At­si­ras bron­zi­nės vo­ve­rės su rie­šu­tu skulp­tū­ra Se­na­mies­čio skve­re ir mies­to var­tai „Aly­tus-My­liu” (12)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
„Aly­tus-My­liu“
„Aly­tus-My­liu“ mies­to var­tų įrengimui gali būti skiriama iki 150 tūkst. eu­rų. 
Taip va­kar nu­spren­dė po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Rug­pjū­čio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je šioms mies­to ben­druo­me­nės ini­cia­ty­voms ne­bu­vo pri­tar­ta. Po mė­ne­sio ta­ry­bos na­riai ap­si­gal­vo­jo.

Di­džiau­sios dis­ku­si­jos dėl „Aly­tus-My­liu“ mies­to var­tų

Va­do­vau­jan­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos per­nai ba­lan­džio vi­du­ry­je pa­tvir­tin­tu Ben­druo­me­nės ini­cia­ty­vų, skir­tų gy­ve­na­ma­jai ap­lin­kai ge­rin­ti, pro­jek­tų idė­jų at­ran­kos ir fi­nan­sa­vi­mo tvar­kos ap­ra­šu, mies­to ben­druo­me­nė ga­li teik­ti ma­žos ir di­de­lės ap­im­ties pro­jek­tus.

Pir­mie­siems ga­li bū­ti ski­ria­ma iki 25 tūkst. eu­rų ir jie sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šo­mis tu­ri bū­ti įgy­ven­din­ti einamaisiais metais. Ant­rie­ji ga­li su­lauk­ti fi­nan­sa­vi­mo iki 150 tūkst. eu­rų, o re­a­li­zuo­ja­mi per dve­jus me­tus.

Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je, vy­ku­sia­me rug­pjū­čio pa­bai­go­je, daug dis­ku­si­jų su­lau­kė ma­žos ap­im­ties pro­jek­tas – bron­zi­nės vo­ve­rai­tės su rie­šu­tu skulp­tū­ra, ku­rią pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti mies­to cen­tre esan­čia­me Se­na­mies­čio skve­re, ir di­de­lės ap­im­ties pro­jek­tas – „Aly­tus-My­liu“ mies­to var­tai.

Šiems pro­jek­tams ne­bu­vo pri­tar­ta. Ta­čiau ver­ti­nant mies­to ben­druo­me­nės ini­cia­ty­vas, mi­nė­ti pro­jek­tai bu­vo svars­to­mi va­kar vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Dėl bron­zi­nės vo­ve­rai­tės su rie­šu­tu skulp­tū­ros, ku­rią ben­druo­me­nei pa­siū­lė mies­to ta­ry­bos na­rys Va­le­ri­jus Ven­cius, dis­ku­si­jų ne­ki­lo.

Dis­ku­si­jos tarp ta­ry­bos na­rių už­vi­rė dėl „Aly­tus-My­liu“ var­tų. Ne vie­nam ta­ry­bos na­riui ki­lo įta­ri­mų dėl di­de­lės jų kai­nos, kiek tų var­tų bus pa­sta­ty­ta, nes Dzū­ki­jos sos­ti­nė tu­ri ket­ve­rius var­tus ar­ba pa­grin­di­nius įva­žia­vi­mus į mies­tą.

Taip pat su­abe­jo­ta ben­druo­me­nių ini­cia­ty­vas svars­čiu­sios dar­bo gru­pės tin­ka­mai su­tvar­ky­tais do­ku­men­tais, ku­riais va­do­vau­jan­tis tei­kia­mas spren­di­mo pro­jek­tas ta­ry­bai. Net už­si­min­ta, kad „Aly­tus-My­liu“ žen­klo kū­rė­jai yra to­kį žen­klą už­pa­ten­ta­vę ir juo gal­būt pre­kiau­ja.

Šių var­tų sto­jo gin­ti vie­nas iš žen­klo kū­rė­jų po­sė­dy­je da­ly­va­vęs dai­li­nin­kas Re­mi­gi­jus Ga­ta­vec­kas, pa­reikš­da­mas, kad to­kio žen­klo idė­ja mies­tui yra pa­do­va­no­ta, tai kaip stra­te­gi­nė mies­to ko­mu­ni­ka­ci­jos da­lis, o mies­to ben­druo­me­nė žen­klą pa­si­rin­ko mies­to var­tams.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos Ne­rin­gos Rin­ke­vi­čiū­tės tei­gi­mu, pri­ta­rus „Aly­tus-My­liu“ mies­to var­tų pro­jek­tui, bū­tų ren­gia­mas tech­ni­nis pro­jek­tas, jo ren­gė­jas pa­ren­ka­mas kon­kur­so bū­du. Tik tuo­met bū­tų ren­gia­mi to­kie mies­to var­tai. Ti­kė­ti­na, kad tri­jo­se mies­to vie­to­se – Ulo­nų, San­tai­kos ir Nau­jo­jo­je gat­vė­je, prie įva­žia­vi­mų į mies­tą.

