės ir 54 ma­žo­sios.

Kaip skel­bia LLRI, šie­met ša­lies sa­vi­val­dy­bių in­dek­sas at­sklei­džia ne­ri­mą ke­lian­čių ten­den­ci­jų. Nors eko­no­mi­ka au­ga, per­nai net 44-io­se iš 60-ies ša­lies sa­vi­val­dy­bių dau­gė­jo be­dar­bių, 26-io­se sa­vi­val­dy­bė­se – il­ga­lai­kių be­dar­bių.

Ne­iš­si­ver­čian­čių­jų be so­cia­li­nių pa­šal­pų gau­sė­jo 22-ose sa­vi­val­dy­bė­se, o būs­to šil­dy­mo ir iš­lai­dų van­de­niui kom­pen­sa­ci­jų po­rei­kis au­go net 54-io­se sa­vi­val­dy­bė­se.

Kaip sa­ko LLRI vy­res­nio­ji eks­per­tė In­drė Ge­ny­tė-Pik­čie­nė, kol bus sa­vi­val­dy­bių, kur kas ant­ras be­dar­bis dar­bo ne­ran­da il­giau nei me­tus, tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų, ten­kan­čių vie­nam gy­ven­to­jui, ro­dik­liai sie­kia vos po ke­lis eu­rus, ne­ga­lė­si­me pa­si­gir­ti svei­ka ša­lies eko­no­mi­ka, o „ge­ro­vės vals­ty­bė“ taip ir liks bur­ta­žo­dis.

 

Aly­tus: stip­rio­sios ir sil­pno­sios pu­sės

Tarp še­šių di­džių­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių esan­tis Aly­taus mies­tas da­bar pa­skelb­ta­me in­dek­se pa­te­ko į penk­tą vie­tą, ap­lenk­da­mas Pa­ne­vė­žio mies­tą, ku­ris li­ko šeš­to­je vie­to­je. Dzū­ki­jos sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė iš 100 ba­lo su­rin­ko 45.

Aly­tus Pa­ne­vė­žį bu­vo ap­len­kęs prieš tre­jus me­tus ir iki šiol pa­gal LLRI su­da­ry­tą di­džių­jų mies­tų sa­vi­val­dy­bių in­dek­są bu­vo pas­ku­ti­nė­je, šeš­to­je, vie­to­je.

Da­bar­ti­nia­me in­dek­se tarp ša­lies di­džių­jų mies­tų sa­vi­val­dy­bių į pir­mą vie­tą iš­ko­pė Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė, į an­trą vie­tą nu­stum­da­ma Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bę, ku­ri per­nai bu­vo ap­len­ku­si sos­ti­nę.

Kaip pra­ne­ša LLRI, kaip ir pra­ėju­siais me­tais Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je ge­riau­siai įver­tin­ta trans­por­to sri­tis: vi­siems vie­ti­nio su­si­sie­ki­mo marš­ru­tams skelb­ti vie­šie­ji kon­kur­sai ir juos ap­tar­nau­ja pri­va­tus sek­to­rius.

Ge­ram ko­mu­na­li­nio ūkio ver­ti­ni­mui pri­si­dė­jo tai, kad ši­lu­mos tie­ki­mas ir at­lie­kų tvar­ky­mas taip pat pa­ti­kė­tas pri­va­čiam sek­to­riui, ma­žė­jo cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos kai­na.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to sko­la sie­kė 37,7 proc. pa­ja­mų. Dau­giau nei vi­du­ti­niš­kai di­džio­sio­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se (25,5 proc.). Ta­čiau tei­gia­mai ver­tin­ta tai, kad sko­la per pra­ėju­sius me­tus su­ma­žė­jo 13,6 pro­cen­ti­nio punk­to. Tarp di­džių­jų ša­lies mies­tų ji spar­čiau ma­žė­jo tik Vil­niu­je.

Pa­ly­gin­ti su ki­to­mis di­džio­sio­mis sa­vi­val­dy­bė­mis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė tu­rė­jo daug ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to. Per­nai jo tūks­tan­čiui aly­tiš­kių te­ko 5 tūkst. 687 kv. met­rai pa­sta­tų ir pa­tal­pų plo­to, kai vi­du­ti­niš­kai di­džio­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se – 3 tūkst. 512 kv. met­rų.

Mies­to sa­vi­val­dy­bė nu­ma­čiu­si pri­va­ti­zuo­ti tik 0,7 proc. jai pri­klau­san­čių pa­tal­pų, ir tai ge­ro­kai ma­žiau nei vi­du­ti­niš­kai di­džio­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se (7,8 proc.). Di­de­lis kie­kis val­do­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sa­vi­val­dy­bei at­si­lie­pia bran­ges­niu jo iš­lai­ky­mu.

Kaip ir per­nai Aly­taus mies­te yra vie­ni aukš­čiau­sių tarp di­džių­jų sa­vi­val­dy­bių pa­grin­di­nio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, ne­nau­do­ja­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir ap­leis­tos že­mės mo­kes­čių ta­ri­fai.

Vi­du­ti­nė ver­slo liu­di­ji­mų kai­na Aly­tu­je bu­vo ma­žes­nė nei dau­ge­ly­je di­džių­jų sa­vi­val­dy­bių ir sie­kė 243 eu­rus.

2017-ai­siais vie­nam aly­tiš­kiui te­ko 1 tūkst. 435 eu­rai ma­te­ria­li­nių in­ves­ti­ci­jų, ar­ba in­ves­ti­ci­jų į tur­tą, įran­gą – ma­žiau­siai iš di­džių­jų sa­vi­val­dy­bių, ku­rio­se vi­dur­kis sie­kė 2 tūkst. 810 eu­rų.

Tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų ver­tė vie­nam aly­tiš­kiui – tik 1,5 tūkst. eu­rų. Šio­je sri­ty­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė ap­len­kė tik Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bę, ku­rio­je mi­nė­tų in­ves­ti­ci­jų ver­tė vie­nam gy­ven­to­jui – 1 tūkst. 383 eu­rai. Vi­du­ti­niš­kai di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se šių in­ves­ti­ci­jų ver­tė vie­nam gy­ven­to­jui bu­vo ge­ro­kai di­des­nė – 5 tūkst. 722 eu­rai.

„Van­gus in­ves­ta­vi­mas su­si­jęs su van­ges­niu eko­no­mi­niu au­gi­mu. Tūks­tan­čiui aly­tiš­kių te­ko 35 vei­kian­tys sub­jek­tai, 3 iš­duo­ti sta­ty­bos lei­di­mai – ma­žiau­siai tarp di­džių­jų mies­tų. Ga­li­my­bė dirb­ti ir už­si­dirb­ti svar­bi sie­kiant au­gin­ti mies­tą. Aly­tu­je gy­ven­to­jų ma­žė­ja. Per­nai Aly­tų pa­li­ko 1,7 proc. dau­giau gy­ven­to­jų nei į jį at­vy­ko, tad gry­no­ji emig­ra­ci­ja nuo vi­sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų yra di­džiau­sia iš di­džių­jų mies­tų. Di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se šis ro­dik­lis vi­du­ti­niš­kai sie­kia 0,5 proc. gy­ven­to­jų“, – Dzū­ki­jos sos­ti­nės pro­ble­mas įvar­di­ja LLRI vyresnioji eks­per­tė I.Ge­ny­tė-Pik­čie­nė.

 

Aly­taus ra­jo­nas: kas pa­gir­ti­na, kas tai­sy­ti­na

Da­bar­ti­nia­me LLRI su­da­ry­ta­me sa­vi­val­dy­bių in­dek­se tarp 54 ma­žų­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, su­rin­ku­si 55 ba­lus iš 100, už­ima 26–28 vie­tą, ku­rią da­li­ja­si su Pa­sva­lio ir Ši­la­lės ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bė­mis.

Per­nai Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė bu­vo at­si­dū­ru­si 27–30 vie­to­je.

LLRI pa­žy­mi, kad vi­si gy­ven­to­jų pra­šy­mai ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je iš­nag­ri­nė­ti lai­ku, nors sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja bu­vo san­ty­ki­nai ma­ža.

Ra­jo­ne stri­go gy­ve­ni­mo ko­ky­bei la­bai svar­bus ro­dik­lis – in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mas. 2017-ai­siais tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų vie­nam gy­ven­to­jui te­ko ma­žiau nei vi­du­ti­niš­kai ma­žo­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se – 961 eu­ras. Šių in­ves­ti­ci­jų vi­dur­kis ma­žo­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se – 1 tūkst. 251 eu­ras.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vie­nam gy­ven­to­jui te­ko 902 eu­rai ma­te­ria­li­nių in­ves­ti­ci­jų. Pas­ta­rų­jų vi­dur­kis ma­žo­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se – 1 tūkst. 423 eu­rai.

Aly­taus ra­jo­ne pa­grin­di­nis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fas sie­kė 1 proc. ir bu­vo vie­nas aukš­čiau­sių ša­ly­je. Že­mės mo­kes­čių ta­ri­fas bu­vo 1,24 proc., dau­giau nei vi­du­ti­niš­kai ma­žo­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se (0,98 proc.).

I.Ge­ny­tės-Pik­čie­nės pa­ste­bė­ji­mu, ne­dar­bo ly­gis Aly­taus ra­jo­ne sie­kė 10,6 proc. ir vir­ši­jo vi­du­ti­nį ma­žo­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se, il­ga­lai­kiai be­dar­biai su­da­rė net 36,6 proc. vi­sų be­dar­bių, kai vi­du­ti­niš­kai ma­žo­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se tik 28,6 proc.