Ar lė­šų už­teks ket­vir­ta­jam pa­grin­di­niam įva­žia­vi­mui Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, dar ne­aiš­ku, tai parodys viešojo pirkimo procedūros. 

Skulp­tū­rai – iki 3 tūkst. eu­rų, var­tams – iki 150 tūkst. eu­rų

Po il­gų dis­ku­si­jų ir net pa­si­gir­du­sių gąs­di­ni­mų teis­mais dėl „Alytus-Myliu“ vartų mies­to ben­druo­me­nės ini­cia­ty­vų pro­jek­tams pri­ta­rė dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių.

Bron­zi­nei vo­ve­rės su rie­šu­tu skulp­tū­rai pa­sta­ty­ti Se­na­mies­čio skve­re bus skir­ta iki 3 tūkst. eu­rų. „Aly­tus-My­liu“ mies­to var­tams bus pradėtos viešojo pirkimo procedūros techniniam pro­jektui. Šių vartų projektui įgyvendinti gali būti ski­riama iki 150 tūkst. eu­rų.

Skulp­tū­ra tu­rė­tų at­si­ras­ti dar šį­met, o var­tų su mi­nė­tu žen­klu įren­gi­mas tu­ri bū­ti fi­nan­suo­ja­mas iš at­ei­nan­čių me­tų vie­ti­nio biu­dže­to.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Mano nuomone - vienas įsikando į savo, atleiskite, keverzonę, o kitą voveraitės apsėdo. Gal, atsipeikėkite ir sugrįžkite į realybę - argi gražus miestas Alytus nusipelnė tokių šedevrų...

  Komentaras

  Ar jums reikia pakabinto paaiškinimo ir virš Alytaus miesto herbo? Dzūkų liaudės raštų? Ar tiesiog reikia pasidomėti ir lavintis? Nebūtinai reikia viską žinoti, nes galima jausti bendrą apgalvotą stilistiką ir grožėtis.

  Komentaras

  O tai šis paaiškinimas - ,,Grotos sukurtos iš Alytus-Myliu ženklo stiliaus elementų (iš A, t, brūkšnelių ir i taško) kurie sukuria dzūkų liaudės "rozelės" raštą. Roželė rišasi ir su miesto herbu, bei trijų roželių puokštė sudaro širdelę-meilės simbolį. Ant tvorelės (tradicijų) simboliškai laikosi modernus miestas Alytus'' bus virš ženklo ar po juo? O gal kažkuris iš brolių stovėsite prie ženklo ir tūlam Vilniečiui ar Kauniečiui tai paaiškinsit?

  Komentaras

  Grotos sukurtos iš Alytus-Myliu ženklo stiliaus elementų (iš A, t, brūkšnelių ir i taško) kurie sukuria dzūkų liaudės "rozelės" raštą. Roželė rišasi ir su miesto herbu, bei trijų roželių puokštė sudaro širdelę-meilės simbolį. Ant tvorelės (tradicijų) simboliškai laikosi modernus miestas Alytus.

  Komentaras

  Būsimiems rinkimams vėl ruošias... tie patys. Nes lemia pinigai. Na jie ir pagalvoja už alytiškius ką išstatyt. Kad dar didesnės nesamonės tęstųsi. Juola Alytuj bendruomenė gana lengvai manipuliuojama saujelės. Esmėj miesto interesas čia kaip keiksmažodis.

  Komentaras

  Vakar tarybos posėdis kur tik kaip antra serija dėl likučių išsidalijimo ir ten dar pavadinimą pakeitė..- reiškia tokia per tarybą strategija vystant miestą. Kaip jiems patiems išgyvent. Meras vėl savaitinėse komandiruotėse aplink pasaulį šiyo atveju Ameriką lanko. Nes neturi ką veikt Alytuj. Kadangi posėdžio metu atskiri tarybos nariai reguliuoja skyriaus vedėjui kur tirt vietoj problemos sprendimo... Nors vedėjas pavaldus tik sav. administr. direktoriui. Meras kuris už viską atsakingas... lekia kaip šauniausias į komandiruotes. Reiškia tas pats kas mero jau ir nėra. Tik iš algalapių dar galima suprast, kad Alytus dar turi merą. Ir tarybos narius kur padidintas išmokas semia kiek gali. Tokius šauniausius į valdžią rinkos šauniausi alytiškiai.

Kiti straipsniai