Tarp ma­žų­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių ly­de­riau­ja Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, o pas­ku­ti­nė­je vie­to­je – Ig­na­li­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Ki­tos trys Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės – Laz­di­jų, Va­rė­nos ra­jo­nų ir Drus­ki­nin­kų – ver­tin­tos taip pat tarp ma­žų­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Drus­ki­nin­kai kaip ir per­nai iš­lai­kė 3–4 vie­tos po­zi­ci­jas. Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė per­nai sa­vi­val­dy­bių in­dek­se už­ėmė 35–40 vie­tą, da­bar – 40–45 vie­tą. Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš per­nykš­tės 32–34 vie­tos kaip ir Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė smuk­te­lė­jo į 40–45 vie­tą.

 

Kaip rei­tin­gus ver­ti­na me­rai?

Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis tvir­ti­no, kad sa­vi­val­dy­bė ne­si­sten­gia lenk­ty­niau­ti su ki­to­mis sa­vi­val­dy­bė­mis, tai re­zul­ta­tai už pra­ėju­sius me­tus – pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos dar­bas: „Mums svar­biau­sia – aly­tiš­kiams su­kur­ti kiek įma­no­ma ge­res­nę gy­ve­ni­mo ko­ky­bę. Mes dar prieš vy­ku­sius šiuos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos rin­ki­mus iden­ti­fi­ka­vo­me stip­ri­ą­sias ir sil­pną­sias mies­to pu­ses ir ta kryp­ti­mi dir­ba­me. Prie­ky­je esa­me su vie­šuo­ju trans­por­tu, ma­žė­jan­čia ši­lu­mos kai­na. Pro­ble­mi­nis yra tur­to val­dy­mas, tarp jo ir švie­ti­mo įstai­gų, bet jo tu­rė­tų ma­žė­ti po nu­ma­to­mos švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos.“

N.Ce­siu­lis pa­brė­žė, kad sie­kiant spręs­ti aly­tiš­kių gy­ve­ni­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mo klau­si­mus, su­kur­ti nau­jų dar­bo vie­tų, ar­ti­miau­siu me­tu at­si­ras nau­jie­nų dėl nau­jų įmo­nių at­ėji­mo į mies­tą.

Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas pir­miau­sia pa­si­džiau­gė, kad sa­vi­val­dy­bė ins­ti­tu­to su­da­ry­ta­me in­dek­se pa­ki­lo į aukš­tes­nę vie­tą: „Di­na­mi­ka ge­rė­jan­ti, pa­skelb­tą in­for­ma­ci­ją ana­li­zuo­ja­me, tai duo­da nau­dos sa­vi­val­dy­bei. Pas mus ma­žiau val­di­nin­kų nei ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se, ge­rai iš­nau­do­ja­mos pa­tal­pos, gy­ven­to­jams lai­ku tei­kia­me at­sa­ky­mus. Dėl vie­šo­jo trans­por­to ne­blo­gi rei­ka­lai, ra­jo­ni­niams marš­ru­tams skel­bia­me kon­kur­sus. O kas ma­ne be­ne la­biau­siai džiu­gi­na – šiek tiek di­dė­jan­tis gy­ven­to­jų skai­čius ra­jo­ne. Tuo pa­si­gir­ti ga­li ne­daug sa­vi­val­dy­bių, gal tik de­vy­nios.“

Ra­jo­no va­do­vo tei­gi­mu, nors ne­dar­bas jo va­do­vau­ja­mo­je sa­vi­val­dy­bė­je ma­žė­ja, da­bar jis – 8,7 proc., ta­čiau bė­da iš­lie­ka il­ga­lai­kiai be­dar­biai, ku­rių – apie 500, yra ne­dir­ban­čių dau­giau kaip de­šimt me­tų, taip pat net ne­ga­lin­čių dirb­ti dėl svei­ka­tos: „Šio­je sri­ty­je ti­ki­mės pa­gal­bos iš da­bar So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos ke­lio­se sa­vi­val­dy­bė­se vyk­do­mo ban­do­mo­jo pro­jek­to, kad il­ga­lai­kių be­dar­bių grą­ži­ni­mui į dar­bo rin­ką bū­tų pa­nau­do­tos eu­ro­pi­nės ir vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos.“

A.Vrub­liaus­kas mi­nė­jo, jog ar­ti­miau­siu me­tu ra­jo­no ta­ry­ba svars­tys ben­dro­jo pla­no pa­kei­ti­mus ir nu­ma­tys te­ri­to­ri­jas bū­si­miems in­ves­tuo­to­jams, ku­rie yra re­a­lūs ir ža­dan­tys maž­daug 200 mln. eu­rų in­ves­ti­ci­jas. Iš jų ti­ki­ma­si ir ne­ma­žai su­ku­ria­mų nau­jų dar­bo vie­tų.

 

 

 

 

 

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.